Hållbar kompetensförsörjning genom regional samverkan

Region Västmanland samordnar utvecklingsarbetet inom utbildning, kompetens, arbetsmarknad och validering inom länet.

Genom validering ökar möjligheterna att ta vara på den kompetensreserv som finns i länet, det vill säga kompetens som medarbetare och arbetssökande redan har men som i dagsläget inte är synliggjord och erkänd.

Anna Wahlgren är projektledare validering/kompetensförsörjning och Charlotta Larspers är projektledare kompetensförsörjning på Region Västmanland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Charlotta inleder med att berätta om det regionala kompetensförsörjningsuppdraget. Hon berättar att de sista landstingen blev regioner 2019 och att de därmed övertog det regionala utvecklingsansvaret för kompetensförsörjning från Länsstyrelsen.

– Sveriges regioner har unika förutsättningar utifrån hur näringsliv, naturtillgångar, befolkning, utbildningsystem och geografisk planering ser ut, berättar Charlotta.

Den unika tillväxtpotentialen är grunden till regional utveckling.

Tillsammans med länets aktörer har regionen tagit fram en regional utvecklingsstrategi med gemensamma mål. Detta ska bidra till en bra strategi för kompetensförsörjningsfrågan och andra utvecklingsfrågor.

– Kompetensförsörjningsfrågan och möjligheten till ett livslångt lärande är högst aktuellt, konstaterar Charlotta.

För att trygga välfärden behöver vi se till att arbetsgivare och branscher har rätt kompetens; därför behöves ett bra kompetensförsörjningsarbete.

För att trygga välfärden behöver vi se till att arbetsgivare och branscher har rätt kompetens; därför behöves ett bra kompetensförsörjningsarbete.

Ständiga förändringar som sker regionalt, nationellt och internationellt påverkar behovet av kompetens. Därför måste regionerna ha kunskap om deras kompetensbehov och veta hur de ska agera för att möta utmaningarna.

– Regionen blir en länk i arbetet med kompetensförsörjning mellan nationella och lokala aktörer, konstaterar Charlotta.

Regionen samordnar och skapar arenor och nätverk där de tillsammans ser till att matchningen stärks inom regionen. Utbud och efterfrågan behöver linjera och gå åt samma håll.

Vidare stöttar regionen utbildningsaktörer med kunskap och kartläggning om länets branscher.

Regionalt kompetensförsörjningsarbetet är komplext och spänner över flera politiska områden som utbildning, näringsliv och arbetsmarknad. Tillväxtverket är den stöttande myndigheten som ger regionen uppdrag och fokusområden. Ett fokusområde är validering.

Bygga regional struktur för validering

Anna berättar att regionen ska etablera effektiva strukturer för validering inom regionen. Regionerna i Sverige har kommit olika långt i arbetet, några har kommit väldigt långt medan vissa precis har påbörjat arbetet.

Valideringsdelegationen tog fram en vägledning för aktörer med regionalt utvecklingsansvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det var tydligt att validering bör vara inkluderat och prioriterat i det regionala arbetet med kompetensförsörjning. Detta bygger på erfarenheter från sju regioner.

– Det finns inget svar på vad den regionala strukturen för validering ska innehålla. Det baseras i stället på den roll och kapacitet som den aktuella regionen har, säger Anna.

Det finns inget svar på vad den regionala strukturen för validering ska innehålla. Det baseras i stället på den roll och kapacitet som den aktuella regionen har.

Validering och kompetensförsörjning är inga sammanhålla system, utan de spänner båda över flera olika departement med flera ansvariga myndigheter. Men validering sker och detta är en vinst för både samhälle, individ och arbetsgivare.

– Individers kompetens valideras dagligen inom vuxenutbildningen och branschmodellerna men en regional struktur behöver byggas i samverkan, förklarar Anna.

I den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet lyfts effektiva strukturer för validering. Det kan bidra till likvärdig tillgång mellan kommuner, ett mer sammanhållet system för validering och antalet valideringar som genomförs ökar.

– En regional struktur för validering blir en länk mellan det nationella och det lokala, i såväl arbetsliv som i utbildning, säger Anna.

Enskilda aktörer kan inte göra det själva

Arbetet för att skapa en regional struktur för validering måste ske i samverkan.

Arbetet för att skapa en regional struktur för validering måste ske i samverkan.

Regional utvecklingsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. pekar ut viktiga områden som länets aktörer och kommuner står bakom. Kompetensförsörjning och validering är viktiga frågor att arbeta med.

Nästa steg är utvecklingen av en kompetensplan för Region Västmanland. Här konkretiserar de vilka utmaningar som de står inför och hur de ska möta dem. Även här finns validering med.

– Vi lyfter tre utvecklingsområden där ett är att skapa samverkan för framtidens arbetsmarknad och ett mål är att skapa en regional struktur för validering, berättar Anna.

Det är ett långsiktigt arbete som görs stegvis. Region Västmanland ingår i ett ESF-projektet Valideringslyft med Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där samlas samtliga 23 regioner för att arbeta fram ett regionalt analysverktyg som stöttar dem för att skapa likvärdighet i arbetet.

Dessutom ska arbetet mynna ut i regionala handlingsplaner.

Anna avslutar med att berätta att regionen inte har något eget mandat. Men de kan axla rollen för att skapa arenor för samverkan samt vara accelerator och facilitator.