Åtta insikter för enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning

Ett av Tillväxtverkets mål är att fler företag ska få stöd till arbete med kompetensförsörjning. Mångfalden behöver öka och kompetens tas vara på.

Eva Johansson jobbar med kompetensförsörjning och digitalisering på Tillväxtverket Länk till annan webbplats. och hon menar att många behöver få hjälp för att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen.

- Det är tydligt att vi behöver tänka om och tänka nytt. Det behövs tätare och mer fungerade strukturerar för matchning, säger Eva.

Sen slutet av 2016 har Tillväxtverket fått flera riktade uppdrag från regeringen. Uppdragen visar att Tillväxtverket ska rikta sig till företag men det är minst lika viktigt att få fler i arbete, framför allt nyanlända och utrikesfödda men även de som är arbetslösa av andra skäl eller har en funktionsvariation. Eva menar att de har lärt sig mycket av de här uppdragen.

Genom projektet “Till ett arbete via återvinning” medverkar Sobona i ett av dessa program, nämligen “Enklare vägar till jobb och kompetens”.

Tillväxtverket har arbetat i gemensamma workshops där alla har fått komma till tals och tycka till på allas synpunkter. I slutet av 2019 sammanfattades arbetet i åtta insikter för enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning. Insikterna visar de viktigaste utmaningarna i arbetet.

Insikterna visar de viktigaste utmaningarna i arbetet.

1. Utmana arbetsgivarnas krav vid rekrytering

Arbetsgivare behöver fundera på och ifrågasätta vem som är anställningsbar och vilka kunskapskrav som är nödvändiga för en viss yrkesroll. Olle slutade, men behöver vi en ny Olle?

Det är viktigt att medarbetarna engageras och att det skapas såväl mångfald som inkludering i arbetslaget.

2. Skapa en brygga mellan arbetsgivare och myndigheter

Detta är en återkommande utmaning. Det pratas olika språk. Regelverk kan vara svåra att förstå. Arbetsgivare upplever ofta att det är svårt att samverka med och förstå hur Arbetsförmedlingen fungerar, vilka regler som gäller och innebörden av olika stöd.

Det kan innebära en stor arbetsinsats att hantera relationen med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter. Därför minskar motivationen att anställa utrikesfödda.

- Det har varit framgångsrikt att skapa en brygga mellan arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. När det finns en person eller organisation som tar hand om kontakten med myndigheten i fråga, konstaterar Eva.

3. Anpassa utbildningar till arbetsgivarnas behov

Många arbetsgivare tycker det är svårt att hitta medarbetare med rätt utbildning. I dag efterfrågar de dessutom utbildningar som inte existerar. Företag efterfrågar också kortare kurser för att hitta den kompetens som de behöver.

Företag efterfrågar också kortare kurser för att hitta den kompetens som de behöver.

- Många utbildningar upphandlas men utbildningssystemet är för långsamt och hinner inte med. Specialanpassade utbildningar ger stora fördelar, menar Eva.

4. Identifiera och synliggöra reella kompetensbehov och krav

Arbetssökare och arbetsgivare behöver tydlighet för vägen till yrket eller arbetet och hur de kan mötas. Många utrikesfödda bär med sig erfarenheter av tidigare arbetsmarknadsinsatser som inte resulterat i en anställning. Därför kan resan mot jobb kännas otydlig och avlägsen.

Skapa tydliga målbilder, både under rekrytering, utbildning och på arbetsplatsen. Detta skapar motivation.

5. Jobba löpande med arbetsmarknadsorientering

För att en individ ska bli framgångsrik i sitt jobbsökande och i arbetslivet är det en förutsättning att hen förstår hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Men många tycker att den svenska arbetsmarknaden är krånglig.

För att en individ ska bli framgångsrik i sitt jobbsökande och i arbetslivet är det en förutsättning att hen förstår hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Kunskap om arbetsmarknaden behöver sättas i ett yrkessammanhang för att bli betydelsefull för mottagaren. Hur fungerar arbetsmarknaden och arbetsplatsen? Vilka krav ställs på mig som ska jobba?

6. Skifta fokus från att coacha arbetstagare till att coacha arbetsgivare

Traditionellt har fokus enbart handlat om att coacha arbetstagare framför arbetsgivare. Men Tillväxtverket ska inte sluta coacha arbetstagare; de ska göra både ock.

Långsiktigt stöd till arbetsgivare stärker viljan och modet att utmana

invanda rekryteringsmönster och kompetenskrav.

7. Glöm inte att inkludera medarbetarna

Större företag brukar hävda att de rekryterar med mångfald, men om inte medarbetarna på samtliga nivåer inom företaget är med kan det uppstå slitningar på arbetsplatsen. Tveksamma medarbetare kan utgöra ett hinder för att inkludera utrikesfödda på arbetsplatsen.

En vanlig oro är att det kan uppstå problem på grund av språkförbistring och att det krävs en stor tidsinsats för att introducera utrikesfödda utan dokumenterad kompetens.

- Alla ska vara med och titta på hur vi kan jobba tillsammans för att skapa ett introducerande klimat på arbetsplatsen, menar Eva.

8. Använd flexibla och anpassade sätt att lära svenska

För högt ställda krav på kunskap i svenska språket gör att arbetsgivare missar möjligheter att ta tillvara kompetens. Forskning och erfarenhet visar att många lär sig språket snabbare om undervisningen är kopplad till arbete och yrke.

Forskning och erfarenhet visar att många lär sig språket snabbare om undervisningen är kopplad till arbete och yrke.

- Hur mycket svenska behöver individen kunna? Vilken svenska? Kan vi satsa på appar med yrkesorden som behövs? Kan vi ha tider under arbetstid när individerna jobbar med svenska språket för att underlätta språkutveckling, frågar sig Eva.

SeQF kvalifikationer

För att lyckas behöver ett projekt gå över till ordinarie verksamhet

Då är detta viktigt:

  • Ägarskapet. Gärna drivna av arbetsgivare eftersom det skapar förståelse, ändamålsenlighet och förtroende.
  • Att arbetsmarknaden är lokal.
  • Validering kan utvecklas centralt men i nära samarbete med arbetsgivare. Ett alltför lokalt arbete med validering kanske inte känns igen av andra arbetsgivare.

Validering kan utvecklas centralt men i nära samarbete med arbetsgivare.

  • Arbetssökande ska känna frivillighet och ha egna drivkrafter som kan leda till anställning.

Varför jobbar inte fler så här i dag? Är det för mycket slentriantänkande?

- Nej, det handlar om tid. Och om att se nya möjligheter där man behöver stöd, menar Eva.

Världen har ställts om snabbt och alla företag behöver förändras. Det är viktigt med kompetenta medarbetare som följer med i förändringar. Det kräver arbete men många kan också behöva bli lite utmanade ibland.

- Just nu är det en extra stor osäkerhet runt om i landet. Den lokala Arbetsförmedlingen kanske har försvunnit och många saknar de lokala ingångarna. Det kan vara svårt att se vart Arbetsförmedlingen är på väg. Stora förändringar skapar ofta osäkerhet, påpekar Eva.

Finns det något som sticker ut extra på svenska arbetsplatser?

- Svensk fika sticker ofta ut. Det förväntas att medarbetare har en social attityd och kommer i tid. Men också att man säger till när man inte har något att göra och aktivt bidrar till arbetet, berättar Eva.

Svensk fika sticker ofta ut.

Arbetsplatskulturer ser olika ut runt om i världen och vi kan inte alltid tro att alla vet hur man ska göra i Sverige om vi inte säger det.

- Jag vill också påpeka hur roligt det har varit att jobba med Sobona. Två projekt har bedrivits, det har dels varit en förstudie och ett utvecklingsprojekt, båda inom raken för “Till ett arbete via återvinning”. Allt har varit professionellt och vi har haft en bra dialog med projektledaren Conny Larsson. Det blir tio poäng av tio möjliga, avslutar Eva.

Se gärna filmen om projektet “Till ett arbete via återvinning” Länk till annan webbplats..