MYH berättade om att SeQF är bryggan mellan olika former av lärande

MYH ska göra SeQF mer känt så arbetslivet har möjligheter att få tillgång till rätt kompetens och att fler möjligheter ges till individer.

I dag är det svårt för enskilda företag och organisationer att orientera sig i utbudet med utbildningar eftersom marknaden är otydlig. Vidare är det svårt att jämföra utbildningar och planera för större eller mer komplexa utbildningsinsatser för befintliga medarbetare.

- Det är också svårt att säkerställa kvaliteten i utbildningarna och att synliggöra kompetensen hos medarbetarna, konstaterar Kerstin.

Arbetsmarknadsutredningens slutrapport SOU 2019:3 Länk till annan webbplats. fastslår att:

Ett hinder för väl fungerande matchning och kompetensförsörjning är avsaknaden av en gemensam begreppsstruktur för att beskriva kompetenskrav.

Här blir det tydligt att SeQF kan vara en viktig nyckel att använda sig av nationellt i Sverige.

Men vad är en kvalifikation?

En kvalifikation är ett dokumenterat resultat av lärande som fastställer vad en individ ska kunna, veta, förstå och kunna utföra efter en lärandeprocess.

En kvalifikation är ett dokumenterat resultat av lärande som fastställer vad en individ ska kunna, veta, förstå och kunna utföra efter en lärandeprocess.

Det handlar inte om hur lärandet har gått till; det handlar om kravspecifikation för att en individ ska kunna ta en yrkesroll eller visa att hen har kompetenskraven som ställs i en yrkesroll.

Grundprinciperna för SeQF handlar om att definiera vilken nivå som gäller för kraven. Det är viktigt att både företaget, branschen, individen och utbildningsanordnaren förstår vilka krav som ställs för en yrkesroll.

Sen nivåplaceras de här kraven utifrån SeQF.

- Jag vill betona att bågen löper ända från nivå ett till åtta. Om du tittar på det formella utbildningssystemet med högskola och universitet ligger de på nivå sex, sju och åtta. Gymnasieskolan ligger på nivå fyra och yrkeshögskolan på nivå fem, säger Kerstin.

SeQF kvalifikationer

Det går att nivåplacera på alla nivåer i SeQF. Den yttersta bågen är EQF som är den europeiska referensramen för kvalifikationer. Den är som ett översättningsverktyg om man vill tillgodogöra sig en utbildning i ett annat land.

- SeQF säger ingenting om omfattningen av en kvalifikation. Det visar bara en nivå. En liten smal spetskompetens kan ligga på samma nivå som en kandidatexamen, men omfattningen är olika, menar Kerstin.

SeQF säger ingenting om omfattningen av en kvalifikation.

Läranderesultat, innehåll och fokus

Det är viktigt att beskrivningarna fokuserar på vilka kvalificerade och kvalitetskritiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs för att klara en yrkesroll. Detta är viktigt att tänka på:

 • Vad ska utföras?
 • Hur ska det utföras?
 • Vilket ansvar och vilken självständighet ska individen ha?
 • Vilken kunskap och förståelse krävs?

Detta bygger upp en kvalifikation. Det måste vara lätt att förstå för att det ska bli effektivt.

- SeQF är som en bro mellan bransch, arbetsmarknad och individ, säger Kerstin.

Branscher som utformar kvalifikationer i dag

Dessa branscher utformar kvalifikationer och bygger branschvalideringsmodeller i dag:

 • Fastighetsbranschens utbildningsnämnd
 • Vård- och omsorgscollege
 • Byggnadsindustrins Yrkesnämnd
 • Statens institutionsstyrelse
 • Film och tv-producenterna
 • Måleribranschens yrkesnämnd
 • Svetskommissionen
 • Svenska gjuteriföreningen
 • Sveriges textil- & modeföretag (TEKO)
 • Trä- och möbelföretagen
 • Grafiska yrkesnämnd
 • Skärteknikcentrum
 • Svensk industrivalidering
 • Svenska kyrkans arbetsorganisation
 • Sobona Återvinning
 • Sobona Vatten och avlopp
 • Servicebranschens yrkesnämnd
 • Branschrådet svensk massage
 • Sveriges Lås och säkerhetsleverantörers riksförbund (SLR)

Det finns även hangarounds som är intresserade men som inte har avtal än, konstaterar Kerstin.

Vilka effekter ger SeQF?

Nivåkrav tydliggörs och man kan bygga branschvalidering. Det går att säkerställa kompetens hos medarbetare samt mäta och kommunicera den kompetensen. Det blir lättare att beställa utbildning och bli mer distinkt när man för dialog kring vad som behövs.

Nivåkrav tydliggörs och man kan bygga branschvalidering.

- Dessutom kan karriärvägar skapas för medarbetare. Det blir möjligt för individer att komma in på en lägre nivå för att sen ”kläs på” inom organisationen på olika sätt, berättar Kerstin.

SeQF kan också hjälpa till att attrahera nya medarbetare eftersom det går att synliggöra karriärvägar.

- En lärdom är att SeQF är ett levande system och att det hela tiden måste utvecklas för att inte stagnera, avslutar Kerstin.

Se gärna filmen om SeQF - Sveriges referensram för kvalifikationer Länk till annan webbplats..