Telge Bostäder - var är vi nu och värdet av validering

Telge Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som förvandlas från att ha en förvaltande inriktning till att vara mer attraktivt och tillgängligt.

Vissa roller och funktioner kommer inte behövas medan andra tillkommer. Telge Bostäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. berättar om sina erfarenheter vid test av validering som metod för kompetenshöjning. I ett fortsatt arbete kommer även satsningen kring Portvakter inkluderas i utvecklingsarbetet.

Ingela Liwell är distriktschef och Gulseren Buyukbalik är chef social hållbarhet på Telge Bostäder.

Validering utifrån en kompetenshöjning

Telge Bostäder insåg att de behövde använda sina kompetenser mer effektivt och hitta en bredare yrkesroll som tar ett större ansvar, har en högre kompetens och är mindre av en generalist.

– Vi behövde någon som kunde ta ett större helhetsansvar för våra hyresgäster och ge dem en högre servicenivå. Det skulle vara någon som var ute på plats med fokus på att bygga relationer och återkoppla snabbare, säger Ingela.

Vi behövde någon som kunde ta ett större helhetsansvar för våra hyresgäster och ge dem en högre servicenivå.

Yrkesrollen benämndes som fastighetsvärd. Individerna som utförde arbetet behövde ha en större kunskap om fastigheterna.

Detta var bakgrunden till att Telge Bostäder började se över sin kompetenshöjningssatsning, vilket de gjort medvetet sedan våren 2020. Diskussionerna hade dock pågått några år innan dess.

Vägen till validering

Vägen till validering började genom en kontakt med Sobona för att kartlägga kompetens och bedöma vad Telge Bostäder behövde göra för att fylla på med kompetens.

Tre arbetsledare gick Sobonas bedömarutbildning för att lära sig validera. Telge Bostäder har jobbat mycket med att kommunicera den nya rollen bedömare till medarbetarna för att på så vis skapa förståelse och acceptans. Detta eftersom det har handlat om nya uppgifter för flera av medarbetarna.

Tre arbetsledare gick Sobonas bedömarutbildning för att lära sig validera.

Telge Bostäder satte en tidsplan och startade en kompensinventering, vilket innebar en validering där de undersökte vilka teoretiska kompetenser som medarbetarna hade sedan tidigare. Detta gjordes tillsammans med Nordiskt Valideringsforum. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Vi har också haft en dialog med Fastighetsanställdas fackförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att utveckla processen. Det är viktigt att vi har en kontinuerlig dialog för att kunna svara på frågor på ett gemensamt sätt, berättar Ingela.

Praktisk validering utifrån moduler i yrkesprofilerna

Under våren 2021 har Telge Bostäder arbetat med den praktiska valideringen, utifrån modulerna i yrkesprofilerna. De har provat olika moment utifrån rollen fastighetsskötare, som till exempel att sätta upp hatthyllor, handha verktyg samt grundläggande VVS- och elkompetens för att felsöka och förstå.

Under processen har Telge Bostäder identifierat komptensluckor där de behöver sätta in olika kompetenshöjande insatser, vilket i sin tur har genomförts under våren och sommaren 2021.

Samtliga medarbetare har gått en grundläggande elutbildning. Dessutom har de kopplat nivåer till en lönetrappa, så medarbetarna tydligt kan se hur deras nuvarande och framtida färdigheter kan löna sig.

Nuläge augusti 2021

Nu har samtliga medarbetare genomfört den teoretiska utbildningen. Den praktiska valideringen pågår och avslutas under hösten. Telge Bostäder kommer även erbjuda omvalidering vid behov senast under december 2021.

Några av utmaningarna har varit att bedömarutbildningen krävt mycket tid och inneburit en ny och ovan uppgift. Utbildningen är viktig och en nyckel har varit att arbetsledarna har gått den. Men det har också varit viktigt att samtala med varje medarbetare kring bedömningen utifrån observationerna.

Medarbetarnas svåraste moment var att svara på de teoretiska delarna i modulerna eftersom det var tidskrävande. Information och kommunikation till alla medarbetare har varit avgörande för att processen skulle gå framåt.

Ingelas tre bästa tips för att komma i gång med validering

  1. Välj ut ett antal moduler ur yrkesprofilerna för att minska arbetsinsatsen.
  2. Förankra tydliga krav och förväntningar internt.
  3. Ta med den fackliga organisationen i processen under hela vägen.

Portvakter – en väg in på arbetsmarknaden

Tillsammans med Arbetsförmedlingen startade Telge Bostäder ett arbetsmarknadsprojekt med portvakter 2014. Syftet var att fler skulle få en chans att komma ut i arbetslivet, få erfarenhet som kunde leda till arbete och öka tryggheten i de lite tuffare bostadsområdena där projektet skulle bedrivas.

Gulseren Buyukbalik är chef för social hållbarhet på Telge Bostäder. Hon berättar att en enkät visade låga siffror vad gäller kundnöjdhet av städning i trapphus. Hyresgästerna var missnöjda.

– Samtidigt står det i affärsplanen att vi ska vara behjälpliga med den höga arbetslösheten som råder runt om i Södertälje. Därför startade vi projektet Portvakter, säger Gulseren.

Målgruppen är arbetssökande och långtidsarbetslösa som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Kandidaterna som väljs ut projektanställs hos Telge Bostäder i två år.

Portvakterna får utbildning i lokalvård och ansvarar för varsin gård samt trappuppgångar, tvättstugor och allmänna utrymmen i de olika områdena.

En viktig länk mellan bostadsbolag och hyresgäster

I arbetsuppgifterna ingår också att dela ut information, ta bort klotter, kommunicera med hyresgäster, visa lägenheter för nya hyresgäster, informera om sopsortering och bokning av tvättider. Portvakterna blir en viktig länk mellan bostadsbolag och hyresgäster.

– Portvakterna är våra ambassadörer ute i bostadsområdena, berättar Gulseren.

Portvakterna är våra ambassadörer ute i bostadsområdena.

Portvakterna får även gå på rekryteringsträffar hos Arbetsförmedlingen och 15–20 procent av arbetstiden kan de lägga på att söka fasta jobb. Telge Bostäder kan inte erbjuda dem fasta jobb, men de kan göra Portvakterna flygfärdiga för att söka andra jobb.

Nu har Telge Bostäder påbörjat en diskussion med Sobona om validering för att stärka Portvakterna, rusta deltagarna och synliggöra deras kunnande.

Några av utmaningarna i projektet har varit det svenska språket, att bra arbetsledare är avgörande, en krävande upplärning under det första året och att få kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen.

Sedan starten 2014 har 46 långtidsarbetslösa deltagit i projektet. Av dessa har 29 gått vidare till andra fasta jobb, vilket är glädjande.