PER NORDENSTAM, VD PÅ SOBONA

Tankar om rapporten

Leda för hållbar utveckling


Sobonas vd Per Nordenstam
om rapporten Leda för hållbar utveckling

Nu går vi från ord till handling

Vi befinner oss i en brytningstid. Hela världen står inför en pandemi. När vi påbörjade arbetet med den här rapporten existerade inte covid-19 i vår föreställningsvärld. Nu, några månader senare, präglas samhället
av denna kris som får oöverblickbara konsekvenser och som påverkar oss på alla plan. Coronaviruset har på mycket kort tid tvingat oss till grundläggande förändringar som påverkat våra levnadsmönster, arbetsliv och vardag i grunden.

Varje dag kämpar många av våra medlemmar för att tillhandahålla vård och omsorg av svårt sjuka, minska smittspridning och att rädda liv. När hela samhället står inför en kris som denna gäller det att leva upp till löftet om ett fungerande samhälle och vardag. Ni – våra medlemmar – är en viktig del av det löftet. Ni arbetar för att utveckla samhället. Samtidigt som ni agerar långsiktigt och ser till att våra gemensamma resurser
används på ett klokt sätt. Även nu under pågående pandemi – ännu mer nu – skapar ni ett hållbart samhälle som präglas av utveckling och tillit. Samhället fortsätter att fungera: Med rinnande vatten från kranen,
elektricitet, sopor som hämtas och återvinns, liv som räddas, skolor som håller öppet, vården och omsorgen som tar hand om de som behöver det.

Att hålla det löftet. Varje dag. Det är då vi känner tillit. Det är då vi kan känna hopp om att långsiktighet, hållbarhet och effektiv användning av vårt gemensamma går före kortsiktigt tänkande. Det är också det Samhällsbygge 2030 i grunden handlar om – det långsiktiga och hållbara samhällsbygget, och vad som krävs av oss på samhällelig, organisatorisk och individuell nivå för att nå våra högt uppsatta hållbarhetsmål.

I vårt arbete för att verka för och tillsammans med er medlemmar hämtar vi kraft och inspiration från ert driv att förbättra och utveckla välfärden, infrastrukturen och andra samhällskritiska funktioner. Det vi vill belysa med Samhällsbygge 2030 handlar om medlemsföretagens bidrag till utvecklingen av ett hållbart samhälle. I den första rapporten blev det väldigt tydligt att de kommunala företagen utgör kärnan i samhällsbygget. Det ger er en unik position som skapar en attraktionskraft och en särställning som hybridorganisationer i gränslandet mellan offentligt och privat. Verksamheter vars kärna är samhällsnytta men som verkar med företagets driv- och innovationskraft.

Rapportserien har fått namnet ”Samhällsbygge 2030” därför att vi vill knyta ihop samhällsbygge med Agenda 2030. Med det som grund är det vår förhoppning att rapporterna ska belysa det samhälle ni – våra medlemmar – är med och bygger inför framtiden. Genom satsningen Samhällsbygge 2030 sprider vi kunskap om och stärker er attraktionskraft och position.

I Samhällsbygge 2030 – Leda för hållbar utveckling fortsätter vi belysa hållbarhetsarbetet i de kommunala företagen. Vi fördjupar oss kring frågan hur det fungerar i praktiken, i huvudsak från ett styrningsoch ledningsperspektiv. Vi tecknar bilden av det hållbarhetslandskap ni navigerar inom, för att sedan visa hur ni själva upplever arbetet med hållbarhet i stort.

En av insikterna i rapporten handlar om att göra det enkelt, och att det är en hävstång för att komma igång. Givet att kommunala företag har byggt för långsiktighet i det allmännas intresse sedan 1800-talet är en vanlig reflektion från dem själva att hållbar utveckling ”det är det vi gör” – det är kärnverksamheten. Den starkaste upplevda hävstången handlar just om att göra arbetet med hållbar utveckling enkelt och inte krångla till det. Det är med stolthet jag kan säga att vi i den här rapporten kan presentera just detta: Vägen mot ett arbete med hållbar utveckling som fungerar i praktiken, fem avgörande moment. Precis som i tidigare arbete vill vi poängtera att ni medlemmar vet vilka framgångsfaktorerna är: Det krävs engagerat ledarskap som tänker i de långa perspektiven. Det krävs mod. Och medskapande medarbetare. Då blir det på riktigt.

Vi säger inte att det är enkelt – men vi presenterar en modell som gör det tydligare och mer konkret. Många av våra medlemmar har kommit riktigt långt och vi har i det här arbetet låtit oss inspireras av just ert arbete.

Ett stort tack till alla engagerade medlemmar som medverkat i den undersökning som genomförts under arbetet med rapporten och som därmed bidragit till resultatet. Vi vill till sist också rikta ett särskilt tack till Gofi Aldstam, hållbarhetschef på Stockholm Vatten och Avfall, samt Caroline Sörensen, hållbarhetschef på Affärsverken för värdefulla bidrag och inspel kring hur arbetet med hållbar utveckling bedrivs på ett
framgångsrikt sätt.

Per Nordenstam
Vd på Sobona

Fler rapporter