PER NORDENSTAM, VD PÅ SOBONA

Om Ägarstyrning
som bygger framtidskapacitet


Sobonas vd Per Nordenstam
om Samhällsbygge 2030

Ägarstyrning är en av de viktigaste strategiska frågorna för de kommunala företagen, det framgår tydligt i samtal med våra medlemmar. Vi har därför påbörjat ett större arbete med att stötta våra medlemmar i dessa frågor, och rapporten Ägarstyrning som bygger framtidskapacitet, ska ses som en första pusselbit i vårt kommande medlemserbjudande inom både ägar- och bolagsstyrning.

Det finns runt 2 000 regionalt och kommunalt ägda företag, och antalet ökar konstant. För att kunna nyttja de kommunalt och regionalt ägda företagens största styrka – affärsmässig samhällsnytta – är det avgörande med en genomtänkt och välfungerande ägarstyrning. Med det på plats skapas förutsättningar för en god dialog mellan ägare och företag. Det bidrar även till en gemensam bild kring vad syftet är med företaget och hur man kan uppnå det. Det gör det enklare för företaget att styra mot den samhällsnytta som efterfrågas av ägaren och det blir enklare för ägaren att anpassa styrningen utifrån vad som är affärsmässigt.

När vi har tittat närmre på denna fråga finns det ofta stöd och råd att få i den så kallade hårdvaran – det vill säga lagar, regler och rådande principer. Men det saknas verktyg i arbetet med mjukvaran, så som dialoger, relationer och förtroenden. Vi hoppas att med denna rapport påbörja samtalet kring mjukvaran, och erbjuda våra medlemmar inspiration för att öka engagemanget i den viktiga ägarstyrningen.

Eftersom många av de kommunala företagen ligger i framkant i exempelvis innovations- och hållbarhetsfrågorna måste ägarstyrningen skapa förutsättningar för framtidskapacitet. Att tillsammans med ägaren också blicka framåt och staka ut en gemensam färdriktning är ett klokt sätt att utveckla ägarstyrningen. Det är också ansatsen för den rapport du nu ska läsa.

Rapporten riktar sig främst till de kommunala bolagen och dess ägare, men är till stora delar allmängiltig för alla de företag och organisationer som har någon typ av ägarstyrning. Det gäller framför allt den inledande delen där vi blickar ut för att se vad som sker i omvärlden med relevans för företag som levererar affärsmässig samhällsnytta.

Använd denna rapport som ett första steg för att utveckla ägarstyrningen. Låt den fungera som en underlag för att se var era främsta behov finns någonstans. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk så använd exempelvis figuren på sida 43 för att göra er inventering.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla engagerade medlemmar, styrelseordföranden och kommunstyrelsens ordförande som medverkat i de undersökningar och samtal som genomförts under arbetet med rapporten och som därmed bidragit till resultatet.

Per Nordenstam
Vd på Sobona

Till fler rapporter