Agenda 2030 som ramverk

Agenda 2030 som ramverk

Med Samhällsbygge 2030 knyter vi ihop samhällsbygge med Agenda 2030 eftersom kommunala företag har en fundamental roll i att både möjliggöra, och bära, omställningen av vårt samhälle.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer.

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Förstora bilden

Den svenska regeringens sammanfattning av målen i Agenda 2030 är:

01.

Ingen fattigdom
Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.

02.

Ingen hunger
Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedels-försörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

03.

Hälsa och välbefinnande
Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

04.

God utbildning för alla
Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

05.

Jämställdhet
Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

06.

Rent vatten och sanitet
Mål är 6 att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

07.

Hållbar energi för alla
Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

08.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

09.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

10.

Minskad ojämlikhet
Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

11.

Hållbara städer och samhällen
Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

12.

Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13.

Bekämpa klimatförändringen
Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

14.

Hav och marina resurser
Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

15.

Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

16.

Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

17.

Genomförande och globalt partnerskap
Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.