Intervju med Sigrid De Geyter, vd på Uppsala Vatten och Avfall

Det är helt enkelt en smart win-win.

Varför står Uppsala Vatten och Avfall bakom uppropet?

Vi jobbar i en miljö som präglas av stark tillväxt och höga hållbarhetsambitioner. Det är viktigt för vår verksamhet att bidra till alla hållbarhetsaspekter. När det gäller de sociala aspekterna innebär det att vi vill vara en inkluderande arbetsplats med medarbetare med olika bakgrund och kompetenser.

Diversitet föder kreativitet, tror vi, och det i sin tur skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar verksamhet. Det är också viktigt att jobba tillsammans med andra aktörer med integrationsfrågor, vilket bland annat är möjligt inom ramen för ett strukturerat arbetssätt som Sobona erbjuder.

Varför är det viktigt för VA-branschen att satsa på praktik för nyanlända?

Vår bransch levererar samhällsviktiga tjänster till hela Sveriges befolkning. Kraven som ställs på vår verksamhet ökar både genom tillväxt och genom ändrade omvärldsförutsättningar. Det pågår dessutom en generationsväxling i branschen, samtidigt som vi står inför utmaningar att digitalisera vår verksamhet.

Även om intresset för hållbarhet och värderingsstyrd sysselsättning ökar bland yngre uppfattas inte alltid vår bransch som de hållbarhetsaktörer som vi faktiskt är. Rekryteringsbehovet är stort. Det är helt enkelt en smart win-win att kombinera ett stort rekryteringsbehov med ett behov hos nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Vad kan du och bolaget bidra med?

Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en verksamhet där det finns utrymme för och behov av jättemånga olika kompetenser. Vår in-house kompetens är väldigt omfattande: vi lägger rör, processar dricksvatten, renar miljön från föroreningar, producerar drivmedel, omhändertar och omvandlar avfall till material och har dessutom ett museum där vi utbildar grundskoleelever i hållbarhetsfrågor.

Vi jobbar dessutom med starkt förbättringsfokus. Därför utgör hela bolaget en lärande miljö, där det finns både utrymme att lära ut och ta in nya idéer. Vi tror att vi kan bidra till nyanländas integrationsprocess men samtidigt vill vi också lära oss av nyanlända och är nyfikna på vilket synsätt våra praktikanter kan bidra med! Det har hänt att praktikanter har stannat kvar och fått fast anställning efter praktik.

Vilka är dina bästa tips för att komma igång?

Bestäm dig för om det är viktigt med integration eller inte. Har du bestämt dig: involvera din ledningsgrupp och din organisation. Att vara handledare ska vara frivilligt, lyssna på medarbetarna och diskutera farhågor och hinder men se till att ta tillvara på de eldsjälar som du har i din organisation. De är guld värda. Goda exempel skapar fler praktikplatser, och därmed fler medarbetare till vår bransch.