Kommunala och regionala bolagens
roll för det lokala näringslivet

Kommunala och regionala bolag är viktiga aktörer för det lokala näringslivet. Den årliga Sobonabarometern visar att 8 av 10 kommunala företag bedömer att deras verksamhet bidrar till att stärka det lokala näringslivet.

Kommun- och regionägda bolag upphandlade varor och tjänster för drygt 62 miljarder under 2022, vilket motsvarar cirka 25 procent av all offentlig upphandling. Dessa varor och tjänster gynnar ofta det regionala och lokala näringslivet. Genom att vara en samlande aktör med ett samhällsnyttigt uppdrag kan exempelvis det kommunala elbolaget upphandla och erbjuda laddstationer till sina kunder som sedan levereras och installeras av ett lokalt företag.

Konkurrens med näringslivet

Den kritik som ibland riktas mot kommunala bolag – att de konkurrerar ut det lokala näringslivet – är viktig att hantera och ta på allvar. Kommunala bolag ska finnas där de gör nytta och skapar ett mervärde, därför måste ägare till ett kommunalt bolag fundera kring hur olika typer av verksamhet bäst organiseras. Ibland är det i kommunal förvaltning, ibland privat och ibland som ett kommunalt bolag.

Oftast finns det rimliga förklaringar till att det finns ett kommunalt bolag som levererar en vara eller en tjänst som vid första anblick borde vara privat. Det kan exempelvis handla om en restaurang som bedrivs som kommunalt bolag, men i själva verket är en förlängning av en kommunal restaurangskola där eleverna erbjuder lunch till allmänheten.

Kommunallagen reglerar vilken näringsverksamhet som får bedrivas och generellt gäller att kommunala bolag inte får driva verksamhet på områden där det privata näringslivet är verksamt. Det finns dock undantag. Det finns möjlighet för kommunen att bedriva verksamhet utanför kommunal verksamhet om det finns ett tomrum, det vill säga ingen privat aktör som erbjuder sådan vara eller tjänst idag. Dock bör kommunen dra tillbaka sin verksamhet om det tillkommer privata aktörer.

Syftet med bolaget ska framgå av bolagsordningen och utvecklas i ägardirektivet. Om ni i styrelsen inte uppfattar det kommunala ändamålet med bolagsverksamheten som tydligt ska ni hemställa om förtydligande hos kommunen eller regionen.


test

Faktaruta

Fullmäktige ska fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet. Det kommunala ändamålet ska komma till uttryck i bolagsordningens bestämmelser om syfte och verksamhetsföremål. När syfte och verksamhetsföremål formuleras ska de så kallade kommunalrättsliga principerna beaktas. Av särskild vikt är att i förekommande fall beakta självkostnadsprincipen och principen om förbud mot vinstdrivande och spekulativ verksamhet. För vissa verksamheter som kan bedrivas i bolagsform gäller andra villkor, såsom elhandel och allmännyttiga bostäder.

I 10 kap. 1 § kommunallagen anges förutsättningarna för att överlämna kommunala eller regionala angelägenheter till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas till bolaget ska falla inom den kommunala kompetensen och att risken för kompetensöverskridande ska vara liten.