INTERVJU MED JOHN NILSSON

Sobonas förhandlingschef
om Agenda 2030

Sobonas förhandlingschef John Nilsson om Agenda 2030

Agenda 2030 omfattar flera åtaganden som direkt eller indirekt kopplar till arbetsmarknadens parter och parterna bidrar på flera olika sätt till uppfyllandet av målen i Agenda 2030. Arbetsmarknadens parter i stort och särskilt parterna inom de kommunala företagen har en avgörande betydelse för att Sverige ska kunna ställa om till ett modernt och hållbart välfärdssamhälle.

Arbetsmarknadens parter har påverkan på hur väl Sverige lyckas uppnå majoriteten av målen i Agenda 2030. Den svenska arbetsmarknadsmodellen med hög organisationsgrad och stabila system har varit en av nycklarna till utvecklingen av vårt välfärdssamhälle. Vi befinner oss redan långt fram när det gäller kraven på arbetsrätten i Agenda 2030. Med en allt högre omvandlingstakt på arbetsmarknaden och de utmaningar och möjligheter som kommer med höjda krav på kompetens och teknisk utveckling höjs kraven ytterligare för att vi ska klara den omställning som vi redan befinner oss uppe i. De allra flesta arbetsgivare vittnar om att kompetensförsörjningsutmaningen är en av deras viktigaste frågor just nu.

En del i det svenska systemet är goda möjligheter till omställning. Systemet behöver både klara av att ge vägar in på arbetsmarknaden och samtidigt ge möjligheter att ställa om till nya arbetsuppgifter med andra kompetenskrav. Arbetsmarknadens parter behöver utveckla befintliga avtal och hitta nya lösningar för att klara den strukturomvandling vi befinner oss i. Här är Sobona redan långt framme. Tillsammans med våra med- och motparter har vi de senaste åren börjat utvecklingen av nya kollektivavtalsbestämmelser som möjliggör tidig omställning både för arbetsgivare och arbetstagare och underlättar vägarna in på arbetsmarknaden. Nu tar vi gemensam sats och utvecklar dessa ytterligare utifrån de lärdomar vi dragit.

Även de allmänna anställningsvillkoren, arbetssätt och vanor påverkar i viss utsträckning våra möjligheter att nå målen i Agenda 2030. I kommande avtalsrörelser behöver vi därför fundera över på vilka sätt det går att skruva i villkor för att ta bort eventuella hinder och möjliggöra val som underlättar uppfyllandet av målen. För att lyckas i detta arbete är en nära dialog med Sobonas medlemsföretag en förutsättning och dessa diskussioner är redan påbörjade i branschråd och andra forum.

Läs vidare