Tekniker ledningsnät VA

Yrkesprofilen tekniker ledningsnät VA kan användas inom Sobonas bransch Vatten och Miljö. Yrkesprofilen innefattar bland annat drift och underhåll av ledningsnät för dricksvatten, dagvatten samt spillvatten.

Tekniker ledningsnät VA består till sin helhet av femton sammanhängande moduler. Modulerna är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område. Samtliga modulernas innehåll relevanssäkras vart fjärde år.

Tekniker ledningsnät VA och dess moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan tekniker ledningsnät VA öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum och yrkeskunniga inom området.

Yrkesprofilen utvecklades under 2019 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes under hösten 2019.

Yrkesprofil tekniker ledningsnät VA

Tekniker ledningsnät VA ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för vatten och avlopp.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-4. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3 och 4. Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar. Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

galve-energi-2

Kunskaper och färdigheter för yrkesrollen

Anläggnings- och processkunskap inom ledningsnät

Kunskaper

 • Redogöra för hur olika typer av anläggningar inom vattenledningsnätet, avloppsledningsnätet och dagvattenanläggningar är uppbyggda och fungerar.
 • Redogöra för hur ventiler motioneras och repareras.
 • Redogöra för olika typer av material i ledningsnäten och hur de med hänsyn tagen till ergonomi, säkerhet och arbetsmiljökrav ansluts och repareras.
 • Redogöra för hur kombination av olika rörmaterial påverkar varandra.

Grundläggande elkunskap inom VA

Kunskaper

 • Redogöra för hur man läser elscheman och förklara vad de vanligaste symbolerna betyder.
 • Utifrån behörigheter och elsäkerhet förklara vad som är tillåtet att göra gällande elinstallationer.
 • Redogöra för vad som ska dokumenteras och rapporteras.

Färdigheter

 • Utföra riskbedömningar innan påbörjat arbete.
 • Informera berörda parter om avbrott och avstängningar när så är påkallat.
 • Tillkalla behörig personal vid utförande av åtgärder utanför egna befogenheter.
 • Dokumentera och rapportera enligt rutiner.

Lagkrav - VA ledningsnät

Kunskaper

 • Förklara hur miljölagar och miljöföreskrifter styr arbetet inom VA.
 • Förklara hur arbetsmiljöföreskrifter reglerar arbetet inom VA och hur de bör användas vid framtagande av riskbedömningar.
 • Förklara hur livsmedelsföreskrifter reglerar arbetet inom VA.
 • Redogöra för rutiner kring hantering av säkerhets- och kemikalieblad.
 • Förklara hur säkerhetslagstiftningen påverkar arbetet inom VA.
 • Förklara vad lagen om allmänna vattentjänster (LAV) innebär och hur det påverkar arbetet inom VA.
 • Förklara vad Allmänna bestämmelser VA (ABVA) innebär.
 • Förklara hur lagar och föreskrifter som reglerar arbete på väg, schaktningsarbete och övriga riskfyllda arbeten i ledningsnätet påverkar arbetet inom VA.

Färdigheter

 • Förhålla sig till de riskbedömningar som görs utifrån lagkrav, föreskrifter och bestämmelser i sitt arbete.

Planering, problemlösning och dokumentation inom VA

Kunskaper

 • Redogöra för hur samplanering, respektive brist på samplanering kan påverka arbetet.
 • Redogöra för hur avbrott hos kund samt avstängning av nät planeras och informeras.
 • Redogöra för vad som ska dokumenteras och rapporteras, samt vikten av att det görs vid rätt tid och når rätt mottagare.

Färdigheter

 • Utifrån uppdrag planera, anpassa och omprioritera arbetet med hänsyn till resurser, underhållsplaner, lagar och föreskrifter, samt uppkomna situationer.
 • Arbeta med problemlösning utifrån behov, mandat, behörighet och konsekvensanalys.
 • Arbeta proaktivt genom att föreslå förbättringar i förebyggande syfte.
 • Hantera arbetsplatsens olika digitala system för dokumentation och rapportering, samt använda ett för alla tydligt och korrekt yrkesspråk.

Grundläggande processkunskap inom VA

Kunskaper

 • Beskriva det hydrologiska kretsloppet.
 • Beskriva dricksvattnets, spillvattnets, respektive dagvattnets väg genom hela processen.

Service och underhåll inom ledningsnät

Kunskaper

 • Förstå underhållsplaner och ledningskartor.
 • Redogöra för skillnaden mellan förebyggande och avhjälpande underhåll.
 • Redogöra för vad som ska dokumenteras och rapporteras.

Färdigheter

 • Utföra inspektioner, besiktningar, service och underhåll av anordningar på ledningsnät utifrån underhållsplaner och ledningskartor.
 • Utföra tryck- och flödesmätning på ledningsnätet.
 • Ta vattenprover utifrån behov och riktlinjer.
 • Utföra riskbedömningar och arbeta utifrån gällande lagstiftningar.
 • Utföra erforderlig dokumentation och rapportering.
 • Hantera och underhålla förekommande redskap, verktyg, maskiner och instrument på ett korrekt och säkert sätt.
 • Använda för uppdraget rätt säkerhetsutrustning på ett korrekt sätt.
 • Bemöta kunder på rätt sätt och informera om påverkan till kund utifrån aktuella rutiner.

Felsökning inom avloppsnät och dricksvattennät

Kunskaper

 • Redogöra för metoder och verktyg för spårning/felsökning av avloppsnät och dricksvattennät.
 • Redogöra för olika typer av fel som kan uppstå i ledningsnäten.
 • Förstå ledningsnätskartor och redogöra för de vanligaste symbolerna.
 • Beskriva hur riskbedömningar och arbete utifrån gällande lagstiftning genomförs.
 • Redogöra för vad som ska dokumenteras och rapporteras.

Färdigheter

 • Hantera och läsa av mätinstrument och mätmetoder samt utföra systematisk felsökning i ledningsnäten.
 • Utföra läcksökning.
 • Bedöma om lokaliserade fel är akuta eller hamnar på underhållslistan.
 • Utföra erforderlig dokumentation och rapportering.
 • Vid behov beställa reservdelar, extra resurser för åtgärdande av fel.

Ledningsarbeten

Kunskaper

 • Förstå ledningsnätskartor samt redogöra för de viktigaste symbolerna.
 • Redogöra för hur man stänger av ledningsnät eller agerar för att säkerställa att skada går att reparera vid ledningsarbete.
 • Redogöra för hur man driftsätter ledningsnät efter ledningsarbete på ett korrekt och säkert sätt.
 • Redogöra för vad som ska dokumenteras och rapporteras.

Färdigheter

 • Utföra felsök på ledningsnät och reparera eller byta ut del som är trasig med rätt metod och material.
 • Utföra riskbedömning och arbete utifrån gällande lagstiftning.
 • Arbetsleda, samordna och arbeta med anläggningsarbeten i ledningssystem vid reparationer.
 • Arbetsleda, vägleda och arbeta med friläggande av rör och ventiler, återställning, höljning av frilagd yta, med mera.
 • Utföra erforderlig dokumentation och rapportering.
 • Hantera och underhålla redskap, verktyg, maskiner och instrument på ett säkert och korrekt sätt.
 • Använda för uppdraget rätt säkerhetsutrustning på ett korrekt sätt.

Förbereda schaktarbete av ledningsnät

Kunskaper

 • Redogöra för vilka särskilda skyddsåtgärder man ska ta hänsyn till vid upprättande av arbetsplan.
 • Redogöra för vilka tillstånd som krävs för schaktningsarbete.
 • Redogöra för vikten av dokumentation under arbetsgången.

Färdigheter

 • Ta fram arbetsplaner med hänsyn tagen till ledningskartor och särskilda skyddsåtgärder.
 • Utföra riskbedömningar utifrån gällande lagstiftningar.
 • Säkerställa att tillstånd är upprättade och andra förberedande undersökningar är utförda.
 • Utföra dokumentation för planering, genomförande och uppföljning.

Spolning och filmning av ledningsnät

Kunskaper

 • Redogöra för syftet till att spolning och filmning av ledningsnät utförs.
 • Beskriva vilken utrustning som används och hur arbetet genomförs på ett säkert sätt.

Färdigheter

 • Utföra riskbedömning innan arbete påbörjas och för uppdraget använda rätt säkerhetsutrustning.
 • Utföra spolning och filmning av ledningsnät.
 • Hantera och underhålla förekommande redskap, verktyg, maskiner och instrument på ett korrekt och säkert sätt.
 • Dokumentera planering, genomförande och uppföljning av arbetet enligt gällande rutiner.

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av, och syftet med, återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Resonera kring ansvar och samverkan för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Redogöra för typer av skyddsutrustning samt säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering vid situationer kring hot och våld.
 • Resonera kring risker och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Tillämpa skyddsutrustning enligt gällande skyddsföreskrifter på arbetsplatsen.

Spolning och filmning av ledningsnät

Kunskaper

 • Medarbetaren ska kunna:• Beskriva vilken utrustning som används och hur arbetet genomförs på ett säkert sätt.• Utföra riskbedömning innan arbete påbörjas och för uppdraget använda rätt säkerhetsutrustning.• Hantera och underhålla förekommande redskap, verktyg, maskiner och instrument på ett korrekt och säkert sätt.
 • Dokumentera planering, genomförande och uppföljning av arbetet enligt gällande rutiner.
 • Utföra spolning och filmning av ledningsnät.
 • Medarbetaren ska kunna:
 • Redogöra för syftet till att spolning och filmning av ledningsnät utförs.

Anläggnings- och processkunskap inom ledningsnät

Kunskaper

 • Redogöra för hur olika typer av anläggningar inom vattenledningsnätet, avloppsledningsnätet och dagvattenanläggningar är uppbyggda och fungerar.
 • Redogöra för hur ventiler motioneras och repareras.
 • Redogöra för olika typer av material i ledningsnäten och hur de med hänsyn tagen till ergonomi, säkerhet och arbetsmiljökrav ansluts och repareras.
 • Redogöra för hur kombination av olika rörmaterial påverkar varandra.

Grundläggande elkunskap inom VA

Kunskaper

 • Redogöra för hur man läser elscheman och förklara vad de vanligaste symbolerna betyder.
 • Utifrån behörigheter och elsäkerhet förklara vad som är tillåtet att göra gällande elinstallationer.
 • Redogöra för vad som ska dokumenteras och rapporteras.

Färdigheter

 • Utföra riskbedömningar innan påbörjat arbete.
 • Informera berörda parter om avbrott och avstängningar när så är påkallat.
 • Tillkalla behörig personal vid utförande av åtgärder utanför egna befogenheter.
 • Dokumentera och rapportera enligt rutiner.

Lagkrav - VA ledningsnät

Kunskaper

 • Förklara hur miljölagar och miljöföreskrifter styr arbetet inom VA.
 • Förklara hur arbetsmiljöföreskrifter reglerar arbetet inom VA och hur de bör användas vid framtagande av riskbedömningar.
 • Förklara hur livsmedelsföreskrifter reglerar arbetet inom VA.
 • Redogöra för rutiner kring hantering av säkerhets- och kemikalieblad.
 • Förklara hur säkerhetslagstiftningen påverkar arbetet inom VA.
 • Förklara vad lagen om allmänna vattentjänster (LAV) innebär och hur det påverkar arbetet inom VA.
 • Förklara vad Allmänna bestämmelser VA (ABVA) innebär.
 • Förklara hur lagar och föreskrifter som reglerar arbete på väg, schaktningsarbete och övriga riskfyllda arbeten i ledningsnätet påverkar arbetet inom VA.

Färdigheter

 • Förhålla sig till de riskbedömningar som görs utifrån lagkrav, föreskrifter och bestämmelser i sitt arbete.

Planering, problemlösning och dokumentation inom VA

Kunskaper

 • Redogöra för hur samplanering, respektive brist på samplanering kan påverka arbetet.
 • Redogöra för hur avbrott hos kund samt avstängning av nät planeras och informeras.
 • Redogöra för vad som ska dokumenteras och rapporteras, samt vikten av att det görs vid rätt tid och når rätt mottagare.

Färdigheter

 • Utifrån uppdrag planera, anpassa och omprioritera arbetet med hänsyn till resurser, underhållsplaner, lagar och föreskrifter, samt uppkomna situationer.
 • Arbeta med problemlösning utifrån behov, mandat, behörighet och konsekvensanalys.
 • Arbeta proaktivt genom att föreslå förbättringar i förebyggande syfte.
 • Hantera arbetsplatsens olika digitala system för dokumentation och rapportering, samt använda ett för alla tydligt och korrekt yrkesspråk.

Grundläggande processkunskap inom VA

Kunskaper

 • Beskriva det hydrologiska kretsloppet.
 • Beskriva dricksvattnets, spillvattnets, respektive dagvattnets väg genom hela processen.

Service och underhåll inom ledningsnät

Kunskaper

 • Förstå underhållsplaner och ledningskartor.
 • Redogöra för skillnaden mellan förebyggande och avhjälpande underhåll.
 • Redogöra för vad som ska dokumenteras och rapporteras.

Färdigheter

 • Utföra inspektioner, besiktningar, service och underhåll av anordningar på ledningsnät utifrån underhållsplaner och ledningskartor.
 • Utföra tryck- och flödesmätning på ledningsnätet.
 • Ta vattenprover utifrån behov och riktlinjer.
 • Utföra riskbedömningar och arbeta utifrån gällande lagstiftningar.
 • Utföra erforderlig dokumentation och rapportering.
 • Hantera och underhålla förekommande redskap, verktyg, maskiner och instrument på ett korrekt och säkert sätt.
 • Använda för uppdraget rätt säkerhetsutrustning på ett korrekt sätt.
 • Bemöta kunder på rätt sätt och informera om påverkan till kund utifrån aktuella rutiner.

Felsökning inom avloppsnät och dricksvattennät

Kunskaper

 • Redogöra för metoder och verktyg för spårning/felsökning av avloppsnät och dricksvattennät.
 • Redogöra för olika typer av fel som kan uppstå i ledningsnäten.
 • Förstå ledningsnätskartor och redogöra för de vanligaste symbolerna.
 • Beskriva hur riskbedömningar och arbete utifrån gällande lagstiftning genomförs.
 • Redogöra för vad som ska dokumenteras och rapporteras.

Färdigheter

 • Hantera och läsa av mätinstrument och mätmetoder samt utföra systematisk felsökning i ledningsnäten.
 • Utföra läcksökning.
 • Bedöma om lokaliserade fel är akuta eller hamnar på underhållslistan.
 • Utföra erforderlig dokumentation och rapportering.
 • Vid behov beställa reservdelar, extra resurser för åtgärdande av fel.

Ledningsarbeten

Kunskaper

 • Förstå ledningsnätskartor samt redogöra för de viktigaste symbolerna.
 • Redogöra för hur man stänger av ledningsnät eller agerar för att säkerställa att skada går att reparera vid ledningsarbete.
 • Redogöra för hur man driftsätter ledningsnät efter ledningsarbete på ett korrekt och säkert sätt.
 • Redogöra för vad som ska dokumenteras och rapporteras.

Färdigheter

 • Utföra felsök på ledningsnät och reparera eller byta ut del som är trasig med rätt metod och material.
 • Utföra riskbedömning och arbete utifrån gällande lagstiftning.
 • Arbetsleda, samordna och arbeta med anläggningsarbeten i ledningssystem vid reparationer.
 • Arbetsleda, vägleda och arbeta med friläggande av rör och ventiler, återställning, höljning av frilagd yta, med mera.
 • Utföra erforderlig dokumentation och rapportering.
 • Hantera och underhålla redskap, verktyg, maskiner och instrument på ett säkert och korrekt sätt.
 • Använda för uppdraget rätt säkerhetsutrustning på ett korrekt sätt.

Förbereda schaktarbete av ledningsnät

Kunskaper

 • Redogöra för vilka särskilda skyddsåtgärder man ska ta hänsyn till vid upprättande av arbetsplan.
 • Redogöra för vilka tillstånd som krävs för schaktningsarbete.
 • Redogöra för vikten av dokumentation under arbetsgången.

Färdigheter

 • Ta fram arbetsplaner med hänsyn tagen till ledningskartor och särskilda skyddsåtgärder.
 • Utföra riskbedömningar utifrån gällande lagstiftningar.
 • Säkerställa att tillstånd är upprättade och andra förberedande undersökningar är utförda.
 • Utföra dokumentation för planering, genomförande och uppföljning.

Spolning och filmning av ledningsnät

Kunskaper

 • Redogöra för syftet till att spolning och filmning av ledningsnät utförs.
 • Beskriva vilken utrustning som används och hur arbetet genomförs på ett säkert sätt.

Färdigheter

 • Utföra riskbedömning innan arbete påbörjas och för uppdraget använda rätt säkerhetsutrustning.
 • Utföra spolning och filmning av ledningsnät.
 • Hantera och underhålla förekommande redskap, verktyg, maskiner och instrument på ett korrekt och säkert sätt.
 • Dokumentera planering, genomförande och uppföljning av arbetet enligt gällande rutiner.

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av, och syftet med, återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Resonera kring ansvar och samverkan för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Redogöra för typer av skyddsutrustning samt säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering vid situationer kring hot och våld.
 • Resonera kring risker och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Tillämpa skyddsutrustning enligt gällande skyddsföreskrifter på arbetsplatsen.

Spolning och filmning av ledningsnät

Kunskaper

 • Medarbetaren ska kunna:• Beskriva vilken utrustning som används och hur arbetet genomförs på ett säkert sätt.• Utföra riskbedömning innan arbete påbörjas och för uppdraget använda rätt säkerhetsutrustning.• Hantera och underhålla förekommande redskap, verktyg, maskiner och instrument på ett korrekt och säkert sätt.
 • Dokumentera planering, genomförande och uppföljning av arbetet enligt gällande rutiner.
 • Utföra spolning och filmning av ledningsnät.
 • Medarbetaren ska kunna:
 • Redogöra för syftet till att spolning och filmning av ledningsnät utförs.