Logga

Samordning & arbetsledning

Yrkesprofilen samordning & arbetsledning inom personlig assistans kan användas inom Sobonas bransch Personlig assistans. Med tanke på att området personlig assistans är komplext och att varje uppdrag är mer eller mindre unikt, samt att organiseringen kring samordning och arbetsledning kan skilja sig mellan olika organisationer, kan det innebära olika krav på kunnande och förhållningssätt.

Ambitionen har därför varit att beskriva komplexiteten inom samordning - arbetsledning, men samtidigt göra avgränsningar och fokusera på de kunskaper och färdigheter som utgör en gemensam plattform och som kan appliceras till sin helhet eller utifrån valda delar, beroende på yrkesrollens utformning.

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum och yrkeskunniga inom området.

Yrkesprofilen utvecklades under 2020 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes under 2020.

Yrkesprofil samordning arbetsledning inom personlig assistans

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-5. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 4 och 5. Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat. Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Nivå 5

Individen har specialiserade kunskaper inom ett specifikt arbetsområde, kunskap om och överblick över närgränsande arbetsområden, samt om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbetsområde.

Individen kan självständigt planera, lösa problem och behandla sammansatta uppgifter inom ett arbetsområde. Individen kan också identifiera nödvändiga resurser, övervaka arbetsverksamhet och slutföra förlagda projekt.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

galve-energi-2

Kunskaper och färdigheter för yrkesrollen

Den egna rollen

Kunskaper

 • Redogöra för den egna rollens uppdrag och avgränsningar.
 • Redogöra för den personlige assistentens roll, ansvar och avgränsningar.
 • Reflektera över skillnader i att vara arbetsledare, coach, instruktör, mentor, medarbetare, vad det kan innebära, samt uppvisa insikt om att yrkesrollen ofta innebär en kombination av förhållningssätt.
 • Redogöra för vikten av att kunna anpassa sin roll utifrån syfte, mål, och individ.
 • Ge exempel på etiska dilemman som kan uppstå i arbetet.

Färdigheter

 • Anpassa sitt förhållningssätt utifrån den roll som situationen kräver.

Arbetsrättsliga lagar, regler och avtal kopplat till personlig assistans

Kunskaper

 • Beskriva syfte och innebörd med Arbetsmiljölagen.
 • Beskriva syfte och innebörd med Arbetstidslagen och ledighetslagstiftningar.
 • Beskriva syfte och innebörd med Kollektivavtal.
 • Redogöra för regler kopplat till assistansersättning, kommun/försäkringskassa, vad som. berättigar assistans, när ersättning upphör att gälla.

Färdigheter

 • Förhålla sig till lagar och avtal i planering, genomförande och uppföljning.
 • Söka och inhämta information och kunskap vid behov och utifrån uppkomna situationer.

Samordning, kund- och personalansvar inom personlig assistans

Kunskaper

 • Ge exempel på sådant som betecknas som del av en arbetsplatskultur.
 • Redogöra för de riktlinjer som gäller vid planering, genomförande och uppföljning av utvecklingssamtal/medarbetarsamtal.
 • Förklara vad som är viktigt att tänka på vid schemaläggning, upprättande av arbetsbeskrivningar och genomförandeplan.

Färdigheter

 • Planera för introduktion och lärande utifrån mål, syfte individ och förutsättningar.
 • Hålla utvecklingssamtal/medarbetarsamtal enligt gällande riktlinjer på ett respektfullt och konstruktivt sätt.
 • Arbeta med schemaläggning utifrån ett helhetsperspektiv; lagar, arbetsmiljö, uppdrag, uppkomna situationer.
 • Ta ansvar i rekryteringsprocesser.
 • Tillsammans med brukare/företrädare upprätta genomförandeplan.
 • Utföra arbetsmiljöbedömningar och kontinuerligt arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Utföra erforderlig dokumentation, rapportering och redovisningar utifrån sitt uppdrag på ett korrekt sätt.

Arbetsledning inom personlig assistans

Kunskaper

 • Ge exempel på insatser för att skapa en så trygg, tillåtande och utvecklande arbetssituation som möjligt.
 • Förklara vad som är viktigt att tänka på vid schemaläggning och upprättande av arbetsbeskrivningar.

Färdigheter

 • Planera för introduktion utifrån mål, syfte individ och förutsättningar.
 • Upprätta arbetsbeskrivningar.
 • Informera, introducera och arbetsleda utifrån syfte, mål och berörda parter.
 • Följa upp och ge feedback, feedforward och återkoppling på ett utvecklande och konstruktivt sätt.
 • Följa upp och utföra utvärderingar löpande, dra slutsatser av resultat och göra förbättringsarbete.
 • Utföra erforderlig dokumentation, rapportering och redovisningar utifrån sitt uppdrag på ett korrekt sätt.

Den egna rollen

Kunskaper

 • Redogöra för den egna rollens uppdrag och avgränsningar.
 • Redogöra för den personlige assistentens roll, ansvar och avgränsningar.
 • Reflektera över skillnader i att vara arbetsledare, coach, instruktör, mentor, medarbetare, vad det kan innebära, samt uppvisa insikt om att yrkesrollen ofta innebär en kombination av förhållningssätt.
 • Redogöra för vikten av att kunna anpassa sin roll utifrån syfte, mål, och individ.
 • Ge exempel på etiska dilemman som kan uppstå i arbetet.

Färdigheter

 • Anpassa sitt förhållningssätt utifrån den roll som situationen kräver.

Arbetsrättsliga lagar, regler och avtal kopplat till personlig assistans

Kunskaper

 • Beskriva syfte och innebörd med Arbetsmiljölagen.
 • Beskriva syfte och innebörd med Arbetstidslagen och ledighetslagstiftningar.
 • Beskriva syfte och innebörd med Kollektivavtal.
 • Redogöra för regler kopplat till assistansersättning, kommun/försäkringskassa, vad som. berättigar assistans, när ersättning upphör att gälla.

Färdigheter

 • Förhålla sig till lagar och avtal i planering, genomförande och uppföljning.
 • Söka och inhämta information och kunskap vid behov och utifrån uppkomna situationer.

Samordning, kund- och personalansvar inom personlig assistans

Kunskaper

 • Ge exempel på sådant som betecknas som del av en arbetsplatskultur.
 • Redogöra för de riktlinjer som gäller vid planering, genomförande och uppföljning av utvecklingssamtal/medarbetarsamtal.
 • Förklara vad som är viktigt att tänka på vid schemaläggning, upprättande av arbetsbeskrivningar och genomförandeplan.

Färdigheter

 • Planera för introduktion och lärande utifrån mål, syfte individ och förutsättningar.
 • Hålla utvecklingssamtal/medarbetarsamtal enligt gällande riktlinjer på ett respektfullt och konstruktivt sätt.
 • Arbeta med schemaläggning utifrån ett helhetsperspektiv; lagar, arbetsmiljö, uppdrag, uppkomna situationer.
 • Ta ansvar i rekryteringsprocesser.
 • Tillsammans med brukare/företrädare upprätta genomförandeplan.
 • Utföra arbetsmiljöbedömningar och kontinuerligt arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Utföra erforderlig dokumentation, rapportering och redovisningar utifrån sitt uppdrag på ett korrekt sätt.

Arbetsledning inom personlig assistans

Kunskaper

 • Ge exempel på insatser för att skapa en så trygg, tillåtande och utvecklande arbetssituation som möjligt.
 • Förklara vad som är viktigt att tänka på vid schemaläggning och upprättande av arbetsbeskrivningar.

Färdigheter

 • Planera för introduktion utifrån mål, syfte individ och förutsättningar.
 • Upprätta arbetsbeskrivningar.
 • Informera, introducera och arbetsleda utifrån syfte, mål och berörda parter.
 • Följa upp och ge feedback, feedforward och återkoppling på ett utvecklande och konstruktivt sätt.
 • Följa upp och utföra utvärderingar löpande, dra slutsatser av resultat och göra förbättringsarbete.
 • Utföra erforderlig dokumentation, rapportering och redovisningar utifrån sitt uppdrag på ett korrekt sätt.

Nedladdningsbara dokument

 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Assistent i museiverksamhet
 • Värd inom besöksnäring och kulturarv

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!