Logga

Personlig assistent

Yrkesprofilen personlig assistent kan användas inom Sobonas bransch Personlig assistans. Med tanke på att rollen som personlig assistent är komplex och att varje uppdrag är mer eller mindre unikt kan det innebära olika krav på kunnande och förhållningssätt i varje enskilt uppdrag.

Ambitionen har därför varit att beskriva komplexiteten i yrkesrollen, men samtidigt göra avgränsningar och fokusera på de kunskaper och färdigheter som utgör en gemensam plattform för yrkesrollen och som kan appliceras till sin helhet eller utifrån valda delar, oavsett uppdragets utformning.

Det innebär också att det är lämnat öppet för lärande kopplat mot varje specifikt uppdrag.

Yrkesprofilen består till sin helhet av åtta sammanhängande moduler. Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande sitt innehåll vart fjärde år.

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum och yrkeskunniga inom området.

Yrkesprofilen utvecklades under 2020 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes 2020.

Yrkesprofilen personlig assistent och dess moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan profilen personlig assistent öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Yrkesprofil personlig assistent

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-4. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3 och 4. Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

galve-energi-2

Kunskaper och färdigheter för yrkesrollen

Omvårdnad inom personlig assistans

Kunskaper

 • Förklara vikten av individens delaktighet i den vardagliga omvårdnaden.
 • Förklara i vilka sammanhang man kan/ska motivera individen att utifrån egen förmåga, bli så självständig som möjligt vid personlig hygien, samt vid av- och påklädning.
 • Redogöra för de rutiner och riktlinjer som gäller för den egna personliga hygienen och varför det är viktigt att de efterlevs.
 • Redogöra för de rutiner och riktlinjer som gäller vid sjukdom och allmänna infektioner (P-ass och brukare).
 • Redogöra för vad som menas med egenvård och assistentens roll kopplat mot egenvård.
 • Uppvisa insikt om att enskilda individer inte kan generaliseras och kräver individuella lösningar.

Färdigheter

 • Motivera och stödja individen att utifrån egen förmåga, behov och vilja bli så självständig som möjligt vid personlig hygien, samt vid av- och påklädning.
 • Följa de rutiner och riktlinjer som gäller för den egna personliga hygienen.
 • Följa de rutiner och riktlinjer som gäller vid sjukdom och allmänna infektioner.
 • Följa de regler och rutiner som gäller för egenvård.
 • Söka, begära information och kunskap gällande den enskilde individens förutsättningar och behov.

Arbeta hälsofrämjande i rollen som personlig assistent

Kunskaper

 • Ge exempel på vad en välbalanserad kost innebär.
 • Ge exempel på vanliga födoämnesallergier.
 • Förklara vikten av fritidens och kulturens betydelse för hälsa, livskvalitet och välbefinnande.
 • Ge exempel på aktiviteter som stimulerar till gemenskap och samhörighet.
 • Förklara vikten av balans mellan arbete, fritid och vila.

Färdigheter

 • Motivera och stödja individen att utifrån egen förmåga, behov och vilja bli så självständig som möjligt vid måltidssituationer.
 • Stimulera till en aktiv och meningsfull vardag utifrån individens behov och vilja.
 • Stimulera till rörelse och fysisk aktivitet utifrån individens behov och vilja.
 • Stimulera till aktiviteter som syftar till gemenskap och samhörighet utifrån individens behov och vilja.
 • Använda och stödja individen i att använda för ändamålet rätt hjälpmedel på ett korrekt och säkert sätt.

Arbetsmiljö i rollen som personlig assistent

Kunskaper

 • Ge exempel på situationer där hot och/eller våld kan uppkomma, samt hur man kan hantera och förebygga hotfulla situationer.
 • Ge exempel på hur stress kan påverka kvaliteten i arbetet och hur man kan förebygga stress.
 • Förklara det egna ansvaret för en bra arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat.
 • Ge exempel på olika hjälpmedel vid lyft och förflyttningar och i vilka sammanhang de ska användas.
 • Ge exempel på risker kopplade till lyft och förflyttningar, samt hur de kan förebyggas.
 • Ge exempel på vanliga ergonomiska skaderisker och hur man kan förebygga dem.

Färdigheter

 • Hantera och rapportera hotfulla situationer utifrån gällande riktlinjer.
 • Planera och prioritera arbetet tillsammans med arbetsledning i syfte att förebygga stress.
 • Arbeta med sin egen kropp på ett ergonomiskt riktigt sätt.
 • Arbeta med hjälpmedel på ett korrekt och säkert sätt vid lyft och förflyttningar.
 • Rapportera brister i arbetsmiljön.

Lagar och ramar för uppdragets styrning inom personlig assistans

Kunskaper

 • Redogöra för vad en genomförandeplan är och innebär.
 • Redogöra för de bärande principerna inom LSS och hur de påverkar det egna arbetet.
 • Redogöra övergripande för de tre personkretsar som omfattas av LSS.
 • Förklara syftet med Lex Sarah och Lex Maria.
 • Förklara hur tystnadsplikt och sekretesslagen fungerar kopplat till yrkesrollen.
 • Förklara innebörden av legal företrädare och hur det kan påverka arbetet.
 • Förklara i vilka sammanhang delegation kan ges till personlig assistent och vad det innebär.
 • Redogöra för vad som ska rapporteras och dokumenteras och varför.

Färdigheter

 • Förhålla sig på ett korrekt sätt till de lagar och riktlinjer som styr arbetet.
 • Söka, begära information och kunskap vid behov och utifrån uppkomna situationer.
 • Följa en genomförandeplan och dokumentera avvikelser.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande lagar, riktlinjer och rutiner på ett tydligt och korrekt sätt.

Förhållningssätt i rollen som personlig assistent

Kunskaper

 • Förklara vad som menas med ett lösningsfokuserat respektive salutogent förhållningssätt.
 • Reflektera över hur olika funktionsnedsättningar och uppdrag kräver olika förhållningsätt och anpassningar.
 • Ge exempel på olika etiska och moraliska dilemman som kan uppstå i arbetet och hur man bör förhålla sig till dessa.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personlig och professionell, samt ge exempel på olika situationer som kan uppkomma där avvägningar mellan begreppen måste göras.
 • Förklara vikten av att reflektera över vad som styr, vem fokus ligger på, när avvägningar och anpassningar måste göras.
 • Förklara vikten av brukarens delaktighet i alla beslut, anpassningar och avvägningar som berör den egna personen.
 • Reflektera över begreppen självbestämmande och delaktighet samt hur man ska förhålla sig till dem i relationen mellan assistent och brukare.
 • Reflektera över vikten att förstå helheten i uppdraget genom att ge exempel på yttre påverkansfaktorer.
 • Förklara skillnaden mellan empati och sympati.
 • Ge exempel på olika lojalitetskonflikter som kan uppstå i arbetet.
 • Resonera kring hur man kan tala om frågor som rör sexualitet och samlevnad.

Färdigheter

 • Anpassa sitt förhållningssätt utifrån olika situationer.
 • Uppträda professionellt och med respekt för den personliga integriteten utifrån uppdrag, lagar och riktlinjer.
 • Söka, begära information och kunskap vid behov och utifrån uppkomna situationer.

Relationer och bemötande i rollen som personlig assistent

Kunskaper

 • Förklara vikten av att respektera individers olikheter och av att bemöta andra på ett jämlikt sätt.
 • Reflektera över hur det egna sättet att vara och agera kan påverka brukaren men även andra i omgivningen.
 • Förklara vikten av ett väl fungerande samarbete och samverkan kopplat mot arbetet.
 • Ge exempel på olika konfliktsituationer som kan uppstå i arbetet och hur dessa kan hanteras.
 • Beskriva hur man genom att bemöta individen utifrån dennes personliga förutsättningar, tankar och känslor kan stödja, assistera och uppmuntra.
 • Förklara vikten av respekt och personlig integritet.
 • Beskriva den egna rollen i balansgången mellan makt och beroende.
 • Reflektera över situationen där din arbetsplats är brukarens hem.
 • Reflektera över vad det kan innebära för övriga som delar boende med brukaren i situationen där din arbetsplats är deras hem.
 • Förklara vikten av att vara uppmärksam och lyhörd för behov hos övriga som delar boende med brukaren.
 • Ge exempel på rutiner i syfte att visa respekt och bevarande av personlig integritet.

Färdigheter

 • Ta eget ansvar för att samarbete, samverkan och arbetsklimat fungerar på ett bra sätt.
 • Agera uppmärksamt och respektfullt i mötet med andra människor.
 • Anpassa sitt eget agerande utifrån uppkomna situationer och individers sinnesstämningar.

Kommunikation i rollen som personlig assistent

Kunskaper

 • Ge exempel på olika sätt att kommunicera (läs; i ”fysiskt” möte).
 • Förklara vikten av anpassad kommunikation beroende på mottagare.
 • Förklara förhållandet sändare-tolkning-mottagare, samt vikten av aktivt lyssnande.
 • Förklara vikten av stärkande och motiverande återkoppling utifrån individens behov och vilja.

Färdigheter

 • Anpassa sin kommunikation beroende på mottagare och situation.
 • Säkerställa att kommunikationen mottas på ett korrekt sätt.
 • Ge stärkande och motiverande återkoppling utifrån individens behov och vilja.

Arbeta med och omkring barn i rollen som personlig assistent

Kunskaper

 • Förklara vad Barnkonventionen syftar till att säkerställa.
 • Förklara vad Barnperspektivet innebär i arbetet som personlig assistent.
 • Redogöra för vad anmälningsplikt kopplat mot Orosanmälan innebär.

Färdigheter

 • Förhålla sig på ett korrekt sätt till de lagar och riktlinjer som styr arbetet.
 • Söka, begära information och kunskap vid behov och utifrån uppkomna situationer.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande lagar, riktlinjer och rutiner på ett tydligt och korrekt sätt.

Omvårdnad inom personlig assistans

Kunskaper

 • Förklara vikten av individens delaktighet i den vardagliga omvårdnaden.
 • Förklara i vilka sammanhang man kan/ska motivera individen att utifrån egen förmåga, bli så självständig som möjligt vid personlig hygien, samt vid av- och påklädning.
 • Redogöra för de rutiner och riktlinjer som gäller för den egna personliga hygienen och varför det är viktigt att de efterlevs.
 • Redogöra för de rutiner och riktlinjer som gäller vid sjukdom och allmänna infektioner (P-ass och brukare).
 • Redogöra för vad som menas med egenvård och assistentens roll kopplat mot egenvård.
 • Uppvisa insikt om att enskilda individer inte kan generaliseras och kräver individuella lösningar.

Färdigheter

 • Motivera och stödja individen att utifrån egen förmåga, behov och vilja bli så självständig som möjligt vid personlig hygien, samt vid av- och påklädning.
 • Följa de rutiner och riktlinjer som gäller för den egna personliga hygienen.
 • Följa de rutiner och riktlinjer som gäller vid sjukdom och allmänna infektioner.
 • Följa de regler och rutiner som gäller för egenvård.
 • Söka, begära information och kunskap gällande den enskilde individens förutsättningar och behov.

Arbeta hälsofrämjande i rollen som personlig assistent

Kunskaper

 • Ge exempel på vad en välbalanserad kost innebär.
 • Ge exempel på vanliga födoämnesallergier.
 • Förklara vikten av fritidens och kulturens betydelse för hälsa, livskvalitet och välbefinnande.
 • Ge exempel på aktiviteter som stimulerar till gemenskap och samhörighet.
 • Förklara vikten av balans mellan arbete, fritid och vila.

Färdigheter

 • Motivera och stödja individen att utifrån egen förmåga, behov och vilja bli så självständig som möjligt vid måltidssituationer.
 • Stimulera till en aktiv och meningsfull vardag utifrån individens behov och vilja.
 • Stimulera till rörelse och fysisk aktivitet utifrån individens behov och vilja.
 • Stimulera till aktiviteter som syftar till gemenskap och samhörighet utifrån individens behov och vilja.
 • Använda och stödja individen i att använda för ändamålet rätt hjälpmedel på ett korrekt och säkert sätt.

Arbetsmiljö i rollen som personlig assistent

Kunskaper

 • Ge exempel på situationer där hot och/eller våld kan uppkomma, samt hur man kan hantera och förebygga hotfulla situationer.
 • Ge exempel på hur stress kan påverka kvaliteten i arbetet och hur man kan förebygga stress.
 • Förklara det egna ansvaret för en bra arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat.
 • Ge exempel på olika hjälpmedel vid lyft och förflyttningar och i vilka sammanhang de ska användas.
 • Ge exempel på risker kopplade till lyft och förflyttningar, samt hur de kan förebyggas.
 • Ge exempel på vanliga ergonomiska skaderisker och hur man kan förebygga dem.

Färdigheter

 • Hantera och rapportera hotfulla situationer utifrån gällande riktlinjer.
 • Planera och prioritera arbetet tillsammans med arbetsledning i syfte att förebygga stress.
 • Arbeta med sin egen kropp på ett ergonomiskt riktigt sätt.
 • Arbeta med hjälpmedel på ett korrekt och säkert sätt vid lyft och förflyttningar.
 • Rapportera brister i arbetsmiljön.

Lagar och ramar för uppdragets styrning inom personlig assistans

Kunskaper

 • Redogöra för vad en genomförandeplan är och innebär.
 • Redogöra för de bärande principerna inom LSS och hur de påverkar det egna arbetet.
 • Redogöra övergripande för de tre personkretsar som omfattas av LSS.
 • Förklara syftet med Lex Sarah och Lex Maria.
 • Förklara hur tystnadsplikt och sekretesslagen fungerar kopplat till yrkesrollen.
 • Förklara innebörden av legal företrädare och hur det kan påverka arbetet.
 • Förklara i vilka sammanhang delegation kan ges till personlig assistent och vad det innebär.
 • Redogöra för vad som ska rapporteras och dokumenteras och varför.

Färdigheter

 • Förhålla sig på ett korrekt sätt till de lagar och riktlinjer som styr arbetet.
 • Söka, begära information och kunskap vid behov och utifrån uppkomna situationer.
 • Följa en genomförandeplan och dokumentera avvikelser.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande lagar, riktlinjer och rutiner på ett tydligt och korrekt sätt.

Förhållningssätt i rollen som personlig assistent

Kunskaper

 • Förklara vad som menas med ett lösningsfokuserat respektive salutogent förhållningssätt.
 • Reflektera över hur olika funktionsnedsättningar och uppdrag kräver olika förhållningsätt och anpassningar.
 • Ge exempel på olika etiska och moraliska dilemman som kan uppstå i arbetet och hur man bör förhålla sig till dessa.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personlig och professionell, samt ge exempel på olika situationer som kan uppkomma där avvägningar mellan begreppen måste göras.
 • Förklara vikten av att reflektera över vad som styr, vem fokus ligger på, när avvägningar och anpassningar måste göras.
 • Förklara vikten av brukarens delaktighet i alla beslut, anpassningar och avvägningar som berör den egna personen.
 • Reflektera över begreppen självbestämmande och delaktighet samt hur man ska förhålla sig till dem i relationen mellan assistent och brukare.
 • Reflektera över vikten att förstå helheten i uppdraget genom att ge exempel på yttre påverkansfaktorer.
 • Förklara skillnaden mellan empati och sympati.
 • Ge exempel på olika lojalitetskonflikter som kan uppstå i arbetet.
 • Resonera kring hur man kan tala om frågor som rör sexualitet och samlevnad.

Färdigheter

 • Anpassa sitt förhållningssätt utifrån olika situationer.
 • Uppträda professionellt och med respekt för den personliga integriteten utifrån uppdrag, lagar och riktlinjer.
 • Söka, begära information och kunskap vid behov och utifrån uppkomna situationer.

Relationer och bemötande i rollen som personlig assistent

Kunskaper

 • Förklara vikten av att respektera individers olikheter och av att bemöta andra på ett jämlikt sätt.
 • Reflektera över hur det egna sättet att vara och agera kan påverka brukaren men även andra i omgivningen.
 • Förklara vikten av ett väl fungerande samarbete och samverkan kopplat mot arbetet.
 • Ge exempel på olika konfliktsituationer som kan uppstå i arbetet och hur dessa kan hanteras.
 • Beskriva hur man genom att bemöta individen utifrån dennes personliga förutsättningar, tankar och känslor kan stödja, assistera och uppmuntra.
 • Förklara vikten av respekt och personlig integritet.
 • Beskriva den egna rollen i balansgången mellan makt och beroende.
 • Reflektera över situationen där din arbetsplats är brukarens hem.
 • Reflektera över vad det kan innebära för övriga som delar boende med brukaren i situationen där din arbetsplats är deras hem.
 • Förklara vikten av att vara uppmärksam och lyhörd för behov hos övriga som delar boende med brukaren.
 • Ge exempel på rutiner i syfte att visa respekt och bevarande av personlig integritet.

Färdigheter

 • Ta eget ansvar för att samarbete, samverkan och arbetsklimat fungerar på ett bra sätt.
 • Agera uppmärksamt och respektfullt i mötet med andra människor.
 • Anpassa sitt eget agerande utifrån uppkomna situationer och individers sinnesstämningar.

Kommunikation i rollen som personlig assistent

Kunskaper

 • Ge exempel på olika sätt att kommunicera (läs; i ”fysiskt” möte).
 • Förklara vikten av anpassad kommunikation beroende på mottagare.
 • Förklara förhållandet sändare-tolkning-mottagare, samt vikten av aktivt lyssnande.
 • Förklara vikten av stärkande och motiverande återkoppling utifrån individens behov och vilja.

Färdigheter

 • Anpassa sin kommunikation beroende på mottagare och situation.
 • Säkerställa att kommunikationen mottas på ett korrekt sätt.
 • Ge stärkande och motiverande återkoppling utifrån individens behov och vilja.

Arbeta med och omkring barn i rollen som personlig assistent

Kunskaper

 • Förklara vad Barnkonventionen syftar till att säkerställa.
 • Förklara vad Barnperspektivet innebär i arbetet som personlig assistent.
 • Redogöra för vad anmälningsplikt kopplat mot Orosanmälan innebär.

Färdigheter

 • Förhålla sig på ett korrekt sätt till de lagar och riktlinjer som styr arbetet.
 • Söka, begära information och kunskap vid behov och utifrån uppkomna situationer.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande lagar, riktlinjer och rutiner på ett tydligt och korrekt sätt.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!