Logga

Fiberinstallatör

Fiberinstallatör kan användas inom Sobonas bransch Energi Länk till annan webbplats. och är en del av valideringsmodell inom fiber och stadsnät. Arbetsuppgifterna består av praktiska uppgifter inom fiberinstallation, som till exempel fibersvetsning, fiberblåsning, mätning samt montering och fiber- och kabelinstallationer.

Yrkesprofilen består till sin helhet av elva moduler. Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Profilens moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Utvecklingen av yrkesprofilen har skett med delfinansiering av Arbetsförmedlingen.

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona och Nordiskt Valideringsforum i nära samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

Yrkesprofilen utvecklades under 2021 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes den 15 september 2021.

galve-energi-2

Kunskaper och färdigheter för yrkesrollen

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av, och syftet med, återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Resonera kring ansvar och samverkan för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Redogöra för typer av skyddsutrustning samt säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering vid situationer kring hot och våld.
 • Resonera kring risker och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Tillämpa skyddsutrustning enligt gällande skyddsföreskrifter på arbetsplatsen.

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva olika typer av interpersonell kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Förklara begreppet sändare-tolkning-mottagare.

Färdigheter

 •  Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.

Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och säkerhet vid markarbete

Kunskaper

 • Redogöra för krav kring arbetsmiljö och säkerhet i samband med grävning, öppna schakt och återställande av schakt.

Färdigheter

 • Förhålla sig till de krav kring arbetsmiljö och säkerhet som gäller vid markarbeten.
 • Söka och begära information efter behov och uppkomna situationer,

Säkerhetsklassad tjänst/anläggning

Kunskaper

 • Förklara vad som menas med säkerhetsklassad tjänst och anläggning och vilka krav som ställs för att få utföra arbete i en säkerhetsklassad anläggning.

Lagkrav och standarder för fiberinstallation

Kunskaper

 • Ge exempel på lagar, standarder och föreskrifter som reglerar installationer i fibernät.
 • Beskriva syfte och mål med Robust fiber.
 • Förklara vad som menas med säkerhetsklassade tjänster och anläggningar.
 • Redogöra för helheten i avseende på kvalitet, ekonomi och säkerhet.

Färdigheter

 • Förhålla sig till de lagar, förordningar, föreskrifter och standarder som krävs för arbetet med särskild hänsyn till egen och andras säkerhet.
 • Söka och begära information efter behov och uppkomna situationer
 • Förhålla sig till framtagna riskbedömningar utifrån arbetsmiljölagstiftning, driftsäkerhetslagstiftning och miljölagstiftning som krävs för arbetet
 • Utföra kvalitetssäkring enligt standard Robust fiber.
 • Förhålla sig till erforderliga tillstånd och avtal.

Fiberinstallation hos kund

Kunskaper

 • Redogöra för olika material och verktyg för installation.
 • Redogöra för olika material och verktyg för blåsning av fiber.
 • Redogöra för vad kanalisation vid installation hos kund innebär.
 • Beskriv hur indragning av fiberkabel sker.
 • Beskriv olika metoder för skarvning och svetsning av optisk fiber.
 • Förklara vad dämpningsmätning och OTDR-mätning innebär.
Färdigheter
 • Förhålla sig till de arbetsplaner, säkerhetsföreskrifter och kontrollplaner som tagits fram.
 • Hantera fiberkabel, fiberhygien, patchning och märkning på ett korrekt och säkert sätt.
 • Utföra terminering på ett korrekt och säkert sätt.
 • Utföra effektmätning med ljuskälla och effektmätare/detektor på ett korrekt sätt.
 • Slutföra nätförbindelse.
 • Hantera yrkesspecifika redskap, verktyg, maskiner och säkerhetsutrustning.
 • Utföra erforderlig dokumentation för genomförande.

Nätverkskunskap inom fiber

Kunskaper

 • Översiktligt beskriva hur fiberoptiska nät är uppbyggda och fungerar.
 • Översiktligt beskriva olika anläggningar i nätet och dess funktioner.
 • Redogöra för och förklara fibertekniska begrepp.
 • Redogöra för de vanligaste problemen som uppstår i fibernät och dess anläggningar.
 • Ge exempel på olika felsökningsmetoder.

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av, och syftet med, återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Resonera kring ansvar och samverkan för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Redogöra för typer av skyddsutrustning samt säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering vid situationer kring hot och våld.
 • Resonera kring risker och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Tillämpa skyddsutrustning enligt gällande skyddsföreskrifter på arbetsplatsen.

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva olika typer av interpersonell kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Förklara begreppet sändare-tolkning-mottagare.

Färdigheter

 •  Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.

Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och säkerhet vid markarbete

Kunskaper

 • Redogöra för krav kring arbetsmiljö och säkerhet i samband med grävning, öppna schakt och återställande av schakt.

Färdigheter

 • Förhålla sig till de krav kring arbetsmiljö och säkerhet som gäller vid markarbeten.
 • Söka och begära information efter behov och uppkomna situationer,

Säkerhetsklassad tjänst/anläggning

Kunskaper

 • Förklara vad som menas med säkerhetsklassad tjänst och anläggning och vilka krav som ställs för att få utföra arbete i en säkerhetsklassad anläggning.

Lagkrav och standarder för fiberinstallation

Kunskaper

 • Ge exempel på lagar, standarder och föreskrifter som reglerar installationer i fibernät.
 • Beskriva syfte och mål med Robust fiber.
 • Förklara vad som menas med säkerhetsklassade tjänster och anläggningar.
 • Redogöra för helheten i avseende på kvalitet, ekonomi och säkerhet.

Färdigheter

 • Förhålla sig till de lagar, förordningar, föreskrifter och standarder som krävs för arbetet med särskild hänsyn till egen och andras säkerhet.
 • Söka och begära information efter behov och uppkomna situationer
 • Förhålla sig till framtagna riskbedömningar utifrån arbetsmiljölagstiftning, driftsäkerhetslagstiftning och miljölagstiftning som krävs för arbetet
 • Utföra kvalitetssäkring enligt standard Robust fiber.
 • Förhålla sig till erforderliga tillstånd och avtal.

Fiberinstallation hos kund

Kunskaper

 • Redogöra för olika material och verktyg för installation.
 • Redogöra för olika material och verktyg för blåsning av fiber.
 • Redogöra för vad kanalisation vid installation hos kund innebär.
 • Beskriv hur indragning av fiberkabel sker.
 • Beskriv olika metoder för skarvning och svetsning av optisk fiber.
 • Förklara vad dämpningsmätning och OTDR-mätning innebär.
Färdigheter
 • Förhålla sig till de arbetsplaner, säkerhetsföreskrifter och kontrollplaner som tagits fram.
 • Hantera fiberkabel, fiberhygien, patchning och märkning på ett korrekt och säkert sätt.
 • Utföra terminering på ett korrekt och säkert sätt.
 • Utföra effektmätning med ljuskälla och effektmätare/detektor på ett korrekt sätt.
 • Slutföra nätförbindelse.
 • Hantera yrkesspecifika redskap, verktyg, maskiner och säkerhetsutrustning.
 • Utföra erforderlig dokumentation för genomförande.

Nätverkskunskap inom fiber

Kunskaper

 • Översiktligt beskriva hur fiberoptiska nät är uppbyggda och fungerar.
 • Översiktligt beskriva olika anläggningar i nätet och dess funktioner.
 • Redogöra för och förklara fibertekniska begrepp.
 • Redogöra för de vanligaste problemen som uppstår i fibernät och dess anläggningar.
 • Ge exempel på olika felsökningsmetoder.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!