Logga

Anläggningsskötare parkering

Yrkesprofilen anläggningsskötare parkering kan användas inom Sobonas bransch Fastigheter. Profilen består till sin helhet av tjugotvå moduler.

Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år. Sjutton av modulerna är gemensamma med kompetensstandarden för tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet.

Modulerna syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, förenklad och strukturerad introduktion av nya medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå hos befintliga och nya medarbetare, att identifiera och åtgärda eventuella kompetensglapp, samt att arbetsplatsen ska kunna fungera som en erkänd lärmiljö.

Vidare skapas möjligheter för tydligare ställda krav i samband med upphandling, samt samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning, kompetensutveckling och karriärvägar.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd fastighet med delfinansiering av Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum och yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

En panel med dessa representanter har kvalitetssäkrat yrkesprofilen:

Yrkesprofil anläggningsskötare parkering

Anläggningsskötare parkering ingår som en av flera yrkesprofiler inom Sobonas branschvalideringsmodellen för fastighetsbranschen.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå 4. Innehållet i enskilda moduler ligger huvudsakligen på nivå 3 och 4. Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar. Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

galve-energi-2

Kunskaper och färdigheter för yrkesrollen

Fastighetens brandskydd

Kunskaper

 • Redogöra för syftet med Systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
 • Förklara vad ett besiktningsprotokoll är innebär.
 • Redogöra för hur fastighetens brandskydd är uppbyggt och fungerar.
 • Redogöra för hur ansvaret är fördelat mellan fastighetsägare och verksamhet.

Säkert VVS-arbete

Kunskaper

 • Redogöra för vilken befogenhet hen har kopplat till VVS-arbete.
 • Redogöra för rutiner kopplat till säkert VVS-arbete.

Färdigheter

 • På ett säkert sätt utföra felsökning, underhåll och åtgärda fel utifrån uppdrag och befogenheter.
 • Informera berörda parter om avbrott och avstängningar.
 • Tillkalla behörig personal när så är påkallat.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Säkert elarbete

Kunskaper

 • Redogöra för vilken befogenhet hen har kopplat till elarbete.
 • Redogöra för rutiner kopplat till säkert elarbete.

Färdigheter

 • På ett säkert sätt utföra felsökning, underhåll och åtgärda fel utifrån uppdrag och befogenheter.
 • Informera berörda parter om avbrott och avstängningar.
 • Tillkalla behörig personal när så är påkallat.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Skötsel av miljöhus och avfallsutrymmen

Kunskaper

 • Redogöra för syftet med och innehållet i avfallstrappan.
 • Redogöra för syftet med källsortering.
 • Redogöra för olika avfallstyper.

Färdigheter

 • Informera hyresgäster om olika avfallstyper, varför man ska källsortera och vad som ska och får källsorteras.
 • Utföra kvalitetskontroll av miljöhus och avfallsutrymmen.
 • Utföra städning, skifta kärl och omfördela vid behov.
 • Bedöma behov av förändrad tömningsfrekvens samt antal kärl.

Städning av trappor och entréer

Kunskaper

 • Förklara syftet med att städa utifrån, hygien, ekonomi, miljö samt betydelsen för minskad spridning av mikroorganismer.
 • Redogöra för riktlinjer för personlig hygien.
 • Ge exempel på innehåll i en arbetsinstruktion.
 • Ge exempel på olika städsystem och städmetoder för städning av trappor och entréer.
 • Redogöra för i vilken ordning städning ska ske i trappor och entréer.
 • Förklara piktogram, farosymboler och varningstexter gällande kemiska medel.
 • Ge exempel på arbetsredskap som underlättar arbetet ur ett ergonomiskt perspektiv.

Färdigheter

 • Följa riktlinjer för personlig hygien.
 • Följa arbetsinstruktioner.
 • Rapportera avvikelser och sådant som måste åtgärdas.
 • Utföra städning av trappor och entréer med rätt system och metod, på ett korrekt, säkert sätt och med hänsyn tagen till miljö och hygien.
 • Hantera förekommande redskap och maskiner på ett korrekt och säkert sätt.
 • Välja och använda rätt kemiskt medel, till rätt dosering, på ett säkert sätt, samt använda för ändamålet rätt skyddsutrustning.
 • Använda arbetsredskap som underlättar arbetet och avlastar de egna kroppen på ett korrekt sätt.

Grundläggande kunskaper i fastighetsteknik

Kunskaper

 • Ge exempel på olika uppvärmningssystem och översiktligt beskriva principerna för hur de fungerar.
 • Förklara syftet med ventilation och principen för till-och frånluft.
 • Förklara hur vatten in och vatten ut fungerar samt syftet med och principen för varmvattencirkulation.
 • Förklara begreppet nödig kännedom inom el-lära.
 • Ge exempel på icke behörighetspliktiga arbeten inom el.
 • Förklara skillnaden mellan svagström och starkström samt konsekvenser vid felaktig hantering.
 • Förklara klimatskalets betydelse för inomhusklimat och driftskostnader.
 • Ge exempel på principer för takavvattning och hur de fungerar.

Säkert bygg- och reparationsarbete

Kunskaper

 • Redogöra för vilken befogenhet hen har kopplat till bygg- och reparationsarbete.
 • Redogöra för rutiner kopplat till säkert bygg- och reparationsarbete.

Färdigheter

 • På ett säkert sätt utföra felsökning, underhåll och åtgärda fel utifrån uppdrag och befogenheter.
 • Informera berörda parter om avbrott och avstängningar.
 • Tillkalla behörig personal när så är påkallat.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Tillsyn, rondering, underhåll och reparationer av fastighet

Kunskaper

 • Ge exempel på rondering som är myndighetskrav.
 • Redogöra för ett ronderingsschemas uppbyggnad.
 • Redogöra för egna befogenheter.
 • Redogöra för rutiner för rapportering och dokumentation.
 • Redogöra för en arbetsorders uppbyggnad.

Färdigheter

 • Utifrån ronderingsschema utföra tillsyn, funktionskontroll, service och underhåll.
 • Utifrån egna befogenheter avhjälpa fel, beställa material, och tjänster, samt tillkalla behörig personal när så krävs.
 • Prioritera utifrån uppkomna situationer.
 • Informera berörda parter om avbrott och avstängningar.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.
 • Följa arbetsorder och utföra felhjälpande reparationer och underhåll, samt beställa material, tjänster utifrån avtal, ekonomi, miljöpåverkan och befogenheter.
 • Följa säkerhetsföreskrifter och arbeta säkerhetsmedvetet.
 • Hantera förekommande redskap, verktyg, maskiner och mätinstrument på ett säkert, ekonomiskt och för miljön korrekt sätt.

Planera för och utföra det egna dagliga arbetet

Kunskaper

 • Redogöra för faktorer som påverkar planering av det egna arbetet.
 • Redogöra för hur samplanering, respektive brist på samplanering, med kollegor, kund och annan aktör kan påverka arbetet.
 • Redogöra för hur insatser som påverkar kund planeras och informeras.
 • Redogöra för olika digitala verktyg och system för rapportering och dokumentation.
 • Redogöra för vikten av att dokumentation.

Färdigheter

 • Planera arbetet utifrån uppdrag, underhållsplaner, ekonomi, lagar och föreskrifter med hänsyn till ronderingsschema och ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • Göra anpassningar och omprioriteringar utifrån situation.
 • Lösa arbetsrelaterade problem utifrån, mandat, behörighet, kunskap, behov och situation, samt ge förslag på lösningar till avvikelser och förbättringar i förebyggande syfte.
 • Rapportera till och kontakta rätt person vid behov.
 • Hantera digitala verktyg och system för rapportering och dokumentation.
 • Rapportera och informera muntligt.
 • Uppvisa en serviceinriktad attityd och möta kunder med respekt och utifrån ett professionellt förhållningssätt.
 

Säkert ventilationsarbete

Kunskaper

 • Redogöra för vilken befogenhetsgrad hen har vid ventilationsarbete.
 • Redogöra för rutiner kopplat till säkert ventilationsarbete.

Färdigheter

 • På ett säkert sätt utföra felsökning, underhåll och åtgärda fel utifrån uppdrag och befogenheter.
 • Informera berörda parter om avbrott och avstängningar.
 • Tillkalla behörig personal när behov uppstår.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Renhållning

Kunskaper

 • Ge exempel på olika arbetsuppgifter som är kopplade mot området renhållning.
 • Förklara vilka rengöringsmedel och redskap som ska användas beroende på uppgift och område.
 • Redogöra för vilken skyddsutrustning som ska användas för de olika momenten.
 • Förklara innebörden av ett gott resultat.
 • Utifrån rådande rutiner, ge exempel på skrot och avfall som inte ska/kan omhändertas och hur det ska hanteras.

Färdigheter

 • Utföra rengöring enligt ronderingsschema med för ändamålet rätt redskap, rengöringsmedel och skyddsutrustning.
 • Säkerställa att rengöring som påverkar kunder aviseras på ett korrekt och tydligt sätt.
 • Anmäla förekomst av skrot och avfall som ej kan omhändertas direkt, till arbetsledning enligt rådande rutiner.
 • Rapportera avvikelser och saker som ej går att åtgärda på en gång, till arbetsledning enligt rådande rutiner.
 • Säkerställa gott resultat efter utfört arbete.

Säkerhets- och låssystem

Kunskaper

 • Redogöra för vilka säkerhets- och låssystem som finns kopplade till arbetsplatsen.
 • Redogöra för rutiner vid funktionskontroll av säkerhets- och låssystem.
 • Redogöra för rutiner vid utlöst larm och även återställande av larm.
 • Redogöra för vilka regler och rutiner som gäller för skyltning.
 • Redogöra för hur nycklar, taggar ska förvaras och hanteras.
 • Redogöra för rutiner vid borttappad nyckel, tagg.

Färdigheter

 • Utföra funktionskontroll av säkerhets- och låssystem enligt rutiner.
 • Rapportera avvikelser enligt gällande rutiner.
 • Utföra rutiner vid utlöst larm och även återställande av larm.
 • Kontrollera och utföra skyltning på ett korrekt sätt.
 • Rapportera borttappad nyckel, tagg enligt gällande rutiner.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Garageportar och passagesystem

Kunskaper

 • Ge exempel på vanligt förekommande passagesystem.
 • Redogöra för vanliga funktionsproblem och skador kopplat till passagesystem och portar.
 • Redogöra för rutiner vid funktionskontroll av garageportar och passager.

Färdigheter

 • Utföra rutiner vid funktionskontroll av garageportar och passager.
 • På ett säkert sätt utföra felsökning, underhåll och åtgärda fel utifrån uppdrag och befogenheter.
 • Rapportera och tillkalla behörig personal vid åtgärdande av fel som ej kan åtgärdas direkt.
 • Avisera och informera berörda parter om avbrott och avstängningar.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Parkeringssystem och betalsystem

Kunskaper

 • Redogöra för parkerings- och betalsystem som finns kopplade till arbetsplatsen.
 • Redogöra för rutiner kopplat drift av parkerings- och betalsystem.

Färdigheter

 • På ett säkert sätt utföra felsökning, underhåll och åtgärda fel utifrån uppdrag och befogenheter.
 • Tillkalla behörig personal när behov uppstår.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva hur skador och sjukdomar kopplade till den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan uppstå och förebyggas.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av och syftet med återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Förklara syftet med och ge exempel på mikropaus och pausövning.
 • Redogöra för den grundläggande brandsäkerheten på arbetsplatsen.
 • Redogöra för rutiner vid brand, tillbud och olyckor.
 • Beskriva sin egen och andras ansvarsroller för arbetsmiljö och säkerhet.
 • Beskriva skillnad mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö, möjliga risker och hur man kan arbeta förebyggande.
 • Redogöra för regler och rutiner för den skyddsutrustning som finns på arbetsplatsen.
 • Resonera kring effekter av arbetsbelastning och förebyggande åtgärder.
 • Ge exempel på situationer vid risk om hot och våld och hur det kan förebyggas.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering kring hot och våld.
 • Beskriva innebörden av och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Använda första-hjälpen utrustning, samt eventuell hjärtstartare
 • Använda föreskriven skyddsutrustning.

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva olika typer av interpersonell kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara begreppet sändare-tolkning-mottagare.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Redogöra för grunderna i konflikthantering.
 • Beskriva hur man på ett professionellt sätt hanterar konfliktliknande situationer.
 • Resonera kring och ge exempel på diskrimineringsgrunder och diskrimineringshandlingar.
 • Reflektera över begrepp som tillgänglighet, jämställdhet och mångfald inom likabehandling och diskriminering.
 • Ge exempel på hur man kan arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering.

Färdigheter

 • Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.
 • Göra avgränsningar utanför eget ansvarsområde vid konflikt och hänvisa frågor vidare i organisationen.

Lagar och allmänna föreskrifter

Kunskaper

 • Ge exempel på lagar och allmänna föreskrifter som reglerar och påverkar det dagliga arbetet.

Färdigheter

 • Söka information vid behov.
 • Förhålla sig till lagar och allmänna föreskrifter i det dagliga arbetet.

Fastighetens brandskydd

Kunskaper

 • Redogöra för syftet med Systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
 • Förklara vad ett besiktningsprotokoll är innebär.
 • Redogöra för hur fastighetens brandskydd är uppbyggt och fungerar.
 • Redogöra för hur ansvaret är fördelat mellan fastighetsägare och verksamhet.

Säkert VVS-arbete

Kunskaper

 • Redogöra för vilken befogenhet hen har kopplat till VVS-arbete.
 • Redogöra för rutiner kopplat till säkert VVS-arbete.

Färdigheter

 • På ett säkert sätt utföra felsökning, underhåll och åtgärda fel utifrån uppdrag och befogenheter.
 • Informera berörda parter om avbrott och avstängningar.
 • Tillkalla behörig personal när så är påkallat.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Säkert elarbete

Kunskaper

 • Redogöra för vilken befogenhet hen har kopplat till elarbete.
 • Redogöra för rutiner kopplat till säkert elarbete.

Färdigheter

 • På ett säkert sätt utföra felsökning, underhåll och åtgärda fel utifrån uppdrag och befogenheter.
 • Informera berörda parter om avbrott och avstängningar.
 • Tillkalla behörig personal när så är påkallat.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Skötsel av miljöhus och avfallsutrymmen

Kunskaper

 • Redogöra för syftet med och innehållet i avfallstrappan.
 • Redogöra för syftet med källsortering.
 • Redogöra för olika avfallstyper.

Färdigheter

 • Informera hyresgäster om olika avfallstyper, varför man ska källsortera och vad som ska och får källsorteras.
 • Utföra kvalitetskontroll av miljöhus och avfallsutrymmen.
 • Utföra städning, skifta kärl och omfördela vid behov.
 • Bedöma behov av förändrad tömningsfrekvens samt antal kärl.

Städning av trappor och entréer

Kunskaper

 • Förklara syftet med att städa utifrån, hygien, ekonomi, miljö samt betydelsen för minskad spridning av mikroorganismer.
 • Redogöra för riktlinjer för personlig hygien.
 • Ge exempel på innehåll i en arbetsinstruktion.
 • Ge exempel på olika städsystem och städmetoder för städning av trappor och entréer.
 • Redogöra för i vilken ordning städning ska ske i trappor och entréer.
 • Förklara piktogram, farosymboler och varningstexter gällande kemiska medel.
 • Ge exempel på arbetsredskap som underlättar arbetet ur ett ergonomiskt perspektiv.

Färdigheter

 • Följa riktlinjer för personlig hygien.
 • Följa arbetsinstruktioner.
 • Rapportera avvikelser och sådant som måste åtgärdas.
 • Utföra städning av trappor och entréer med rätt system och metod, på ett korrekt, säkert sätt och med hänsyn tagen till miljö och hygien.
 • Hantera förekommande redskap och maskiner på ett korrekt och säkert sätt.
 • Välja och använda rätt kemiskt medel, till rätt dosering, på ett säkert sätt, samt använda för ändamålet rätt skyddsutrustning.
 • Använda arbetsredskap som underlättar arbetet och avlastar de egna kroppen på ett korrekt sätt.

Grundläggande kunskaper i fastighetsteknik

Kunskaper

 • Ge exempel på olika uppvärmningssystem och översiktligt beskriva principerna för hur de fungerar.
 • Förklara syftet med ventilation och principen för till-och frånluft.
 • Förklara hur vatten in och vatten ut fungerar samt syftet med och principen för varmvattencirkulation.
 • Förklara begreppet nödig kännedom inom el-lära.
 • Ge exempel på icke behörighetspliktiga arbeten inom el.
 • Förklara skillnaden mellan svagström och starkström samt konsekvenser vid felaktig hantering.
 • Förklara klimatskalets betydelse för inomhusklimat och driftskostnader.
 • Ge exempel på principer för takavvattning och hur de fungerar.

Säkert bygg- och reparationsarbete

Kunskaper

 • Redogöra för vilken befogenhet hen har kopplat till bygg- och reparationsarbete.
 • Redogöra för rutiner kopplat till säkert bygg- och reparationsarbete.

Färdigheter

 • På ett säkert sätt utföra felsökning, underhåll och åtgärda fel utifrån uppdrag och befogenheter.
 • Informera berörda parter om avbrott och avstängningar.
 • Tillkalla behörig personal när så är påkallat.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Tillsyn, rondering, underhåll och reparationer av fastighet

Kunskaper

 • Ge exempel på rondering som är myndighetskrav.
 • Redogöra för ett ronderingsschemas uppbyggnad.
 • Redogöra för egna befogenheter.
 • Redogöra för rutiner för rapportering och dokumentation.
 • Redogöra för en arbetsorders uppbyggnad.

Färdigheter

 • Utifrån ronderingsschema utföra tillsyn, funktionskontroll, service och underhåll.
 • Utifrån egna befogenheter avhjälpa fel, beställa material, och tjänster, samt tillkalla behörig personal när så krävs.
 • Prioritera utifrån uppkomna situationer.
 • Informera berörda parter om avbrott och avstängningar.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.
 • Följa arbetsorder och utföra felhjälpande reparationer och underhåll, samt beställa material, tjänster utifrån avtal, ekonomi, miljöpåverkan och befogenheter.
 • Följa säkerhetsföreskrifter och arbeta säkerhetsmedvetet.
 • Hantera förekommande redskap, verktyg, maskiner och mätinstrument på ett säkert, ekonomiskt och för miljön korrekt sätt.

Planera för och utföra det egna dagliga arbetet

Kunskaper

 • Redogöra för faktorer som påverkar planering av det egna arbetet.
 • Redogöra för hur samplanering, respektive brist på samplanering, med kollegor, kund och annan aktör kan påverka arbetet.
 • Redogöra för hur insatser som påverkar kund planeras och informeras.
 • Redogöra för olika digitala verktyg och system för rapportering och dokumentation.
 • Redogöra för vikten av att dokumentation.

Färdigheter

 • Planera arbetet utifrån uppdrag, underhållsplaner, ekonomi, lagar och föreskrifter med hänsyn till ronderingsschema och ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • Göra anpassningar och omprioriteringar utifrån situation.
 • Lösa arbetsrelaterade problem utifrån, mandat, behörighet, kunskap, behov och situation, samt ge förslag på lösningar till avvikelser och förbättringar i förebyggande syfte.
 • Rapportera till och kontakta rätt person vid behov.
 • Hantera digitala verktyg och system för rapportering och dokumentation.
 • Rapportera och informera muntligt.
 • Uppvisa en serviceinriktad attityd och möta kunder med respekt och utifrån ett professionellt förhållningssätt.
 

Säkert ventilationsarbete

Kunskaper

 • Redogöra för vilken befogenhetsgrad hen har vid ventilationsarbete.
 • Redogöra för rutiner kopplat till säkert ventilationsarbete.

Färdigheter

 • På ett säkert sätt utföra felsökning, underhåll och åtgärda fel utifrån uppdrag och befogenheter.
 • Informera berörda parter om avbrott och avstängningar.
 • Tillkalla behörig personal när behov uppstår.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Renhållning

Kunskaper

 • Ge exempel på olika arbetsuppgifter som är kopplade mot området renhållning.
 • Förklara vilka rengöringsmedel och redskap som ska användas beroende på uppgift och område.
 • Redogöra för vilken skyddsutrustning som ska användas för de olika momenten.
 • Förklara innebörden av ett gott resultat.
 • Utifrån rådande rutiner, ge exempel på skrot och avfall som inte ska/kan omhändertas och hur det ska hanteras.

Färdigheter

 • Utföra rengöring enligt ronderingsschema med för ändamålet rätt redskap, rengöringsmedel och skyddsutrustning.
 • Säkerställa att rengöring som påverkar kunder aviseras på ett korrekt och tydligt sätt.
 • Anmäla förekomst av skrot och avfall som ej kan omhändertas direkt, till arbetsledning enligt rådande rutiner.
 • Rapportera avvikelser och saker som ej går att åtgärda på en gång, till arbetsledning enligt rådande rutiner.
 • Säkerställa gott resultat efter utfört arbete.

Säkerhets- och låssystem

Kunskaper

 • Redogöra för vilka säkerhets- och låssystem som finns kopplade till arbetsplatsen.
 • Redogöra för rutiner vid funktionskontroll av säkerhets- och låssystem.
 • Redogöra för rutiner vid utlöst larm och även återställande av larm.
 • Redogöra för vilka regler och rutiner som gäller för skyltning.
 • Redogöra för hur nycklar, taggar ska förvaras och hanteras.
 • Redogöra för rutiner vid borttappad nyckel, tagg.

Färdigheter

 • Utföra funktionskontroll av säkerhets- och låssystem enligt rutiner.
 • Rapportera avvikelser enligt gällande rutiner.
 • Utföra rutiner vid utlöst larm och även återställande av larm.
 • Kontrollera och utföra skyltning på ett korrekt sätt.
 • Rapportera borttappad nyckel, tagg enligt gällande rutiner.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Garageportar och passagesystem

Kunskaper

 • Ge exempel på vanligt förekommande passagesystem.
 • Redogöra för vanliga funktionsproblem och skador kopplat till passagesystem och portar.
 • Redogöra för rutiner vid funktionskontroll av garageportar och passager.

Färdigheter

 • Utföra rutiner vid funktionskontroll av garageportar och passager.
 • På ett säkert sätt utföra felsökning, underhåll och åtgärda fel utifrån uppdrag och befogenheter.
 • Rapportera och tillkalla behörig personal vid åtgärdande av fel som ej kan åtgärdas direkt.
 • Avisera och informera berörda parter om avbrott och avstängningar.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Parkeringssystem och betalsystem

Kunskaper

 • Redogöra för parkerings- och betalsystem som finns kopplade till arbetsplatsen.
 • Redogöra för rutiner kopplat drift av parkerings- och betalsystem.

Färdigheter

 • På ett säkert sätt utföra felsökning, underhåll och åtgärda fel utifrån uppdrag och befogenheter.
 • Tillkalla behörig personal när behov uppstår.
 • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva hur skador och sjukdomar kopplade till den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan uppstå och förebyggas.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av och syftet med återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Förklara syftet med och ge exempel på mikropaus och pausövning.
 • Redogöra för den grundläggande brandsäkerheten på arbetsplatsen.
 • Redogöra för rutiner vid brand, tillbud och olyckor.
 • Beskriva sin egen och andras ansvarsroller för arbetsmiljö och säkerhet.
 • Beskriva skillnad mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö, möjliga risker och hur man kan arbeta förebyggande.
 • Redogöra för regler och rutiner för den skyddsutrustning som finns på arbetsplatsen.
 • Resonera kring effekter av arbetsbelastning och förebyggande åtgärder.
 • Ge exempel på situationer vid risk om hot och våld och hur det kan förebyggas.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering kring hot och våld.
 • Beskriva innebörden av och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Använda första-hjälpen utrustning, samt eventuell hjärtstartare
 • Använda föreskriven skyddsutrustning.

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva olika typer av interpersonell kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara begreppet sändare-tolkning-mottagare.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Redogöra för grunderna i konflikthantering.
 • Beskriva hur man på ett professionellt sätt hanterar konfliktliknande situationer.
 • Resonera kring och ge exempel på diskrimineringsgrunder och diskrimineringshandlingar.
 • Reflektera över begrepp som tillgänglighet, jämställdhet och mångfald inom likabehandling och diskriminering.
 • Ge exempel på hur man kan arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering.

Färdigheter

 • Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.
 • Göra avgränsningar utanför eget ansvarsområde vid konflikt och hänvisa frågor vidare i organisationen.

Lagar och allmänna föreskrifter

Kunskaper

 • Ge exempel på lagar och allmänna föreskrifter som reglerar och påverkar det dagliga arbetet.

Färdigheter

 • Söka information vid behov.
 • Förhålla sig till lagar och allmänna föreskrifter i det dagliga arbetet.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!