Drifttekniker kraftvärme fjärrvärme

Drifttekniker kraftvärme fjärrvärme kan användas inom Sobonas bransch Energi Länk till annan webbplats. och är en del av energibranschens valideringsmodell.

Yrkesprofilen består till sin helhet av sexton moduler. Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Arbetsuppgifterna består av att övervaka driften vid den anläggning som driftteknikern arbetar inom. Övervakningen sköts oftast från ett kontrollrum via dataskärmar, men driftteknikern går även kontrollronder ute i anläggningen.

Profilens moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Utvecklingen av yrkesprofilen har skett med delfinansiering av Arbetsförmedlingen.

Yrkesprofilen har utvecklats av Energiföretagen Sverige i samverkan med Sobona, Nordiskt Valideringsforum samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

Yrkesprofilen utvecklades 2019 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes den 11 september 2019.

galve-energi-2

Kunskaper och färdigheter för yrkesrollen

Digitala program för administration

Kunskaper

 • Beskriva olika funktioner i program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Redogöra för arbetsplatsens riktlinjer för att spara filer i olika format.

Färdigheter

 • Använda program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Hantera och spara filer på ett korrekt sätt.

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av, och syftet med, återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Resonera kring ansvar och samverkan för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Redogöra för typer av skyddsutrustning samt säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering vid situationer kring hot och våld.
 • Resonera kring risker och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Tillämpa skyddsutrustning enligt gällande skyddsföreskrifter på arbetsplatsen.

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva olika typer av interpersonell kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Förklara begreppet sändare-tolkning-mottagare.

Färdigheter

 • Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.

Medarbetarskap

Kunskaper

 • Reflektera över sin egen roll, befogenheter och ansvar gentemot andra man möter på arbetsplatsen.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.

Färdigheter

 • Planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.
 • Ta initiativ och bidra med egna lösningsförslag inom sina befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.

Säkerhetsklassad tjänst/anläggning

Kunskaper

 • Förklara vad som menas med säkerhetsklassad tjänst och anläggning och vilka krav som ställs för att få utföra arbete i en säkerhetsklassad anläggning.

Planering, problemlösning och dokumentation

Kunskaper

 • Redogöra för hur samplanering, respektive brist på samplanering kan påverka arbetet.
 • Redogöra för hur avbrott hos kund samt avstängning av nät planeras och informeras,
 • Redogöra för vad som dokumenteras och rapporteras, samt vikten av att det görs vid rätt tid och når rätt mottagare.

Färdigheter

 • Utifrån uppdrag planera, anpassa och omprioritera arbetet med hänsyn till resurser, underhållsplaner, lagar och föreskrifter samt uppkomna situationer.
 • Arbeta med problemlösning utifrån behov, mandat, behörighet och konsekvensanalys.
 • Arbete proaktivt genom att föreslå förbättringar i förebyggande syfte.
 • Hantera arbetsplatsens olika digitala system för dokumentation och rapportering, samt använda ett för alla tydligt och korrekt yrkesspråk.

Anläggningar och Processkunskap inom kraftvärme­ och fjärrvärmeverk

Kunskaper

 • Redogöra för fjärrvärmens väg genom hela processen, från producent till slutkund.
 • Redogöra för olika typer av anläggningar i uppbyggnad och funktion
 • Redogöra för olika typer av pannors uppbyggnad och funktion, dess bränsle, säker förbränningsteknik samt säker lagerhållning.
 • Ge exempel på energikombinat och förklara vad industriell spillvärme är.
 • Förklara funktion för turbiner, pumpar, värmeväxlare samt olika elmaskiner såsom generator och transformator.
 • Beskriva olika typer av rökgasreningstekniker och dess föreskrifter.

Anläggningar och Processkunskap - Gaskombianläggningar

Kunskaper

 • Redogöra för fjärrvärmens väg genom hela processen, från producent till slutkund.
 • Redogöra för gaskombianläggningens i uppbyggnad och funktion
 • Redogöra för anläggningens pannors uppbyggnad och funktion, dess bränsle, säker förbränningsteknik samt säker lagerhållning.
 • Förklara vad industriell spillvärme är.
 • Förklara funktion för turbiner, pumpar, värmeväxlare samt olika elmaskiner såsom generator och transformator.
 • Beskriva olika typer av rökgasreningstekniker och dess föreskrifter.

Anläggningar och Processkunskap - Hetvattenanläggningar

Kunskaper

 • Redogöra för fjärrvärmens väg genom hela processen, från producent till slutkund.
 • Förklara vad industriell spillvärme är.
 • Redogöra för hetvattenanläggningens i uppbyggnad och funktion
 • Redogöra för hetvattenanläggningens pannas uppbyggnad och funktion, dess bränsle, säker förbränningsteknik samt säker lagerhållning.
 • Förklara funktion för pumpar, värmeväxlare samt olika elmaskiner såsom generator och transformator.
 • Beskriva olika typer av rökgasreningstekniker och dess föreskrifter.

Anläggningar och Processkunskap - Kondensanläggningar

Kunskaper

 • Redogöra för kondensanläggning i uppbyggnad och funktion
 • Redogöra för kondensanläggningens pannas uppbyggnad och funktion, dess bränsle, säker förbränningsteknik samt säker lagerhållning.
 • Förklara funktion för pumpar, värmeväxlare samt olika elmaskiner såsom generator och transformator.
 • Beskriva olika typer av rökgasreningstekniker och dess föreskrifter.

Anläggningar och Processkunskap - Kylanläggningar

Kunskaper

 • Redogöra för fjärrvärmens väg genom hela processen, från producent till slutkund.
 • Förklara vad industriell spillvärme är.
 • Redogöra för kylanläggningens i uppbyggnad och funktion
 • Redogöra för anläggningens pannas uppbyggnad och funktion, dess bränsle, säker förbränningsteknik samt säker lagerhållning.
 • Förklara funktion för pumpar, värmeväxlare samt olika elmaskiner såsom generator och transformator.
 • Beskriva olika typer av rökgasreningstekniker och dess föreskrifter.

Anläggningar och Processkunskap - Mottrycksanläggningar

Kunskaper

 • Redogöra för fjärrvärmens väg genom hela processen, från producent till slutkund.
 • Förklara vad industriell spillvärme är.
 • Redogöra för mottrycksanläggningens i uppbyggnad och funktion samt ge exempel på energikombinat.
 • Redogöra för anläggningens pannas uppbyggnad och funktion, dess bränsle, säker förbränningsteknik samt säker lagerhållning.
 • Förklara funktion för turbiner, pumpar, värmeväxlare samt olika elmaskiner såsom generator och transformator.
 • Beskriva olika typer av rökgasreningstekniker och dess föreskrifter.

Anläggningar och Processkunskap – Värmepumpar

Kunskaper

 • Redogöra för fjärrvärmens väg genom hela processen, från producent till slutkund.
 • Förklara vad industriell spillvärme är.
 • Redogöra för hur en värmepump är uppbyggd och hur den fungerar?
 • Redogöra för pannans uppbyggnad och funktion, dess bränsle, säker förbränningsteknik samt säker lagerhållning.
 • Förklara funktion för pumpar, värmeväxlare samt olika elmaskiner såsom generator och transformator.
 • Beskriva olika typer av rökgasreningstekniker och dess föreskrifter.

Service och underhåll inom kraftvärme- och fjärrvärmeverk

Kunskaper

 • Redogöra för skillnaden mellan förebyggande och akut avhjälpande underhåll.

Färdigheter

 • Utföra service och underhåll inom kraftvärme- och fjärrvärmeverk.
 • Läsa och följa underhållsplaner och flödesschema för anläggningens olika delar.
 • Utföra rondering, driftövervakning av tryck, temperatur och flöden i anläggningen.
 • Utföra riskbedömning och arbete utifrån arbetsmiljölagen, arbetsmiljöföreskrifter, miljölagstiftning och elsäkerhetsanvisningar (ESA).
 • Upprätta erforderlig dokumentation för planering, genomförande och uppföljning.
 • Hantera och underhålla för yrket förekommande redskap, verktyg och maskiner.

Felsökning inom kraftvärme- och fjärrvärmeverk

Färdigheter

 • Hantera larm.
 • Utföra systematisk felsökning i kraftvärmeverk och fjärrvärmeverk.
 • Utföra riskbedömning utifrån arbetsmiljölagen, arbetsmiljöföreskrifter, miljölagstiftning och elsäkerhetsanvisningar (ESA),
 • Planera, prioritera och på ett säkert, noggrant och systematiskt sätt åtgärda påkomna fel.
 • Upprätta erforderlig dokumentation för planering, genomförande och uppföljning.

Distributionsnäts - uppbyggnad och funktion

Kunskaper

 • Redogöra för uppbyggnad och funktion av distributionsnät.
 • Redogöra för hur värme och kyla produceras i distributionsnät.
 • Förklara hur tryckhållning/expansion fungerar och påverkar anläggningen.

Färdigheter

 • Planera och utföra riskbedömning innan påbörjat arbete.

Driftsoptimering inom kraftvärme- och fjärrvärmeverk

Kunskaper

 • Redogöra för driftsoptimering av olika system, samt faktorer som kan påverka anläggningens effektivitet.

Färdigheter

 • Utföra driftsoptimering av olika system, utifrån myndighetskrav, miljö och ekonomi.
 • Följa upp och analysera driftsoptimering, samt utföra erforderlig dokumentation.

Lagkrav Kraftvärme och fjärrvärmeanläggningar

Kunskaper

 • Redogöra för de arbetsmiljöföreskrifter, miljölagar, miljöföreskrifter, tillstånd och krav som styr arbetet inom kraftvärme- och fjärrvärmeanläggningar.
 • Ge exempel på hur arbetsmiljöföreskrifter bör användas vid riskbedömning för arbetsmoment.
 • Redogör för kemikalieblad och dess innebörd.
 • Beskriva utsläppsvärdens innebörd, samt hur värdena kan påverkas vid justering och optimering.
 • Redogöra för elsäkerhetsanvisningar (ESA) som är kopplade till anläggningar.
 • Beskriva hur elsäkerhetsanvisningar (ESA) påverkar drift och underhåll av anläggningar

Färdigheter

 • Utföra justeringar och optimera anläggning så att gränsvärden hålls på rätt nivå.
 • Göra riskbedömningar utifrån de arbetsmiljöförskrifter som reglerar arbetet inom kraftvärme- och fjärrvärmeanläggning.

Grundläggande elteknik - elkunskap

Kunskaper

 • Redogöra för hur man läser elscheman och förklara grundläggande symboler
 • Förklara varför man gör riskbedömningar innan elarbete och hur de utförs?
 • Förklara syftet med beräkningar av ström, spänning, resistens, effekt och energi i likströmskretsar samt 1-fas och 3-fas växelströmskretsar.
 • Redogöra för behörighet och elsäkerhet vid elinstallationer.

Färdigheter

 • Läsa ett elschema
 • Utföra riskbedömningar inom el innan påbörjat arbete.

Principen för styr- och reglertekniska system

Kunskaper

 • Redogöra för syfte och funktion av säkerhetssystem inom styr- och reglersystem.
 • Förklara principen för nivå-, tryck och temperaturgivare för larm och kontinuerlig mätning.

Grundläggande styr- och reglerteknik inom kraftvärme och fjärrvärme

Kunskaper

 • Redogöra för säkerhetssystem och funktion inom kraftvärme och fjärrvärme.
 • Beskriva hur de olika system samverkar.
 • Förklara principen för olika typer av givare för kontinuerlig mätning larm.

Färdigheter

 • Läsa och tolka scheman över styr- och reglertekniska komponenter och system
 • Planera, konfigurera och driftsätta reglertekniska komponenter och system.
 • Säkerställa att tillåtna värden hålls med hjälp av styr- och reglersystem.

Drifttekniker elnät – lagkrav, EBR och ESA

Kunskaper

 • Redogöra för krav som ställs vid kopplingar i nät utifrån ESA och arbetsmiljöföreskrifter, samt hur elarbete ska genomföras på ett säkert sätt.
 • Redogöra för hur lagar och föreskrifter påverkar en färdig anläggning, hur anläggningen kan anpassas utifrån lagar och föreskrifter, samt vilka krav som ställs gällande drifttagning och underhåll.
 • Redogöra för hur EBRs Länk till annan webbplats. underhållshandböcker kan stötta i att hitta samband och kundnytta i arbetet med nätdrift och skötsel, samt hur de bör tillämpas.
 • Redogöra för övriga delar i EBR Länk till annan webbplats. som påverkar arbetet med nätdrift och skötsel.

Färdigheter

 • Utföra elarbete vid elektrisk fara utifrån arbetsmiljöföreskrifter och ESA.
 • Utföra riskbedömningar och utarbeta arbetsplaner utifrån arbetsmiljöföreskrifter och ESA.
 • Planera och leda bygg- eller ombyggnadsarbete av eldistributionsanläggning utifrån gällande lagar och föreskrifter.

Digitala program för administration

Kunskaper

 • Beskriva olika funktioner i program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Redogöra för arbetsplatsens riktlinjer för att spara filer i olika format.

Färdigheter

 • Använda program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Hantera och spara filer på ett korrekt sätt.

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av, och syftet med, återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Resonera kring ansvar och samverkan för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Redogöra för typer av skyddsutrustning samt säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering vid situationer kring hot och våld.
 • Resonera kring risker och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Tillämpa skyddsutrustning enligt gällande skyddsföreskrifter på arbetsplatsen.

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva olika typer av interpersonell kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Förklara begreppet sändare-tolkning-mottagare.

Färdigheter

 • Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.

Medarbetarskap

Kunskaper

 • Reflektera över sin egen roll, befogenheter och ansvar gentemot andra man möter på arbetsplatsen.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.

Färdigheter

 • Planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.
 • Ta initiativ och bidra med egna lösningsförslag inom sina befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.

Säkerhetsklassad tjänst/anläggning

Kunskaper

 • Förklara vad som menas med säkerhetsklassad tjänst och anläggning och vilka krav som ställs för att få utföra arbete i en säkerhetsklassad anläggning.

Planering, problemlösning och dokumentation

Kunskaper

 • Redogöra för hur samplanering, respektive brist på samplanering kan påverka arbetet.
 • Redogöra för hur avbrott hos kund samt avstängning av nät planeras och informeras,
 • Redogöra för vad som dokumenteras och rapporteras, samt vikten av att det görs vid rätt tid och når rätt mottagare.

Färdigheter

 • Utifrån uppdrag planera, anpassa och omprioritera arbetet med hänsyn till resurser, underhållsplaner, lagar och föreskrifter samt uppkomna situationer.
 • Arbeta med problemlösning utifrån behov, mandat, behörighet och konsekvensanalys.
 • Arbete proaktivt genom att föreslå förbättringar i förebyggande syfte.
 • Hantera arbetsplatsens olika digitala system för dokumentation och rapportering, samt använda ett för alla tydligt och korrekt yrkesspråk.

Anläggningar och Processkunskap inom kraftvärme­ och fjärrvärmeverk

Kunskaper

 • Redogöra för fjärrvärmens väg genom hela processen, från producent till slutkund.
 • Redogöra för olika typer av anläggningar i uppbyggnad och funktion
 • Redogöra för olika typer av pannors uppbyggnad och funktion, dess bränsle, säker förbränningsteknik samt säker lagerhållning.
 • Ge exempel på energikombinat och förklara vad industriell spillvärme är.
 • Förklara funktion för turbiner, pumpar, värmeväxlare samt olika elmaskiner såsom generator och transformator.
 • Beskriva olika typer av rökgasreningstekniker och dess föreskrifter.

Anläggningar och Processkunskap - Gaskombianläggningar

Kunskaper

 • Redogöra för fjärrvärmens väg genom hela processen, från producent till slutkund.
 • Redogöra för gaskombianläggningens i uppbyggnad och funktion
 • Redogöra för anläggningens pannors uppbyggnad och funktion, dess bränsle, säker förbränningsteknik samt säker lagerhållning.
 • Förklara vad industriell spillvärme är.
 • Förklara funktion för turbiner, pumpar, värmeväxlare samt olika elmaskiner såsom generator och transformator.
 • Beskriva olika typer av rökgasreningstekniker och dess föreskrifter.

Anläggningar och Processkunskap - Hetvattenanläggningar

Kunskaper

 • Redogöra för fjärrvärmens väg genom hela processen, från producent till slutkund.
 • Förklara vad industriell spillvärme är.
 • Redogöra för hetvattenanläggningens i uppbyggnad och funktion
 • Redogöra för hetvattenanläggningens pannas uppbyggnad och funktion, dess bränsle, säker förbränningsteknik samt säker lagerhållning.
 • Förklara funktion för pumpar, värmeväxlare samt olika elmaskiner såsom generator och transformator.
 • Beskriva olika typer av rökgasreningstekniker och dess föreskrifter.

Anläggningar och Processkunskap - Kondensanläggningar

Kunskaper

 • Redogöra för kondensanläggning i uppbyggnad och funktion
 • Redogöra för kondensanläggningens pannas uppbyggnad och funktion, dess bränsle, säker förbränningsteknik samt säker lagerhållning.
 • Förklara funktion för pumpar, värmeväxlare samt olika elmaskiner såsom generator och transformator.
 • Beskriva olika typer av rökgasreningstekniker och dess föreskrifter.

Anläggningar och Processkunskap - Kylanläggningar

Kunskaper

 • Redogöra för fjärrvärmens väg genom hela processen, från producent till slutkund.
 • Förklara vad industriell spillvärme är.
 • Redogöra för kylanläggningens i uppbyggnad och funktion
 • Redogöra för anläggningens pannas uppbyggnad och funktion, dess bränsle, säker förbränningsteknik samt säker lagerhållning.
 • Förklara funktion för pumpar, värmeväxlare samt olika elmaskiner såsom generator och transformator.
 • Beskriva olika typer av rökgasreningstekniker och dess föreskrifter.

Anläggningar och Processkunskap - Mottrycksanläggningar

Kunskaper

 • Redogöra för fjärrvärmens väg genom hela processen, från producent till slutkund.
 • Förklara vad industriell spillvärme är.
 • Redogöra för mottrycksanläggningens i uppbyggnad och funktion samt ge exempel på energikombinat.
 • Redogöra för anläggningens pannas uppbyggnad och funktion, dess bränsle, säker förbränningsteknik samt säker lagerhållning.
 • Förklara funktion för turbiner, pumpar, värmeväxlare samt olika elmaskiner såsom generator och transformator.
 • Beskriva olika typer av rökgasreningstekniker och dess föreskrifter.

Anläggningar och Processkunskap – Värmepumpar

Kunskaper

 • Redogöra för fjärrvärmens väg genom hela processen, från producent till slutkund.
 • Förklara vad industriell spillvärme är.
 • Redogöra för hur en värmepump är uppbyggd och hur den fungerar?
 • Redogöra för pannans uppbyggnad och funktion, dess bränsle, säker förbränningsteknik samt säker lagerhållning.
 • Förklara funktion för pumpar, värmeväxlare samt olika elmaskiner såsom generator och transformator.
 • Beskriva olika typer av rökgasreningstekniker och dess föreskrifter.

Service och underhåll inom kraftvärme- och fjärrvärmeverk

Kunskaper

 • Redogöra för skillnaden mellan förebyggande och akut avhjälpande underhåll.

Färdigheter

 • Utföra service och underhåll inom kraftvärme- och fjärrvärmeverk.
 • Läsa och följa underhållsplaner och flödesschema för anläggningens olika delar.
 • Utföra rondering, driftövervakning av tryck, temperatur och flöden i anläggningen.
 • Utföra riskbedömning och arbete utifrån arbetsmiljölagen, arbetsmiljöföreskrifter, miljölagstiftning och elsäkerhetsanvisningar (ESA).
 • Upprätta erforderlig dokumentation för planering, genomförande och uppföljning.
 • Hantera och underhålla för yrket förekommande redskap, verktyg och maskiner.

Felsökning inom kraftvärme- och fjärrvärmeverk

Färdigheter

 • Hantera larm.
 • Utföra systematisk felsökning i kraftvärmeverk och fjärrvärmeverk.
 • Utföra riskbedömning utifrån arbetsmiljölagen, arbetsmiljöföreskrifter, miljölagstiftning och elsäkerhetsanvisningar (ESA),
 • Planera, prioritera och på ett säkert, noggrant och systematiskt sätt åtgärda påkomna fel.
 • Upprätta erforderlig dokumentation för planering, genomförande och uppföljning.

Distributionsnäts - uppbyggnad och funktion

Kunskaper

 • Redogöra för uppbyggnad och funktion av distributionsnät.
 • Redogöra för hur värme och kyla produceras i distributionsnät.
 • Förklara hur tryckhållning/expansion fungerar och påverkar anläggningen.

Färdigheter

 • Planera och utföra riskbedömning innan påbörjat arbete.

Driftsoptimering inom kraftvärme- och fjärrvärmeverk

Kunskaper

 • Redogöra för driftsoptimering av olika system, samt faktorer som kan påverka anläggningens effektivitet.

Färdigheter

 • Utföra driftsoptimering av olika system, utifrån myndighetskrav, miljö och ekonomi.
 • Följa upp och analysera driftsoptimering, samt utföra erforderlig dokumentation.

Lagkrav Kraftvärme och fjärrvärmeanläggningar

Kunskaper

 • Redogöra för de arbetsmiljöföreskrifter, miljölagar, miljöföreskrifter, tillstånd och krav som styr arbetet inom kraftvärme- och fjärrvärmeanläggningar.
 • Ge exempel på hur arbetsmiljöföreskrifter bör användas vid riskbedömning för arbetsmoment.
 • Redogör för kemikalieblad och dess innebörd.
 • Beskriva utsläppsvärdens innebörd, samt hur värdena kan påverkas vid justering och optimering.
 • Redogöra för elsäkerhetsanvisningar (ESA) som är kopplade till anläggningar.
 • Beskriva hur elsäkerhetsanvisningar (ESA) påverkar drift och underhåll av anläggningar

Färdigheter

 • Utföra justeringar och optimera anläggning så att gränsvärden hålls på rätt nivå.
 • Göra riskbedömningar utifrån de arbetsmiljöförskrifter som reglerar arbetet inom kraftvärme- och fjärrvärmeanläggning.

Grundläggande elteknik - elkunskap

Kunskaper

 • Redogöra för hur man läser elscheman och förklara grundläggande symboler
 • Förklara varför man gör riskbedömningar innan elarbete och hur de utförs?
 • Förklara syftet med beräkningar av ström, spänning, resistens, effekt och energi i likströmskretsar samt 1-fas och 3-fas växelströmskretsar.
 • Redogöra för behörighet och elsäkerhet vid elinstallationer.

Färdigheter

 • Läsa ett elschema
 • Utföra riskbedömningar inom el innan påbörjat arbete.

Principen för styr- och reglertekniska system

Kunskaper

 • Redogöra för syfte och funktion av säkerhetssystem inom styr- och reglersystem.
 • Förklara principen för nivå-, tryck och temperaturgivare för larm och kontinuerlig mätning.

Grundläggande styr- och reglerteknik inom kraftvärme och fjärrvärme

Kunskaper

 • Redogöra för säkerhetssystem och funktion inom kraftvärme och fjärrvärme.
 • Beskriva hur de olika system samverkar.
 • Förklara principen för olika typer av givare för kontinuerlig mätning larm.

Färdigheter

 • Läsa och tolka scheman över styr- och reglertekniska komponenter och system
 • Planera, konfigurera och driftsätta reglertekniska komponenter och system.
 • Säkerställa att tillåtna värden hålls med hjälp av styr- och reglersystem.

Drifttekniker elnät – lagkrav, EBR och ESA

Kunskaper

 • Redogöra för krav som ställs vid kopplingar i nät utifrån ESA och arbetsmiljöföreskrifter, samt hur elarbete ska genomföras på ett säkert sätt.
 • Redogöra för hur lagar och föreskrifter påverkar en färdig anläggning, hur anläggningen kan anpassas utifrån lagar och föreskrifter, samt vilka krav som ställs gällande drifttagning och underhåll.
 • Redogöra för hur EBRs Länk till annan webbplats. underhållshandböcker kan stötta i att hitta samband och kundnytta i arbetet med nätdrift och skötsel, samt hur de bör tillämpas.
 • Redogöra för övriga delar i EBR Länk till annan webbplats. som påverkar arbetet med nätdrift och skötsel.

Färdigheter

 • Utföra elarbete vid elektrisk fara utifrån arbetsmiljöföreskrifter och ESA.
 • Utföra riskbedömningar och utarbeta arbetsplaner utifrån arbetsmiljöföreskrifter och ESA.
 • Planera och leda bygg- eller ombyggnadsarbete av eldistributionsanläggning utifrån gällande lagar och föreskrifter.