Logga

Värd

Yrkesprofilen värd kan användas brett inom Sobonas bransch Besöksnäring och kulturarv Öppnas i nytt fönster., till exempel för medarbetare som arbetar som värdar på arenor, i sim- och idrottshallar, bokning- och kassa på museum och andra verksamheter.

En värd ska uppvisa ett gott värdskap och bemötande samt kunna ta egna initiativ. Vidare ska hen kunna ge information och instruktioner till besökare samt vara en god representant för verksamheten.

Yrkesprofilen utvecklades under 2019 och med i processen var representanter från:

Värd

Värd ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för besöksnäring och kulturarv.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-3. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 2 och 3. Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 2

Individen har tillräckliga kunskaper inom ett specifikt område för att kunna följa givna instruktioner och utföra givna arbetsuppgifter.

Individen kan söka och bearbeta fakta, utföra uppgifter med viss självständighet och ansvar samt samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat. Individen kan också värdera den egna insatsen.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

galve-energi-2

Kunskaper och färdigheter för yrkesrollen

Arbetsmiljö, risker och säkerhet

Kunskaper

 • Beskriva olika rollers säkerhetsansvar på arbetsplatsen och kunna urskilja sitt eget.
 • Redogöra för brandsäkerheten på arbetsplatsen, såsom larmsystem, utrymning, utrymningsvägar och återsamlingsplats.
 • Värdera sin egen roll och bemötande av besökare i händelse av larm och utrymning.
 • Redogöra för rutiner vid brand, tillbud och olyckor.
 • Beskriva sin egen och andras ansvarsroller för arbetsmiljö och säkerhet.
 • Beskriva skillnad mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö, möjliga risker och hur man kan arbeta förebyggande.
 • Ge exempel på situationer vid risk om hot och våld och hur det kan förebyggas.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering kring hot och våld.
 • Beskriva innebörden av och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Visa var brandskydd och första hjälpen-utrustning är lokaliserad i lokalerna.
 • Följa arbetsplatsens regler för säkerhet och utrymning och tillämpa det egna ansvaret.

Digital kompetens och administration

Kunskaper

 • Resonera om innebörden av ett källkritiskt förhållningssätt av inhämtad information.
 • Redogöra för säker användning och hantering av digitala media och information.
 • Beskriva olika funktioner i program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Redogöra för arbetsplatsens riktlinjer för att spara filer i olika format.
 • Reflektera över fördelar och risker med sociala medier.
 • Reflektera över sin privata respektive professionella roll i sociala medier.
 • Ge exempel på hur olika typer av material får användas, utifrån upphovsrätten.

Färdigheter

 • Använda olika typer av kommunikation, så som e-post och sms.
 • Orientera sig i digitala miljöer.
 • Använda program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Hantera och spara filer på ett korrekt sätt.
 • Agera säkert, ansvarsfullt och källkritiskt i sociala medier.

Kunskap om anläggning med drift och underhåll

Kunskaper

 • Beskriva verksamhetens organisation, syfte, vision och uppdrag.
 • Beskriva anläggningens uppbyggnad och utformning.
 • Förklara hur kundens helhetsintryck av besöket kan påverka verksamheten.
 • Reflektera över sin egen roll och uppdrag utifrån professionalism och lyhördhet för kunden.
 • Redogöra för hur verksamheten ur olika perspektiv arbetar med hållbar utveckling.
 • Ge exempel på hållbar utveckling, utifrån miljö, ekonomi samt ur ett socialt perspektiv.
 • Ge exempel på vilka sätt riktlinjerna påverkar både det egna uppdraget och ur besökarens perspektiv.

Färdigheter

 • Verkställa egenkontroll och städrondering, samt vid behov lämna förbättringsförslag av befintliga rutiner.
 • Utföra ett dagligt underhåll och säkerhetsövervakning av anläggningen.

Kommunikation, information och förhållningssätt

Kunskaper

 • Reflektera över olika typer av bemötande och konsekvenser.
 • Reflektera över sina egna och andras beteenden i samarbets- och gruppsituationer.
 • Redogöra för grundläggande konflikthantering.
 • Reflektera över sitt eget framförande och argumentation av budskap och åsikter.
 • Förklara innebörden av "aktivt lyssnande".
 • Förklara innebörden av feedback/återkoppling.
 • Redogöra för grunderna i konflikthantering.
 • Reflektera över hur man på ett professionellt sätt bör agera i konfliktsituationer.
 • Resonera kring och ge exempel på diskrimineringsgrunder och diskrimineringshandlingar.
 • Reflektera över begrepp som tillgänglighet, jämställdhet och mångfald inom likabehandling och diskriminering.
 • Ge exempel på hur man kan arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering.

Färdigheter

 • Använda ”aktivt lyssnande” i mötet med andra människor.
 • Hantera och ge feedback och återkoppling på ett konstruktivt sätt.
 • Kan förhålla sig till sitt eget ansvarsområde vid konflikt, och hänvisa vidare till annan.

Värdskap, service och bemötande

Kunskaper

 • Redogöra för innebörden av ett gott värdskap och bemötande, samt att utåt vara representant för verksamheten.
 • Beskriva skillnaden mellan personligt, professionellt och privat i sitt värdskap.
 • Beskriva rutiner för stöd och hjälp vid olika typer av situationer.

Färdigheter

 • Uppvisa ett gott värdskap, bemötande och ta egna initiativ.
 • Säkerställa sina egna kunskaper utifrån uppdrag.
 • Ge information och instruktion till besökare.
 • Framföra frågor och behov från kunder, samt ge förslag på åtgärder.
 • Bemöta människor i olika sinnestillstånd.

Tillval - butik och försäljning

Kunskaper

 • Beskriva arbetsplatsens varor och/eller tjänster.
 • Redogöra för vikten av att ha kunskap kring det befintliga utbudet.
 • Förklara hur kundnöjdhet kan påverka verksamheten.
 • Redogöra för betydelsen av strategisk placering av varor eller information för ökad försäljning.
 • Redogöra för rutiner vid beställning, mottagning och registrering av varor.
 • Förklara vikten av god lagerhållning.
 • Redogöra för rutiner och regler vid kort- eller kontantbetalning, samt kvittohantering.
 • Redogöra för legitimationskontroll vid kassaarbete.

Färdigheter

 • Identifiera kundens köpsignaler, skapa intresse och medverka till köpbeslut.
 • Bidra till merförsäljning och säkerställa kundnöjdhet.
 • Placera produkter eller information på ett införsäljande sätt.
 • Upprätthålla, organisera och rengöra exponeringsytor.
 • Ta emot ankommande varor, stämma av mot följesedel och åtgärda eventuella fel.
 • Föra in varor i system enligt befintliga rutiner.
 • Sortera in varor rätt och upprätthålla ordning i lager.
 • Källsortera överblivet material utifrån rutin- och miljöinstruktion.
 • Använda och arbeta med nödvändiga funktioner i ett kassaregister.
 • Hantera kort- eller kontantbetalning enligt arbetsplatsens rutiner.
 • Vägleda kunder vid olika typer av betalning, såsom kort eller kontanter.
 • Hantera kvitto utifrån arbetsplatsens rutiner och kundens önskemål.
 • Informera om och hantera medlemskap (i förekommande fall).

Hantering av bokning

Kunskaper

 • Redogöra för hantering av arbetsplatsens bokningsprogram.
 • Beskriva anläggningen, dess utrustning, säkerhet och andra funktioner.

Färdigheter

 • Hantera bokningar utifrån behov, önskemål och anläggningens förutsättningar.
 • Bemöta kunder och upprätthålla kommunikation under hela bokningsprocessen.
 • Informera, följa upp och säkerställa bokning internt.
 • Besiktiga och iordningställa lokal och utrustning före och efter aktivitet.
 • Tillhandahålla god service vid genomförande av aktivitet.
 • Instruera kunder om anläggning, utrustning, säkerhet och andra funktioner.
 • Söka egna lösningar på problem, eller veta var man tar hjälp.

Verksamhetens riktlinjer och medarbetarskap

Kunskaper

 • Beskriva verksamhetens riktlinjer för ex närvaro, klädsel, säkerhet, dator mm.
 • Ge exempel på vad god arbetsmiljö och säkerhet innebär på arbetsplatsen.
 • Ge exempel på vad oskrivna regler och sociala koder kan innebära.
 • Reflektera över sin egen roll, befogenheter och ansvar gentemot andra man möter på arbetsplatsen.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.

Färdigheter

 • Följa arbetsplatsens riktlinjer gällande närvaro, klädsel, hygien och attribut.
 • Följa arbetsplatsens riktlinjer för användandet av dator och mobiltelefon.
 • Följa arbetsplatsens riktlinjer för säkerhet och god arbetsmiljö.
 • Planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.
 • Ta initiativ och bidra med egna lösningsförslag inom sina befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.

Arbetsmiljö, risker och säkerhet

Kunskaper

 • Beskriva olika rollers säkerhetsansvar på arbetsplatsen och kunna urskilja sitt eget.
 • Redogöra för brandsäkerheten på arbetsplatsen, såsom larmsystem, utrymning, utrymningsvägar och återsamlingsplats.
 • Värdera sin egen roll och bemötande av besökare i händelse av larm och utrymning.
 • Redogöra för rutiner vid brand, tillbud och olyckor.
 • Beskriva sin egen och andras ansvarsroller för arbetsmiljö och säkerhet.
 • Beskriva skillnad mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö, möjliga risker och hur man kan arbeta förebyggande.
 • Ge exempel på situationer vid risk om hot och våld och hur det kan förebyggas.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering kring hot och våld.
 • Beskriva innebörden av och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Visa var brandskydd och första hjälpen-utrustning är lokaliserad i lokalerna.
 • Följa arbetsplatsens regler för säkerhet och utrymning och tillämpa det egna ansvaret.

Digital kompetens och administration

Kunskaper

 • Resonera om innebörden av ett källkritiskt förhållningssätt av inhämtad information.
 • Redogöra för säker användning och hantering av digitala media och information.
 • Beskriva olika funktioner i program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Redogöra för arbetsplatsens riktlinjer för att spara filer i olika format.
 • Reflektera över fördelar och risker med sociala medier.
 • Reflektera över sin privata respektive professionella roll i sociala medier.
 • Ge exempel på hur olika typer av material får användas, utifrån upphovsrätten.

Färdigheter

 • Använda olika typer av kommunikation, så som e-post och sms.
 • Orientera sig i digitala miljöer.
 • Använda program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Hantera och spara filer på ett korrekt sätt.
 • Agera säkert, ansvarsfullt och källkritiskt i sociala medier.

Kunskap om anläggning med drift och underhåll

Kunskaper

 • Beskriva verksamhetens organisation, syfte, vision och uppdrag.
 • Beskriva anläggningens uppbyggnad och utformning.
 • Förklara hur kundens helhetsintryck av besöket kan påverka verksamheten.
 • Reflektera över sin egen roll och uppdrag utifrån professionalism och lyhördhet för kunden.
 • Redogöra för hur verksamheten ur olika perspektiv arbetar med hållbar utveckling.
 • Ge exempel på hållbar utveckling, utifrån miljö, ekonomi samt ur ett socialt perspektiv.
 • Ge exempel på vilka sätt riktlinjerna påverkar både det egna uppdraget och ur besökarens perspektiv.

Färdigheter

 • Verkställa egenkontroll och städrondering, samt vid behov lämna förbättringsförslag av befintliga rutiner.
 • Utföra ett dagligt underhåll och säkerhetsövervakning av anläggningen.

Kommunikation, information och förhållningssätt

Kunskaper

 • Reflektera över olika typer av bemötande och konsekvenser.
 • Reflektera över sina egna och andras beteenden i samarbets- och gruppsituationer.
 • Redogöra för grundläggande konflikthantering.
 • Reflektera över sitt eget framförande och argumentation av budskap och åsikter.
 • Förklara innebörden av "aktivt lyssnande".
 • Förklara innebörden av feedback/återkoppling.
 • Redogöra för grunderna i konflikthantering.
 • Reflektera över hur man på ett professionellt sätt bör agera i konfliktsituationer.
 • Resonera kring och ge exempel på diskrimineringsgrunder och diskrimineringshandlingar.
 • Reflektera över begrepp som tillgänglighet, jämställdhet och mångfald inom likabehandling och diskriminering.
 • Ge exempel på hur man kan arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering.

Färdigheter

 • Använda ”aktivt lyssnande” i mötet med andra människor.
 • Hantera och ge feedback och återkoppling på ett konstruktivt sätt.
 • Kan förhålla sig till sitt eget ansvarsområde vid konflikt, och hänvisa vidare till annan.

Värdskap, service och bemötande

Kunskaper

 • Redogöra för innebörden av ett gott värdskap och bemötande, samt att utåt vara representant för verksamheten.
 • Beskriva skillnaden mellan personligt, professionellt och privat i sitt värdskap.
 • Beskriva rutiner för stöd och hjälp vid olika typer av situationer.

Färdigheter

 • Uppvisa ett gott värdskap, bemötande och ta egna initiativ.
 • Säkerställa sina egna kunskaper utifrån uppdrag.
 • Ge information och instruktion till besökare.
 • Framföra frågor och behov från kunder, samt ge förslag på åtgärder.
 • Bemöta människor i olika sinnestillstånd.

Tillval - butik och försäljning

Kunskaper

 • Beskriva arbetsplatsens varor och/eller tjänster.
 • Redogöra för vikten av att ha kunskap kring det befintliga utbudet.
 • Förklara hur kundnöjdhet kan påverka verksamheten.
 • Redogöra för betydelsen av strategisk placering av varor eller information för ökad försäljning.
 • Redogöra för rutiner vid beställning, mottagning och registrering av varor.
 • Förklara vikten av god lagerhållning.
 • Redogöra för rutiner och regler vid kort- eller kontantbetalning, samt kvittohantering.
 • Redogöra för legitimationskontroll vid kassaarbete.

Färdigheter

 • Identifiera kundens köpsignaler, skapa intresse och medverka till köpbeslut.
 • Bidra till merförsäljning och säkerställa kundnöjdhet.
 • Placera produkter eller information på ett införsäljande sätt.
 • Upprätthålla, organisera och rengöra exponeringsytor.
 • Ta emot ankommande varor, stämma av mot följesedel och åtgärda eventuella fel.
 • Föra in varor i system enligt befintliga rutiner.
 • Sortera in varor rätt och upprätthålla ordning i lager.
 • Källsortera överblivet material utifrån rutin- och miljöinstruktion.
 • Använda och arbeta med nödvändiga funktioner i ett kassaregister.
 • Hantera kort- eller kontantbetalning enligt arbetsplatsens rutiner.
 • Vägleda kunder vid olika typer av betalning, såsom kort eller kontanter.
 • Hantera kvitto utifrån arbetsplatsens rutiner och kundens önskemål.
 • Informera om och hantera medlemskap (i förekommande fall).

Hantering av bokning

Kunskaper

 • Redogöra för hantering av arbetsplatsens bokningsprogram.
 • Beskriva anläggningen, dess utrustning, säkerhet och andra funktioner.

Färdigheter

 • Hantera bokningar utifrån behov, önskemål och anläggningens förutsättningar.
 • Bemöta kunder och upprätthålla kommunikation under hela bokningsprocessen.
 • Informera, följa upp och säkerställa bokning internt.
 • Besiktiga och iordningställa lokal och utrustning före och efter aktivitet.
 • Tillhandahålla god service vid genomförande av aktivitet.
 • Instruera kunder om anläggning, utrustning, säkerhet och andra funktioner.
 • Söka egna lösningar på problem, eller veta var man tar hjälp.

Verksamhetens riktlinjer och medarbetarskap

Kunskaper

 • Beskriva verksamhetens riktlinjer för ex närvaro, klädsel, säkerhet, dator mm.
 • Ge exempel på vad god arbetsmiljö och säkerhet innebär på arbetsplatsen.
 • Ge exempel på vad oskrivna regler och sociala koder kan innebära.
 • Reflektera över sin egen roll, befogenheter och ansvar gentemot andra man möter på arbetsplatsen.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.

Färdigheter

 • Följa arbetsplatsens riktlinjer gällande närvaro, klädsel, hygien och attribut.
 • Följa arbetsplatsens riktlinjer för användandet av dator och mobiltelefon.
 • Följa arbetsplatsens riktlinjer för säkerhet och god arbetsmiljö.
 • Planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.
 • Ta initiativ och bidra med egna lösningsförslag inom sina befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.

Nedladdningsbara dokument

 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Assistent i museiverksamhet
 • Värd inom besöksnäring och kulturarv

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!