Assistent i museiverksamhet

Yrkesprofilen assistent i museiverksamhet kan användas brett inom Sobonas bransch Besöksnäring och kulturarv Öppnas i nytt fönster. med fokus på hantering av föremål och samlingar, katalogisering och digitalisering, skapa och hantera rekvisita, hantering av bilder, ljudfiler och filmsekvenser samt kunskap om anläggning med drift och underhåll.

Vidare stödjer assistent i museiverksamhet andra roller inom verksamheten. Dessutom är yrkesrollen speciell eftersom den ställer vissa typer av särskilda krav. Våra nationalskatter får till exempel bara hanteras på ett visst sätt av individer som har en viss kompetens, utifrån checklistor och riktlinjer.

Yrkesprofilen utvecklades under 2019 och med i processen var representanter från:

Assistent i museiverksamhet

Assistent i museiverksamhet ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för besöksnäring och kulturarv.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-3. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 2 och 3. Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 2

Individen har tillräckliga kunskaper inom ett specifikt område för att kunna följa givna instruktioner och utföra givna arbetsuppgifter.

Individen kan söka och bearbeta fakta, utföra uppgifter med viss självständighet och ansvar samt samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat. Individen kan också värdera den egna insatsen.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar. Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

galve-energi-2

Kunskaper och färdigheter för yrkesrollen

Arbetsmiljö, risker och säkerhet

Kunskaper

 • Beskriva olika rollers säkerhetsansvar på arbetsplatsen och kunna urskilja sitt eget.
 • Redogöra för brandsäkerheten på arbetsplatsen, såsom larmsystem, utrymning, utrymningsvägar och återsamlingsplats.
 • Värdera sin egen roll och bemötande av besökare i händelse av larm och utrymning.
 • Redogöra för rutiner vid brand, tillbud och olyckor.
 • Beskriva sin egen och andras ansvarsroller för arbetsmiljö och säkerhet.
 • Beskriva skillnad mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö, möjliga risker och hur man kan arbeta förebyggande.
 • Ge exempel på situationer vid risk om hot och våld och hur det kan förebyggas.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering kring hot och våld.
 • Beskriva innebörden av och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Visa var brandskydd och första-hjälpen-utrustning är lokaliserad i lokalerna.
 • Följa arbetsplatsens regler för säkerhet och utrymning och tillämpa det egna ansvaret.

Digital kompetens och administration

Kunskaper

 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner kring arkivering och diarieföring.
 • Resonera om innebörden av ett källkritiskt förhållningssätt av inhämtad information.
 • Redogöra för säker användning och hantering av digitala media och information.
 • Beskriva olika funktioner i program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Redogöra för arbetsplatsens riktlinjer för att spara filer i olika format.
 • Reflektera över fördelar och risker med sociala medier.
 • Reflektera över sin privata respektive professionella roll i sociala medier.
 • Ge exempel på hur olika typer av material får användas, utifrån upphovsrätten.

Färdigheter

 • Utföra diarieföring, arkivering, och sortering, enligt instruktion eller rutin.
 • Hantera arkivmaterial enligt beställning eller instruktion.
 • Utföra gallring enligt instruktioner för preskriberat material.
 • Använda olika typer av kommunikation, så som e-post och sms.
 • Orientera sig i digitala miljöer.
 • Använda program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Hantera och spara filer på ett korrekt sätt.
 • Agera säkert, ansvarsfullt och källkritiskt i sociala medier

Kunskap om anläggning med drift och underhåll

Kunskaper

 • Beskriva verksamhetens organisation, syfte, vision och uppdrag.
 • Beskriva anläggningens uppbyggnad och utformning.
 • Förklara hur kundens helhetsintryck av besöket kan påverka verksamheten.
 • Reflektera över sin egen roll och uppdrag utifrån professionalism och lyhördhet för kunden.
 • Redogöra för hur verksamheten ur olika perspektiv arbetar med hållbar utveckling.
 • Ge exempel på vilka sätt riktlinjerna påverkar både det egna uppdraget och ur besökarens perspektiv.

Färdigheter

 • Verkställa egenkontroll och städrondering, samt vid behov lämna förbättringsförslag av befintliga rutiner.
 • Utföra ett dagligt underhåll och säkerhetsövervakning av anläggningen.

Hantering av bilder, ljudfiler och filmsekvenser digitalt

Kunskaper

 • Beskriva upphovsrättens grunder för användning av annans digitala material.
 • Resonera om publicering av digitala material, ur ett etiskt perspektiv.

Färdigheter

 • Ladda ned och hantera digitala bilder, ljudfiler och filmsekvenser.
 • Publicera digitalt material på ett ansvarsfullt sätt.

Hantering av föremål och samlingar

Kunskaper

 • Beskriva vikten av en korrekt hantering av föremål och samlingar.

Färdigheter

 • Utföra kontroller och underhåll av utrustning och montrar i utställningar.
 • Katalogisera föremål och samlingar inför flytt och förvaring.
 • Under handledning packa föremål och samlingar inför flytt och förvaring

Service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.

Färdigheter

 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.

Verksamhetens riktlinjer och medarbetarskap

Kunskaper

 • Beskriva verksamhetens riktlinjer för ex närvaro, klädsel, säkerhet, dator med mera.
 • Ge exempel på vad god arbetsmiljö och säkerhet innebär på arbetsplatsen.
 • Ge exempel på vad oskrivna regler och sociala koder kan innebära.
 • Reflektera över sin egen roll, befogenheter och ansvar gentemot andra man möter på arbetsplatsen.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.

Färdigheter

 • Följa arbetsplatsens riktlinjer gällande närvaro, klädsel, hygien och attribut.
 • Följa arbetsplatsens riktlinjer för användandet av dator och mobiltelefon.
 • Följa arbetsplatsens riktlinjer för säkerhet och god arbetsmiljö.
 • Planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.
 • Ta initiativ och bidra med egna lösningsförslag inom sina befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.

Katalogisering och digitalisering

Kunskaper

 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och instruktioner för katalogisering och digitalisering.
 • Redogöra för struktur och katalogisering av digitalt material.

Färdigheter

 • Praktiskt digitalisera, redigera och spara olika typer av material.
 • Strukturera och säkerställa resultat och sökbarhet av det digitala materialet.

Skapa och reparera rekvisita

Färdigheter

 • Producera och reparera enklare föremål utifrån mallar eller instruktion.
 • Upprätta en inventarielista för föremål och material som ska packas.
 • Packa och packa upp inventarier vid arrangemang.
 • Bedöma status och eventuellt behov av reparation av föremål vid packning/uppackning.

Arbetsmiljö, risker och säkerhet

Kunskaper

 • Beskriva olika rollers säkerhetsansvar på arbetsplatsen och kunna urskilja sitt eget.
 • Redogöra för brandsäkerheten på arbetsplatsen, såsom larmsystem, utrymning, utrymningsvägar och återsamlingsplats.
 • Värdera sin egen roll och bemötande av besökare i händelse av larm och utrymning.
 • Redogöra för rutiner vid brand, tillbud och olyckor.
 • Beskriva sin egen och andras ansvarsroller för arbetsmiljö och säkerhet.
 • Beskriva skillnad mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö, möjliga risker och hur man kan arbeta förebyggande.
 • Ge exempel på situationer vid risk om hot och våld och hur det kan förebyggas.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering kring hot och våld.
 • Beskriva innebörden av och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Visa var brandskydd och första-hjälpen-utrustning är lokaliserad i lokalerna.
 • Följa arbetsplatsens regler för säkerhet och utrymning och tillämpa det egna ansvaret.

Digital kompetens och administration

Kunskaper

 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner kring arkivering och diarieföring.
 • Resonera om innebörden av ett källkritiskt förhållningssätt av inhämtad information.
 • Redogöra för säker användning och hantering av digitala media och information.
 • Beskriva olika funktioner i program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Redogöra för arbetsplatsens riktlinjer för att spara filer i olika format.
 • Reflektera över fördelar och risker med sociala medier.
 • Reflektera över sin privata respektive professionella roll i sociala medier.
 • Ge exempel på hur olika typer av material får användas, utifrån upphovsrätten.

Färdigheter

 • Utföra diarieföring, arkivering, och sortering, enligt instruktion eller rutin.
 • Hantera arkivmaterial enligt beställning eller instruktion.
 • Utföra gallring enligt instruktioner för preskriberat material.
 • Använda olika typer av kommunikation, så som e-post och sms.
 • Orientera sig i digitala miljöer.
 • Använda program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Hantera och spara filer på ett korrekt sätt.
 • Agera säkert, ansvarsfullt och källkritiskt i sociala medier

Kunskap om anläggning med drift och underhåll

Kunskaper

 • Beskriva verksamhetens organisation, syfte, vision och uppdrag.
 • Beskriva anläggningens uppbyggnad och utformning.
 • Förklara hur kundens helhetsintryck av besöket kan påverka verksamheten.
 • Reflektera över sin egen roll och uppdrag utifrån professionalism och lyhördhet för kunden.
 • Redogöra för hur verksamheten ur olika perspektiv arbetar med hållbar utveckling.
 • Ge exempel på vilka sätt riktlinjerna påverkar både det egna uppdraget och ur besökarens perspektiv.

Färdigheter

 • Verkställa egenkontroll och städrondering, samt vid behov lämna förbättringsförslag av befintliga rutiner.
 • Utföra ett dagligt underhåll och säkerhetsövervakning av anläggningen.

Hantering av bilder, ljudfiler och filmsekvenser digitalt

Kunskaper

 • Beskriva upphovsrättens grunder för användning av annans digitala material.
 • Resonera om publicering av digitala material, ur ett etiskt perspektiv.

Färdigheter

 • Ladda ned och hantera digitala bilder, ljudfiler och filmsekvenser.
 • Publicera digitalt material på ett ansvarsfullt sätt.

Hantering av föremål och samlingar

Kunskaper

 • Beskriva vikten av en korrekt hantering av föremål och samlingar.

Färdigheter

 • Utföra kontroller och underhåll av utrustning och montrar i utställningar.
 • Katalogisera föremål och samlingar inför flytt och förvaring.
 • Under handledning packa föremål och samlingar inför flytt och förvaring

Service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.

Färdigheter

 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.

Verksamhetens riktlinjer och medarbetarskap

Kunskaper

 • Beskriva verksamhetens riktlinjer för ex närvaro, klädsel, säkerhet, dator med mera.
 • Ge exempel på vad god arbetsmiljö och säkerhet innebär på arbetsplatsen.
 • Ge exempel på vad oskrivna regler och sociala koder kan innebära.
 • Reflektera över sin egen roll, befogenheter och ansvar gentemot andra man möter på arbetsplatsen.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.

Färdigheter

 • Följa arbetsplatsens riktlinjer gällande närvaro, klädsel, hygien och attribut.
 • Följa arbetsplatsens riktlinjer för användandet av dator och mobiltelefon.
 • Följa arbetsplatsens riktlinjer för säkerhet och god arbetsmiljö.
 • Planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.
 • Ta initiativ och bidra med egna lösningsförslag inom sina befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.

Katalogisering och digitalisering

Kunskaper

 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och instruktioner för katalogisering och digitalisering.
 • Redogöra för struktur och katalogisering av digitalt material.

Färdigheter

 • Praktiskt digitalisera, redigera och spara olika typer av material.
 • Strukturera och säkerställa resultat och sökbarhet av det digitala materialet.

Skapa och reparera rekvisita

Färdigheter

 • Producera och reparera enklare föremål utifrån mallar eller instruktion.
 • Upprätta en inventarielista för föremål och material som ska packas.
 • Packa och packa upp inventarier vid arrangemang.
 • Bedöma status och eventuellt behov av reparation av föremål vid packning/uppackning.

Nedladdningsbara dokument

 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Assistent i museiverksamhet
 • Värd inom besöksnäring och kulturarv