Återvinningsarbetare på ÅVC

Återvinningsarbetare på ÅVC ansvarar för daglig drift, skötsel och att ge gott kundbemötande på återvinningscentral. Individen vägleder kunder och ser till att avfallet sorteras i olika fraktioner, såsom metall, plast, trä, organiskt, elektronik och miljöfarligt avfall för att renhets- och återvinningsgraden ska bli så hög som möjligt.

I rollen krävs kunskap och färdigheter gällande olika material, deras egenskaper och dess värde samt hur de kan återvinnas och behandlas. I rollen ingår dessutom skötsel, underhåll och hantering av redskap och maskiner. Det krävs att individen är ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt.

I rollen behöver individen ha kunskap om ergonomi, säkerhet och skyddsutrustning, vara pedagogiskt lagd samt ha förmåga att hantera stressiga situationer och situationer kring hot och våld.

En hög nivå av självständighet

Arbete på återvinningscentral kräver en hög nivå av självständighet där individen hela tiden måste göra egna värderingar och ta beslut utifrån uppkomna situationer och alltid med ett högt säkerhets- och miljötänk.

Eftersom det är en arbetsplats med hög närvaro av tredje man krävs högt säkerhetstänk samt en förmåga att möta människor respektfullt och professionellt, vilket innebär att också kunna informera och vägleda människor på ett korrekt och tydligt sätt.

Yrkesprofilen utvecklades under 2018 och med i processen var representanter från:

Den senaste nationella relevanssäkringen genomfördes 16 juni 2022 med representanter från:

Återvinningsarbetare på ÅVC ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-4. Det ackumulerade och sammantagna kunnandet ger ett kunskapsdjup och färdighetsnivå som motsvarar SeQF-nivå-4.

Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3. Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar. Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

galve-energi-2

Kunskaper, färdigheter och kompetenser för yrkesrollen

Kunskaper som medarbetaren ska ha

 • Har kunskap om syfte och vision med svensk avfallshantering och gällande säkerhetsföreskrifter, samt fördjupad kunskap om avfallstrappans steg, sortering och märkning av olika typer av fraktioner förekommande på återvinningscentral.
 • Har fördjupad kunskap om riskbedömning och hantering av okända/farliga ämnen och material, säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand samt situationer kring hot och våld.

Följande färdigheter krävs

 • Kan utföra daglig tillsyn, skötsel och underhåll av ramp, avfallskärl, containrar och maskiner.
 • Kan planera för och utföra arbete med redskapsbärare på ett säkert sätt med hänsyn till omgivning, underlag, tredje man, ekonomi och miljöpåverkan.
 • Kan hantera olika avfallsslag på ett säkert sätt och utföra arbetsmoment utifrån gällande skötsel-, sorterings- och säkerhetsföreskrifter, även ur ett ergonomiskt perspektiv.
 • Kan informera och ge sorteringsanvisningar, förklara varningstexter och symboler, samt tillämpa god service, gott bemötande och korrekt förhållningssätt gentemot kund utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Kan analysera, registrera, rapportera och dokumentera nödvändig information enligt återvinningscentralens rutiner.

Kompetenser för rollen

 • Kan självständigt ta ansvar för skötsel, avfalls- och återvinningsarbete på återvinningscentral, utifrån gällande sorterings- och säkerhetsföreskrifter.
 • Kan självständigt ta ansvar och kritiskt värdera tillfällen och ämnen som kan vara stor risk/fara för annan, och därefter agera på ett säkert sätt.
 • Kan vägleda och anpassa kommunikation utifrån målgrupp och/eller situation utifrån arbetsplatsens värdegrund, riktlinjer och säkerhet.

Yrkesbevis återvinningsarbetare på ÅVC

Yrkesbevis Återvinningsarbetare på ÅVC är sen 2020 inplacerad som en kvalifikation på SeQF-nivå 4 (referensnummer: 200001). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid godkänt resultat genereras ett yrkesbevis såväl som kvalifikationsbeviset.

Den uppdelning i delkvalifikationer som gjorts syftar dels till att tydliggöra de mest centrala delarna i det arbete som utförs på återvinningscentral.

Uppdelningen syftar också till att skapa möjligheter för bransch och enskilda företag att hitta samverkan och samarbete med utbildningsanordnare och andra lärande verksamheter i att skapa nya vägar in i branschen, antingen genom att arbeta med hela kvalifikationen eller med vissa delkvalifikationer.

Målet är att attrahera nya målgrupper och säkerställa adekvat kompetens för arbete på återvinningscentral. Uppdelningen ger också möjlighet för enskilda individer som av olika anledningar inte når upp till full kvalifikation att erhålla erkännande för delar av kvalifikationen via OCN-metoden.

 1. Ramparbete på återvinningscentral
 2. Framföra maskin på återvinningscentral
 3. Mottagning av farligt avfall på återvinningscentral
 4. Montering, underhåll och reparation av kärl på återvinningscentral
 5. Grunder i avfallshantering
 6. Interpersonell kommunikation, service och bemötande
 7. Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper som medarbetaren ska ha

 • Har kunskap om syfte och vision med svensk avfallshantering och gällande säkerhetsföreskrifter, samt fördjupad kunskap om avfallstrappans steg, sortering och märkning av olika typer av fraktioner förekommande på återvinningscentral.
 • Har fördjupad kunskap om riskbedömning och hantering av okända/farliga ämnen och material, säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand samt situationer kring hot och våld.

Följande färdigheter krävs

 • Kan utföra daglig tillsyn, skötsel och underhåll av ramp, avfallskärl, containrar och maskiner.
 • Kan planera för och utföra arbete med redskapsbärare på ett säkert sätt med hänsyn till omgivning, underlag, tredje man, ekonomi och miljöpåverkan.
 • Kan hantera olika avfallsslag på ett säkert sätt och utföra arbetsmoment utifrån gällande skötsel-, sorterings- och säkerhetsföreskrifter, även ur ett ergonomiskt perspektiv.
 • Kan informera och ge sorteringsanvisningar, förklara varningstexter och symboler, samt tillämpa god service, gott bemötande och korrekt förhållningssätt gentemot kund utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Kan analysera, registrera, rapportera och dokumentera nödvändig information enligt återvinningscentralens rutiner.

Kompetenser för rollen

 • Kan självständigt ta ansvar för skötsel, avfalls- och återvinningsarbete på återvinningscentral, utifrån gällande sorterings- och säkerhetsföreskrifter.
 • Kan självständigt ta ansvar och kritiskt värdera tillfällen och ämnen som kan vara stor risk/fara för annan, och därefter agera på ett säkert sätt.
 • Kan vägleda och anpassa kommunikation utifrån målgrupp och/eller situation utifrån arbetsplatsens värdegrund, riktlinjer och säkerhet.

Yrkesbevis återvinningsarbetare på ÅVC

Yrkesbevis Återvinningsarbetare på ÅVC är sen 2020 inplacerad som en kvalifikation på SeQF-nivå 4 (referensnummer: 200001). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid godkänt resultat genereras ett yrkesbevis såväl som kvalifikationsbeviset.

Den uppdelning i delkvalifikationer som gjorts syftar dels till att tydliggöra de mest centrala delarna i det arbete som utförs på återvinningscentral.

Uppdelningen syftar också till att skapa möjligheter för bransch och enskilda företag att hitta samverkan och samarbete med utbildningsanordnare och andra lärande verksamheter i att skapa nya vägar in i branschen, antingen genom att arbeta med hela kvalifikationen eller med vissa delkvalifikationer.

Målet är att attrahera nya målgrupper och säkerställa adekvat kompetens för arbete på återvinningscentral. Uppdelningen ger också möjlighet för enskilda individer som av olika anledningar inte når upp till full kvalifikation att erhålla erkännande för delar av kvalifikationen via OCN-metoden.

 1. Ramparbete på återvinningscentral
 2. Framföra maskin på återvinningscentral
 3. Mottagning av farligt avfall på återvinningscentral
 4. Montering, underhåll och reparation av kärl på återvinningscentral
 5. Grunder i avfallshantering
 6. Interpersonell kommunikation, service och bemötande
 7. Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö