Yrkesprofilen Arbetsledare synliggör de grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att arbeta som arbetsledare inom avfallshantering och återvinning. 

Arbetsledaren ansvarar för att planera, leda och fördela uppgifter för uppdrag inom avfallshantering och återvinning.

Arbetsledare är är en operativ roll som kräver kunskap på en specialiserad nivå om lagar, föreskrifter, regler och avtal som styr och påverkar branschens olika uppdrag.

Ledaregenskaper, god samarbets- och problemlösningsförmåga samt att kunna anpassa kommunikationen utifrån målgrupp och/eller situation är viktiga kompetenser för yrkesrollen.

Arbetsledaren har en stödjande funktion till ledningen inom exempelvis:

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Kravspecifikationer
 • Upphandling
 • Utvecklingsprojekt.

Relevanssäkringsprocessen avslutades med samsynsmöte den 29 september 2022.

I processen har representanter från följande företag och organisationer deltagit:

Yrkesprofil Arbetsledare

Arbetsledare ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-5.

Varje enskild modul i profilen ligger på nivå 3 eller 4. Det ackumulerade och sammantagna kunnandet ger ett kunskapsdjup och en färdighetsnivå motsvarande SeQF-nivå 5.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Nivå 5

Individen har specialiserade kunskaper inom ett specifikt arbetsområde, kunskap om och överblick över närgränsande arbetsområden, samt om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbetsområde.

Individen kan självständigt planera, lösa problem och behandla sammansatta uppgifter inom ett arbetsområde.

Individen kan också identifiera nödvändiga resurser, övervaka arbetsverksamhet och slutföra förlagda projekt.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Moduler inom följande yrkesprofiler kan komplettera arbetsledare:

galve-energi-2

Kunskaper och färdigheter för yrkesrollen

Ledarskap

Kunskaper

 • Förklara syfte med verksamheten, dess uppdrag och innebörden av att vara en representant för företag och arbetsgrupp.
 • Beskriva verksamhetens olika delar, tjänster och produkter.
 • Redogöra för riktlinjer och rutiner, som påverkar verksamheten.
 • Redogöra för befogenheter och avgränsningar inom det egna arbetsområdet.
 • Reflektera över sin roll och sitt ansvar som ledare och förebild på arbetsplatsen.
 • Reflektera över begrepp och innebörd av gruppdynamik och konflikthantering.
 • Insikt och förståelse för diskrimineringsgrunderna i förhållande till arbetsledarrollen.

Färdigheter

 • Representera företaget gentemot kunder och leverantörer.
 • Stödja företaget vid framtagning eller planering av kravspecifikation, upphandling eller utvecklingsprojekt.
 • Informera och säkerställa att medarbetare följer de riktlinjer och rutiner som finns på arbetsplatsen.
 • Arbeta utifrån ett pedagogiskt, strukturerat och lösningsorienterat perspektiv.
 • Planera, leda och utveckla det dagliga operativa arbetet.
 • Leda grupp och individ utifrån ett coachande, tydligt och motiverande förhållningssätt.
 • Utföra administration och redovisning kopplat till uppdraget utifrån lagar, avtal, tillstånd, verksamhetens riktlinjer och krav.
 • Hantera digitala verksamhetssystem för arbetsplanering och dokumentation.

Ansvar kring arbetsmiljö och säkerhet

Kunskaper:

 • Beskriva ansvarsfördelning kring arbetsmiljö och säkerhet i den egna organisationen.
 • Redogöra för samverkan kring arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.
 • Resonera om sitt eget ansvar gällande arbetsmiljö och säkerhet.
 • Redogöra för krav på arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet utifrån verksamhetens riktlinjer.
 • Redogöra för var information om arbetsmiljö och säkerhet återfinns.
 • Redogöra för digitala system för rapportering, dokumentation och utvärdering av arbetsmiljö och säkerhet.

Färdigheter:

 • Följa arbetsmiljöföreskrifter för att säkerställa en ergonomisk och säker arbetsmiljö.
 • Ombesörja besiktning, skick och underhåll av anläggningens utrustning.
 • Följa framtagna riskbedömningar och följa upp beslutade åtgärder.
 • Initiera och delta vid framtagandet av nya riskbedömningar i samråd med skyddsombud.
 • Säkerställa att material, utrustning och redskap finns tillgängligt och är i godkänt skick.
 • Säkerställa och plantera utvecklings- och förbättringsarbete inom eget ansvarsområde.
 • Skapa samsyn i arbetsgrupp och vägleda medarbetare om arbetsplatsens riktlinjer för arbetsmiljö och säkerhet.
 • Hantera digitala system för rapportering, dokumentation och utvärdering av arbetsmiljö och säkerhet.

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö*

Kunskaper:

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt, organisatoriskt och socialt perspektiv.
 • Förklara varför det är viktigt att arbeta ur ett ergonomiskt perspektiv.
 • Redogöra för betydelsen av och syftet med återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Resonera om ansvar och samverkan för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Redogöra för arbetsplatsens säkerhetsrutiner och skyddsutrustning vid händelse av tillbud, olyckor och brand.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering vid situationer om hot och våld.
 • Beskriva hur man kan förebygga risker om hot och våld.

Färdigheter:

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk, organisatorisk och social arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.

* Relevanssäkrade moduler som ingår i Nordiskt Valideringsforums Kompetenser för arbetslivet.

Kommunikation, service och bemötande*

Kunskaper:

 • Beskriva olika typer av kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Ge exempel på hur konfliktsituationer kan hanteras utifrån ett professionellt perspektiv.

Färdigheter:

 • Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens styrdokument.
 • Uppträda professionellt och med respekt i mötet med andra människor.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.

* Relevanssäkrade moduler som ingår i Nordiskt Valideringsforums Kompetenser för arbetslivet.

Grunder i avfallshantering

Kunskaper:

 • Beskriva syfte och vision med svensk avfallshantering och vilken lag som reglerar det.
 • Beskriva verksamhetens styrning och ansvarsfördelning på nationell, kommunal och individuell nivå.
 • Förklara avfallstrappans syfte och fem steg samt dess påverkan på den dagliga verksamheten.
 • Redogöra för vad som menas med avfall, ge exempel på olika avfallsslag och material samt hur de ska hanteras.

Färdigheter:

 • Tillämpa grundläggande terminologi inom avfallshantering och söka efter vidare information vid behov.
 • Informera kunder om bakgrund och regler för avfallshantering och återvinning samt vägleda dem rätt.

Medarbetarskap, samarbete och arbetsplatskultur*

Kunskaper:

 • Reflektera innebörden av att vara professionell i sin yrkesroll.
 • Redogöra för regler för arbetstider och närvaro samt vikten av att dessa följs.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.
 • Förklara begreppet arbetsplatskultur och innebörd av sociala koder och oskrivna regler.
 • Beskriva de viktigaste komponenterna för ett gott samarbete i grupp och hur man själv kan bidra.
 • Ge exempel på hur man samverkar och fungerar socialt med andra på ett bra sätt.
 • Reflektera över feedback och feed-forward samt hur konflikter kan hanteras.

Färdigheter:

 • Planera, genomföra och utvärdera egna arbetsuppgifter.
 • Identifiera egna styrkor, utvecklingsmöjligheter och personlighet som en del i en arbetsgrupp.
 • Ta initiativ och bidra med lösningsförslag inom egna befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.
 • Samverka med andra och agera respektfullt i arbetsgrupp.

Mottagning av farligt avfall

Kunskaper:

 • Redogöra för hur man riskbedömer okända ämnen/material och vikten av att hantera dem på ett korrekt säkert sätt.
 • Redogöra för avfall som måste märkas, vägas registreras och rapporteras för spårbarhet.
 • Förklara innebörden av de vanligast förekommande pictogrammen.
 • Redogöra för vad som betraktas som farligt avfall i termer som explosivt stickande, skärande, frätande föremål och andra hälsofarliga ämnen samt vilka rutiner som gäller vid hantering och avlämning.
 • Redogöra för tillfällen som innebär stor risk/fara för annan och om verksamheten måste stängas.

Färdigheter:

 • Utföra riskbedömning vid mottagning av okända ämnen och hantera dem enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
 • Läsa och förstå varningstexter och symboler samt söka efter rätt information vid osäkerhet.
 • Arbeta med skötsel och underhåll av arbetsplatsen utifrån gällande säkerhetsföreskrifter och med rätt verktyg och skyddsutrustning, hantera risker och utföra eventuell sanering.
 • Informera om risker och vägleda kunder vid mottagning av inkommande farligt avfall.

Ledarskap

Kunskaper

 • Förklara syfte med verksamheten, dess uppdrag och innebörden av att vara en representant för företag och arbetsgrupp.
 • Beskriva verksamhetens olika delar, tjänster och produkter.
 • Redogöra för riktlinjer och rutiner, som påverkar verksamheten.
 • Redogöra för befogenheter och avgränsningar inom det egna arbetsområdet.
 • Reflektera över sin roll och sitt ansvar som ledare och förebild på arbetsplatsen.
 • Reflektera över begrepp och innebörd av gruppdynamik och konflikthantering.
 • Insikt och förståelse för diskrimineringsgrunderna i förhållande till arbetsledarrollen.

Färdigheter

 • Representera företaget gentemot kunder och leverantörer.
 • Stödja företaget vid framtagning eller planering av kravspecifikation, upphandling eller utvecklingsprojekt.
 • Informera och säkerställa att medarbetare följer de riktlinjer och rutiner som finns på arbetsplatsen.
 • Arbeta utifrån ett pedagogiskt, strukturerat och lösningsorienterat perspektiv.
 • Planera, leda och utveckla det dagliga operativa arbetet.
 • Leda grupp och individ utifrån ett coachande, tydligt och motiverande förhållningssätt.
 • Utföra administration och redovisning kopplat till uppdraget utifrån lagar, avtal, tillstånd, verksamhetens riktlinjer och krav.
 • Hantera digitala verksamhetssystem för arbetsplanering och dokumentation.

Ansvar kring arbetsmiljö och säkerhet

Kunskaper:

 • Beskriva ansvarsfördelning kring arbetsmiljö och säkerhet i den egna organisationen.
 • Redogöra för samverkan kring arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.
 • Resonera om sitt eget ansvar gällande arbetsmiljö och säkerhet.
 • Redogöra för krav på arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet utifrån verksamhetens riktlinjer.
 • Redogöra för var information om arbetsmiljö och säkerhet återfinns.
 • Redogöra för digitala system för rapportering, dokumentation och utvärdering av arbetsmiljö och säkerhet.

Färdigheter:

 • Följa arbetsmiljöföreskrifter för att säkerställa en ergonomisk och säker arbetsmiljö.
 • Ombesörja besiktning, skick och underhåll av anläggningens utrustning.
 • Följa framtagna riskbedömningar och följa upp beslutade åtgärder.
 • Initiera och delta vid framtagandet av nya riskbedömningar i samråd med skyddsombud.
 • Säkerställa att material, utrustning och redskap finns tillgängligt och är i godkänt skick.
 • Säkerställa och plantera utvecklings- och förbättringsarbete inom eget ansvarsområde.
 • Skapa samsyn i arbetsgrupp och vägleda medarbetare om arbetsplatsens riktlinjer för arbetsmiljö och säkerhet.
 • Hantera digitala system för rapportering, dokumentation och utvärdering av arbetsmiljö och säkerhet.

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö*

Kunskaper:

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt, organisatoriskt och socialt perspektiv.
 • Förklara varför det är viktigt att arbeta ur ett ergonomiskt perspektiv.
 • Redogöra för betydelsen av och syftet med återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Resonera om ansvar och samverkan för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Redogöra för arbetsplatsens säkerhetsrutiner och skyddsutrustning vid händelse av tillbud, olyckor och brand.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering vid situationer om hot och våld.
 • Beskriva hur man kan förebygga risker om hot och våld.

Färdigheter:

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk, organisatorisk och social arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.

* Relevanssäkrade moduler som ingår i Nordiskt Valideringsforums Kompetenser för arbetslivet.

Kommunikation, service och bemötande*

Kunskaper:

 • Beskriva olika typer av kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Ge exempel på hur konfliktsituationer kan hanteras utifrån ett professionellt perspektiv.

Färdigheter:

 • Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens styrdokument.
 • Uppträda professionellt och med respekt i mötet med andra människor.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.

* Relevanssäkrade moduler som ingår i Nordiskt Valideringsforums Kompetenser för arbetslivet.

Grunder i avfallshantering

Kunskaper:

 • Beskriva syfte och vision med svensk avfallshantering och vilken lag som reglerar det.
 • Beskriva verksamhetens styrning och ansvarsfördelning på nationell, kommunal och individuell nivå.
 • Förklara avfallstrappans syfte och fem steg samt dess påverkan på den dagliga verksamheten.
 • Redogöra för vad som menas med avfall, ge exempel på olika avfallsslag och material samt hur de ska hanteras.

Färdigheter:

 • Tillämpa grundläggande terminologi inom avfallshantering och söka efter vidare information vid behov.
 • Informera kunder om bakgrund och regler för avfallshantering och återvinning samt vägleda dem rätt.

Medarbetarskap, samarbete och arbetsplatskultur*

Kunskaper:

 • Reflektera innebörden av att vara professionell i sin yrkesroll.
 • Redogöra för regler för arbetstider och närvaro samt vikten av att dessa följs.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.
 • Förklara begreppet arbetsplatskultur och innebörd av sociala koder och oskrivna regler.
 • Beskriva de viktigaste komponenterna för ett gott samarbete i grupp och hur man själv kan bidra.
 • Ge exempel på hur man samverkar och fungerar socialt med andra på ett bra sätt.
 • Reflektera över feedback och feed-forward samt hur konflikter kan hanteras.

Färdigheter:

 • Planera, genomföra och utvärdera egna arbetsuppgifter.
 • Identifiera egna styrkor, utvecklingsmöjligheter och personlighet som en del i en arbetsgrupp.
 • Ta initiativ och bidra med lösningsförslag inom egna befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.
 • Samverka med andra och agera respektfullt i arbetsgrupp.

Mottagning av farligt avfall

Kunskaper:

 • Redogöra för hur man riskbedömer okända ämnen/material och vikten av att hantera dem på ett korrekt säkert sätt.
 • Redogöra för avfall som måste märkas, vägas registreras och rapporteras för spårbarhet.
 • Förklara innebörden av de vanligast förekommande pictogrammen.
 • Redogöra för vad som betraktas som farligt avfall i termer som explosivt stickande, skärande, frätande föremål och andra hälsofarliga ämnen samt vilka rutiner som gäller vid hantering och avlämning.
 • Redogöra för tillfällen som innebär stor risk/fara för annan och om verksamheten måste stängas.

Färdigheter:

 • Utföra riskbedömning vid mottagning av okända ämnen och hantera dem enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
 • Läsa och förstå varningstexter och symboler samt söka efter rätt information vid osäkerhet.
 • Arbeta med skötsel och underhåll av arbetsplatsen utifrån gällande säkerhetsföreskrifter och med rätt verktyg och skyddsutrustning, hantera risker och utföra eventuell sanering.
 • Informera om risker och vägleda kunder vid mottagning av inkommande farligt avfall.