Arbete inom återbrukshantering

Yrkesprofilen fokuserar på återanvändning och återbruk, med fokus på insamling, sortering och särskilda rutiner för exempelvis textilier. Både bransch, företag och samhället i stort har mycket att vinna på att förbereda och skapa förutsättningar för återbruk.

Yrkesprofilen fokuserar på arbete med återbruk kring insamling, sortering och förberedelse för transport till nästa led i värdekedjan.

I rollen ska individen kunna ta emot, gallra, sortera, värdera och förbereda för transport. Vidare behöver individen ha god kommunikationsförmåga för att kommunicera med slutkunder.

Samma kunnande som inom second hand

I praktiken påminner kunnandet som behövs av ÅVC-medarbetaren om samma kunnande som finns i second-hand-verksamheter. De måste kunna samma sak och det är faktiskt behoven i det efterföljande ledet som styr.

För ÅVC-medarbetaren kan praktik inom secondhand-verksamhet vara värdefull för att få förståelse för hur man där resonerar kring möjligheter att återbruka och hur gallring sker med hänsyn till det.

Yrkesprofilen utvecklades under 2020 och med i processen var representanter från:

Yrkesprofil arbete inom återbrukshantering

Arbete inom återbrukshantering ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-3. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3. Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar. Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

galve-energi-2

Kunskaper och färdigheter för yrkesrollen

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av, och syftet med, återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Resonera kring ansvar och samverkan för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Redogöra för typer av skyddsutrustning samt säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering vid situationer kring hot och våld.
 • Resonera kring risker och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Tillämpa skyddsutrustning enligt gällande skyddsföreskrifter på arbetsplatsen.

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva olika typer av interpersonell kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Förklara begreppet sändare-tolkning-mottagare.

Färdigheter

 • Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.

Grunder i avfallshantering

Kunskaper

 • Redogöra för syfte och vision med svensk avfallshantering och vilken lag som reglerar det.
 • Beskriva verksamhetens styrning och ansvarsfördelning på nationell, kommunal och individuell nivå.
 • Förklara avfallstrappans syfte och fem steg, samt hur den påverkar den dagliga verksamheten.
 • Redogöra för vad som menas med avfall, ge exempel på olika avfallsslag och material samt hur de ska hanteras.

Färdigheter

 • Tillämpa grundläggande terminologin inom avfallshantering och söka efter vidare information vid behov.
 • Informera kunder om bakgrund och regler för avfallshantering och återvinning, samt vägleda dem rätt.

Professionellt arbete med återbruk

Kunskaper

 • Förklara syftet med återbruk och vilka faktorer som påverkar om återbruk är möjligt eller inte.
 • Beskriva övergripande hur återbruksmarknaden som helhet fungerar och är uppbyggd.
 • Förklara hur kunskap om återbruksmarknaden kan påverka kunders sätt att sortera och återbruka.
 • Redogöra för olika typer av fraktioner inom återbruk.
 • Redogöra för rutiner gällande mottagande och hantering av återbruksfraktioner.
 • Förklara skillnaden mellan återbruk och återvinning.

Färdigheter

 • Använda gällande guider för att inhämta information kopplat mot sortering och hantering av återbruksfraktioner.
 • Ta emot, bedöma och hantera inlämnade återbruksfraktioner utifrån gällande riktlinjer och riskbedömning, samt med respekt för värde och material.
 • Upprätthålla ordning och reda bland återbruksfraktioner och på arbetsplatsen.
 • Informera och vägleda kunder på ett proaktivt sätt utifrån gällande föreskrifter och rutiner.
 • Informera kunder om vad som händer i nästa led.
 • Framställa dokument och rapporter enligt befintliga rutiner.

Samarbete med återbruksentreprenörer

Kunskaper

 • Förklara vad avtal med återbruksentreprenörer syftar till och innebär.
 • Redogöra för syfte med sorteringslista och rutiner gällande lagring och paketering inför leverans.

Färdigheter

 • Förbereda och säkerställa leverans enligt avtal och arbetsplatsens rutiner.
 • Framställa dokument och rapporter enligt befintliga rutiner.

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av, och syftet med, återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Resonera kring ansvar och samverkan för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Redogöra för typer av skyddsutrustning samt säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering vid situationer kring hot och våld.
 • Resonera kring risker och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Tillämpa skyddsutrustning enligt gällande skyddsföreskrifter på arbetsplatsen.

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva olika typer av interpersonell kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Förklara begreppet sändare-tolkning-mottagare.

Färdigheter

 • Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.

Grunder i avfallshantering

Kunskaper

 • Redogöra för syfte och vision med svensk avfallshantering och vilken lag som reglerar det.
 • Beskriva verksamhetens styrning och ansvarsfördelning på nationell, kommunal och individuell nivå.
 • Förklara avfallstrappans syfte och fem steg, samt hur den påverkar den dagliga verksamheten.
 • Redogöra för vad som menas med avfall, ge exempel på olika avfallsslag och material samt hur de ska hanteras.

Färdigheter

 • Tillämpa grundläggande terminologin inom avfallshantering och söka efter vidare information vid behov.
 • Informera kunder om bakgrund och regler för avfallshantering och återvinning, samt vägleda dem rätt.

Professionellt arbete med återbruk

Kunskaper

 • Förklara syftet med återbruk och vilka faktorer som påverkar om återbruk är möjligt eller inte.
 • Beskriva övergripande hur återbruksmarknaden som helhet fungerar och är uppbyggd.
 • Förklara hur kunskap om återbruksmarknaden kan påverka kunders sätt att sortera och återbruka.
 • Redogöra för olika typer av fraktioner inom återbruk.
 • Redogöra för rutiner gällande mottagande och hantering av återbruksfraktioner.
 • Förklara skillnaden mellan återbruk och återvinning.

Färdigheter

 • Använda gällande guider för att inhämta information kopplat mot sortering och hantering av återbruksfraktioner.
 • Ta emot, bedöma och hantera inlämnade återbruksfraktioner utifrån gällande riktlinjer och riskbedömning, samt med respekt för värde och material.
 • Upprätthålla ordning och reda bland återbruksfraktioner och på arbetsplatsen.
 • Informera och vägleda kunder på ett proaktivt sätt utifrån gällande föreskrifter och rutiner.
 • Informera kunder om vad som händer i nästa led.
 • Framställa dokument och rapporter enligt befintliga rutiner.

Samarbete med återbruksentreprenörer

Kunskaper

 • Förklara vad avtal med återbruksentreprenörer syftar till och innebär.
 • Redogöra för syfte med sorteringslista och rutiner gällande lagring och paketering inför leverans.

Färdigheter

 • Förbereda och säkerställa leverans enligt avtal och arbetsplatsens rutiner.
 • Framställa dokument och rapporter enligt befintliga rutiner.

Nedladdningsbara dokument