Logga

Sobonas ordlista

I ordlistan finns ord och meningar för dig som vill utveckla ditt yrkesspråk. Du kan översätta ord till och från svenska på nio olika språk och även visa meningar. Ordlistan finns i nuläget för sju branscher med 26 yrken.

Välj språk
Översätt från:
Översätt till:
 • Filtrera ord
 • Sök själv
 • Visa meningar
Yrkesspecifika ord
1
2
Vanliga ord på en arbetsplats

Visar 2 972 ord

 • 3-fasledarkabel 3-phase conductor cable
 • ABVA General provisions for use of communal water and drainage facilities (ABVA)
 • AW AW
 • Accept Acceptance
 • Ackord Piece work
 • Ackrediterat labb Accredited laboratory
 • Addition Addition
 • Administration Administration
 • Affärsidé Business concept
 • Affärsmannaskap Business acumen
Branchspecifika meningar
1
2
Generella meningar

Visar 285 meningar

Återställ alla filter

 • Administration kallas för admin på mitt jobb. Administration is called admin at my job.
 • All dokumentation görs enligt riktlinjer. All documentation is done according to guidelines.
 • Alla bostäder och arbetsplatser bör ha brandvarnare. Testa brandvarnarna genom att trycka på testknappen. Då kontrollerar du hela brandvarnarens funktion och inte bara batteriet. All homes and workplaces should have smoke alarms. Test the smoke alarms by pressing the test button. Then you check the operation of the entire smoke alarm and not just the battery.
 • Alla har en egen nyckel till vår arbetsplats. Everyone has their own key to our workplace.
 • Alla ska veta man gör i en nödsituation som vid en brand eller om en skadlig gas strömmar ut. Everyone should know what to do in an emergency, such as in the event of a fire or if a harmful gas is flowing out.
 • Alla ärenden ska registreras i vårt ärendehanteringssystem. All cases must be registered in our case management system.
 • Anpassningsförmåga är en viktig egenskap hos våra assistenter. Adaptability is an important characteristic of our assistants.
 • Använd alltid föreskriven skyddsutrustning såsom varselkläder, handskar, arbetsskor, hörselskydd, munskydd och hjälm.   Always use the prescribed safety equipment such as high vis clothing, gloves, work shoes, hearing protectors, mouth guards and helmets.  
 • Arbetsuppgifterna varierar från att installera, förlägga och underhålla fibernät till skarvning av fiber, installation hos kund, byggnation av fastighetsnät, stationsarbeten och stamblåsning. The tasks vary from installing, locating and maintaining fibre networks to splicing fibres, installation at the customer, construction of property networks, station work, and trunk blasting.
 • Att arbeta med hjälpmedel är vanligt förekommande. Working with aids is common.
 • Att tolka en beredningshandling är att förstå hur man bygger en eldistributionsanläggning. To interpret a preparation document is to understand how to build an electricity distribution plant.
 • Att vara assistent åt Robin är helt annat än att vara assistent åt Sofie. Being an assistant to Robin is completely different from being an assistant to Sofie.
 • Balkongerna behöver renoveras men de är säkra att använda under tiden. The balconies need to be renovated but they are safe to use in the meantime.
 • Beroende på vem du ska arbeta hos kan motiverande återkoppling vara viktigt. Depending on who you work with, motivational feedback can be important.
 • Besiktningsprotokoll skrivs alltid vid rötskadebesiktning, jordtagsbesiktning och luftledningsbesiktning. Inspection protocols are always written during rot damage inspection, soil survey, and overhead line inspection.
 • Bra anpassningsförmåga är en förutsättning för att klara jobbet. Good adaptability is a prerequisite for doing the job.
 • Cykelförrådet är överfullt. Inte ens en trehjuling får plats. The bicycle storage is overcrowded. There is not even space for a tricycle.
 • De allra flesta uppdrag har en genomförandeplan som styr hur uppdraget ska skötas. Most assignments have an implementation plan that governs how the assignment is to be handled.
 • De nya hyresgästerna behöver namnskyltar på dörrarna och i entréen. The new tenants need nameplates on the doors and in the entrance.
 • De vikarier som vi tar in är duktiga på att snabbt komma in i rutinerna och arbetsuppgifterna. The substitutes we bring in are good at quickly getting into the routines and tasks.
 • Det blir snabbt skräpigt utanför caféet. Därför behöver vi tömma papperskorgarna oftare. It quickly gets messy outside the cafe. Therefore, we need to empty waste bins more often.
 • Det blir snabbt skräpigt utanför caféet. Därför rapporterade jag att papperskorgarna behöver tömmas oftare. It quickly gets messy outside the cafe. Therefore, I reported that the waste bins need to be emptied more often.
 • Det finns ett cykelrum i källaren där du kan parkera cykeln. There is a bicycle room in the basement where you can park your bike.
 • Det finns många olika metoder att ansluta kontaktdon för fiber. Vanligast är att man använder fibersvansar där fiberkabel redan på fabrik är färdigkontakterad med en kontakt. Fiberänden utan kontakt svetsas till fiberkabel. There are many different methods to connect connectors for fibre. The most common is to use fibre tails where the fibre cable is already in the factory with a connector. The fibre end without contact is welded to the fibre cable.
 • Det finns skrivarpapper i förrådet bakom kaffemaskinen. There's printer paper in the storage room behind the coffee machine.
 • Det finns två omklädningsrum på min arbetsplats. Ett är för kvinnor och ett är för män. There are two locker rooms in my workplace. One is for women and one is for men.
 • Det gäller att ha koll på ledighetslagstiftningen när du planerar semestrarna. It is important to keep track of the leave legislation when planning your holidays.
 • Det går att boka tid för paddel i vårt digitala system, men jag kan också hjälpa dig att boka här i receptionen. It is possible to book an appointment for a paddle in our digital system, but I can also help you book here at the reception.
 • Det har kommit två decimeter snö. Så körningen kommer ta lite längre tid än planerat.  There has been 20 cm of snowfall. Because of this, the run will take slightly longer than planned. 
 • Det händer att jag inte kan tillmötesgå en kund på grund av våra säkerhetskrav. I may on occasion be unable to accommodate a customer due to our security requirements.
 • Det ingår ibland i arbetsuppgifterna att planera och tillreda måltider. Meal planning and preparation is sometimes part of the job.
 • Det känns bra att diskriminering inte är accepterat i varken min arbetsgrupp eller i ledningen. It feels good that discrimination is not accepted in either my working group or in the management team.
 • Det ska bli minusgrader i morgon så vi måste köra försiktigt med bilarna. Tomorrow’s temperature will be sub-zero, so we have to drive our cars carefully.
 • Det ska vara minst 19 grader inomhus, allre helst mellan tjugo till tjugotre grader. It should be at least 19 degrees indoors, preferably between 20 to 23 degrees.
 • Det är bra att använda mallar när rekvisitan är tidstypisk och ska ingå i en utställning. It is good to use templates when the props are typical of the time and are to be included in an exhibition.
 • Det är bra att veta vad som är trendigt att återbruka, när man sorterar för återbruk och återanvändning. It is good to know what is trendy to reuse, when sorting for the purpose of reuse and recycling.
 • Det är bra att återkoppla vad som sagts för att undviks missförstånd i ett samtal. It is good to revisit what has been said in order to avoid misunderstandings in a conversation.
 • Det är en oskriven regel att inte ta mer än en banan ur veckans fruktkorg. It is an unwritten rule not to take more than one banana from the weekly fruit basket.
 • Det är flera krav att ta hänsyn till när vi besiktigar ett elnät, bland annat kundkrav och markägarkrav. There are several requirements we need to consider when we inspect an electricity network, including customer requirements and landowner requirements.
 • Det är förekommande att kunder har en god man, det är en form av legal företrädare. On occasion, customers may have an administrator, a form of legal representative.
 • Det är halt ute och vi måste skotta och sanda så ingen ramlar och bryter benet. It is slippery outside and we have to shovel and sand so no one falls and breaks their leg.
 • Det är inte lämpligt att vara berätta allt om sitt privatliv för jobbarkompisar. It is not appropriate to say everything about one’s private life to work friends.
 • Det är kul att jobba i projektform, eftersom det hela tiden kommer nya projekt. It's fun to work in project form, because there are always new projects coming up.
 • Det är olika moment som ska göras beroende på om det är en nybyggnad eller ombyggnad av ett lågspänningsnät. There are different steps to be completed depending on whether it is a new construction or rebuilding of a low-voltage network.
 • Det är rost från ett gammalt ledningsrör som blockerar varmvattnet i kranen. It is rust from an old pipe that blocks the hot water in the tap.
 • Det är skillnad på arbetskläder och skyddskläder. There is a difference between work clothes and protective clothing.
 • Det är smältskador på vägguttaget till spisen och det måste bytas ut. There is melting damage to the wall socket for the stove and it must be replaced.
 • Det är viktigt att använda våra bilder i sociala medier och inte vilka bilder som helst. It is important to use our images in social media, and not just any images.
 • Det är viktigt att det är rent och prydligt på området. Ibland påminner jag besökarna om var det finns papperskorgar. It is important that it is clean and tidy in the area. Sometimes I remind visitors about where they can find waste bins.
 • Det är viktigt att en personlig assistent inte tar med sig privatlivet in i arbetet. It is important that a personal assistant does not bring private matters into the workplace.
 • Det är viktigt att förstå kundens önskemål och behov för att kunna ge ett gott kundbemötande. It is important to understand the customer's wishes and needs in order to be able to provide good customer service.
 • Det är viktigt att ge kunden möjlighet att vara delaktig. It is important to give the customer the opportunity to be involved.
 • Det är viktigt att ha en balas mellan arbete och fritid. It is important to have a balance between work and leisure.
 • Det är viktigt att ha koll på elbranschens riktlinjer i de flesta av mina arbetsuppgifter. It is important that I keep track of the electricity industry's guidelines for most of my tasks.
 • Det är viktigt att ha respekt för värdet och materialet när man sorterar för återbruk. It is important to have respect for the value and material when sorting for the purpose of reuse.
 • Det är viktigt att ha rätt attityd på jobbet. It is important to have the right attitude at work.
 • Det är viktigt att hålla ordning på skrivbordet. It is important to keep the desk tidy.
 • Det är viktigt att informera om avfallstrappan så kunder kan sortera rätt. It is important to provide information about the waste ladder so customers can sort correctly.
 • Det är viktigt att jag är lyhörd för vad hen vill göra och hur hen vill ha det. It is important that I am sensitive to what they want to do and how they want things to go.
 • Det är viktigt att löpande reflektera över sin roll som assistent i olika situationer, sammanhang och miljöer. It is important to continuously reflect on one’s role as an assistant in different situations, contexts, and environments.
 • Det är viktigt att ta hänsyn till assistenternas arbetsmiljö. It is important to take into account the assistants' work environment.
 • Det är viktigt att tänka på tystnadsplikten. It is important to consider the duty of confidentiality.
 • Det är viktigt att underhålla driften av kommunikationsanläggningen inom en kontrollanläggning om det blir avbrott. It is important to maintain the operation of the communication facility within a control facility in the event of an interruption.
 • Det är viktigt att vara noggrann med skyddsutrustningen när man ska arbeta i korg. It is important to be careful with protective equipment when working in a basket.
 • Du får endast använda blåa kontakter för att koppla in elektrisk utrustning såsom en media-adapter eller switch. Gröna kontakter är endast till för korskoppling och kabel-TV. You may only use blue connectors to connect electrical equipment such as a media adapter or switch. Green connectors are only for cross-connect and cable TV.
 • Du får fotografera i utställningarna om du vill. You can take photographs of the exhibitions if you want.
 • Du kan boka tvättid med din tagg på bokningstavlan i tvättsugan. You can book a laundry appointment with your tag on the booking board in the laundry room.
 • Du kan flexa ut när det är okej utifrån dina arbetsuppgifter. Depending on your tasks, you can work flexibly when it's okay to do so.
 • Du kan slänga frigoliten i den blå containern och bildäcken till höger efter rampen. You can dispose of expanded polystyrene in the blue container and car tyres to the right after the ramp.
 • Du kommer köra i centrala delarna av stan idag. Tänk på att det är smala gator och många människor i rörelse. You’ll be driving in the centre of town today. Bear in mind that there are narrow streets and many people about.
 • Du måste använda taggen tillsammans med portkoden för att komma in. You must use the tag along with the port code to enter.
 • Du måste fylla i en händelserapport då du körde på en bil på parkeringen. You must fill in an incident report about instances when you have hit a car in the parking lot.
 • Du slänger dina sopor i miljöstugan där vi återvinner allt. You are to throw your rubbish in the environmental cottage where we recycle everything.
 • Efter en tid drar vi in optofiber i kanalisationen och den lämnas i en slinga utanför din husvägg. After a while, we pull the optical fibre into the duct and it is left in a loop outside your house wall.
 • Elverktyg och andra syra verktyg är stöldbegärliga så var noga med att låsa bilen. Power tools and other acid tools are prone to theft, so be sure to lock the car.
 • En arbetsdag kan se likadan ut som igår eller så händer något helt nytt. A working day can look the same as yesterday or something completely new might happen.
 • En assistents förhållningssätt kan se olika ut tillsammans med olika kunder. An assistant's approach may look different with different clients.
 • En beredare är en teknisk projektledare inom elnät, blandnät eller i kabelnät. A processor is a technical project manager who works in electricity networks, mixed networks, or in cable networks.
 • En del av att vara en bra arbetskompis är att hjälpa kollegor vid behov. Part of being a good work friend is helping colleagues when needed.
 • En del av våra assistenter fungerar som mentorer för nyanställda. Some of our assistants act as mentors for new employees.
 • En delegering är alltid tidsbegränsad och ska vara skriftlig. Delegation is always limited in time and must be in writing.
 • En fiberkabel ska blåsas in i kanalisationsröret. Så bara för att du har fått ett kanalisationsrör till huset, har du inte fått fiber. A fibre cable must be blown into the duct pipe. So having a duct to the house doesn’t necessarily mean you’ve received fibre.
 • En gång om året gör vi hälsoundersökning så vi vet hur kroppen mår. Once a year, we do a health check so that we know how we’re doing physically.
 • En kollega är sjukskriven i tre månader för hon har jobbat för mycket. One colleague is on sick leave for three months because she has worked too much.
 • En legal företrädare kan exempelvis vara en god man. A legal representative can, for example, be an administrator.
 • En projektledare ska se till att projektet genomförs enligt tidsplan och till den budgeterade kostnaden. A project manager must ensure that the project is carried out according to schedule and at the budgeted cost.
 • En riskbedömning inför stolparbete säkerställer att vi alltid har rätt skyddsutrustning. A risk assessment prior to post work ensures that we always have the right protective equipment.
 • En soffa kan inte slängas på återvinningsstationen, den måste du frakta till återvinningsgården. A sofa cannot be thrown away at the recycling station; you must transport it to the recycling yard.
 • Ett anställningsavtal är ett skriftligt bevis på min anställning. An employment contract is written proof of my employment.
 • Ett dilemma kan beskrivas som en besvärlig situation. A dilemma can be described as a difficult situation.
 • Ett gott bemötande är att hälsa på kollegor på morgonen och säga hej då när man går hem för dagen. A good approach is greeting colleagues in the morning and saying goodbye when you go home for the day.
 • Ett rör har gått sönder under diskbänken och det läcker vatten överallt. A pipe has broken under the sink and water is leaking everywhere.
 • Ett stadsnät är en kommunalägd nätägare med ett fibernät inom sin kommun. Ibland tillhandahålls även trådlösa access. Genom stadsnätet får du tillgång till bland annat bredbandstjänster såsom internet, TV, telefoni och digitala välfärdstjänster från flera olika leverantörer. A city network is a municipally owned network owner with a fibre network within its municipality. Sometimes wireless access is also provided. Through the city network, you get access to broadband services such as internet, TV, telephony, and digital welfare services from several different providers.
 • Fastighetsägaren ansvarar själv för att gräva ett kabeldike på sin egen tomt samt lägga ner ett kanalisationsrör och markeringsband som vi tillhandahåller. The property owner is responsible for digging a cable trench on their own plot and laying the ducting pipe and marking tape that we provide.
 • Fiber delas in i ett antal olika klasser beroende på vad den ska användas till. Exempel är fiberaccess till villor, flerfamiljshus och företag eller fiberkabel för långa sträckor och fiberkabel förlagd i vatten. Fibre is divided into a number of different classes depending on what it is to be used for. Examples are fibre access to villas, multi-family houses and companies or fibre cable for long distances, and fibre cable placed in water.
 • Fiber är stabilt och klarar långa överföringsavstånd. Det beror på att fiber är ett optiskt system där sändaren för över information med hjälp av laserljus i olika våglängder och ljusspektrum. Fibre is stable and can handle long transmission distances. This is because fibre is an optical system where the transmitter transmits information using laser light in different wavelengths and light spectrum.
 • Fiberdosa/mediakonverter/switch gör om fiberns optiska signal till en elektronisk signal som gör det möjligt att ansluta olika typer av utrustning för bredbandstjänster såsom internet, TV, telefoni och digitala välfärdstjänster med en vanlig nätverskopparskabel. Fibre box/media converter/switch converts the fibre's optical signal into an electronic signal that makes it possible to connect different types of equipment for broadband services such as internet, TV, telephony and digital welfare services with a standard network copper cable.
 • Friskvård hjälper till att förebygga både psykisk och fysisk ohälsa. Wellness helps prevent both mental and physical ill health.
 • För att du ska kunna använda fibernätet monterar nätägaren eller tjänsteleverantören en mediabox/mediakonverter/switch i din bostad. In order for you to be able to use the fibre network, the network owner or service provider installs a media box/media converter/switch in your home.
 • För att ha rätt till assistans behöver individen ha behöver hjälp med de grundläggande behoven. Det är Försäkringskassan eller kommunen som gör en bedömning. To be entitled to assistance, the individual needs help with basic needs. The Swedish Social Insurance Agency or the municipality makes an assessment.
 • För att undvika missförstånd i ett samtal, är det bra att återkoppla vad som har sagts. It is good to revisit what has been said in order to avoid misunderstandings in a conversation.
 • För att utföra underhåll av ett belysningsnät, måste man ha kontroll på strömförande källor. To perform maintenance of a lighting network, one must have control over power supply sources.
 • För att veta vad som är klart har vi en rutin för att rapportera. To know what's ready, we have a routine for reporting.
 • För mycket statiskt muskelarbete kan ge belastningsskador. Too much static muscle work can cause musculoskeletal disorders.
 • Första gången jag planerade ett ombyggnadsarbete vid en eldistributionsanläggning lärde jag mig hur planeringen går till utifrån lagar och föreskrifter. The first time I planned a renovation project at an electricity distribution facility, I learned how the planning is based on laws and regulations.
 • Gallret till ventilationsschaktet skramlar och måste åtgärdas då det stör de som bor ovanför. The grille for the ventilation shaft is rattling and must be repaired as it disturbs those who live upstairs.
 • Golvbrunnen behöver rengöras. Det går inte att använda duschen under tiden. The floor drain needs to be cleaned. It is not possible to use the shower in the meantime.
 • Grundbulten beskriver en liten detalj som allt annat är beroende av. The linchpin describes a small detail on which everything else depends.
 • Gräsklipparen behöver tankas med bensin från dunken i förrådet. The lawnmower needs to be refuelled with petrol from the can in the storage room.
 • Gå ner baklänges ur hytten i stället för att hoppa.  Descend from the cab backwards instead of jumping out. 
 • Gör den du jobbar med delaktig. Engage the person you are working with.
 • Har du rapporterat och dokumenterat det du ska göra innan du går hem för dagen?  Have you reported and documented the things you need to do before leaving for the day? 
 • Har du rätt utrustning med dig idag? T.ex. alla nycklar, brickor, kort och koder som du behöver för att klara dagens körning?  Do you have the right equipment with you today? For example, do you have all the keys, badges, cards and codes you need to complete today's run? 
 • Har du utfört säkerhetskontroll på bilen?   Have you performed a safety check on the car?  
 • Hej och välkommen! Just nu visar vi en utställning om mammutar. Hello and welcome! Right now, we are displaying an exhibition about mammoths.
 • Hej och välkommen! Tapeter sorteras som brännbart. Det lägger du i fack 23. Hello and welcome. Wallpaper should be disposed of as combustible waste. Put it in compartment 23.
 • Håll ett avstånd på två meter mellan varandra. Keep a distance of two metres between each other.
 • I dag serverar caféet caesarsallad och pannkakor. Today, the café serves caesar salad and pancakes.
 • Ibland frågar kunder om vilken återbruksentreprenör som vi samarbetar med. Sometimes customers ask which recycling contractor we work with.
 • Ibland är gränsdragningarna i yrket svåra. Sometimes professional boundaries are complicated.
 • Inkommande temperaturen i undercentralen är 90 grader. The incoming temperature in the substation is 90 degrees.
 • Innan det blir kallt måste buskarna framför huset beskäras då de skymmer utsikten. Before it gets cold, the bushes in front of the house must be pruned as they obscure the view.
 • Innan jag börjar prata i mobilen sätter jag i mina trådlösa hörlurar. Det tar en liten stund innan de är på plats och sen kan samtalet börja. Before I start talking on my phone, I put in my wireless headphones. It takes a little while before they are in place and then the conversation can begin.
 • Inspektion och rengöring av fiberkontakt och mellanstycke är avgörande för hur bra prestanda fiberförbindelsen kommer få. Inspection and cleaning of the fibre contact and adapter is crucial for how well the fibre connection will perform.
 • Jag använder ofta EBR:s underhållshandböcker när jag ska genomföra en besiktning. I often use EBR's maintenance manuals when carrying out an inspection.
 • Jag behöver en svart bläckpenna för att skriva på mitt anställningsavtal. I need a black ink pen to sign my employment contract.
 • Jag får be dig vänta. Containern blev full och vi håller på och byter den. Please wait. The container was full and we're changing it.
 • Jag försöker alltid tänka på vilken arbetsställning jag har för att undvika belastningsskador. I always try to think about my posture at work in order to avoid musculoskeletal disorders.
 • Jag försöker tänka på att vara professionell vid en konflikt. I try to be mindful of being professional in a conflict.
 • Jag har fått lära mig att göra enklare reparationer på en del av rekvisitan som är i textil. I have learned to make simple repairs to some of the props made of fabric.
 • Jag har grundläggande kunskap i att använda kalkylprogram, men är mest van vid att arbeta i programmet Word. I have basic knowledge of how to use spreadsheet programmes, but am most accustomed to working in the Word programme.
 • Jag har haft ett inbrottsförsök! Köksfönstret är trasigt och har brytmärken. I've had a burglary attempt! The kitchen window is broken and has break marks.
 • Jag har lärt mig att mitt kroppsspråk är lika viktigt som det jag säger med ord. I have learned that my body language is as important as what I say with my words.
 • Jag har mest erfarenhet av att bygga jordkabelanläggningar. I have most of my experience in building underground cable systems.
 • Jag har ofta med mig matlåda, men på fredagar köper jag lunch från en restaurang som ligger nära jobbet. I often bring a packed lunch, but on Fridays I buy lunch from a restaurant close to work.
 • Jag har tömt alla kärl på min runda och skrivit avvikelser på två kärl som var felsorterade. I have emptied all the receptacles on my round and have left deviation notes on two receptacles that contained incorrectly separated waste.
 • Jag känner stor arbetsglädje eftersom vi har en bra gemenskap. I experience great job satisfaction because we have a good community.
 • Jag lär mig planera ombyggnadsarbetet vid en eldistributionsanläggning. I am learning to plan the renovation work for an electricity distribution facility.
 • Jag mår bra när vi samarbetar i min arbetsgrupp. I feel good when we work together in my team.
 • Jag måste ta ut min piercing när jag är på jobbet eftersom det inte är hygieniskt när man jobbar i kök. I have to take out my piercing when I'm at work because it's not hygienic when working in a kitchen.
 • Jag rapporterar om jag ser brister i arbetsmiljön och säkerheten på min arbetsplats. I make reports if I see deficiencies in the work environment and safety in my workplace.
 • Jag skriver inte upp lösenord på lappar eller papper, utan pratar med teknikansvarig om hur jag ska spara lösenorden. I don't write down passwords on notes or paper; instead, I talk to the tech manager about how to save the passwords.
 • Jag ställer in min smutsiga kaffekopp i diskmaskinen. I put my dirty coffee cup in the dishwasher.
 • Jag tycker vi borde ha arbetsplatsträffar oftare. Gärna en dag i veckan. I think we should have workplace meetings more often. Preferably one day a week.
 • Jag var hemma från jobbet tre dagar förra veckan eftersom jag hade feber. I was home from work three days last week because I had a fever.
 • Jag är positiv och glad mot kunderna. I am positive and happy in my approach towards customers.
 • Ju mer jag vet om våra tjänster, desto mer kan jag hjälpa kunder direkt när jag pratar med dem. The more I know about our services, the more I can help customers directly when talking to them.
 • Kan du förklara hur kaffemaskinen fungerar? Can you explain how the coffee machine works?
 • Kom ihåg att sprita händerna med handsprit innan du går in. Remember to use hand sanitiser before entering.
 • Kom ihåg att sätta på larmet innan du låser dörren. Remember to turn on the alarm before locking the door.
 • Kraven på snabbt internet ökar och operatörer och nätägare satsar stenhårt på optofiber över hela Sverige. Därför är behovet stort av kompetenta fibertekniker som kan installera och driftsätta fibernät på ett kvalitativt bra sätt. The demand for fast internet are increasing and operators and network owners are investing heavily in optical fibre throughout Sweden. Therefore, there is a great need for competent fibre technicians who can install and commission fibre networks in a qualitatively good way.
 • Kroppsspråket är mer tydligt på fysiska möten än på digitala möten. Body language is more evident in physical meetings than in digital meetings.
 • Kylen är varm, det kan vara termostaten som är trasig. The fridge is hot; the thermostat may be broken.
 • Lagstiftning och föreskrifter påverkar hur driftkraven på en anläggning ska ställas. Legislation and regulations affect how the operating requirements for a facility are to be set.
 • Lyft inte för tungt i en fysisk arbetsmiljö. Do not lift too heavy in a physical work environment.
 • Lämna hela kläder till second hand genom vår återbrukscentral. Donate clothes that are intact for secondhand use through our recycling centre.
 • Lämpligt placerade handbrandsläckare kan minska risken för skador vid en brand. Men tänk på att brandröken är giftig och måste undvikas om du ska försöka släcka. Appropriately placed hand fire extinguishers can reduce the risk of injury in a fire. But keep in mind that the fire smoke is toxic and must be avoided if you are going to try to extinguish the fire.
 • Lådorna i köket har släppt i limmet och måste lagas. The drawers in the kitchen have loosened and need to be repaired.
 • Markskåp används för skarvnings- och fördelning av optofiber och kanalisation. Ground cabinets are used for splicing and distribution of optical fibre and ducting.
 • Med våra nya FTX-ventilationssystem har vi möjlighet att sätta in pollenfilter som begränsar halten av pollen inomhus. With our new FTX ventilation systems, we have the opportunity to install pollen filters that limit the level of pollen indoors.
 • Min arbetsgrupp har övat på hur vi kommunicera med kroppsspråket. My team has practised how we communicate with body language.
 • Misstänker du att ett barn som omfattas av anmälningsplikten far illa? Gör en orosanmälan. Do you suspect that a child (who is covered by the duty to report) is in harm’s way? File a report of concern.
 • Mitt jobb har som policy att vi inte får lägga in appar för privat bruk i jobbmobilen. My job has a policy that we are not allowed to download apps for private use in the work mobile.
 • Museets samling ska digitaliseras. Alla föremål ska fotograferas för att sen katalogiseras digitalt. The museum's collection is going to be digitised. All objects must be photographed and then catalogued digitally.
 • Många använder Chrome som sin webbläsare. Det gör inte jag. Many people use Chrome as their browser. I don't.
 • Många kunder berättar att de tycker vi är lätta att kommunicera med. Many customers say that they think we are easy to communicate with.
 • Nattsänkning går ut på att inomhustemperaturen i en byggnad sänks ett antal grader under natten. Night lowering means that the indoor temperature in a building is lowered by a number of degrees during the night.
 • Naturen kan avgöra om det är bäst att installera jordkabelnät vid nybyggnation. Nature can determine whether it is best to install underground cable networks during new construction.
 • Nu ska jag lära mig hur man utformar den optimala selektiviteten i ett elnät. Now I will learn how to design the optimal selectivity in an electricity network.
 • När datorn krånglar startar jag alltid om den innan jag pratar med den som är teknikansvarig. When the computer malfunctions, I always restart it before talking to the technical manager.
 • När du kommunicerar med andra är det viktigt att låta den andra tala till punkt. When communicating with others, it is important to let the other person fully express their point.
 • När du schemalägger behöver du ta hänsyn till kundens beslut, arbetstidslagen och kollektivavtalet. Det kan vara en utmaning att skapa ett attraktivt schema. When scheduling, you need to take into account the customer's decision, the Working Hours Act, and the collective agreement. Creating an attractive schedule can be a challenge.
 • När en medarbetare slutar bjuder företaget allihop på tårta för att tacka av den som slutar. Jag föredrar Budapesttårta framför prinsesstårta. When an employee leaves work, the company invites everyone to cake to thank the person who is leaving. I prefer Budapest cake to princess cake.
 • När ett föremål ska packas, väljs packmaterial utifrån föremålets karaktär och vad föremålet är känsligt för. When an object is to be packed, packing material is selected based on the nature and sensitivities of the object.
 • När jag bekräftade en bokning till en kund visade det sig att jag uppfattat datumet fel. Därför fick jag göra om bokningen. When I confirmed a booking with a customer, it turned out that I got the date wrong. I therefore had to redo the booking.
 • När jag har jour leder jag driftpersonalen som arbetar med felavhjälpning på nätet. When I am on call, I lead the operating staff members who work with troubleshooting online.
 • När jag är stressad händer det att jag inte bemöter en kund på ett bra sätt. When I'm stressed, I may on occasion fail to treat a customer well.
 • När vi hanterar föremål ska det alltid ske i en skyddad miljö. When we handle objects, we must always do so in a protected environment.
 • Nästan alla elnätsföretag i Sverige använder EBR-systemet. Almost all electricity network companies in Sweden use the EBR system.
 • Nätoptimering är viktigt för att kunna ge kunder en säker leverans och uppnå effektiv drift. Network optimisation is important for the ability to provide customers with a secure delivery and achieve efficient operation.
 • Någon sitter fast i hissen så vi måste hjälpa dem så fort som möjligt. Someone is stuck in the elevator so we have to help them as soon as possible.
 • Några ungdomar har klottrat på fasaden och den måste saneras så fort som möjligt. Some young people have scrawled on the facade and it must be cleaned up as soon as possible.
 • OTDR är ett instrument som visar optofiberns karakteristik och eventuella felaktigheter. Det är ett sätt att dokumentera och mäta en optofiber för att se att den är korrekt installerad. OTDR is an instrument that shows the characteristics of the optical fibre, along with any errors. It is a way to document and measure an optical fibre to check that it is properly installed.
 • Olika fabrikats riktlinjer spelar roll när vi ska hantera hög- och lågspänningskablar. The guidelines of different brands play a role when we have to handle high and low voltage cables.
 • Om det börjar brinna ska du först varna alla som är i fara. Ta dig sen ut så fort du kan och larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer. If there is a fire, you must first warn everyone in danger. Then get out as soon as you can and alert the emergency services by calling 112/911. Meet the emergency services when they arrive.
 • Om du inte följt arbetsbeskrivningen lämnar du in en avvikelserapport. If you have not followed the job description, you need to submit a deviation report.
 • Om du sitter felaktigt kan det leda till ryggvärk. Sitting inappropriately can lead to back pain.
 • Om du vill kan du ställa köksbordet i rummet för återbruk. Då kan någon annan få glädje av det.  If you want, you can put the kitchen table in the room for reusable items. It might be of use to somebody else. 
 • Om kunden är nöjd har jag gett bra service. If the customer is satisfied, then I have provided good service.
 • Om larmet går ska du ringa larmcentralen. Numret sitter på insidan av dörren. If the alarm goes off, call the emergency services. The number is on the inside of the door.
 • Om vi misstänker ett missförhållande eller vet att det föreligger ett missförhållande så har vi en skyldighet att anmäla det. If we suspect malpractice or know that there is ongoing malpractice, we have an obligation to report it.
 • Optiska fibrer är supertunna och svetsas ihop. Om det inte görs på rätt med rätt utrustning kommer inte fiberkabeln fungera på det sätt som det är tänkt. Optical fibres are super-thin and welded together. If it is not done correctly with the right equipment, the fibre cable will not work as intended.
 • Portkoden ska bytas på fastigheten så hyresgästerna, posten och tidningsbudet måste meddelas. The door code must be changed on the property so the tenants, the post office, and the newspaper courier must be notified.
 • Provning av reläskydd säkerställer driften. Testing of relay protection ensures operation.
 • På jobbet kompenserar du någon annans funktion, det kan vara fysiskt, kognitivt eller både två. At work, you compensate for someone else's function; this can be physical, cognitive or both.
 • På måndagar har vi måndagsmöte klockan nio och går igenom vad som händer i veckan. On Mondays, we have a Monday meeting at nine o'clock and go through what will happen during the week.
 • På torsdagar går vi igenom helgschemat i min arbetsgrupp. On Thursdays, we'll go through the weekend schedule in my workgroup.
 • På torsdagar har vi friskvårdstimme. Då är vi många som tränar på gymmet, medan andra tar en joggingtur eller spelar paddel. On Thursdays, we have a wellness hour. Many of us work out at the gym then, while others go for a jog or play padel.
 • På vårt intranät finns mycket bra information om semester, hur man flexar och sjukanmäler sig. On our intranet, there is very good information about holidays, how to flexi-work, and how to call in sick.
 • Rabatten framför garaget måste vattnas innan dagen är slut. The flowerbed in front of the garage must be watered before the day is over.
 • Rapportera avvikelser direkt för att inte glömma bort det. Report deviations immediately so as not to forget it.
 • Regelbunden övning med hjärtstartare är viktigt för att inte glömma bort rutinen. Regular drills with defibrillators is important so as not to forget how to carry out the routine.
 • Regelbundna utrymningsövningar är ett bra sätt att lära sig vad man ska göra i en utrymningssituation. Regular evacuation exercises are a great way to learn what to do in an evacuation situation.
 • Rekryteringar utgår från kundens behov och önskemål. Recruitments are based on the customer's needs and wishes.
 • Relevant information är information som är viktig för dig eller information som du behöver ta reda på. Relevant information is information that is important to you or information that you need to obtain.
 • Röret behöver bytas eftersom det läcker men jag har inte rätt dimension. The pipe needs to be replaced because it is leaking but I do not have the right sizes.
 • Rötskadebesiktning utförs regelbundet på alla stolpar; det är ett underhållskrav. Rot damage inspection is performed regularly on all posts; it is a maintenance requirement.
 • Saknar en flaska med vätska innehållsförteckning? Eller är du osäker på vilket innehåll den har? Gör ingenting med flaskan. Prata med en kollega som vet mer.  Is there a bottle of liquid without a chemical label? Or are you unsure of its contents? Don’t do anything with the bottle. Speak to a colleague who knows more about it. 
 • Samarbete i grupp är roligt för vi kan hjälpas åt då. Group collaboration is fun because we can help each other.
 • Skyddshandskar är en del av vår skyddsutrustning. Protective gloves are part of our protective equipment.
 • Små barn ska bada med badblöja. Vilken storlek behöver du till din bebis? Young children should bathe with a bath diaper. What size do you need for your baby?
 • Som assistent anpassar jag mig utifrån den jag ska assistera. As an assistant, I adapt to the person I am to assist.
 • Som beredare har jag ofta kontakt med installatörer. Vi har samråd arbetar med teknisk planering, anslutningsfrågor och mätning. As a preparer, I am often in contact with installers. We have consultations working with technical planning, connection issues, and measurement.
 • Som fibertekniker arbetar jag med förläggning av fiber och alla tillhörande moment såsom inkoppling, borrning, blåsning, skarvning och svetsning samt dokumentation. As a fibre technician, I work with fibre placement and all associated steps such as connection, drilling, blowing, splicing and welding as well as documentation.
 • Som fibertekniker installerar, förlägger och underhåller jag fibernät. As a fibre technician, I install, place, and maintain fibre networks.
 • Som fibertekniker utför jag arbetsuppgifter inom fiberteknik som fibersvetsning, fiberblåsning, mätning, montering och fiber- och kabelinstallationer. As a fibre technician, I perform fibre technology tasks in such as fibre welding, fibre blowing, measurement, assembly, and fibre and cable installations.
 • Som värd blir jag ofta ansiktet utåt för vår verksamhet. Därför är det viktigt med ett gott bemötande när jag möter besökarna. As a host, I am often the face of our business. That is why it is important for me to have a good approach when I meet the visitors.
 • Som värd är det viktigt att vara lösningsfokuserad i bemötandet mot besökare. As a host, it is important to be solution-focused in encounters with visitors.
 • Sorteringslistan från återbruksentreprenörer hjälper mig berätta för kunderna hur de ska återbruka rätt varor. The sorting list from recycling contractors helps me tell customers how to recycle the right goods.
 • Stanna hemma vid symptom på covid-19. Stay home if you have any symptoms of COVID-19.
 • Stuprännorna måste rensas från löv och kvistar så det inte blir stopp. The gutters must be cleared of leaves and twigs so that there is no blockage.
 • Svetsning används för att skarva fiber. Vi svetsar samman fibern med hjälp av en ljusbåge under mycket kontrollerade former i en fibersvets. Welding is used to splice fibres. We weld the fibre together with the help of an electric arc under very controlled shapes in a fibre weld.
 • Särbehandling är inte accepterat på mitt jobb. Special treatment is not accepted at my job.
 • Sökmotorer används för att söka information på internet. Jag använder mest sökmotorn Google. Search engines are used to search for information on the internet. I mostly use the Google search engine.
 • Tack vare den digitala kalendern kan jag boka in möten för både mig och mina kollegor. Men jag bokar aldrig möten på fredag eftermiddag längre, för jag märkte att det inte uppskattades. Thanks to the digital calendar, I can book meetings for both myself and my colleagues. But I never book meetings on Friday afternoon anymore, because I noticed it wasn't appreciated.
 • Terminering innebär att en kabel avslutas och dess kapacitet görs åtkomlig för anslutning i en kontakt. Termination means that a cable is terminated and its capacity is made accessible for connection in a connector.
 • Tidigare sparade vi alla dokument på servern; numera sparar vi allt i molnet. Previously, we saved all documents on the server; nowadays, we save everything in the cloud.
 • Tillsvidareanställning är samma sak som fast anställning. Interim employment is the same as permanent employment.
 • Tjänsterna hos oss är säkerhetsklassade i olika nivåer. Our services are security-classified at different levels.
 • Tvätta kroppen och håret med tvål och schampo innan bad i bassängen. Wash body and hair with soap and shampoo before swimming in the pool.
 • Tänk på arbetsmiljön, exempelvis bara dra ett kärl i taget på din runda. Show consideration for the working environment. For example, only pull one receptacle at a time during your round.
 • Tänk på att alltid anpassa kommunikationen utifrån mottagaren. Always adjust your communication to the recipient.
 • Tänk på att alltid skilja på det privata och ditt uppdrag. Remember to always distinguish between private matters and your assignment.
 • Tänk på att markeringsnätet ska vara längre än och cirka tio centimeter ovanför optokanalisationen. Justering av längden på kanalisation och markeringsnät görs när installationen har färdigställts. Remember that the marking net must be longer than, and approximately ten centimetres above, the opto-channel. Adjustment of the length of the duct and marking net is made when the installation has been completed.
 • Tänk på avståndet. Consider your distance from others.
 • Underhåll i nätdrift ska alltid genomföras enligt EBR. Maintenance in network operation must always be carried out in accordance with the EBR.
 • Utgångspunkten är att vi alla ska arbeta utifrån kundens självbestämmande. The starting point is that we should all work from a fundamental recognition of the customer's self-determination.
 • Vab är kort för vård av barn och det är när man stannar hemma från jobbet för att ta hand om ett sjukt barn. VAB is short for ‘care of children’ (Swedish: ‘vård av barn’) and describes when you stay home from work to care for a sick child.
 • Vad en hyresgäst får och inte får renovera i sin lägenhet hittar du i lägenhetsunderhållet. You can find information about what a tenant is and isn’t allowed to renovate in their apartment in the apartment maintenance handbook.
 • Varje arbetsplats har regler som man måste ha koll på. Every workplace has rules that you need to stay on top of.
 • Varje individs integritet är alltid det viktigaste. The integrity of every individual is always the most important thing.
 • Varje vecka kontrollerar jag uppackade varor från lagret och kollar att varorna är rätt registrerade. Every week, I check unpacked goods from the warehouse and check that the goods are properly registered.
 • Varje ärende måste ha ett unikt nummer när materialet ska arkiveras. För då går det att söka upp ärendet i datasystemet. Each case must be assigned a unique number when the material is to be archived. This makes it possible to search for the case in the computer system.
 • Varsågod. Du kan låna min kvast för att sopa upp när du har tömt ditt släp.  Here you go. You can borrow my broom to sweep up after emptying your trailer. 
 • Vi arbetar i ett digitalt program som underlättar alla bokningar. We work with a digital programme that facilitates all bookings.
 • Vi fick anmärkning på flera rökluckor vid brandskyddsinspektionen igår. We received a note about several smoke hatches at the fire protection inspection yesterday.
 • Vi får ofta visa besökare till rätta när de är i lokalerna. We often have to show visitors around when they are on the premises.
 • Vi får tyvärr inte hjälpa kunder att bära på grund av arbetsmiljöskäl.  We regret that for health and safety reasons, we cannot help customers to carry things. 
 • Vi gör en besiktning av anläggning och förbindelser för att säkerställa att det fungerar som det ska. När installationen är klar och utrustningen är driftsatt kan du börja använda förbindelsen för tjänster. We inspect the facility and connections to ensure that it works properly. When the installation is complete and the equipment is operational, you can start using the connection for services.
 • Vi har en av de största kulturhistoriska samlingarna i Norden. We have one of the largest cultural-historical collections in the Nordic Region.
 • Vi har en bra kultur på vår arbetsplats. We have a good culture in our workplace.
 • Vi har en ganska krånglig rutin för hur vi hanterar köp vid medlemskap. We have a rather complicated routine for how we handle purchases for people who have membership.
 • Vi har en gemensam fikakassa som går till fredagsfika. We have a shared coffee collection that goes to Friday coffee.
 • Vi har en process- och rutinbeskrivning för löpande frågor vid nätövervakning. We have a process and routine description for ongoing issues in network monitoring.
 • Vi har en timmes lunchrast på mitt jobb. We have an hour-long lunch break at my job.
 • Vi har ett ganska krångligt datasystem för diarieföringen av våra ärenden. We have a rather complicated computer system for keeping record of our cases.
 • Vi har ett lunchrum och ett vilorum på min arbetsplats. We have a lunch room and a rest room at my workplace.
 • Vi har kunder inom alla tre personkretsar. We have customers in all three personal circles.
 • Vi har numera en stabil uppkoppling tack vare bredbandet. We now have a stable connection thanks to broadband.
 • Vi har rast två gånger varje dag. Då dricker många kaffe; jag föredrar te. We have two breaks twice every day. Then drink a lot of coffee; I prefer tea.
 • Vi har som rutin att alltid ta hjälp av ESA och arbetsmiljöföreskrifterna när vi utarbetar arbetsplaner vid elarbete. We routinely consult ESA and the work environment regulations when we prepare work plans for electrical work.
 • Vi har särskilda rutiner för leverans till återbruksentreprenören. We have special routines for delivery to the recycling contractor.