Sobonas ordlista

I ordlistan finns ord och meningar för dig som vill utveckla ditt yrkesspråk. Du kan översätta ord till och från svenska på nio olika språk och även visa meningar. Ordlistan finns i nuläget för sju branscher med 26 yrken.

Välj språk
Översätt från:
Översätt till:
 • Filtrera ord
 • Sök själv
 • Visa meningar
Yrkesspecifika ord
1
2
Vanliga ord på en arbetsplats

Visar 3 312 ord

 • 3-fasledarkabel 3-phase conductor cable
 • ABVA General provisions for use of communal water and drainage facilities (ABVA)
 • AW AW
 • Accept Acceptance
 • Ackord Piece work
 • Ackrediterat labb Accredited laboratory
 • Ackumulator Accumulator
 • Addition Addition
 • Administration Administration
 • Affärsidé Business concept
Branchspecifika meningar
1
2
Generella meningar

Visar 396 meningar

Återställ alla filter

 • Administration kallas för admin på mitt jobb. Administration is called admin at my job.
 • Akut avhjälpande underhåll gör jag när jag har upptäckt ett fel som jag behöver lösa direkt. I do emergency corrective maintenance when I have discovered a fault that I need to solve right away.
 • All dokumentation görs enligt riktlinjer. All documentation is done according to guidelines.
 • Alla bostäder och arbetsplatser bör ha brandvarnare. Testa brandvarnarna genom att trycka på testknappen. Då kontrollerar du hela brandvarnarens funktion och inte bara batteriet. All homes and workplaces should have smoke alarms. Test the smoke alarms by pressing the test button. Then you check the operation of the entire smoke alarm and not just the battery.
 • Alla har en egen nyckel till vår arbetsplats. Everyone has their own key to our workplace.
 • Alla ska veta man gör i en nödsituation som vid en brand eller om en skadlig gas strömmar ut. Everyone should know what to do in an emergency, such as in the event of a fire or if a harmful gas is flowing out.
 • Alla ärenden ska registreras i vårt ärendehanteringssystem. All cases must be registered in our case management system.
 • Anpassningsförmåga är en viktig egenskap hos våra assistenter. Adaptability is an important characteristic of our assistants.
 • Använd alltid föreskriven skyddsutrustning såsom varselkläder, handskar, arbetsskor, hörselskydd, munskydd och hjälm.   Always use the prescribed safety equipment such as high vis clothing, gloves, work shoes, hearing protectors, mouth guards and helmets.  
 • Arbetsuppgifterna varierar från att installera, förlägga och underhålla fibernät till skarvning av fiber, installation hos kund, byggnation av fastighetsnät, stationsarbeten och stamblåsning. The tasks vary from installing, locating and maintaining fibre networks to splicing fibres, installation at the customer, construction of property networks, station work, and trunk blasting.
 • Att arbeta med hjälpmedel är vanligt förekommande. Working with aids is common.
 • Att tolka en beredningshandling är att förstå hur man bygger en eldistributionsanläggning. To interpret a preparation document is to understand how to build an electricity distribution plant.
 • Att vara assistent åt Robin är helt annat än att vara assistent åt Sofie. Being an assistant to Robin is completely different from being an assistant to Sofie.
 • Badgäster måste duscha innan de badar. Bathers must shower before bathing.
 • Badgäster ska följa badhusets regler när de badar. Bathers must follow the rules of the swimming pool when bathing.
 • Balkongerna behöver renoveras men de är säkra att använda under tiden. The balconies need to be renovated but they are safe to use in the meantime.
 • Barn måste ha en vuxen med sig när de badar. Children must have an adult with them when bathing.
 • Beroende på vem du ska arbeta hos kan motiverande återkoppling vara viktigt. Depending on who you work with, motivational feedback can be important.
 • Besiktningsprotokoll skrivs alltid vid rötskadebesiktning, jordtagsbesiktning och luftledningsbesiktning. Inspection protocols are always written during rot damage inspection, soil survey, and overhead line inspection.
 • Bra anpassningsförmåga är en förutsättning för att klara jobbet. Good adaptability is a prerequisite for doing the job.
 • Bränslets kvalitet kan påverka inställningar och justeringar. The quality of the fuel can affect settings and adjustments.
 • Cykelförrådet är överfullt. Inte ens en trehjuling får plats. The bicycle storage is overcrowded. There is not even space for a tricycle.
 • De allra flesta uppdrag har en genomförandeplan som styr hur uppdraget ska skötas. Most assignments have an implementation plan that governs how the assignment is to be handled.
 • De nya hyresgästerna behöver namnskyltar på dörrarna och i entréen. The new tenants need nameplates on the doors and in the entrance.
 • De vikarier som vi tar in är duktiga på att snabbt komma in i rutinerna och arbetsuppgifterna. The substitutes we bring in are good at quickly getting into the routines and tasks.
 • Det behövs specifika miljötillstånd för kraftvärmeverk och fjärrvärmeverk. Specific environmental permits are needed for combined heat and power plants and district heating plants.
 • Det blir snabbt skräpigt utanför caféet. Därför behöver vi tömma papperskorgarna oftare. It quickly gets messy outside the cafe. Therefore, we need to empty waste bins more often.
 • Det blir snabbt skräpigt utanför caféet. Därför rapporterade jag att papperskorgarna behöver tömmas oftare. It quickly gets messy outside the cafe. Therefore, I reported that the waste bins need to be emptied more often.
 • Det finns ett cykelrum i källaren där du kan parkera cykeln. There is a bicycle room in the basement where you can park your bike.
 • Det finns flera miljölagar och miljöföreskrifter som påverkar arbetet inom distributionsnät. There are many environmental laws and regulations that affect the work of distribution networks.
 • Det finns många olika metoder att ansluta kontaktdon för fiber. Vanligast är att man använder fibersvansar där fiberkabel redan på fabrik är färdigkontakterad med en kontakt. Fiberänden utan kontakt svetsas till fiberkabel. There are many different methods to connect connectors for fibre. The most common is to use fibre tails where the fibre cable is already in the factory with a connector. The fibre end without contact is welded to the fibre cable.
 • Det finns skrivarpapper i förrådet bakom kaffemaskinen. There's printer paper in the storage room behind the coffee machine.
 • Det finns speciella rutiner jag ska följa om det är fekalier eller blod i vattnet. There are special procedures I must follow if there's faecal matter or blood in the water.
 • Det finns två omklädningsrum på min arbetsplats. Ett är för kvinnor och ett är för män. There are two locker rooms in my workplace. One is for women and one is for men.
 • Det gäller att ha koll på ledighetslagstiftningen när du planerar semestrarna. It is important to keep track of the leave legislation when planning your holidays.
 • Det går att boka tid för paddel i vårt digitala system, men jag kan också hjälpa dig att boka här i receptionen. It is possible to book an appointment for a paddle in our digital system, but I can also help you book here at the reception.
 • Det har kommit två decimeter snö. Så körningen kommer ta lite längre tid än planerat.  There has been 20 cm of snowfall. Because of this, the run will take slightly longer than planned. 
 • Det händer att jag inte kan tillmötesgå en kund på grund av våra säkerhetskrav. I may on occasion be unable to accommodate a customer due to our security requirements.
 • Det ingår ibland i arbetsuppgifterna att planera och tillreda måltider. Meal planning and preparation is sometimes part of the job.
 • Det känns bra att diskriminering inte är accepterat i varken min arbetsgrupp eller i ledningen. It feels good that discrimination is not accepted in either my working group or in the management team.
 • Det ska bli minusgrader i morgon så vi måste köra försiktigt med bilarna. Tomorrow’s temperature will be sub-zero, so we have to drive our cars carefully.
 • Det ska vara bra kvalitet på vattnet i bassängerna. There must be good quality water in the pools.
 • Det ska vara minst 19 grader inomhus, allre helst mellan tjugo till tjugotre grader. It should be at least 19 degrees indoors, preferably between 20 to 23 degrees.
 • Det är bra att använda mallar när rekvisitan är tidstypisk och ska ingå i en utställning. It is good to use templates when the props are typical of the time and are to be included in an exhibition.
 • Det är bra att veta vad som är trendigt att återbruka, när man sorterar för återbruk och återanvändning. It is good to know what is trendy to reuse, when sorting for the purpose of reuse and recycling.
 • Det är bra att återkoppla vad som sagts för att undviks missförstånd i ett samtal. It is good to revisit what has been said in order to avoid misunderstandings in a conversation.
 • Det är bra för kroppen att träna i vatten. It is good for the body to exercise in water.
 • Det är en oskriven regel att inte ta mer än en banan ur veckans fruktkorg. It is an unwritten rule not to take more than one banana from the weekly fruit basket.
 • Det är flera krav att ta hänsyn till när vi besiktigar ett elnät, bland annat kundkrav och markägarkrav. There are several requirements we need to consider when we inspect an electricity network, including customer requirements and landowner requirements.
 • Det är förekommande att kunder har en god man, det är en form av legal företrädare. On occasion, customers may have an administrator, a form of legal representative.
 • Det är halt ute och vi måste skotta och sanda så ingen ramlar och bryter benet. It is slippery outside and we have to shovel and sand so no one falls and breaks their leg.
 • Det är inte lämpligt att vara berätta allt om sitt privatliv för jobbarkompisar. It is not appropriate to say everything about one’s private life to work friends.
 • Det är kul att jobba i projektform, eftersom det hela tiden kommer nya projekt. It's fun to work in project form, because there are always new projects coming up.
 • Det är olika moment som ska göras beroende på om det är en nybyggnad eller ombyggnad av ett lågspänningsnät. There are different steps to be completed depending on whether it is a new construction or rebuilding of a low-voltage network.
 • Det är rost från ett gammalt ledningsrör som blockerar varmvattnet i kranen. It is rust from an old pipe that blocks the hot water in the tap.
 • Det är skillnad på arbetskläder och skyddskläder. There is a difference between work clothes and protective clothing.
 • Det är smältskador på vägguttaget till spisen och det måste bytas ut. There is melting damage to the wall socket for the stove and it must be replaced.
 • Det är viktigt att använda våra bilder i sociala medier och inte vilka bilder som helst. It is important to use our images in social media, and not just any images.
 • Det är viktigt att det är rent och prydligt på området. Ibland påminner jag besökarna om var det finns papperskorgar. It is important that it is clean and tidy in the area. Sometimes I remind visitors about where they can find waste bins.
 • Det är viktigt att en personlig assistent inte tar med sig privatlivet in i arbetet. It is important that a personal assistant does not bring private matters into the workplace.
 • Det är viktigt att förstå kundens önskemål och behov för att kunna ge ett gott kundbemötande. It is important to understand the customer's wishes and needs in order to be able to provide good customer service.
 • Det är viktigt att ge kunden möjlighet att vara delaktig. It is important to give the customer the opportunity to be involved.
 • Det är viktigt att gå försiktigt eftersom det kan vara halt på golvet. It is important to walk carefully as it may be slippery on the floor.
 • Det är viktigt att ha en balas mellan arbete och fritid. It is important to have a balance between work and leisure.
 • Det är viktigt att ha koll på elbranschens riktlinjer i de flesta av mina arbetsuppgifter. It is important that I keep track of the electricity industry's guidelines for most of my tasks.
 • Det är viktigt att ha koll på olika vägmärkeskombinationer och vad de betyder. It is important to keep track of different road sign combinations and what they mean.
 • Det är viktigt att ha respekt för värdet och materialet när man sorterar för återbruk. It is important to have respect for the value and material when sorting for the purpose of reuse.
 • Det är viktigt att ha rätt attityd på jobbet. It is important to have the right attitude at work.
 • Det är viktigt att hålla ordning på skrivbordet. It is important to keep the desk tidy.
 • Det är viktigt att informera om avfallstrappan så kunder kan sortera rätt. It is important to provide information about the waste ladder so customers can sort correctly.
 • Det är viktigt att jag är lyhörd för vad hen vill göra och hur hen vill ha det. It is important that I am sensitive to what they want to do and how they want things to go.
 • Det är viktigt att kunna läsa och förstå scheman över styrtekniska och reglertekniska komponenter och system. It is important to be able to read and understand diagrams of technical control and adjustment components and systems.
 • Det är viktigt att kunna läsa och förstå scheman över styrtekniska och reglertekniska komponenter och system. It is important to be able to read and understand diagrams of technical control and adjustment components and systems.
 • Det är viktigt att lagerhålla hetvatten på rätt sätt. It is important to store hot water in the right way.
 • Det är viktigt att löpande reflektera över sin roll som assistent i olika situationer, sammanhang och miljöer. It is important to continuously reflect on one’s role as an assistant in different situations, contexts, and environments.
 • Det är viktigt att samplanera med projektledare, kund och andra aktörer för att arbetet ska bli så bra som möjligt. It is important to plan together with the project manager, customers and others in order for the work to be as good as possible.
 • Det är viktigt att samplanera med projektledare, kund och andra aktörer för att arbetet ska bli så bra som möjligt. It is important to plan together with the project manager, customers and others in order for the work to be as good as possible.
 • Det är viktigt att samverka och kommunicera med mina kollegor och andra aktörer på anläggningen. It is important to collaborate and communicate with my colleagues and other people at the facility.
 • Det är viktigt att skriva en arbetsorder på ett korrekt sätt. It is important to write a work order correctly.
 • Det är viktigt att ta hänsyn till assistenternas arbetsmiljö. It is important to take into account the assistants' work environment.
 • Det är viktigt att tänka på tystnadsplikten. It is important to consider the duty of confidentiality.
 • Det är viktigt att underhålla driften av kommunikationsanläggningen inom en kontrollanläggning om det blir avbrott. It is important to maintain the operation of the communication facility within a control facility in the event of an interruption.
 • Det är viktigt att vara noggrann med skyddsutrustningen när man ska arbeta i korg. It is important to be careful with protective equipment when working in a basket.
 • Det är viktigt med en bra gruppdynamik som får alla att känna sig inkluderade på arbetsplatsen. It is important to have a good group dynamic in the workplace that makes everyone feel included.
 • Driftoperatören har instruktioner för hur jag ska göra förändringar i styrsystemet. The operator has instructions on how I should make changes to the control system.
 • Du får endast använda blåa kontakter för att koppla in elektrisk utrustning såsom en media-adapter eller switch. Gröna kontakter är endast till för korskoppling och kabel-TV. You may only use blue connectors to connect electrical equipment such as a media adapter or switch. Green connectors are only for cross-connect and cable TV.
 • Du får fotografera i utställningarna om du vill. You can take photographs of the exhibitions if you want.
 • Du kan boka tvättid med din tagg på bokningstavlan i tvättsugan. You can book a laundry appointment with your tag on the booking board in the laundry room.
 • Du kan flexa ut när det är okej utifrån dina arbetsuppgifter. Depending on your tasks, you can work flexibly when it's okay to do so.
 • Du kan slänga frigoliten i den blå containern och bildäcken till höger efter rampen. You can dispose of expanded polystyrene in the blue container and car tyres to the right after the ramp.
 • Du kommer köra i centrala delarna av stan idag. Tänk på att det är smala gator och många människor i rörelse. You’ll be driving in the centre of town today. Bear in mind that there are narrow streets and many people about.
 • Du måste använda taggen tillsammans med portkoden för att komma in. You must use the tag along with the port code to enter.
 • Du måste fylla i en händelserapport då du körde på en bil på parkeringen. You must fill in an incident report about instances when you have hit a car in the parking lot.
 • Du slänger dina sopor i miljöstugan där vi återvinner allt. You are to throw your rubbish in the environmental cottage where we recycle everything.
 • Dålig ventilation påverkar både badgästernas och mina kollegors hälsa negativt. Poor ventilation has a negative effect on the health of both bathers and my colleagues.
 • Efter en tid drar vi in optofiber i kanalisationen och den lämnas i en slinga utanför din husvägg. After a while, we pull the optical fibre into the duct and it is left in a loop outside your house wall.
 • Elverktyg och andra syra verktyg är stöldbegärliga så var noga med att låsa bilen. Power tools and other acid tools are prone to theft, so be sure to lock the car.
 • En arbetsdag kan se likadan ut som igår eller så händer något helt nytt. A working day can look the same as yesterday or something completely new might happen.
 • En arbetsledare ska rapportera, dokumentera och utvärdera arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen. A supervisor must report, document and evaluate the work environment and safety at the workplace.
 • En arbetsledare är en representant för både företaget och arbetsgruppen. A supervisor is a representative of both the company and the working group.
 • En assistents förhållningssätt kan se olika ut tillsammans med olika kunder. An assistant's approach may look different with different clients.
 • En av de viktigaste arbetsuppgifterna som badvärd är att övervaka anläggningen för badgästernas säkerhet. One of the most important tasks of a pool attendant is to monitor the facility for the safety of bathers.
 • En beredare är en teknisk projektledare inom elnät, blandnät eller i kabelnät. A processor is a technical project manager who works in electricity networks, mixed networks, or in cable networks.
 • En del av att vara en bra arbetskompis är att hjälpa kollegor vid behov. Part of being a good work friend is helping colleagues when needed.
 • En del av våra assistenter fungerar som mentorer för nyanställda. Some of our assistants act as mentors for new employees.
 • En delegering är alltid tidsbegränsad och ska vara skriftlig. Delegation is always limited in time and must be in writing.
 • En fiberkabel ska blåsas in i kanalisationsröret. Så bara för att du har fått ett kanalisationsrör till huset, har du inte fått fiber. A fibre cable must be blown into the duct pipe. So having a duct to the house doesn’t necessarily mean you’ve received fibre.
 • En generator är en maskin som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi. A generator is a machine that converts kinetic energy into electrical energy.
 • En gång om året gör vi hälsoundersökning så vi vet hur kroppen mår. Once a year, we do a health check so that we know how we’re doing physically.
 • En kollega är sjukskriven i tre månader för hon har jobbat för mycket. One colleague is on sick leave for three months because she has worked too much.
 • En legal företrädare kan exempelvis vara en god man. A legal representative can, for example, be an administrator.
 • En livräddningshake kan fungera som en förlängd arm. A lifesaving hook can act as an extended arm.
 • En person kan bestrida en parkeringsanmärkning skriftligt till polismyndigheten. A person can contest a parking ticket in writing to the police authority.
 • En person kan överklaga en kontrollavgift till det parkeringsbolag som har utfärdat den. A person can appeal a control charge to the parking company that issued it.
 • En projektledare ska se till att projektet genomförs enligt tidsplan och till den budgeterade kostnaden. A project manager must ensure that the project is carried out according to schedule and at the budgeted cost.
 • En riskbedömning inför stolparbete säkerställer att vi alltid har rätt skyddsutrustning. A risk assessment prior to post work ensures that we always have the right protective equipment.
 • En soffa kan inte slängas på återvinningsstationen, den måste du frakta till återvinningsgården. A sofa cannot be thrown away at the recycling station; you must transport it to the recycling yard.
 • En viktig ledaregenskap är att vara en bra förebild för mina kollegor. Being a good role model for my colleagues is an important leadership quality.
 • Ett anställningsavtal är ett skriftligt bevis på min anställning. An employment contract is written proof of my employment.
 • Ett dilemma kan beskrivas som en besvärlig situation. A dilemma can be described as a difficult situation.
 • Ett elschema används för att visa hur det elektriska systemet är sammankopplat. A wiring diagram is used to show how the electrical system is interconnected.
 • Ett elschema används för att visa hur det elektriska systemet är sammankopplat. A wiring diagram is used to show how the electrical system is interconnected.
 • Ett gott bemötande är att hälsa på kollegor på morgonen och säga hej då när man går hem för dagen. A good approach is greeting colleagues in the morning and saying goodbye when you go home for the day.
 • Ett rör har gått sönder under diskbänken och det läcker vatten överallt. A pipe has broken under the sink and water is leaking everywhere.
 • Ett stadsnät är en kommunalägd nätägare med ett fibernät inom sin kommun. Ibland tillhandahålls även trådlösa access. Genom stadsnätet får du tillgång till bland annat bredbandstjänster såsom internet, TV, telefoni och digitala välfärdstjänster från flera olika leverantörer. A city network is a municipally owned network owner with a fibre network within its municipality. Sometimes wireless access is also provided. Through the city network, you get access to broadband services such as internet, TV, telephony, and digital welfare services from several different providers.
 • Ett säkerhetssystem styr och reglerar att pannan håller rätt nivå på tryck och temperatur. A safety system controls and regulates that the boiler maintains the correct pressure and temperature levels.
 • Ett säkerhetssystem styr och reglerar att pannan håller rätt nivå på tryck och temperatur. A safety system controls and regulates that the boiler maintains the correct pressure and temperature levels.
 • Fastighetsägaren ansvarar själv för att gräva ett kabeldike på sin egen tomt samt lägga ner ett kanalisationsrör och markeringsband som vi tillhandahåller. The property owner is responsible for digging a cable trench on their own plot and laying the ducting pipe and marking tape that we provide.
 • Fiber delas in i ett antal olika klasser beroende på vad den ska användas till. Exempel är fiberaccess till villor, flerfamiljshus och företag eller fiberkabel för långa sträckor och fiberkabel förlagd i vatten. Fibre is divided into a number of different classes depending on what it is to be used for. Examples are fibre access to villas, multi-family houses and companies or fibre cable for long distances, and fibre cable placed in water.
 • Fiber är stabilt och klarar långa överföringsavstånd. Det beror på att fiber är ett optiskt system där sändaren för över information med hjälp av laserljus i olika våglängder och ljusspektrum. Fibre is stable and can handle long transmission distances. This is because fibre is an optical system where the transmitter transmits information using laser light in different wavelengths and light spectrum.
 • Fiberdosa/mediakonverter/switch gör om fiberns optiska signal till en elektronisk signal som gör det möjligt att ansluta olika typer av utrustning för bredbandstjänster såsom internet, TV, telefoni och digitala välfärdstjänster med en vanlig nätverskopparskabel. Fibre box/media converter/switch converts the fibre's optical signal into an electronic signal that makes it possible to connect different types of equipment for broadband services such as internet, TV, telephony and digital welfare services with a standard network copper cable.
 • Friskvård hjälper till att förebygga både psykisk och fysisk ohälsa. Wellness helps prevent both mental and physical ill health.
 • För att bakterier och sjukdomar inte ska spridas behöver anläggningen städas regelbundet. To prevent the spread of bacteria and diseases, the facility needs to be cleaned regularly.
 • För att du ska kunna använda fibernätet monterar nätägaren eller tjänsteleverantören en mediabox/mediakonverter/switch i din bostad. In order for you to be able to use the fibre network, the network owner or service provider installs a media box/media converter/switch in your home.
 • För att ha rätt till assistans behöver individen ha behöver hjälp med de grundläggande behoven. Det är Försäkringskassan eller kommunen som gör en bedömning. To be entitled to assistance, the individual needs help with basic needs. The Swedish Social Insurance Agency or the municipality makes an assessment.
 • För att rengöra botten av bassängen används en bottensug. Bottom suction is used to clean the bottom of the pool.
 • För att undvika missförstånd i ett samtal, är det bra att återkoppla vad som har sagts. It is good to revisit what has been said in order to avoid misunderstandings in a conversation.
 • För att utföra underhåll av ett belysningsnät, måste man ha kontroll på strömförande källor. To perform maintenance of a lighting network, one must have control over power supply sources.
 • För att veta vad som är klart har vi en rutin för att rapportera. To know what's ready, we have a routine for reporting.
 • För mycket statiskt muskelarbete kan ge belastningsskador. Too much static muscle work can cause musculoskeletal disorders.
 • Förebyggande underhåll görs regelbundet för att minska risken för fel. Preventive maintenance is done regularly to reduce the risk of failures.
 • Första gången jag planerade ett ombyggnadsarbete vid en eldistributionsanläggning lärde jag mig hur planeringen går till utifrån lagar och föreskrifter. The first time I planned a renovation project at an electricity distribution facility, I learned how the planning is based on laws and regulations.
 • Gallret till ventilationsschaktet skramlar och måste åtgärdas då det stör de som bor ovanför. The grille for the ventilation shaft is rattling and must be repaired as it disturbs those who live upstairs.
 • Gatumark ägs av en kommun och består mest av gator och trottoarer. Street land is owned by a municipality and consists mostly of streets and pavements.
 • Golvbrunnen behöver rengöras. Det går inte att använda duschen under tiden. The floor drain needs to be cleaned. It is not possible to use the shower in the meantime.
 • Grundbulten beskriver en liten detalj som allt annat är beroende av. The linchpin describes a small detail on which everything else depends.
 • Gräsklipparen behöver tankas med bensin från dunken i förrådet. The lawnmower needs to be refuelled with petrol from the can in the storage room.
 • Gå ner baklänges ur hytten i stället för att hoppa.  Descend from the cab backwards instead of jumping out. 
 • Gör den du jobbar med delaktig. Engage the person you are working with.
 • Handdatorn använder jag för att få information om en bil har en aktiv parkering eller inte och för att utfärda en parkeringsanmärkning. I use the hand-held device to get information about whether a car has an active parking or not and to issue a parking ticket.
 • Har du rapporterat och dokumenterat det du ska göra innan du går hem för dagen?  Have you reported and documented the things you need to do before leaving for the day? 
 • Har du rätt utrustning med dig idag? T.ex. alla nycklar, brickor, kort och koder som du behöver för att klara dagens körning?  Do you have the right equipment with you today? For example, do you have all the keys, badges, cards and codes you need to complete today's run? 
 • Har du utfört säkerhetskontroll på bilen?   Have you performed a safety check on the car?  
 • Hej och välkommen! Just nu visar vi en utställning om mammutar. Hello and welcome! Right now, we are displaying an exhibition about mammoths.
 • Hej och välkommen! Tapeter sorteras som brännbart. Det lägger du i fack 23. Hello and welcome. Wallpaper should be disposed of as combustible waste. Put it in compartment 23.
 • Håll ett avstånd på två meter mellan varandra. Keep a distance of two metres between each other.
 • I arbetsgruppen behöver vi ha en samsyn över hur vi arbetar. In the working group, we need to have a consensus on how we work.
 • I dag serverar caféet caesarsallad och pannkakor. Today, the café serves caesar salad and pancakes.
 • I en barnbassäng är vattnet inte så djupt. In a children's pool, the water is not very deep.
 • I en loggbok dokumenterar jag planering, genomförande och uppföljning. I document planning, implementation and follow-up in a logbook.
 • I en simskola får man lära sig att simma. In swimming lessons, you can learn to swim.
 • I ett omklädningsrum byter gästerna om till badkläder. Guests change into swimwear in a changing room.
 • I ett processchema kan jag se anläggningens olika delar. I can see the different parts of the facility in a process diagram.
 • I ett säkerhetsblad kan jag läsa om olika kemikalier. I can read about various chemicals in a safety datasheet.
 • I mitt arbete mäter och kontrollerar jag larm för nivå, tryck och temperatur. In my work, I measure and check alarms for level, pressure and temperature.
 • I mitt arbete måste jag följa arbetsmiljöföreskrifterna. In my work, I must comply with the work environment regulations.
 • I mötet med både kollegor och kunder är jag professionell och respektfull. In encounters with both colleagues and customers, I am professional and respectful.
 • Ibland frågar kunder om vilken återbruksentreprenör som vi samarbetar med. Sometimes customers ask which recycling contractor we work with.
 • Ibland är gränsdragningarna i yrket svåra. Sometimes professional boundaries are complicated.
 • Industriell spillvärme är värme som blir över från industriella processer. Industrial waste heat is heat that is left over from industrial processes.
 • Inför varje nytt arbetsmoment måste jag göra en riskbedömning. Before each new work step, I have to make a risk assessment.
 • Inför varje nytt arbetsmoment måste jag göra en riskbedömning. Before each new work step, I have to make a risk assessment.
 • Inkommande temperaturen i undercentralen är 90 grader. The incoming temperature in the substation is 90 degrees.
 • Innan bad ska badgästen duscha och tvätta sig utan badkläder. Before bathing, bathers must shower and wash themselves without swimwear.
 • Innan det blir kallt måste buskarna framför huset beskäras då de skymmer utsikten. Before it gets cold, the bushes in front of the house must be pruned as they obscure the view.
 • Innan jag börjar prata i mobilen sätter jag i mina trådlösa hörlurar. Det tar en liten stund innan de är på plats och sen kan samtalet börja. Before I start talking on my phone, I put in my wireless headphones. It takes a little while before they are in place and then the conversation can begin.
 • Inspektion och rengöring av fiberkontakt och mellanstycke är avgörande för hur bra prestanda fiberförbindelsen kommer få. Inspection and cleaning of the fibre contact and adapter is crucial for how well the fibre connection will perform.
 • Jag anpassar och omprioriterar mitt arbete om det behövs. I adapt and reprioritise my work if necessary.
 • Jag använder ofta EBR:s underhållshandböcker när jag ska genomföra en besiktning. I often use EBR's maintenance manuals when carrying out an inspection.
 • Jag behöver en svart bläckpenna för att skriva på mitt anställningsavtal. I need a black ink pen to sign my employment contract.
 • Jag får be dig vänta. Containern blev full och vi håller på och byter den. Please wait. The container was full and we're changing it.
 • Jag följer de arbetsmiljöföreskrifter som finns så jag och mina kollegor arbetar ergonomiskt och säkert. I follow the work environment regulations that exist, so that I and my colleagues work ergonomically and safely.
 • Jag försöker alltid tänka på vilken arbetsställning jag har för att undvika belastningsskador. I always try to think about my posture at work in order to avoid musculoskeletal disorders.
 • Jag försöker tänka på att vara professionell vid en konflikt. I try to be mindful of being professional in a conflict.
 • Jag har fått lära mig att göra enklare reparationer på en del av rekvisitan som är i textil. I have learned to make simple repairs to some of the props made of fabric.
 • Jag har grundläggande kunskap i att använda kalkylprogram, men är mest van vid att arbeta i programmet Word. I have basic knowledge of how to use spreadsheet programmes, but am most accustomed to working in the Word programme.
 • Jag har haft ett inbrottsförsök! Köksfönstret är trasigt och har brytmärken. I've had a burglary attempt! The kitchen window is broken and has break marks.
 • Jag har lärt mig att mitt kroppsspråk är lika viktigt som det jag säger med ord. I have learned that my body language is as important as what I say with my words.
 • Jag har mest erfarenhet av att bygga jordkabelanläggningar. I have most of my experience in building underground cable systems.
 • Jag har ofta med mig matlåda, men på fredagar köper jag lunch från en restaurang som ligger nära jobbet. I often bring a packed lunch, but on Fridays I buy lunch from a restaurant close to work.
 • Jag har tömt alla kärl på min runda och skrivit avvikelser på två kärl som var felsorterade. I have emptied all the receptacles on my round and have left deviation notes on two receptacles that contained incorrectly separated waste.
 • Jag känner stor arbetsglädje eftersom vi har en bra gemenskap. I experience great job satisfaction because we have a good community.
 • Jag leder min arbetsgrupp och mina kollegor utifrån ett tydligt och motiverande förhållningssätt. I lead my working group and my colleagues on the basis of a clear and motivating approach.
 • Jag lär mig planera ombyggnadsarbetet vid en eldistributionsanläggning. I am learning to plan the renovation work for an electricity distribution facility.
 • Jag mår bra när vi samarbetar i min arbetsgrupp. I feel good when we work together in my team.
 • Jag måste ta ut min piercing när jag är på jobbet eftersom det inte är hygieniskt när man jobbar i kök. I have to take out my piercing when I'm at work because it's not hygienic when working in a kitchen.
 • Jag rapporterar om jag ser brister i arbetsmiljön och säkerheten på min arbetsplats. I make reports if I see deficiencies in the work environment and safety in my workplace.
 • Jag ska arbeta för att uppmuntra och informera badgästerna om olika aktiviteter. I will work to encourage and inform bathers about different activities.
 • Jag ska bemöta gäster på ett trevligt sätt. I will treat guests in a pleasant way.
 • Jag ska få mina kollegor att bli medvetna om de risker som finns på arbetsplatsen. I will make my colleagues aware of the risks that exist in the workplace.
 • Jag ska inte diskriminera någon utan möta alla människor på ett professionellt och respektfullt sätt. I will not discriminate against anyone, but meet all people in a professional and respectful manner.
 • Jag ska vara en bra förebild för mina kollegor. I will be a good role model for my colleagues.
 • Jag skriver inte upp lösenord på lappar eller papper, utan pratar med teknikansvarig om hur jag ska spara lösenorden. I don't write down passwords on notes or paper; instead, I talk to the tech manager about how to save the passwords.
 • Jag ställer in min smutsiga kaffekopp i diskmaskinen. I put my dirty coffee cup in the dishwasher.
 • Jag tycker vi borde ha arbetsplatsträffar oftare. Gärna en dag i veckan. I think we should have workplace meetings more often. Preferably one day a week.
 • Jag utför driftövervakning genom att mäta och övervaka tryck, temperatur och flöde. I monitor operation by measuring and monitoring pressure, temperature and flow.
 • Jag var hemma från jobbet tre dagar förra veckan eftersom jag hade feber. I was home from work three days last week because I had a fever.
 • Jag vet om vilka befogenheter och avgränsningar jag har i min roll som arbetsledare. I know about the authority and the limitations I have in my role as a supervisor.
 • Jag är positiv och glad mot kunderna. I am positive and happy in my approach towards customers.
 • Jag övervakar badet för att gästerna ska vara säkra. I monitor the pool to keep guests safe.
 • Ju mer jag vet om våra tjänster, desto mer kan jag hjälpa kunder direkt när jag pratar med dem. The more I know about our services, the more I can help customers directly when talking to them.
 • Kan du förklara hur kaffemaskinen fungerar? Can you explain how the coffee machine works?
 • Kom ihåg att sprita händerna med handsprit innan du går in. Remember to use hand sanitiser before entering.
 • Kom ihåg att sätta på larmet innan du låser dörren. Remember to turn on the alarm before locking the door.
 • Kraven på snabbt internet ökar och operatörer och nätägare satsar stenhårt på optofiber över hela Sverige. Därför är behovet stort av kompetenta fibertekniker som kan installera och driftsätta fibernät på ett kvalitativt bra sätt. The demand for fast internet are increasing and operators and network owners are investing heavily in optical fibre throughout Sweden. Therefore, there is a great need for competent fibre technicians who can install and commission fibre networks in a qualitatively good way.
 • Kroppsspråket är mer tydligt på fysiska möten än på digitala möten. Body language is more evident in physical meetings than in digital meetings.
 • Kylen är varm, det kan vara termostaten som är trasig. The fridge is hot; the thermostat may be broken.
 • Lagstiftning och föreskrifter påverkar hur driftkraven på en anläggning ska ställas. Legislation and regulations affect how the operating requirements for a facility are to be set.
 • Lyft inte för tungt i en fysisk arbetsmiljö. Do not lift too heavy in a physical work environment.
 • Lämna hela kläder till second hand genom vår återbrukscentral. Donate clothes that are intact for secondhand use through our recycling centre.
 • Lämpligt placerade handbrandsläckare kan minska risken för skador vid en brand. Men tänk på att brandröken är giftig och måste undvikas om du ska försöka släcka. Appropriately placed hand fire extinguishers can reduce the risk of injury in a fire. But keep in mind that the fire smoke is toxic and must be avoided if you are going to try to extinguish the fire.
 • Lådorna i köket har släppt i limmet och måste lagas. The drawers in the kitchen have loosened and need to be repaired.
 • Markskåp används för skarvnings- och fördelning av optofiber och kanalisation. Ground cabinets are used for splicing and distribution of optical fibre and ducting.
 • Material, utrustning och redskap ska vara i godkänt skick. Materials, equipment and tools must be in approved condition.
 • Med ett coachande arbetssätt och motiverande samtal får jag mina kollegor att känna sig delaktiga och motiverade. With a coaching approach and motivational interviews, I make my colleagues feel involved and motivated.
 • Med våra nya FTX-ventilationssystem har vi möjlighet att sätta in pollenfilter som begränsar halten av pollen inomhus. With our new FTX ventilation systems, we have the opportunity to install pollen filters that limit the level of pollen indoors.
 • Miljöbalken styr arbete på kraftvärmeanläggningar och fjärrvärmeanläggningar. The Environmental Code governs work on combined heat and power plants and district heating plants.
 • Min arbetsgrupp har övat på hur vi kommunicera med kroppsspråket. My team has practised how we communicate with body language.
 • Misstänker du att ett barn som omfattas av anmälningsplikten far illa? Gör en orosanmälan. Do you suspect that a child (who is covered by the duty to report) is in harm’s way? File a report of concern.
 • Mitt arbetsmiljöansvar innebär att jag säkerställer att både jag och mina kollegor mår bra och arbetar på rätt sätt. My work environment responsibility means that I ensure that both I and my colleagues feel good and work in the right way.
 • Mitt jobb har som policy att vi inte får lägga in appar för privat bruk i jobbmobilen. My job has a policy that we are not allowed to download apps for private use in the work mobile.
 • Museets samling ska digitaliseras. Alla föremål ska fotograferas för att sen katalogiseras digitalt. The museum's collection is going to be digitised. All objects must be photographed and then catalogued digitally.
 • Många använder Chrome som sin webbläsare. Det gör inte jag. Many people use Chrome as their browser. I don't.
 • Många kunder berättar att de tycker vi är lätta att kommunicera med. Many customers say that they think we are easy to communicate with.
 • Nattsänkning går ut på att inomhustemperaturen i en byggnad sänks ett antal grader under natten. Night lowering means that the indoor temperature in a building is lowered by a number of degrees during the night.
 • Naturen kan avgöra om det är bäst att installera jordkabelnät vid nybyggnation. Nature can determine whether it is best to install underground cable networks during new construction.
 • Nu ska jag lära mig hur man utformar den optimala selektiviteten i ett elnät. Now I will learn how to design the optimal selectivity in an electricity network.
 • När badgäster inte följer rutiner för hygien påverkar det kvaliteten på vattnet. When bathers do not follow hygiene procedures, it affects the quality of the water.
 • När datorn krånglar startar jag alltid om den innan jag pratar med den som är teknikansvarig. When the computer malfunctions, I always restart it before talking to the technical manager.
 • När det behövs gör jag nya riskbedömningar tillsammans med skyddsombudet på arbetsplatsen. When needed, I make new risk assessments together with the health and safety officer at the workplace.
 • När det sker en olycka eller ett tillbud ska jag rapportera det. When there is an accident or incident, I will report it.
 • När det är mycket att göra på arbetsplatsen behöver jag prioritera och se till att det viktigaste görs först. When there is a lot to do in the workplace, I need to prioritise and ensure that the most important things are done first.
 • När du kommunicerar med andra är det viktigt att låta den andra tala till punkt. When communicating with others, it is important to let the other person fully express their point.
 • När du schemalägger behöver du ta hänsyn till kundens beslut, arbetstidslagen och kollektivavtalet. Det kan vara en utmaning att skapa ett attraktivt schema. When scheduling, you need to take into account the customer's decision, the Working Hours Act, and the collective agreement. Creating an attractive schedule can be a challenge.
 • När en medarbetare slutar bjuder företaget allihop på tårta för att tacka av den som slutar. Jag föredrar Budapesttårta framför prinsesstårta. When an employee leaves work, the company invites everyone to cake to thank the person who is leaving. I prefer Budapest cake to princess cake.
 • När ett fordon är felparkerat på gatumark utfärdar jag en parkeringsanmärkning. When a vehicle is parked incorrectly on street land, I issue a parking ticket.
 • När ett fordon är felparkerat på tomtmark utfärdar jag en kontrollavgift. When a vehicle is parked incorrectly on site land, I issue a control charge.
 • När ett föremål ska packas, väljs packmaterial utifrån föremålets karaktär och vad föremålet är känsligt för. When an object is to be packed, packing material is selected based on the nature and sensitivities of the object.
 • När jag bekräftade en bokning till en kund visade det sig att jag uppfattat datumet fel. Därför fick jag göra om bokningen. When I confirmed a booking with a customer, it turned out that I got the date wrong. I therefore had to redo the booking.
 • När jag hanterar olika bränslen finns det säkerhetsregler som jag måste känna till. There are safety rules that I need to know when dealing with different fuels.
 • När jag har jour leder jag driftpersonalen som arbetar med felavhjälpning på nätet. When I am on call, I lead the operating staff members who work with troubleshooting online.
 • När jag livräddar finns det olika redskap som jag kan använda, som exempelvis en förlängd arm. When lifesaving, there are various tools that I can use, such as an extended arm.
 • När jag läser av mätinstrument och givare måste jag bedöma sannolikheten i det jag ser. When I read measuring instruments and sensors, I have to assess the probability of what I see.
 • När jag läser av mätinstrument och givare måste jag bedöma sannolikheten i det jag ser. When I read measuring instruments and sensors, I have to assess the probability of what I see.
 • När jag skriver en arbetsorder måste jag fotografera problemet. When I write a work order, I must photograph the problem.
 • När jag står i kassan är det viktigt att jag är trevlig och ger alla badgäster den information som de behöver. When I am at the till, it's important that I am pleasant and give all bathers the information they need.
 • När jag tar fram en riskbedömning ska jag använda arbetsmiljöföreskrifter, miljöföreskrifter och elsäkerhetsanvisningarna (ESA). When I make a risk assessment, I will use work environment regulations, environmental regulations and electrical safety instructions (ESA).
 • När jag upptäcker en avvikelse ska jag rapportera det.