Till ett arbete via återvinning

Projektet pågick till 31 december 2021 och var del av Tillväxtverkets satsning på enklare vägar till jobb och kompetens. Syftet var att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete.

Varför finns projektet?

Projektet utvecklar och kvalitetssäkrar den långsiktiga kompetensförsörjningen inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp. Projektet tar fram och utvecklar arbetsmetoder, arbetsmaterial och strukturer för att implementera validering, enligt de nationella yrkesprofiler som är framtagna utifrån branschens behov.

Vad händer i projektet?

I projektet har yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp utvecklats och två kvalitetssäkrande paneler har genomförts. Vidare har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå utvecklats. En modell och ett verktyg för språkutveckling på arbetsplatsen har utvecklats. Bedömare utbildas löpande och valideringar genomförs i de medverkande företagens verksamheter.

Hur fungerar det?

I projektet samarbetar ni med andra företag inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp för att utveckla hur ni arbetar med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Sobona stödjer dig i vilket skede du än befinner dig i. Vi ser gärna att du berättar vad som görs och delar med dig av kunskaper och insikter. Sobonas enkla och beprövade verktyg är integrerade i projektet.

Vilken nytta skapar projektet?

Det ger möjlighet att skapa insteg för nyanlända och utrikesfödda, introduktion för nya medarbetare och utveckling av befintliga medarbetare. Vidare ger det praktiska verktyg för att arbeta med kompetensförsörjning; det är från ord till verkstad. Det blir enklare att synliggöra lärandet på arbetsplatsen samt säkerställa och vidareutveckla kompetensen hos nya och befintliga medarbetare.

Röster om projektet

 • I dag finns en öppenhet mot validering som innebär att validera mot annat än den formella skolan. Det är de flesta överens om.

  Jörgen Bergvall

  Metod- och kvalitetsansvarig, Nordiskt Valideringsforum

 • När jag gick bedömarutbildningen förstod jag nyttan och hur allt hänger ihop.

  Josefine Lissbol

  Chef för återvinningstjänster på Vamas

 • Tillsammans vidareutvecklar vi det som inte är gjort. Vi är inga konkurrerande verksamheter och vi måste bli bättre på att hjälpa varandra.

  Anna Holmstedt Bergander

  HR-chef på NSVA

Vad är OCN-metoden?

För att kunna validera behövs en metod som kan kvalitetssäkra lärande och bedömning. Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och använder OCN-metoden (Open College Network).

Vamas har börjat validera sina medarbetare och det är enklare än de trodde

Framöver planerar Vamas även att skicka driftledare på bedömarutbildning, så fler kan validera och förstå nyttan. Det är tydligt att bedömarutbildningen visar på nyttan med validering och hur allt hänger ihop.

Sobonas språkparlör

Språkparlören är ett stöd och ett verktyg som underlättar för kommunikation på arbetsplatsen. Den bidrar också till språkutveckling för individer som inte har svenska som modersmål.

Utbildade bedömare är nyckeln

Lär dig hur validering går till, hur du stöttar deltagare i bevisinsamling, ger uppgifter till handledare/arbetsledare, gör bedömningar och hanterar det digitala verktyget. Utbildningen ges i samarbete med Nordiskt Valideringsforum och är kostnadsfri för dig som medverkar i projektet. Antalet platser är begränsat, så anmäl dig i dag!

Vad gör en återvinningsarbetare?

Återvinningsarbetare har hand om daglig drift och skötsel samt ska ge gott kundbemötande på en återvinningscentral. De vägleder kunder och ser till att avfallet sorteras i olika fraktioner, så som metall, plast, trä, organiskt, elektronik och miljöfarligt avfall för att renhets- och återvinningsgraden ska bli så hög som möjligt. Yrkesprofilen är inplacerad på nivå fyra i SeQF.

Projektägare

Referenspartners

Partners

Mer om projektet

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet är sprunget ur Återvinningsuppropet och Vattenuppropet. Det lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning för att rekrytera smartare och mer inkluderande.

Tanken med projektet är att företag ska kunna erbjuda praktikplatser med validering som stöd under väldefinierade och handledarledda former.
Det här projektet har drivits inom ramen för Tillväxtverkets satsning “Enklare vägar till jobb och kompetens”.

Projektet generar kunskap som förvaltas och tas hand om i de två branschspecifika projekten Yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp och Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning.

Under 2018–2019 handlade projektet om att utveckla nya yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp utifrån OCN-metoden och genomföra en nationell panel. Detta arbete är nu klart och yrkesprofilerna finns som verktyg i projektet.

Under projektets gång har det tydliggjorts att det långsiktiga målet är och måste vara att skapa ett system för strukturerad och systematisk kompetensförsörjning på branschnivå.

Under 2020 fokuserade projektet på fortsatt validering och implementering, framtagande av Sobonas språkparlör, framtagande av fundament för affärsmodell, drift och förvaltning samt valideringsmodell. Branschmodellen skapar grunden som hela projektets slutsatser bygger vidare på.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får kommunala bolag inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp bättre förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet.


Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag. En vinst är att skapa ett närmare samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsenheter.

13 saker som projektet gör:

 1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med över 20 referensbolag.
 3. Har utvecklat modeller för lokala jobbspår såsom Renovas jobbspår utifrån nationella yrkesprofiler.
 4. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 5. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen och erbjuder handledarutbildning.
 6. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 7. Erbjuder strukturerade praktikplatser med utgångspunkt i framtagna yrkesprofiler och med validering som stöd.
 8. Medlemsbesök av Sobona för att starta processer och som stöd i utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen.
 9. Synliggör framgångsexempel som till exempel hur NSVA jobbar med att öka attraktiviteten för sig själva och hela VA-branschen.
 10. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 11. Hjälper till att ställa kompetenskrav vid upphandling.
 12. Projektet ska också skapa ett fundament för en branschmodell kring validering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp och föreslå hur verksamheten ska drivas vidare.
 13. Utveckling av Sobonas språkparlör. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt filmer som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen.

Utvecklade yrkesprofiler

En tydlig insikt är att det saknas yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller. Nu har dessa nationella yrkesprofiler tagits fram inom avfallshantering och återvinning:

 • Arbete inom återbrukshantering
 • Chaufför inom renhållning
 • Introduktion på ÅVC
 • Medåkare
 • Transportledare
 • Återvinningsarbetare på ÅVC
template

Dessa nationella yrkesprofiler har utvecklats inom vatten och avlopp:

 • Drifttekniker ledningsnät VA
 • Drifttekniker reningsverk VA
 • Drifttekniker vattenverk VA
 • Mätartekniker
template

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp på kommunal verksamhet.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö. Målet är att attrahera nya målgrupper och säkerställa att de har den kompetens som behövs.

Projektet tar fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra praktisk validering enligt de framtagna yrkesprofilerna. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga lärandemål.

Lärdomar och slutsatser

Tillväxtverket har tagit fram rapporten Enklare vägar till kompetensförsörjning – strategier för långsiktighet och mångfald Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
I rapporten lyfts projektet Till ett arbete via återvinning fram, eftersom projektet lyckas med både långsiktighet och skalbarhet. Dessa framgångsfaktorer lyfts i rapporten:

 • Projektet bedöms kunna bära sig själv finansiellt på lång sikt.
 • Uppskalning kan ske relativt sömlöst genom att fler arbetsgivare på eget initiativ ansluter sig till det nationella systemet.
 • Anpassning har skett till ordinarie strukturer och vi har använd ordinarie arbetsmarknadspolitiska strukturer, i detta fall lokala jobbspår, för att kompetensförsörja avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp.
 • Till ett jobb via återvinning lämpar sig väl för nationell drift, eftersom det syftar till att utveckla ett nationellt system för validering som Sobonas medlemmar över hela landet kan ansluta sig till.

IFAU

Renovas arbete med lokala jobbspår har även varit med i en rapport från IFAU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Rapporten visar att intensiv språkutbildning, arbetspraktik samt sök- och matchningshjälp dubblerade sysselsättningen bland lågutbildade nyanlända.

Dessutom dras slutsatsen att kostnaden för den insats som studerats är jämförelsevis låg. Man konstaterar också att det inte finns några praktiska hinder för att skala upp insatsen nationellt. Tid, resurser och förankring hos ledningen är avgörande för att lyckas.

En slutsats som kan dras efter två omgångar på Renovas jobbspår är att samverkan krävs för att koordinera insatserna i exempelvis ett lokalt jobbspår. På motsvarande vis synliggör valideringsprocessen vinsten med att samverka på en arbetsplats för att synliggöra lärande som sker på arbetsplatsen.

En tidig insikt var att nationella yrkesprofiler saknas och att validering av kunskaper är viktigt för att sätta ett formellt värde på kunnande. Här spelar handledarrollen en betydelsefull roll som ambassadör för det arbetsplatsförlagda lärandet.

En övergripande slutsats är att ”Sobona-modellen” för en mer inkluderande kompetensförsörjning kan spridas och implementeras nationellt, även inom fler yrkesområden.

Yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre

Arbetet sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna följa med i utvecklingen av behov som finns i samhället. Sobona har fått stöd från Tillväxtverket eftersom återvinningsbranschen har rekryteringsbehov och kan erbjuda bra instegsjobb för nyanlända. Tillväxtverket menar att yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre, eftersom både behov och tillgänglig kompetens synliggörs.

Tillväxtverket genomför en satsning för att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet i form av arbetsmarknadsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Projekten kommer att drivas av företag, organisationer och kommuner. De ska underlätta för företag att tillgodose sitt behov av kompetens genom att anställa eller hyra in personer som idag är nyanlända eller har varit utan arbete under en längre tid.

Vidare definierar projektet grundläggande kunskapsnivå för olika yrken och fastställer kompetens genom en kvalitetssäkrad process. Detta ger nya möjligheter till att anställa individer med olika bakgrund och visar att branschen tar ett större och aktivt ansvar för sin egen kompetensförsörjning.


Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet är sprunget ur Återvinningsuppropet och Vattenuppropet. Det lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning för att rekrytera smartare och mer inkluderande.

Tanken med projektet är att företag ska kunna erbjuda praktikplatser med validering som stöd under väldefinierade och handledarledda former.
Det här projektet har drivits inom ramen för Tillväxtverkets satsning “Enklare vägar till jobb och kompetens”.

Projektet generar kunskap som förvaltas och tas hand om i de två branschspecifika projekten Yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp och Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning.

Under 2018–2019 handlade projektet om att utveckla nya yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp utifrån OCN-metoden och genomföra en nationell panel. Detta arbete är nu klart och yrkesprofilerna finns som verktyg i projektet.

Under projektets gång har det tydliggjorts att det långsiktiga målet är och måste vara att skapa ett system för strukturerad och systematisk kompetensförsörjning på branschnivå.

Under 2020 fokuserade projektet på fortsatt validering och implementering, framtagande av Sobonas språkparlör, framtagande av fundament för affärsmodell, drift och förvaltning samt valideringsmodell. Branschmodellen skapar grunden som hela projektets slutsatser bygger vidare på.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får kommunala bolag inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp bättre förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet.


Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag. En vinst är att skapa ett närmare samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsenheter.

13 saker som projektet gör:

 1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med över 20 referensbolag.
 3. Har utvecklat modeller för lokala jobbspår såsom Renovas jobbspår utifrån nationella yrkesprofiler.
 4. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 5. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen och erbjuder handledarutbildning.
 6. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 7. Erbjuder strukturerade praktikplatser med utgångspunkt i framtagna yrkesprofiler och med validering som stöd.
 8. Medlemsbesök av Sobona för att starta processer och som stöd i utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen.
 9. Synliggör framgångsexempel som till exempel hur NSVA jobbar med att öka attraktiviteten för sig själva och hela VA-branschen.
 10. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 11. Hjälper till att ställa kompetenskrav vid upphandling.
 12. Projektet ska också skapa ett fundament för en branschmodell kring validering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp och föreslå hur verksamheten ska drivas vidare.
 13. Utveckling av Sobonas språkparlör. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt filmer som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen.

Utvecklade yrkesprofiler

En tydlig insikt är att det saknas yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller. Nu har dessa nationella yrkesprofiler tagits fram inom avfallshantering och återvinning:

 • Arbete inom återbrukshantering
 • Chaufför inom renhållning
 • Introduktion på ÅVC
 • Medåkare
 • Transportledare
 • Återvinningsarbetare på ÅVC
template

Dessa nationella yrkesprofiler har utvecklats inom vatten och avlopp:

 • Drifttekniker ledningsnät VA
 • Drifttekniker reningsverk VA
 • Drifttekniker vattenverk VA
 • Mätartekniker
template

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp på kommunal verksamhet.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö. Målet är att attrahera nya målgrupper och säkerställa att de har den kompetens som behövs.

Projektet tar fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra praktisk validering enligt de framtagna yrkesprofilerna. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga lärandemål.

Lärdomar och slutsatser

Tillväxtverket har tagit fram rapporten Enklare vägar till kompetensförsörjning – strategier för långsiktighet och mångfald Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
I rapporten lyfts projektet Till ett arbete via återvinning fram, eftersom projektet lyckas med både långsiktighet och skalbarhet. Dessa framgångsfaktorer lyfts i rapporten:

 • Projektet bedöms kunna bära sig själv finansiellt på lång sikt.
 • Uppskalning kan ske relativt sömlöst genom att fler arbetsgivare på eget initiativ ansluter sig till det nationella systemet.
 • Anpassning har skett till ordinarie strukturer och vi har använd ordinarie arbetsmarknadspolitiska strukturer, i detta fall lokala jobbspår, för att kompetensförsörja avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp.
 • Till ett jobb via återvinning lämpar sig väl för nationell drift, eftersom det syftar till att utveckla ett nationellt system för validering som Sobonas medlemmar över hela landet kan ansluta sig till.

IFAU

Renovas arbete med lokala jobbspår har även varit med i en rapport från IFAU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Rapporten visar att intensiv språkutbildning, arbetspraktik samt sök- och matchningshjälp dubblerade sysselsättningen bland lågutbildade nyanlända.

Dessutom dras slutsatsen att kostnaden för den insats som studerats är jämförelsevis låg. Man konstaterar också att det inte finns några praktiska hinder för att skala upp insatsen nationellt. Tid, resurser och förankring hos ledningen är avgörande för att lyckas.

En slutsats som kan dras efter två omgångar på Renovas jobbspår är att samverkan krävs för att koordinera insatserna i exempelvis ett lokalt jobbspår. På motsvarande vis synliggör valideringsprocessen vinsten med att samverka på en arbetsplats för att synliggöra lärande som sker på arbetsplatsen.

En tidig insikt var att nationella yrkesprofiler saknas och att validering av kunskaper är viktigt för att sätta ett formellt värde på kunnande. Här spelar handledarrollen en betydelsefull roll som ambassadör för det arbetsplatsförlagda lärandet.

En övergripande slutsats är att ”Sobona-modellen” för en mer inkluderande kompetensförsörjning kan spridas och implementeras nationellt, även inom fler yrkesområden.

Yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre

Arbetet sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna följa med i utvecklingen av behov som finns i samhället. Sobona har fått stöd från Tillväxtverket eftersom återvinningsbranschen har rekryteringsbehov och kan erbjuda bra instegsjobb för nyanlända. Tillväxtverket menar att yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre, eftersom både behov och tillgänglig kompetens synliggörs.

Tillväxtverket genomför en satsning för att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet i form av arbetsmarknadsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Projekten kommer att drivas av företag, organisationer och kommuner. De ska underlätta för företag att tillgodose sitt behov av kompetens genom att anställa eller hyra in personer som idag är nyanlända eller har varit utan arbete under en längre tid.

Vidare definierar projektet grundläggande kunskapsnivå för olika yrken och fastställer kompetens genom en kvalitetssäkrad process. Detta ger nya möjligheter till att anställa individer med olika bakgrund och visar att branschen tar ett större och aktivt ansvar för sin egen kompetensförsörjning.


Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

 • Återvinningsuppropet 2020
 • Faktablad deltagare
 • Faktablad företag
 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Sobonas verktyg för bredare rekryteringsvägar
 • Sobonas verktygslåda för kompetensförsörjning
 • Språkkontrakt Engelska
 • Språkkontrakt Franska
 • Språkkontrakt Arabiska
 • Språkkontrakt Somaliska
 • Språkkontrakt Farsi (persiska)
 • Språkontrakt Dari (afghansk persiska)
 • Språkkontrakt tigrinja
 • Språkkontrakt
 • Språkutveckling på arbetsplatsen - Ett verktyg för inkludering
 • Parlör - Chaufför inom avfall och återvinning
 • Assistent i museiverksamhet
 • Energi yrkesspecifika moduler
 • Skötsel och underhåll av fastighet
 • Vatten och avlopp - yrkes­specifika moduler
 • Värd inom besöksnäring och kulturarv
 • Faktablad Lättläst Svenska

Webbinarium – Språkutveckling på arbetsplatsen

Olga Orrit, språkvetare, berättar mer om språkutveckling på arbetsplatsen.

Yrkesprofiler och validering ger många vinster på Återvinningscentralen Kläpp

Lyssna på hur återvinningscentralen Kläpp arbetar med yrkesprofiler och validering.

Renovas Jobbspår gav Hassan jobb

Möt Hassan Abdullahi Hashi som har gått Renovas Jobbspår och nu fått fast anställning som miljöarbetare på Renova.

Till ett arbete via återvinning - om projektet

Till ett arbete via återvinning är ett projekt med syfte att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete. Det går faktiskt att lösa både kompetensbristen och utanförskapet samtidigt.

Yrkesprofilering och validering - Ett sätt för återvinningsbranschen att synliggöra kompetens och kvalitetssäkra lärande

Sobona, Renova, Kommunal, Gästrike återvinnare och Nordiskt Valideringsforum samarbetar för validering av kvalificerad arbetskraft.

Borab - Utbildade bedömare är nyckeln

Borab har utbildat handledare/bedömare som har arbetsledande roller. Tack vare validering kan de kvalitetssäkra vad medarbetarna faktiskt kan.

Yrkesprofilering och validering - Så går en valideringsprocess till

Det börjar med en färdig bedömningsplan utifrån kraven i yrkesprofilen. Denna innehåller frågor, övningar och checklistor som bedömaren och deltagaren arbetar med tillsammans. Ofta börjar deltagaren med en självskattning av yrkeskunskaperna.

Handledargruppen på Nacka vatten och avfall

Hur säkrar man kompetensförsörjning i ett längre perspektiv? Hur introducerar man handledarutbildning på ett klokt och effektivt sätt? Ett sätt är att cheferna identifierar handledare och att de får ingå i ett handledarnätverk.

Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher som har rekryteringsbehov.

Vattenuppropet och yrkesprofiler inom VA

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på.

Renovas jobbspår - Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.

Renovas jobbspår - Strategi, bakgrund och varför

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet är att säkra upp framtidens kompetensbehov och bidra till integration i regionen.

Renovas jobbspår - Samverkan är grundläggande för detta klarar man inte ensam

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet var att säkra upp framtidens kompetensbehov och samtidigt bidra till integration i regionen.

Digital konferens - Till ett arbete via återvinning

Under konferensen pratade vi om strategisk kompetensförsörjning, best practise och de praktiska verktyg som finns i projektet. Efter dagen fick deltagarna nya nycklar och verktyg för framtidens kompetensförsörjning.

Ta del av innehållet från Sobonas digitala konferens kring yrkesprofilering och validering inom återvinning och VA

Under konferensen berättade vi mer om de framtagna yrkesprofilerna som ligger som grund för validering och hur du gör för att komma igång. Nu skapar vi tillsammans en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom återvinning, avfall och VA. Konferensen ägde rum den 26 augusti 2020.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning