Header

OCN-metoden har valts för det systematiska kvalitetsarbetet. Metoden är erkänd och beprövad såväl i Sverige som internationellt.

Vart fjärde år genomgår respektive kompetensstandard med dess moduler som ingår i branschmodellen en ny relevanssäkringsprocess för att säkerställa innehåll och nivå.

Processen baseras på de rapporter och utvärderingar som årligen görs kopplat till användandet av branschmodellen i lärande- och/eller valideringssyfte samt förändringar i lagkrav och andra relevanta förändringar i omvärlden.

När en kompetensstandard i branschmodellen ska användas i form av lärande och/eller validering säkerställs att utbildade bedömare, intern och extern kvalitetssäkrare samt uppföljnings- och kontrollpunkter finns på plats.

Översyn

Branschen och den förvaltande organisationen genomför en årligen översyn av branschvalideringsmodellernas kompetensstandarder utifrån de protokoll som finns från samsynsmöten, standardiseringsmöten, rapporter från intern och extern kvalitetssäkrare samt förändringar i omvärlden.

Vid behov konsulteras relevant kompetens från de kvalitetssäkrande panelerna eller andra intressenter med kontinuerlig omvärldsbevakning.

Syftet är att hålla branschvalideringsmodellerna relevant och aktuell samt identifiera systematiska styrkor och svagheter.

Sidfot