Sobonas arbetsmiljöråd

Arbetsmiljörådet är en partsarena för strategiska arbetsmiljö- och samverkansfrågor inom branscherna Energi, Fastigheter, Flygplatser, Trafik samt Vatten och miljö.

samt Allmän kommunal verksamhet

Om Arbetsmiljörådet

Sobonas arbetsmiljöråd är en partsarena för strategiska arbetsmiljö- och samverkansfrågor inom branscherna Energi, Fastigheter, Flygplatser, Trafik samt Vatten och miljö. Syftet är att Rådet ska stödja lokalt arbetsmiljöarbete genom att:

 • Identifiera strategiska frågor
 • Göra omvärldsbevakning
 • Samverka med relevanta aktörer
 • Bidra till kompetenshöjning inom arbetsmiljöområdet

All information och material som Arbetsmiljörådet presenterar har tagits fram i samverkan mellan de centrala parterna.

En viktig del i arbetsmiljöarbetet är att samverka. Att tillsammans utifrån olika synvinklar, erfarenheter och kunskaper hitta svagheter som behöver förebyggas och styrkor som behöver stärkas och bibehållas gör verksamheterna starka och hållbara. Från våra olika håll kan vi också identifiera olika behov av möten, kunskapspåfyllning eller speciellt stöd.

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren arbetsmiljöansvaret men även arbetstagarna har skyldigheter att delta i arbetsmiljöarbetet, följa regler och rutiner samt påtala faror som uppstått.

Som ett led i detta vill vi från Arbetsmiljörådet ge er stödmaterial och inspiration till fortsatt utvecklig av ert arbetsmiljöarbete. Allt material som finns här har vi som representerar arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna tagit fram tillsammans. Även de länkar vi hänvisar till är godkända av oss.

Ta del av stödmaterial och länkar

Vad är psykisk ohälsa?

Två av de främsta riskerna för att arbetsrelaterad stress ska uppkomma är hög arbetsbelastning och problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen. Några andra vanliga risker är skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en film som kortfattar beskriver vad psykisk hälsa är och vad den påverkas av.

Se filmen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler tips

Vad är samverkan?

Samverkan är en metod och ett arbetssätt för att ta tillvara arbetsplatsens samlade kompetens, initiativ och engagemang. Samverkan bygger på en övertygelse om att alla kan och vill bidra till att utveckla verksamheten och hitta lösningar på problem. Samverkan kan omfatta det mesta som rör arbetet och arbetsplatsen. För att samverkan ska fungera behövs styrning, struktur och samsyn.

Att skapa en bra arbetsmiljö är bland annat att hitta formerna för delaktighet och att alla involverade bidrar utifrån sin arbetssituation. Eftersom alla i verksamheten behövs för att producera det som avses, kan alla bidra till att göra den gemensamma arbetssituationen så bra som möjligt. Med arbetssituation avses arbetsuppgifter, ansvar, arbetsplats, organisatorisk och social situation. Att involvera berörda och samverka bygger på en bra och förtroendefull dialog, att ha mod att pröva idéer och ta hand om och utvärdera resultatet. En verksamhet som tar tillvara medarbetares kompetenser och kreativitet skapar förtroende och engagemang.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön eftersom arbetsgivaren är den som leder och fördelar arbetet. Detta förpliktigar framför allt att identifiera risker som arbetstagarna kan drabbas av. Utifrån riskerna ska åtgärder vidtas för att förhindra ohälsa och att olyckor sker. Att göra sådana riskbedömningar på ett bra sätt kräver arbetstagarnas involvering. Detta kan genomföras på många olika sätt men att samverka i detta arbete berikar riskbedömningen och engagerar medarbetarna. Utifrån riskbedömningen tas sedan regler och rutiner fram som måste efterlevas. Det är lättare att följa dessa när de tagits fram i delaktighet.

Tips

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är sådant som gör att du känner dig kränkt och som är av sexuell karaktär. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat. För att det ska vara en fråga för arbetsplatsen ska det ske på arbetet eller i ett sammanhang som har med arbetet att göra, till exempel en konferens eller after work.

Exempel på sexuella trakasserier:

 • någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer som handlar om sex
 • någon sprider rykten om dig som handlar om sex eller din kropp
 • någon tar på dig på ett sätt som du tycker är obehagligt
 • någon kallar dig för något som anspelar på sex, och som är kränkande för dig
 • någon skickar oönskade meddelanden, bilder eller filmer som anspelar på sex till dig via till exempel sociala medier, mejl, chatt eller sms
 • någon ger dig oönskade sexuella förslag när ni träffas, via sociala medier eller på annat sätt.

Aktuella lagar och föreskrifter

 • Diskrimineringslag (2008:567) (DL)
 • AFS 2015:4 (OSA) Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • AFS 2001:1 (SAM) Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljölag (1977:1160) (AML)

Tillsynsmyndigheter är Diskrimineringsombudsmannen för DL och Arbetsmiljöverket för AML, SAM och OSA.

I diskrimineringslagen finns särskilda regler för vad arbetsgivare ska göra när de får information om att någon känner sig trakasserad eller sexuellt trakasserad. Det kallas för utrednings- och åtgärdsskyldighet. Kortfattat innebär det att

 1. utreda vad som hänt
 2. genomföra åtgärder för att förhindra att trakasserierna fortsätter
 3. följa upp att åtgärderna har haft effekt.

Det är ett lagkrav på att det ska finnas riktlinjer och rutiner som vägleder både arbetsgivaren och arbetstagaren om någon känner sig sexuellt trakasserad.

Tips

Vad är psykisk ohälsa?

Två av de främsta riskerna för att arbetsrelaterad stress ska uppkomma är hög arbetsbelastning och problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen. Några andra vanliga risker är skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en film som kortfattar beskriver vad psykisk hälsa är och vad den påverkas av.

Se filmen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler tips

Vad är samverkan?

Samverkan är en metod och ett arbetssätt för att ta tillvara arbetsplatsens samlade kompetens, initiativ och engagemang. Samverkan bygger på en övertygelse om att alla kan och vill bidra till att utveckla verksamheten och hitta lösningar på problem. Samverkan kan omfatta det mesta som rör arbetet och arbetsplatsen. För att samverkan ska fungera behövs styrning, struktur och samsyn.

Att skapa en bra arbetsmiljö är bland annat att hitta formerna för delaktighet och att alla involverade bidrar utifrån sin arbetssituation. Eftersom alla i verksamheten behövs för att producera det som avses, kan alla bidra till att göra den gemensamma arbetssituationen så bra som möjligt. Med arbetssituation avses arbetsuppgifter, ansvar, arbetsplats, organisatorisk och social situation. Att involvera berörda och samverka bygger på en bra och förtroendefull dialog, att ha mod att pröva idéer och ta hand om och utvärdera resultatet. En verksamhet som tar tillvara medarbetares kompetenser och kreativitet skapar förtroende och engagemang.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön eftersom arbetsgivaren är den som leder och fördelar arbetet. Detta förpliktigar framför allt att identifiera risker som arbetstagarna kan drabbas av. Utifrån riskerna ska åtgärder vidtas för att förhindra ohälsa och att olyckor sker. Att göra sådana riskbedömningar på ett bra sätt kräver arbetstagarnas involvering. Detta kan genomföras på många olika sätt men att samverka i detta arbete berikar riskbedömningen och engagerar medarbetarna. Utifrån riskbedömningen tas sedan regler och rutiner fram som måste efterlevas. Det är lättare att följa dessa när de tagits fram i delaktighet.

Tips

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är sådant som gör att du känner dig kränkt och som är av sexuell karaktär. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat. För att det ska vara en fråga för arbetsplatsen ska det ske på arbetet eller i ett sammanhang som har med arbetet att göra, till exempel en konferens eller after work.

Exempel på sexuella trakasserier:

 • någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer som handlar om sex
 • någon sprider rykten om dig som handlar om sex eller din kropp
 • någon tar på dig på ett sätt som du tycker är obehagligt
 • någon kallar dig för något som anspelar på sex, och som är kränkande för dig
 • någon skickar oönskade meddelanden, bilder eller filmer som anspelar på sex till dig via till exempel sociala medier, mejl, chatt eller sms
 • någon ger dig oönskade sexuella förslag när ni träffas, via sociala medier eller på annat sätt.

Aktuella lagar och föreskrifter

 • Diskrimineringslag (2008:567) (DL)
 • AFS 2015:4 (OSA) Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • AFS 2001:1 (SAM) Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljölag (1977:1160) (AML)

Tillsynsmyndigheter är Diskrimineringsombudsmannen för DL och Arbetsmiljöverket för AML, SAM och OSA.

I diskrimineringslagen finns särskilda regler för vad arbetsgivare ska göra när de får information om att någon känner sig trakasserad eller sexuellt trakasserad. Det kallas för utrednings- och åtgärdsskyldighet. Kortfattat innebär det att

 1. utreda vad som hänt
 2. genomföra åtgärder för att förhindra att trakasserierna fortsätter
 3. följa upp att åtgärderna har haft effekt.

Det är ett lagkrav på att det ska finnas riktlinjer och rutiner som vägleder både arbetsgivaren och arbetstagaren om någon känner sig sexuellt trakasserad.

Tips