Valideringsmodell för besöksnäring och kulturarv

 • Nationellt förankrad av branschen och hos arbetsmarknadens parter.
 • Utgår ifrån kompetensstandarder för respektive yrkesroll eller yrkesområde.
 • Innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering.
2 Yrkesprofiler
+5 Valideringleverantörer
+10 Yrkesbedömare

Nationella yrkesprofiler

Parter

Referensbolag

Valideringsmodell för besöksnäring och kulturarv

Valideringsmodellen är nationellt förankrad av branschen och hos arbetsmarknadens parter. Den utgår från kompetensstandarder för respektive yrkesroll eller yrkesområde. Valideringsmodellen innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering.

galve-energi-2

Verktygslåda för validering

Mer om valideringsmodellen

Bakgrund till validering

Bland Sobonas medlemsföretag inom besöksnäring och kulturarv finns verksamheter som museer, fritid/rekreation, kurs och konferens, teater samt arkeologi och fritidshamnar.

Under 2019 initierades ett yrkesprofileringsprojekt med delfinansiering av Arbetsförmedlingen. Syftet var att skapa fler möjligheter till strukturerade insteg i branschen.

Det genomförs en rad olika projekt och praktiksatsningar. Inom branschen finns ett stort behov att definiera vad som behövs för att skapa väldefinierade insteg och nya vägar in på arbetsmarknaden.

Under 2019 har deltagande bolag utvecklat två yrkesprofiler som numera finns som verktyg i valideringsmodellen.

Nationell kvalitetssäkrande panel 

Dessutom har en nationell kvalitetssäkrande panel genomförts. I panelen deltog representanter från: Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Arena Älvshögsborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Fyrishov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Got Event Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Museet Hamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Jamtli Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kalmar Läns Museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Mångkulturellt Centrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Region Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Scandic Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sobona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Stiftelsen Kulturmiljövård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Visit Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under 2020 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå utvecklats.

Sobona språkparlör Länk till annan webbplats. kompletterades under 2021 med innehåll från besöksnäring och kulturarv. Sobona har vidare under 2022 tillsammans med bland annat Kommunal och Svenska Badbranschen medverkat i en yrkesprofileringsprocess för introduktion till bad samt till badvärd.

Målet är att detta arbete kommer fortsätta som del av ett främjandeprojektet för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Vem är det för?

 • Arbetsgivarorganisationer
 • Arbetsmarknadsaktörer
 • Arbetstagarorganisationer
 • Branschkonsulter
 • Branschorganisationer
 • Företag
 • Individ
 • Myndigheter
 • Omställningsaktörer
 • Utbildningsanordnare.

Kvalitetsarbete

Branschvalideringsmodellens kvalitetssäkringskedja säker­ställer modellens drift och förvaltning med stöd av OCN-metoden. Här ingår kontinuerlig kvalitetssäkring, uppföljning och re­videring av branschmodellens innehåll samt väl definierade roller, ansvarsområden och behörigheter.

För att stärka in­dividens rättssäkerhet finns dessutom policys och riktlinjer för bland annat jämställdhet, icke-diskriminering och till­gänglighet.

Deltagaren och yrkesbedömaren samlar underlag för bedömning i ett IT-stöd som bland annat säkerställer ver­sionshantering och spårbarhet av material.

Rättssäkerheten för individen i lär-och bedömningssituationer utgår från principerna för ”the learner centered approach”, bedömningens nyckelbegrepp och kvalitetskrav, samt intern och extern kvalitetssäkring. Principerna ska säkerställa att varje individ fått förutsättningar att tillgodo­göra sig lärande samt visa uppnått kunnande.

De säkerställer, via standardiserings-och samsynsprocesser, att enskilda bedömningar är likvärdiga och enligt kraven på nivå och do­kumentation. Om en individ känner sig orättvist behandlad kan det bemötas genom den kvalitetssäkrande OCN-metoden.

Genom hela kvalitetssäkringskedjan, dess transparens och stöd-och kontrollfunktioner minimeras riskerna för jäv och osaklighet i bedömningar. Det skapar trygghet för indi­viden, bedömare samt interna och externa kvalitetssäkrare.

Kvalitetssäkringskedjans lagarbete minimerar risker för eventuella påtryckningar mot bedömningsprocessen och inblandade individer.

Yrkesprofiler utifrån strukturen i OCN-metoden

Yrkesprofilerna inom besöksnäring och kulturarv är framtaga utifrån strukturen i OCN-metoden, med hjälp av yrkeskunniga från såväl små som stora referensföretag runtom i landet.

Yrkesprofilerna är nationellt relevanssäkrade och förankrade hos arbetsmarknadens parter via en branschpanel, i syfte att säkerställa innehåll och struktur utifrån olika parters perspektiv, intressen och geografiska skillnader.

Det löpande arbetet sker med stöd av ett oberoende kansli för administration, utbildning och kvalitetssäkring.

Fortsatt utveckling sker i projektet Yrkesprofilering och validering inom besöksnäring och kulturarv.

Utvecklingen drivs vidare tillsammans med Sobonas branschråd Besöksnäring och kulturarv.

Startklart för validering

Upplägget för valideringsprocessen utgår från kartlägg­ningen av individens förutsättningar och förkunskaper. Be­dömaren utgår från kompetenskartläggningen och gör en plan för validering.

Det ska finnas en tydlig bedömningsplan, oavsett om det är en summativ eller formativ process.

Alla anpassningar dokumenteras och provas genom en intern kvalitetssäkring så kvalitetskrav och likvärdighet efterlevs och uppnås.

 • Bedömningskriterier
 • Bedömningsplaner
 • Digitalt verktyg som underlättar processen
 • Kvalitetssäkringskedja genom OCN-metoden
 • Kompetensintyg som är tydligt specificerade
 • Läranderesultat i valbara moduler
 • Relevanssäkrat innehåll
 • Validering sker på arbetsplatsen.
Visa modell för organisationen

Organisationsstrukturen och representationen i organisa­tionens olika delar skapar en god insyn, delak­tighet och möjligheter till påverkan för alla de primära aktörer och intressenter som slutit upp kring branschvalideringsmodel­len.

En viktig utgångspunkt har varit att utgå från eller anknyta till befintliga strukturer. Här finns direkta kopplingar till branschråd och arbetsgrupper.

Branschkansliet ska ansvara för centrala funktioner för ledning, planering, uppföljning, utveckling, kommuni­kation, administration och ekonomihantering samt myndighets- och samverkanskontakter relaterat till branschvalideringsmodellens drift och förvaltning.

I arbetet ingår att varje år sätta upp en treårig verksamhetsplan och budget för branschvalideringsmodellens drift och förvaltning.

Kompetenskansliet är huvudmannens verktyg för löpande drift och förvaltning av branschvaliderings­modellen.

Kompetenskansliet är i huvudsak beställare av tjänster som utförs inom ramen för drift och förvaltning, kvalitetssäkring och vidareutveckling av branschvalide­ringsmodellen.

Komptenskansliets uppgifter fastläggs mer i detalj ge­nom verksamhetsplan och budget.

Ansvarig för kansliet är Conny Larsson, Sobona.

Konkret
Innehållet i branschvalideringsmodellen beskriver på ett konkret, tydligt och handfast sätt vad man behöver behärs­ka i en viss yrkesroll i fråga om färdigheter, skickligheter, kompetens och grad av självständighet.

Detta blir tydligt i form av lä­randeresultat med bedömningskriterier samt med praktis­ka stöd och verktyg för tillämpningen.

Gemensamt
Branschvalideringsmodellen är nationell och framtagen av arbetsmarknadens parter, av branschen för branschen.

Transparent
Innehållet är framtaget genom en transparent och kvalitetssäk­rad metodik och process. Innehållet är öppet och tillgängligt för alla användare och intressenter som har nytta av det.

En organisation som vill stödja och delta i valideringsarbetet inom branschen kallas för ”valideringsleverantör”. Det kan vara som utförare, beställare, entreprenör, konsult, utbildningsanordnare, arbetsmarknadsaktör eller omställningsaktör.

En valideringsleverantör har en eller flera godkända OCN-bedömare som kan stödja lärande och genomföra valideringsprocesser i Sobonas valideringsmodell.

En valideringsleverantör behöver godkänna villkor och policy för valideringsleverantörer samt uppdatera kontaktuppgifter. Detta sker genom att fylla i formuläret som finns i dokumenten.

För att organisationen ska kunna vara verksam med bedömare och deltagare behöver förutsättningar enligt villkor och policys erbjudas och mötas upp.

Det ger behörigheter till att arbeta i OCN-databasen med tillgång till metoder och branschmodell med ansvar för lärande och valideringsprocess som genomförs.

Vidare är det av högsta betydelse att genomförandet innebär ett professionellt och etiskt bemötande.

Den som är utbildad OCN-bedömare och vill arbeta som bedömare behöver godkänna villkor och policy samt uppdatera dina kontaktuppgifter.

Detta gör man genom att fylla i formuläret som finns i dokumentarkivet.

Varför är det viktigt att godkänna villkor och policy?

Genom att få personlig behörighet att arbeta i OCN-databasen med tillgång till metoder och branschmodell, innebär det ansvar för det lärande och den valideringsprocess som genomförs.

Vidare är det av högsta betydelse att genomförandet innebär ett professionellt och etiskt bemötande.

Kartläggning av kompetens

Genom en kartläggning kan en individs kompetens tydliggöras, oavsett var, hur eller när individen har lärt sig någonting. Sobona erbjuder ett kartläggningsverktyg som del av branschvalideringsmodellen.

Detta kan ingå i en kartläggning:

 • Utbildning och arbetslivserfarenhet.
 • Konkreta generella kompetenser som är intressanta inom många yrkesområden.
 • Kunskaper och färdigheter som är kopplade till ett specifikt yrke eller yrkesområde.

När behövs en kartläggning?

Kartläggning är en naturlig startpunkt som ofta behövs inför någon form av beslut eller vägval vid exempelvis:

 • Rekrytering
 • Introduktion till nya arbetsuppgifter
 • Utvecklingssamtal
 • Utbildning
 • Lärande på arbetsplatsen
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Omställning.

Hur går en kartläggning till?

En kartläggning börjar ofta med en inledande del. Detta kan vara en kartläggningsintervju med en vägledare.

Intervjun ger en generell bild av individens kompetenser. Vidare ger intervjun en möjlighet att gå vidare till en fördjupad kartläggning som oftast genomförs med en yrkeskunnig individ eller en yrkesbedömare.

Resultatet av en första kartläggning är ofta en meritlista och/eller självskattning som är kopplat mot ett yrke.

Översiktlig kartläggning och fördjupad kartläggning

Kartläggning kan innefatta översiktlig kartläggning och fördjupad kartläggning, ofta med inslag av självskattningar. I kartläggningsprocessen kan viss bedömning ingå.

Översiktlig kartläggning ska beskriva övergripande vad en individ kan. Det handlar oftast om ett insamlande av betyg, dokument, upprättande av meritförteckning och beskrivning av andra typer av erfarenheter.

En översiktlig kartläggning är med andra ord bred i sin ansats.

Fördjupad kartläggning ska beskriva om en individ kan någonting. Kartläggningen ska vara utforskande och inriktad mot ett specifikt yrkes- eller kompetensområde.

Fördjupad kartläggning kan ske på olika sätt, beroende på vilken kompetensstandard som ska användas eller i vilken verksamhet individen befinner sig i.

Oftast ingår både teoretiska frågor, samtal och praktiska moment. Olika kartläggningsformulär, digitala verktyg och checklistor för observation kan användas.

Resultatet av en fördjupad kartläggning kan tydliggöras i ett kartläggningsutlåtande. Detta används som en del i upplägg och planering för validering.

Vid avslutad validering får individen ett intyg eller bevis som beskriver de validerade kunskaperna.

Självskattning är en viktig del i kartläggning

Självskattning skapar en bild av vad en individ anser om sin egen kompetens inom ett specifikt område. Det medvetandegör individen om vad det är som faktiskt krävs, när hen går vidare mot en bedömningsprocess.

Självskattning kan ingå i både den översiktliga och fördjupade kartläggningen, beroende på situation och vad som kompletterar självskattningen.

Resultatet av självskattningen kan sammanställas på både individ- och gruppnivå.

Sobona erbjuder självskattningar som en del i fördjupade kartläggningar, eftersom de är inriktade mot specifika kompetensstandarder.

Valideringsprocessen

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när det har förvärvats.

Implementering i din verksamhet

Läs mer om hur branschvalidering kan implementeras i din verksamhet.

Utvalda case

Valideringskonferensen 2023

Den 8 november 2023 anordnades Valideringskonferensen för femte året i rad. Konferensen vände sig till dig som är intresserad av validering, oavsett om du arbetar inom utbildnings- eller arbetsmarknadsområdet.

Vad är OCN-metoden?

För att kunna validera behövs en metod som kan kvalitetssäkra lärande och bedömning. Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och använder OCN-metoden (Open College Network).

Yrkesprofilering och validering inom besöksnäring och kulturarv

Nationella yrkesprofiler är framtagna och allt är startklart för validering. Nu genomförs främjande- och utvecklingsinsatser genom validering av kunskaper och kompetenser på arbetsplatsnivå.

Dokument och länklista

Arbetsförmedlingen - Validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ESF-projektet BOSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ESF-projektet Valideringslyft - Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EQF: European Qualifications Framework Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MYH: För dig som arbetar med branschvalidering och validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Servicebranschens utbildningsnämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SeQF – Sveriges referensram för kvalifikationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket – validering av kunskap och kompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKR: Vägen till jobben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TCYK: Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UHR: Validering få papper på kompetensen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Validering i väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valideringsdelegationen 2015–2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valideringskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård och omsorgscolleges riktlinjer för validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.