Block 3: Kompetensutveckling och omställning utifrån nationellt, regionalt och lokalt perspektiv

13.00–13.20 | Förebyggande åtgärder inom omställning skapar nya möjligheter
Eva Wikström, vd Omställningsfonden och Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS-företagens Trygghetsfond

Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling. Genom bland annat validering synliggörs de kompetenser som förvärvas i arbetslivet.

13.20–13.40 | Hållbar kompetensförsörjning genom regional samverkan
Cinna Adanko, metodutvecklare, projektledare Valideringsvoucher Validering Väst och Kicki Mällbin, verksamhetschef Validering Väst samt Rebecka Paldanius, projektledare Nordiskt Valideringsforum

Validering Väst är en del av Västra Götalandsregionens strategiska arbete med kompetensförsörjning. De driver just nu projektet RUVA (Regional utveckling av validering) som finansieras av Tillväxtverket samt Pilotprojekt Valideringsvoucher som finansieras av Miljö- och regionutvecklingsnämn-den, VGR.

Under föreläsningen får du veta mer om både Validering Väst arbete i stort och om dessa två projekt.

13.40–14.00 | Ett kommunalt perspektiv på validering
Ingrid Nilsson, förvaltningschef arbetslivsförvaltningen och Hampus Lindqvist, projektledare arbetslivsförvaltningen Härnösands kommun

Som ett led i att arbetat att rusta deltagarna inom kommunens olika arbetsmarknadsarenor arbetar man med validering. Genom valideringen skapas möjlighet att synliggöra deltagarnas färdigheter och kunskaper kopplade till de arbetsuppgifter som utförs på de olika arenorna.

14.00–14.10 paus

Block 4: Individ och arbetsplats

14.10-14.40 | Branschsamverkan för omställning, kompetensutveckling och inkludering
Christian Lundell
, vd Nordiska Textilakademin, Lennart Wahlstedt, Sveriges allmännyttas representant i Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté (TCYK) och Hans Andrén, vd och rektor Mode3

Hur kan man arbeta tillsammans för omställning och cirkulära jobb, kvalitetssäkra yrkeskompetens och skapa instegsjobb anpassade för individer med kort formell utbildning?

14.40–15.00 | Validering – en del av framtidens återbruk på VafabMiljö
Ludvig Ericsson, verksamhetsutvecklare och Natalie Lindkvist, projektledare VafabMiljö

VafabMiljö planerar att genomföra en validering av samtliga sina medarbetare på Återbruken enligt Sobonas branschvalideringsmodell.

En satsning som ska lyfta fram medarbetarnas kompetens och skapa en bas för vidare kompetensutveckling som stärker både individen och företaget i nuet och för framtiden.

För genomförandet får VafabMiljö ekonomiskt stöd från Omställningsfonderna.

15.00–15.20 | Valideringens betydelse för individen och arbetsplatsen
Barbro Andersson, vice ordförande Kommunal

Barbro ansvarar för frågor som rör arbetsmarknad, omställning samt bransch- och yrkesutvecklingsfrågor. Frågor som rör validering är en viktig del i detta.

Kommunal medverkar aktivt i Sobonas partsgemensamma branschvalidering och även i flera andra branschers valideringsarbete.

15.20–15.40 | Avslutning
Palle Lundberg, vd SKR, Per Nordenstam, vd Sobona och moderator Willy Silberstein rundar av, lyfter insikter och avslutar konferensen.