Branschvalideringens betydelse för kompetensförsörjningen

MYH ska stödja, följa och informera kring utvecklingen inom validering. Branschvalidering utgår från branschens och arbetsgivarnas behov.

Christer Bergqvist är enhetschef Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Helén Björnsdotter är projektledare på BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan). Länk till annan webbplats.

Christer och Helén berättade om myndighetens perspektiv på branschvalidering, betydelsen av yrkesbevis/nivåplacerade kvalifikationer i SeQF och lärdomar från BOSS.

Många individer kan fråga sig:

  • “Vad ska jag kunna för att utföra arbetet som jag har?”
  • “Har jag verkligen rätt kvalifikationer och hur kan jag visa dem?”
  • “Vilka lyckor finns hos mig och i organisationen?”
  • “Hur vet jag om organisationen har kompetensen som behövs?”

Verktygen validering och branschvalidering kan hjälpa till att besvara de frågorna.

– När de här frågorna är besvarade kommer nästa stora fråga: hur ska vi fylla på med det som saknas, konstaterar Christer.

Då blir det fokus på kompetensförsörjning och omställning. Det kan handla om olika utbildningsinsatser och rekryteringar.

Christer betonar att det är viktigt att ta vara på så mycket som möjligt av det som individer redan kan och fylla på med det som de behöver. Det blir alltmer angeläget att hantera det på ett strukturerat sätt som fungerar i hela branschen och i hela landet.

Christer betonar att det är viktigt att ta vara på så mycket som möjligt av det som individer redan kan och fylla på med det som de behöver.

MYH är samordnande i valideringsfrågor

MYH har i uppgift att vara samordnande i valideringsfrågor. De ska stödja, följa och informera om validering. Dessutom ska de arbeta med yrkeshögskolan och validering förekommer såväl inom utbildningssidan som inom branschvalidering.

– Validering kan integreras elegant i utbildningsupplägg. Ta till exempel YH-flex där individen får en reell validering som mäter kompetensen i förhållande till de examensmål som utbildningen leder till, berättar Christer.

Efter valideringen får individen en individuell utbildningsplan som fyller på med det som saknas. De som deltagit i YH-flex kan förkorta utbildningstiden med ända upp till 70 procent. Detta visar att validering fungerar.

De som deltagit i YH-flex kan förkorta utbildningstiden med ända upp till 70 procent. Detta visar att validering fungerar.

Myndigheten arbetar även med branschvalidering och stödjer med olika insatser, som till exempel det som de samlat i det socialfondsfinansierade projektet BOSS.

Vidare ska myndigheten vara en samordningspunkt för det europeiska referensramverket för kvalifikationer, EQF.

– Vi behöver ett gemensamt språk och gemensamma verktyg. När vi har definierat vad som behövs ska processer tas fram för hur individer kan valideras mot kvalifikationer, säger Christer.

Christer berättar att mycket händer på valideringsfronten. En rapport från 2020 visar att det finns 30 olika branschvalideringsmodeller och 30 yrken att validera mot. Kvalifikationsramverket SeQF innehåller 20 kvalifikationer.

Det sker en kraftfull ökning av antalet kvalifikationer av yrken som kommer nivåplaceras. Förutsättningarna för en nationell struktur för omställning och kompetenshöjning med validering har vuxit rejält och kommer växa ytterligare.

– Det pågår mycket arbete med digitalisering. Tillsammans med sju andra myndigheter har vi fått ett uppdrag kring en gemensam datainfrastruktur. En del av detta är att utveckla en digital kvalifikationsdatabas, berättar Christer.

Projektet BOSS

Helén berättar att Myndigheten för yrkeshögskolan är projektägare till Boss och att ett 20-tal branscher har valt att gå samman i projektet.

Målgruppen är framför allt branschrepresentanter som arbetar med att utveckla och förvalta branschkvalifikationer och valideringsmodeller.

Projektet verkar för att höja legitimiteten och överförbarheten för valideringsresultat. Syftet är att öka nyttan och användning av branschvalidering för arbetsgivare och individer.

– Under de här åren har ett 30-tal branschorganisationer medverkat. Det har varit ett otroligt kunskapsutbyte, berättar Helén.

Utan BOSS hade mångas utvecklingsarbete inte fortlöpt så snabbt. Det är tydligt att branschvalidering är ett verktyg som kan göra skillnad.

Branscher i samverkan lär av varandra

Från början många branscher tveksamma om de kunde lära av andra branscher, eftersom mycket är specifikt och unikt inom en bransch. Men projektet har blivit mycket framgångsrikt.

– I mötet mellan branscherna har en arena skapats som ger energi till utvecklingsarbetet. För arbetet kan inte enbart göras inom en bransch; arbetet blir bättre när det görs tillsammans, konstaterar Helén.

Arbetet kan inte enbart göras inom en bransch; arbetet blir bättre när det görs tillsammans.

Många gånger är vissa “unika” kompetenser för en viss bransch, faktiskt överförbara till en annan bransch. Detta blir tydligt och viktigt vid omställning.

Den 25 november 2021 är det slutkonferens för BOSS-projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Då ska de paketera och sammanfatta nästan fyra års arbete med utveckling och kvalitetssäkring av branschkvalifikationer och valideringsmodeller.

Den 26 november anordnar myndigheten SeQF-seminarium- huvudnyckel för effektiv kompetensförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det blir exempel på praktisk användning av SeQF från branscher och företag som kartlägger, validerar och utvecklar medarbetarnas kompetens till att matcha kompetenskraven för olika yrkesroller.

Vidare diskuteras vägen mot ett kompetensförsörjningssystem som hålls samman av nivåplacerade kvalifikationer i SeQF.

Christer skickar med alla som arbetar med kompetensförsörjning ska tänka i kvalifikationer:

– Använd SeQF för att förfina eller vidareutveckla era branschvalideringsmodeller så ni har bra verktyg för att validera medarbetare samt genomföra precisa och välinvesterade insatser inom kompletterande utbildningar, säger Christer.

Helen håller med och flikar in detta ger en boost för befintliga medarbetare. För genom att arbeta med kvalifikationer blir de sedda, får tydligare yrkeskrav och växer.