13:30–13:35: Inledning

Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Willy Silberstein, moderator
Per Nordenstam, vd Sobona

13:35–14:15: Block 1

13:35-13:55 | Framtidsspaning: Nacka vatten och avfall

Många som arbetar inom VA-branschen har stor erfarenhet och kompetens som tillägnats genom praktiskt utförande och informellt lärande på arbetsplatsen.

Tack vare validering får medarbetarna på Nacka vatten och avfall ett erkännande och en fördjupad bild av sin kompetens. Detta är värdefullt både för företaget och för medarbetarna som får ett erkännande för sin kompetens genom ett formellt bevis.

Med yrkesprofilerna som grund för valideringen öppnas också möjligheter att anställa personer från andra branscher med liknande yrkeskompetenser. De bidrar även till att öppna upp för nyanlända med yrkeskunnande, som är en viktig aspekt för att klara kompetensförsörjningen.

Mats Rostö, vd Nacka vatten och avfall och ordförande Sobonas branschråd Vatten och Miljö

 

13:55-14:15 | VA-branschen står inför den största strukturomvandlingen i modern tid

Ett förändrat klimat, ökade krav på beredskap, den gröna omställningen och en historisk underhållsskuld skapar ett enormt förändringstryck på branschen.
De stora investerings och utvecklingsbehoven bedöms generera 23 000 årsarbeten fördelat inom offentlig och privat sektor. Behoven finns i hela landet, från norr till söder. Har vi pengarna, har vi kompetensen för att öka takten?

Pär Dahlheim, vd Svenskt Vatten

14:15–14:20 | Paus

14:20–15:20: Block 2

14:20–14:40 | Branschvalidering - validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi

Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har i uppdrag att stödja, följa och informera kring utvecklingen inom valideringsområdet.

Branschvalidering utgår ifrån branschens och arbetsgivarnas definierade behov och förankras nationellt av branschen och arbetsmarknadens parter. Ta del av myndighetens perspektiv på branschvalidering, betydelsen av nivåplacerade kvalifikationer i SeQF.

Anna Kahlson, samordnare SeQF/NSP EQF & utredare kompetensförsörjning och livslångt lärande på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

 

14:40–14:55 | Arbetsmarknadsavtal

Som ett led i Sobonas arbete med kompetensförsörjningsfrågor, har ett nytt arbetsmarknadsavtal, ÖKA (Överenskommelse för kompetens-och utbildningsanställning) tecknats med samtliga fackliga motparter.

ÖKA syftar till att främja arbetsgivarens och branschens kompetensförsörjning. Ghazal kommer berätta mer om den nya kompetens- och utbildningsanställnigen och de möjligheter det ger för att stödja branschens kompetensförsörjning.

Ghazal Hernesten, förhandlare Sobona

 

14:55–15:25 | Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg som möjliggör det livslånga lärandet

Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling.
Genom bland annat validering synliggörs de kompetenser som förvärvas i arbetslivet.

Per Fremark, tf produktionschef Österlen VA
Sara Anheden, utredningssekreterare Österlen VA
Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS, Omställningsfonden

15:25–15:30: Paus

15:30–16:10: Block 3

15:30–15:50 | Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett avancerat praktikprogram på fyra månader för nyanlända akademiker som ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer.

Det är ett samverkansprojekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Genom Jobbsprånget skapas nya kontakter och möjligheter att fylla kompetensgap med resurser som står utanför arbetsmarknaden i dag.

Alexandra Ridderstad Wachtmaister, vd Jobbsprånget

 

15:50–16:10 | Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen på ditt företag

Validering är en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande, oberoende av hur det förvärvats.

Det innebär att kunnande kan ha förvärvats såväl genom formell utbildning som genom informellt lärande.

Yrkesprofiler är grunden för att kunna validera. Dessa nationella yrkesprofiler finns inom vatten och avlopp:

Drifttekniker - reningsverk VA
Drifttekniker - vattenverk VA
Mätartekniker - VA
Ledningstekniker - VA ledningsnät Länk till annan webbplats.
Underhållstekniker - VA Länk till annan webbplats.

Under 2024 kommer Sobona utveckla dessa tre nya yrkesprofiler inom vatten och avlopp:
Projektledare - ledningsnät
Projektör - ledningsnät
Kundservicemedarbetare VA.

Arbetet sker med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum
Frida Bjerkman, verksamhetsutvecklare kompetensförsörjning samt projektledare valideringsprojektet Nacka vatten och avfall

16:10-16:15: Avslutning

Moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen

Willy Silberstein, moderator
Per Nordenstam, vd Sobona
Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli