Implementeringsmodellen

Här kan du läsa mer om hur branschvalidering kan implementeras i din verksamhet.

Nu finns verktyg framme i form av yrkesprofiler, kompetensmoduler, bedömningskriterier, IT-stöd. Startklart! Men hur kommer man i gång praktiskt? Hur gör vi verkstad av det här?

Det finns fyra viktiga steg. Vi har kallat dem:

1. Beslut
2. Styrning
3. Validering
4. Revidering

1. Beslut

Handlar om förankring och beslut i högsta ledningen om att arbeta med branschvalideringsmodellen som verktyg för att kvalitetssäkra sin kompetensförsörjning. Det handlar om att skapa insikt om vad det handlar om. Ett medvetet och aktivt beslut i den högsta ledningen är av allra största vikt. Det är också viktigt att förankra detta på den fackliga sidan. Beslutet som tas behöver också återspeglas i de styrande dokument man har till exempel policy och riktlinjer för kompetensutvecklingsarbetet. HR har en väldigt viktigt roll i detta.

2. Styrning

Det handlar om information och förankring i verksamheten. Att grunda för och styra in branschvalideringen på bästa sätt i organisationen. Att förankra hos berörda chefer och arbetsledare. Att utse och utbilda handledare, bedömare och kvalitetssäkrare. Att avgränsa och planera i vilken omfattning man startar upp. Till exempel vilka kompetensmoduler och yrkesprofiler som är lämpligast att börja med samt i vilken del av organisationen/verksamheten.

3. Validering

Sedan kommer vi till själva genomförandet. Att göra en kompetenskartläggning-/-bedömning av befintlig kompetens hos utvalda medarbetare. Att ta fram en kompetensutvecklingsplan på lämplig nivå och omfattning. Genomföra den praktiska handledning och bedömningen. Bedöma och kvalitetssäkra resultat. Dokumentera. Utfärda kompetensintyg/yrkesbevis.

4. Revidering

Viktigt att utvärdera arbetet och resultatet. Att arbeta med kompetensförsörjning och kompetensförsörjning är ett kontinuerligt arbete.

Verktygslåda för validering

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Upptäck Enklare väg