Filmer om inkluderande kompetensförsörjning

Här har vi samlat alla filmer om kompetensförsörjning. Filtrera gärna utifrån case, föreläsningar, verktyg eller utbildningar. Hoppas du blir inspirerad!

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 - Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Förutsättningar för utveckling och arbete med validering i Sverige, perspektiv på livslångt lärande samt kompetensutveckling och omställning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 - Ekonomiperspektiv i en föränderlig värld - lågkonjunktur 2023

Snabb inflation, stigande räntor, komponentbrist, personalbrist och krig i Ukraina gör att ekonom ser tuff ut under kommande år.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 - Branschvalideringens vikt för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Ta del av MYH:s perspektiv på branschvalidering, betydelsen av yrkesbevis/nivåplacerade kvalifikationer i SeQF och lärdomar från BOSS.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 - Paradigmskifte eller bara lite annorlunda? - En arbetsmarknad i förändring.

Hur kan vi gemensamt möta de utmaningar vi står inför kopplat till alla de bitar som ingår i kompetensförsörjnings-pusslet.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 - Validering och perspektiv på det livslånga lärandet - vad säger forskningen?

Ta del av forskning om validering av kompetens och livslångt lärande samt yrkeslärares kompetensutveckling och vuxenutbildningens marknadisering.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 - Ett utbildningsperspektiv på livslångt lärande och validering

Hur påverkar en snabb och föränderlig arbetsmarknad det formella utbildningssystemet? Och hur kan arbetsgivares behov involveras?

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 - Mikromeriter och projektet "Kompetenspasset" som kan säkra kompetens

I Kompetenspasset genomförs ett antal piloter som undersöker vilken roll mikromeriter (små pusselbitar av kompetens) kan ha i det livslånga lärandet.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 - Förebyggande åtgärder inom omställning skapar nya möjligheter

Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till kompetensförsörjningen som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 - Hållbar kompetensförsörjning genom regional samverkan

Effektiva strukturer för validering främjar långsiktig och strategisk kompetensförsörjning. Region Dalarna medverkar i projektet Valideringslyftet.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 - Lärlingsutbildningar utifrån nationella yrkesprofiler

Hur kan validering och lärlingsutbildningar kombineras för att underlätta arbetsgivares kompetensförsörjning?

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 - Aktuella utbildningsfrågor utifrån ett nationellt perspektiv

Liberalernas etta och ordförande i Utbildningsutskottet Fredrik Malm delade med sig av utbildningsfrågor utifrån ett nationellt perspektiv.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 - MKB om Gårdsvärdar och hur validering ger ett formellt värde

MBK startade projektet Gårdsvärdar 2018. Nästa steg är att validera gårdsvärdarnas kunskaper och erbjuda dem ett formellt kompetensintyg.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 - Moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter

Per Nordenstam, vd Sobona, Anna-Karin Jendert, vd Nordiskt Valideringsforum och Thomas Nylund, moderator, summerar Valideringskonferensen 2022.

Filmbild

Branschvalidering utvecklar kompetensförsörjningen på Vamas

Vamas använder Sobonas nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen. I början upplevde Vamas att valideringen var komplicerad. Men tack vare nya insikter och kunskaper efter en genomförd bedöma...

Filmbild

Lokala jobbspår är en viktig del i Renovas arbete med kompetensförsörjning

Renova startade ett tredje lokalt jobbspår 2022. I jobbspåret skräddarsys utbildning, yrkessvenska och praktik med C-körkort med yrkeskompetensbevis för elva deltagare under 42 veckor (40 skolveckor).

Filmbild

Luleå Energi säkrar kompetensförsörjningen med hjälp av nationell valideringsmodell

Stora förändringar påverkar energibranschen. För att möta nya behov och högt ställda krav behöver energiföretagen säkra sin långsiktiga kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Filmbild

Breddad rekrytering möter Lunets kompetensförsörjningsutmaningar och främjar nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Koncernen Luleå Energi är ägare av Lunet, ett kommunalt dotterbolag som äger, driftar och bygger ut fibernätet i Luleå. Tillsammans tar de nya kliv i kompetensförsörjningsarbetet genom att bland annat erbjuda praktik och yrkesintroduktionsanställningar.

Filmbild

Introduktionsfilm Enklare väg

Enklare väg är navet där verktyg, kunskap och inspiration kan utveckla hur du arbetar med kompetensförsörjning, utifrån era förutsättningar och behov. Vi vänder oss till dig som arbetar med kompetensförsörjning, samhällsnytta och vill rekrytera inkluderande.

Filmbild

Handledarutbildning

Många organisationer hävdar att ”personalen är vår viktigaste resurs”. Men hur får du ut det mesta möjliga av deras potential? Sobonas handledarutbildning hjälper medarbetare att bli bra förebilder samt ger nyanställda och praktikanter en bra introduktion.

Filmbild

Inkluderande rekrytering - Webbutbildning

En inkluderande arbetsplats välkomnar alla som har rätt kompetens. Men samhället, värderingar, normer och attityder förändras allt snabbare. Dessa värderingsförändringar kan vara en utmaning för arbetsgivare. Därför har vi tagit fram det här verktyget.

Filmbild

Inkluderande rekrytering - Workshop

Sobona erbjuder en halvdagsworkshop för ledningsgrupper på temat inkludering och mångfald. Målet är samsyn och en gemensam handlingsplan för att öka inkluderingen.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – introduktion

Alla medlemmar säger att kompetensförsörjning är deras största utmaning. Men att gå från den insikten till att faktiskt göra något är ett skifte i mindset.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Energiföretagen Sverige - En växande bransch kräver innovativ kompetensförsörjning

Energibranschen växer och behöver nya medarbetare. Det beror på elektrifieringen av samhället, där el ersätter fossila bränslen i industrin och i transportsektorn, och på att många medarbetare går i pension.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – SeQF och MYH - Effektiva verktyg för kompetensförsörjning

SeQF och branschvalidering skapar förutsättningar för att effektivt identifiera kompetensbehov hos arbetsgivare och individers kompetens. Det bidrar till kompetensutveckling hos både individ och företag.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder för kompetensförsörjningen

Med förebyggande insatser kan Omställningsfonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som i sin tur bidrar till medarbetarnas utveckling.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Kompetensförsörjning och branschperspektiv från Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen har fått en annan syn på kompetens tack vare de framtagna yrkesprofilerna och Sobonas modell för branschvalidering. Nu ska de börja arbeta med yrkesprofilen Fiberinstallatör.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Arbetsförmedlingen – snabbspår för energiingenjörer

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter inom energisektorn samarbetar sedan 2015 kring frågor som rör nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Luleå tekniska universitet - snabbspår för energiingenjörer

Snabbspårsutbildningarna Energiteknik och Elkraftsteknik vänder sig till utrikesfödda akademiker. De är ofta är högutbildade men saknar svensk branschkunskap och tillräckliga kunskaper i svenska språket.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Nordiskt Valideringsforum – Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats.

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – summering och insikter från dagen

Per Nordenstam, vd Sobona och Willy Silberstein, moderator summerar konferensen och lyfter insikter och reflektioner från förmiddagen.

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 - Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 - Kompetensbehov och validering inom fastighetsbranschen

Kompetensbehov och validering inom fastighetsbranschen

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 - Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg för att möjliggöra det livslånga lärandet

Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder för livslångt lärande

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 - Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen på ditt företag

Yrkesprofilering, kartläggning och validering för kompetensförsörjningen

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 - Mångfald och inkludering i praktiken – MKB:s gårdsvärdar skapar nya vägar in på arbetsmarknaden

MKB:s gårdsvärdar skapar nya vägar in på arbetsmarknaden

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 - Sobonas rapport 2022 kring morgondagens medarbetare

Det bästa av två världar” - Sobonas rapport om morgondagens medarbetare

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 - Branschvalidering - behovet av att tänka annorlunda i en snabbt föränderlig omvärld

Branschvalidering möter befintliga och nya kompetensbehov

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 - Moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen

Moderator lyfter avslutande reflektioner och rundar av konferensen

Filmbild

Energikonferensen 2022 - Energibranschen växer och behöver nya många nya medarbetare under kommande år

Enligt en undersökning från Energiföretagen Sverige behöver 8 000 tekniker och ingenjörer anställas i svenska energiföretag fram till 2025.

Filmbild

Energikonferensen 2022 - Sobonas innovationsakademi stöttar kommunala företag

Hur vi kan rusta oss för de stora utmaningar vi står inför har betydelse för hur vi kan lyckas rekrytera och behålla medarbetare i organisationen.

Filmbild

Energikonferensen 2022 - Branschvalideringens betydelse för komptensförsörjningen

Branschvalidering innebär att en individs kunskap och kompetens synliggörs för att bättre möta branschernas behov och efterfrågan.

Filmbild

Energikonferensen 2022 - Energy Buddies matchar nyanlända med anställda inom energibranschen

SCB:s långsiktiga prognoser visar att det kommer saknas 100 00 teknikutbildade 2030, varav många ingenjörer, men också 50 000 yrkesutbildade.

Filmbild

Energikonferensen 2022 - Validering som en viktig del i processen för språkutveckling

Vad bör du tänka på när du gör yrkesvalideringar med andraspråkstalare? Vad innebär klarspråk med ett andraspråks-fokus?

Filmbild

Energikonferensen 2022 - Hur gör Driftklart för att få tag på nya medarbetare med erfarenhet?

Driftklart arbetar med drift, underhåll och förvaltning i energibranschen. De märker av kompetensbristen och har sökt fler vägar för att rekrytera.

Filmbild

Energikonferensen 2022 - Jobbsprånget och Tekniksprånget är två vägar till morgondagens komptens

Jobbsprånget riktar sig till nyanlända akademiker.

Filmbild

Energikonferensen 2022 - Jobbsprånget och Tekniksprånget är två vägar till morgondagens komptens

Tekniksprånget inspirerar individer som är under 21 år att läsa en högre ingenjörsutbildning.

Filmbild

Energikonferensen 2022 - Strategisk kompetensförsörjning - så fortsätter vi framåt

Per Nordenstam, vd för Sobona och Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige sammanfattar Energikonferensen 2022.

Filmbild

Introduktion till Sobonas handledarutbildning

Sobonas handledarutbildning hjälper medarbetare att bli goda förebilder. Både handledaren, den handledde och organisationens roll tydliggörs. Här erbjuds kunskaper för att göra intryck och avtryck i en individs utveckling.

Filmbild

Språkutveckling på arbetsplatsen

Att förstå språket på arbetsplatsen är grunden för att kunna utföra ett arbete. Och för att språket ska utvecklas behöver det praktiseras i de vardagliga arbetsmomenten och i vardaglig kommunikation.

Filmbild

Validering

Validering handlar om att synliggöra, bedöma samt ge erkännande och värde åt kunnande som individer har tillägnat sig utanför formell utbildning. Validering tillför värde och nytta för såväl individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare som samhället.

Filmbild

Yrkesprofiler

Med hjälp av yrkesprofiler skapas tydlighet och insikter över vad individer behöver kunna inom ett yrkesområde. De ger ett gemensamt språk kring olika yrken och yrkesområden. Bransch efter bransch upptäcker fördelen med att arbeta med nationella yrkesprofiler.

Filmbild

Brandkåren Attunda - En inkluderande arbetsplats där alla får ta plats

Tack vare praktikplatser har Brandkåren Attunda hittat nya rekryteringsvägar, fått nya intryck och stärkt verksamhetens kompetens.

Filmbild

Rådgivning vid anställning

Vi på Sobona hjälper till med rådgivning och förhandlingar vid neddragningar, nedskärningar och uppsägningar. Sobona tecknar även kollektivavtal, erbjuder rådgivning och utbildning kring olika anställningsformer.

Filmbild

Yrkesintroduktionsanställningar

Yrkesintroduktionsanställningar är en anställningsform för ungdomar, nyanlända eller långtidsarbetslösa där arbete kombineras med lärande. Syftet är att du som arbetsgivare ska kunna säkerställa ert kompetensbehov.

Filmbild

Genväg till Arbetsförmedlingen

Genväg till Arbetsförmedlingen sammanfattar och beskriver Sobonas nationella samarbete med Arbetsförmedlingen. Det fångar upp anställningsbehov och praktikplatser hos medlemsföretagen på ett strukturerat sätt.

Filmbild

Praktik

Forskning visar att arbetsprov såsom praktikplatser är en träffsäker rekryteringsväg eftersom många företag gör bra rekryteringar efter praktikperioder. Praktik är både en verksamhetsfråga och en HR-fråga.

Filmbild

Arbetsmodeller och kunskap

Sobonas modeller skapar trygghet genom ett helhetsperspektiv. Modellerna är ett stöd för hr i det dagliga arbetet samt till vd och ledning på ett övergripande strategiskt plan.

Filmbild

Tekniksprånget och Jobbsprånget

Detta är två nationella praktikprogram som hjälper till att säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Båda är projekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Filmbild

Nationella upprop

Vi på Sobona har initierat nationella upprop för att skapa smartare rekryteringar. Uppropen synliggör kompetensförsörjningen och hjälper dig tänka både smartare och mer strategisk vid rekrytering.

Filmbild

Affärsverken - Ett hedersuppdrag att få introducera till den kultur vi valt

Affärsverken jobbar långsiktigt med handledarutbildning för att rekrytera rätt medarbetare. Verktyget har blivit en energiboost, ett stöd och en utvecklande process.

Filmbild

Affärsverken - Inkludering och handledarutbildning är viktiga delar i affärsnyttan

En bra introduktion och handledarutbildningen är viktiga delar för att hjälpa nya medarbetare komma in i arbetet. Vidare är språkutveckling på arbetsplatsen viktigt för att hjälpa individer som saknar språket att lära sig tala, skriva och förstå svenska.

Filmbild

Borab - Utbildade bedömare är nyckeln

Borab har utbildat handledare/bedömare som har arbetsledande roller. Tack vare validering kan de kvalitetssäkra vad medarbetarna faktiskt kan.

Filmbild

Energibranschen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning genom Energiuppropet och nationella yrkesprofiler

Energibranschen kommer ha ett stort rekryteringsbehov under överskådlig tid av många olika yrkeskategorier. Energiuppropet är viktigt för branschen eftersom det ger verktyg för att öka mångfalden på företaget.

Filmbild

Energi 2019 - Lyft språket på jobbet

Olga Orrit är språkutvecklare på VO-college. Olga menar att språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet.

Filmbild

Famntaget Omsorg - Rekrytering med hjärta och kompetens

Sobona har varit en länk mellan Famntaget och Arbetsförmedlingen i Solna. Tack vare samarbetet har Famntaget kunnat rekrytera nyanlända som studerat till den kompetens som krävs för yrket och samtidigt breddat sin rekryteringsbas.

Filmbild

Gästrike återvinnare - Genom Återvinningsuppropet utvecklar vi branschen

Gästrike Återvinnare gick från ord till handling genom att ta emot praktikanten Ana-Marie Shar. Praktikplatsen blev ett instegsjobb eftersom Ana-Marie senare anställdes som kommunikatör under en period.

Filmbild

Gävle Energi - Så fungerade Jobbsprånget för oss

Jobbsprånget matchar medlemsföretagens behov med kompetens hos nyanlända akademiker. Det är ett projekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Filmbild

Gävle Energi - Så fungerade Tekniksprånget för oss

Gävle Energi har använt sig av Tekniksprånget under flera år för att inspirera unga att läsa vidare inom teknisk utbildning. Här berättar Gävle Energi om hur det har fungerat för dem.

Filmbild

Handledargruppen på Nacka vatten och avfall

Hur säkrar man kompetensförsörjning i ett längre perspektiv? Hur introducerar man handledarutbildning på ett klokt och effektivt sätt? Ett sätt är att cheferna identifierar handledare och att de får ingå i ett handledarnätverk.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - Moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen

Per Nordenstam, vd Sobona Thomas Nylund, moderator summerar konferensen och lyfter insikter och reflektioner från förmiddagen.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen på ditt företag

Yrkesprofiler är grunden för validering. Validering innebär en bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av en individs kompetenser.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - Nodava – branschvalidering – en röd tråd genom kompetensförsörjningen

Nodava berättar om hur de använt Sobonas modell för branschvalidering i sitt arbete och hur de ser på fortsatt användning av verktyget i verksamheten.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg för att möjliggöra det livslånga lärandet

Förebyggande insatser kan bidra till kompetensförsörjningen som medlemsföretagen behöver och som i sin tur bidrar till medarbetarnas utveckling.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - Lokala jobbspår utifrån arbetsgivarnas behov

Malmö stad och Arbetsförmedlingen berättar om lokala jobbspår utifrån arbetsgivarperspektiv. Samverkan sker på flera nivåer och resultaten är goda.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - SeQF och branschvalidering – effektiva verktyg för kompetensförsörjning

SeQF och branschvalidering skapar förutsättningar för att effektivt identifiera kompetensbehov hos arbetsgivare och individers kompetens.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - Kompetensförsörjning – en framtidsspaning med Tony Clark, vd Avfall Sverige

Avfall Sverige har en omfattande egen utbildningsverksamhet. De insåg att branschvalidering passar väl in tillsammans med deras utbildningar.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - Kompetensförsörjning – en framtidsspaning med Pär Dalheim, vd Svenskt Vatten

Sveriges vattennät är eftersatt. För att det ska fungera och säkra vattenförsörjningen krävs investeringar på 460 miljarder kronor fram till 2040.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - Kompetensförsörjning – en framtidsspaning med Mats Rostö, vd Nacka vatten och avfall

Utmaningar inom kompetensförsörjning är inte en ny utmaning för VA-branschen. Nu väntar stora utmaningar och branschen måste börja arbeta annorlunda.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Per Nordenstam, vd Sobona och Thomas Nylund, moderator inleder konferensen med att konstatera att kompetensförsörjning är den största utmaningen.

Filmbild

Jamtli - En temapark som jobbar med historia, kultur och mångfald

Jamtli i Östersund är ett friluftsmuseum/en temapark med en bred verksamhet. Tack vare ett strukturerat arbetssätt kring introduktion och handledning har Jamtli kommit långt i sin process kring mångfald, inkludering och kompetensförsörjning.

Filmbild

Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher som har rekryteringsbehov.

Filmbild

Luleå Energi - Det är dags att riva språkbarriärer och öppna dörrarna för nya rekryteringsvägar

Luleå Energi har öppnat dörrarna och rivit språkbarriärer, vilket ger alternativa rekryteringsvägar. De tittar på kompetens och meriter för att hitta kvalificerade medarbetare med bred erfarenhet och nya influenser.

Filmbild

Nacka vatten och avfall - En mer inkluderande rekrytering är målet

På Nacka vatten och avfall bidrar yrkesprofiler och validering till att skapa en mer inkluderande rekrytering.

Filmbild

Nodra - Det finns många människor med kompetens vi inte har råd att bortse ifrån

Nodra tycker det är viktigt att ge alla en chans att göra bra ifrån sig på intervjuer och i arbetsrollen. De märkte direkt att drivet från praktikanter och trainees smittade av sig.

Filmbild

Renova storsatsar på handledning och introduktion

Med stöd och inspiration från Sobona inledde Renova ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att bredda sin rekryteringsbas och tillgodose sina rekryteringsbehov. Lokala jobbspår blev en del av lösningen.

Filmbild

Renovas jobbspår - Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.

Filmbild

Renovas jobbspår - Samverkan är grundläggande för detta klarar man inte ensam

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet var att säkra upp framtidens kompetensbehov och samtidigt bidra till integration i regionen.

Filmbild

Renovas jobbspår - Strategi, bakgrund och varför

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet är att säkra upp framtidens kompetensbehov och bidra till integration i regionen.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning - om projektet

Till ett arbete via återvinning är ett projekt med syfte att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete. Det går faktiskt att lösa både kompetensbristen och utanförskapet samtidigt.

Filmbild

Vakin - Med mod att rekrytera för framtiden

Det finns mycket kompetens, kunskap, vilja och lust hos många individer som inte kan prata svenska. På Vakin breddar språkutveckling rekryteringen, vilket ger synergieffekter. Språkbarriären kan tas bort och handledarna är oerhört viktiga för att göra det.

Filmbild

Vattenuppropet och yrkesprofiler inom VA

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på.

Filmbild

Yrkesprofilering och validering - Ett sätt för återvinningsbranschen att synliggöra kompetens och kvalitetssäkra lärande

Sobona, Renova, Kommunal, Gästrike återvinnare och Nordiskt Valideringsforum samarbetar för validering av kvalificerad arbetskraft.

Filmbild

Yrkesprofilering och validering - Så går en valideringsprocess till

Det börjar med en färdig bedömningsplan utifrån kraven i yrkesprofilen. Denna innehåller frågor, övningar och checklistor som bedömaren och deltagaren arbetar med tillsammans. Ofta börjar deltagaren med en självskattning av yrkeskunskaperna.

Filmbild

Återvinningsuppropet och nationella yrkesprofiler bidrar till att tänka kreativt och strategiskt vid kompetensförsörjning

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på.

Filmbild

Övik Energi - Yrkesintroduktionsanställning, helt enkelt

Branschen står inför en enorm omställningen genom smarta och självläkande elnät. Detta ställer andra krav på kunnande och då är det viktigt att få in yngre medarbetare.

Filmbild

Energi 2019 - Lisa Hjelm introduktion

Strategisk kompetensförsörjning - nu går vi från ord till handling. Intresset var stort då ca 70 personer från hela landet deltog på plats plus att en webbsändning genomfördes.

Filmbild

Energi 2019 - Kompetensbristen i branschen är en prioriterad fråga

Neval Bilici, ansvarig för kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige - Hur ser kompetensförsörjningen inom vår bransch ut framgent?

Filmbild

Energi 2019 - Sobona om kompetensförsörjning och Samhällsbygge 2030

Madeleine Gimåker, utvecklingsstrateg Sobona - Vi står inför en fas i historien när omställningen till ett mer hållbart samhälle börjar på allvar och de kommunala bolagen driver utvecklingen.

Filmbild

Energi 2019 - EFA – Gemensamma utmaningar – gemensamma lösningar

Branschen står inför enorma investeringar i produktion, nät och ny teknik. Vi kommer behöva mer el i framtiden och då är kompetens och personalförsörjning två helt nödvändiga delar.

Filmbild

Energi 2019 - Snabbspår inom energibranschen

Ivan Cvitic är nationell samordnare för Snabbspår på Arbetsförmedlingen och han berättar mer om satsningen på Snabbspår inom energibranschen.

Filmbild

Energi 2019 - Praktik vitaliserar Gävle Energi

Helena Helling är HR-chef och Katarina Larsson är HR-specialist. De menar att varumärket stärks både internt och externt genom att jobba med praktik.

Filmbild

Energi 2019 - Rekrytering, introduktion och handledning till den kultur vi valt på Affärsverken

Daniel Åslund är HR-chef Affärsverken i Karlskrona. Affärsverken jobbar långsiktigt med handledarutbildning för att rekrytera rätt medarbetare. Verktyget har blivit en energiboost, ett stöd och en utvecklande process.

Filmbild

Energi 2019 - Praktiska verktyg för språkutveckling i energibranschen

Elin Fellers på Energiföretagen Sverige visar de praktiska verktyg kring språkutveckling som branschen tagit fram.

Filmbild

Energi 2019 - Frågestund deltagare block 2

Bristyrken? Omställnings- eller ingångsyrken? Attraktiva arbetsplatser - vad är det? Vilka är utmaningarna? Hur kan vi lära oss av varandra? Främjandemedel - vad är det?

Filmbild

Energi 2019 - Nordiskt Valideringsforum och att se bortom kompetensbristen

Nordiskt Valideringsforum - Den dolda kompetensen och den dolda potentialen. Vad är viktigast? Att klara utbildningen eller att klara jobbet man utbildar sig för?

Filmbild

Energi 2019 - Samverkan som framgångsfaktor i Renovas jobbspår

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet är att säkra upp framtidens kompetensbehov och bidra till integration i regionen.

Filmbild

Energi 2019 - Därför skapar vi ett jobbspår tillsammans

Stockholm Exergi och Stockholms stad hjälper nyanlända till jobb i det som de kallar för uppvärmningsjobb.

Filmbild

Energi 2019 - Frågestund deltagare block 3

Nationella yrkesprofiler - Hur håller vi profilerna levande och uppdaterande? Hur blir vi som bolag startklart för att använda framtagna yrkesprofiler?

Filmbild

Energi 2019 - Vad är det egentligen som gäller och vem gör vad?

Gitte Bergknut sitter i Energiföretagens informationssäkerhetsgrupp. De ser över regelverk och riktlinjer som reglerar branschens hantering av data och informationssystem. De är även en remissinstans.

Filmbild

Energi 2019 - Hur påverkar säkerhetslagstiftningen kompetensförsörjningsarbetet?

Alireza Hafezi Alireza Hafezi är säkerhetschef Ellevio. Säkerhetsprövning krävs alltid av alla medarbetare som deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Alireza trycker på att det är väldigt viktigt att kandidaten säkerhetsklassas.

Filmbild

Energi 2019 - Hur tar vi hänsyn till säkerhetsaspekterna när vi rekryterar?

Linn Rejström är Director of Recruitment/Director of Talent Processes and Security Vetting Vattenfall och hon berättar att de har en egen enhet för security vetting – säkerhetsprövinng. Processen med säkerhetsprövning tar tid.

Filmbild

Energi 2019 - Frågestund deltagarna block 4

Vem bestämmer vilka tjänster som ska säkerhetsklassas? Säkerhetsprövar man person eller funktion? Vad gäller för sommarjobbare?

Filmbild

Energi 2019 - En av landets mest attraktiva branscher och styrkor, utmaningar trender och slutsatser

Anders Johrén är nyckeltalsexpert och Elin Larsson är personalvetare på Nyckeltalsinstitutet. De har en låg andel anställda med utländsk bakgrund.

Filmbild

Energi 2019 - Summering och avslutning

Vi har fått massor av praktiska exempel, utmaningar och pepp. Vad ska vi prata om nästa år?

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Att våga se bortom kompetensbristen

Här kan du se hela Valideringskonferensen 2019 – Att våga se bortom kompetensbristen.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Det handlar inte kom kompetensbrist

Validering är ett värdefullt verktyg som hjälper individer att komma in i en verksamhet och vidare i sin utveckling. Det är en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av vad en person kan.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Enklare vägar till jobb och kompetens 2.0

Tillväxtverket jobbar för att stärka företagens konkurrenskraft genom att bland annat samla ihop och sprida kunskap för att öka lärandet. De ser att en brist på arbetskraft är det största hindret för tillväxt.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Renovas jobbspår

Renovas jobbspår är ett strukturerat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad, ABF Vux, Sobona och Renova. Jobbspåret ska göra 17 deltagare anställningsbara hos Renova 2020.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Lyft språket på jobbet

Olga Orrit är språkutvecklare på VO-college och talar fem olika språk. Hon arbetar aktivt för att göra det lättare för såväl arbetsgivare som medarbetare att bryta språkbarriärer. Svenska för invandrare räcker en bit, men inte hela vägen, menar Olga.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Mod, ledarskap och hållbar utveckling

Vilken värld vill du leva i? Vilka avtryck vill du göra? Ditt mod, din energi och dina val är avgörande för att göra världen till en lite bättre plats utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling agenda 2030.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Omvärldsanalys, en inledning

I en undersökning till Sobonas medlemsföretag säger 93 % av alla som är VD att kompetensförsörjningen är en stor utmaning. En konsekvens är att befintliga medarbetare får jobba mer och att stora projekt inte blir av.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – SeQF är bryggan mellan arbetsliv och utbildning

SeQF är Sveriges referensram för kvalifikationer. Den är bryggan mellan arbetsliv och utbildning och påvisar resultaten av en utbildning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Servicegruppen på Nodra

Servicegruppen är ett projekt som drivs av Norrköping kommun och Nodra som är ett kommunalt bolag för vatten, avlopp, avfall och bredband. Projektet har gått ut på att rekrytera trainees för att minska arbetslösheten och bidra till kompetensförsörjningen.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Vägen till arbete via återvinning, nästa steg

Sobonas projekt kring yrkesprofilering och validering började i juni 2018 och nu har Tillväxtverket gett stöd till november 2020. För medlemsföretagen innebär det bättre och lättare rekryteringar.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Värdet av en strukturerad introduktion

Nacka vatten och avfalls vision är att vara Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom sin bransch. Men det finns många utmaningar eftersom alla letar efter arbetskraft och kompetens inom branschen. Strategin blev att utgå från ”fler vägar in”.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Yrkesprofilering och validering som verktyg

Yrkesprofilering är ett gemensamt språk som berättar vad en individ behöver kunna för en viss yrkesroll på en arbetsplats. Tack vare SeQF kan kvalifikationerna bli formellt godkända och de kan även jämföras.

Filmbild

Besöksnäring och kulturarv 2019 - Kompetensförsörjning: En framtidsspaning med Visit Stockholm

Elin Karlsson, avdelningschef Värdskap och Platsutveckling på Visit Stockholm. Föreläsning på Sobonas digitala konferens kring yrkesprofilering och validering inom besöksnäring och kulturarv den 26 augusti 2020.

Filmbild

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Yrkesprofiler som ett praktiskt verktyg

Yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet kan användas brett inom branschen. Tack vare dem blir det enklare att kompetensförflytta befintliga medarbetare samt skapa en bra introduktion för nya medarbetare och praktikanter.

Filmbild

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Yrkesprofiler förstärker upplevelsen av varumärket

Karolina Miller är HR-konsult på Kalmar läns museum. Hon har varit med och tagit fram de nationella yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet tillsammans med Sobona och andra medlemsföretag.

Filmbild

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Validering i praktiken – så här gör du!

Validering handlar om att synliggöra lärande, bedöma samt ge erkännande och värde åt kunskaper och kompetenser som individer har tillägnat sig i sammanhang utanför formell utbildning. Så här gör du i praktiken.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Inledning med Per Nordenstam

Kompetensförsörjning är en långsiktig fråga där vi skapar en välfungerande systematik för att möta utmaningarna i dag och i morgon. Vi har kommit långt, men vi är inte klara. Arbetet kommer fortsätta under lång tid framöver. Det här är inget tomtebloss.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Inledning med branschråd om långsiktig kompetensförsörjning

Diskussion mellan Mats Rostö, VD Nacka vatten och Avfall och branschrådsordförande i Sobonas branschråd Vatten och Miljö och Thomas Nylund, moderator.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Framtidsspaning - Kompetensförsörjning inom VA-branschen

Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten, ger en översikt gällande VA-branschen behov och möjligheter för en framtida stark kompetensbas.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Attraktivitet och kompetensförsörjning genom yrkesprofiler och validering

VA-branschen står inför stora utmaningar inom kompetensförsörjning. Under de kommande åren går många ingenjörer i pension samtidigt som det är svårt att hitta nya medarbetare. Därför vill NSVA göra företaget mer attraktivt genom nationella yrkesprofiler.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Yrkesprofiler inom återvinning, avfall och VA

Yrkesprofiler inom återvinning, vatten och avfall är framtagna. Dessa beskriver vad en individ behöver kunna. Validering säkerställer att individen kan det som behövs för att klara jobbet.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Hur kommer man igång med validering?

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när det har förvärvats. Validering ger nytta för individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Så här gör du

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när det har förvärvats. Validering ger nytta för individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort.

Filmbild

Webbinarium - Sobonas Yrkesprofiler inom besöksnäring och kulturarv

Anna Karin Jendert, VD på Nordiskt Valideringsforum, berättar om yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet som kan användas brett inom branschen. Tack vare dem blir det enklare att kompetensförflytta befintliga medarbetare.

Filmbild

Webbinarium - Validering inom besöksnäring och kulturarv, så här gör du!

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, berättar om att validering handlar om att synliggöra lärande, bedöma samt ge erkännande och värde åt kunskaper och kompetenser som individer har tillägnat sig utanför formell utbildning.

Filmbild

Webbinarium - Vad är en OCN-bedömare?

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, berättar vad en OCN-bedömare gör. Under två dagar lär du dig processen kring hur validering går till och lär dig hur du stöttar deltagaren.

Filmbild

Webbinarium - Lokala jobbspår utifrån nationella yrkesprofiler

Therése Ekbäck, projektledare på Nordiskt Valideringsforum berättar om lokala jobbspår utifrån nationella yrkesprofiler. Yrkesprofiler hjälper företag att synliggöra de kompetenser som krävs för olika yrkesroller.

Filmbild

Webbinarium - Sobonas yrkesprofiler inom återvinning

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, berättar om Sobonas nationella yrkesprofiler inom återvinning. Yrkesprofilerna visar överskådligt vad individer behöver kunna för att jobba inom återvinning och avfall.

Filmbild

Webbinarium - Sobonas yrkesprofiler inom VA

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, berättar om Sobonas nationella yrkesprofiler inom VA. Yrkesprofilerna visar överskådligt vad individer behöver kunna för att jobba inom VA.

Filmbild

Webbinarium - Validering inom återvinning, så här gör du!

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, förklarar hur du validerar i praktiken. Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när de har förvärvats.

Filmbild

Webbinarium - Validering i praktiken inom VA, så gör du!

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, förklarar hur du validerar i praktiken. Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när de har förvärvats.

Filmbild

Webbinarium - Validering i praktiken

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, förklarar hur du validerar i praktiken. Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när de har förvärvats.

Filmbild

Fastighet 2020 - Inledning med Per Nordenstam

Kompetensförsörjning är en långsiktig fråga där vi skapar en välfungerande systematik för att möta utmaningarna i dag och i morgon. Vi har kommit långt, men vi är inte klara. Arbetet kommer fortsätta under lång tid framöver. Det här är inget tomtebloss.

Filmbild

Fastighet 2020 - Framtidsspaning Kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen

Faval och Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har tagit fram en valideringsmodell som ligger på högre nivå. Sobona och medlemsföretagen har utvecklat en kompletterande modell på instegsnivå.

Filmbild

Fastighet 2020 - Faval - Vad ska vi validera mot imorgon?

Mikael Mossberg gör en framtidsspaning och lyfter frågan vad vi ska validera mot i morgon. Målet är att få in fler individer i fastighetsbranschen. Validering underlättar rekrytering och hjälper till att höja kompetensen för befintliga medarbetare.

Filmbild

Fastighet 2020 - Validering i praktiken – så här gör du med Jörgen Bergvall

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när det har förvärvats. Validering ger nytta för både individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort.

Filmbild

Fastighet 2020 - Hur kommer man igång i praktiken

En stor förändring väntar för Telge Bostäder AB. Marina Brunsärn och Ingela Liwell tror att verktyget validering är en viktig del i företagets framtida kompetensförsörjning.

Filmbild

Fastighet 2020 - Utvecklade yrkesprofiler utifrån branschens behov med Jörgen Bergvall

De framtagna yrkesprofilerna synliggör tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter, grundläggande stöd inom fastighet samt grundläggande fastighetsnära återvinning. Utvecklingen har fokuserat på insteg såsom bostadsvärd och återvinningsvärd.

Filmbild

Fastighet 2020 - Validering som verktyg för insteg och fortbildning

På Poseidon Göteborg är utemiljöbranschen en del av fastighetsbranschen. Där jobbar människor som sköter utemiljöerna kring alla byggnader. Poseidon vill ta hand om kompetensen i företaget och de behövde ett verktyg för att kunna göra det.

Filmbild

Webbinarium - OCN-metoden

Validering är ett sätt att synliggöra, värdera och ge erkännande till kompetens, oavsett var och hur den erhållits. För att kunna validera behövs en metod som kan kvalitetssäkra lärande och bedömning.

Filmbild

Webbinarium - Yrkesprofilering och yrkesprofiler, vad är det?

Dessa yrkesprofiler förbättrar kompetensförsörjningen inom branschen genom att utgöra underlag för strukturerad praktik, insteg och fortsatt utveckling mot den befintliga branschvalideringsmodellen som finns på högre nivå.

Filmbild

Webbinarium - Validering i praktiken inom fastighet

Sobona har utvecklat yrkesprofiler på instegsnivå för fastighetsbranschen och en kvalitetssäkrande panel genomförts. Bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå kommer utvecklas under 2020.

Filmbild

Webbinarium - Lärande - en fördjupning

I föreläsningen gör Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum, en djupdykning i begreppet lärande och sina erfarenheter kring det.

Filmbild

Språkutbildning - Våga fråga

Vad är värst? Att göra fel för att man inte förstår eller visa sig okunnig genom att fråga vad någon menar? Du kan bli bättre på ditt nya språk när du använder det ofta. Fråga när du inte förstår.

Filmbild

Språkutbildning - Säg till hur du vill bli rättad

Berätta för den som handleder dig om hur du vill bli rättad/få feedback. För att utveckla ditt nya språk behöver du få feedback. Du behöver veta när du hamnar lite fel men också när du gör framsteg.

Filmbild

Språkutbildning - Tekniker för att lära sig yrkesspråk

Ett enkelt sätt att veta vad ett ord kan betyda är att översätta det. Använd gärna olika verktyg som till exempel Sobonas ordlista. Tänk på att Google kan vara fel vid översättningen.

Filmbild

Språkutbildning - Fika är ett tillfälle att lära känna sina kollegor

Ställ en fråga om det som intresserar dig. På så vis kan du veta vilket ämne dina kollegor kommer prata om när de svarar. Dessutom blir det lättare för dig att förstå och du kommer säkert få många bra tips.

Filmbild

Språkutbildning - Generella tips och råd

Du kan lära dig ett nytt språk i vilken ålder som helst. Alla hittar oftast sina strategier för att lära sig ett nytt språk. Här är några generella tips som bidrar till språkutveckling.

Filmbild

Språkutbildning - Du som handledare

Du som handleder kan underlätta för den som inte talar svenska än genom ditt bemötande. Du kan säga: “Det är ok att säga fel och du kan fråga mig om du inte förstår. Det viktigaste är att du fortsätter prata”.

Filmbild

Språkutbildning - Fika med mera

Fika och social samvaro med många människor är ofta den svåraste situationen när man lär sig ett nytt språk. Det är många som pratar samtidigt, det är olika ämnen och det hoppas snabbt mellan ämnena.

Filmbild

Språkutbildning - Bilder och språkstöd

Våra hjärnor gillar konkreta saker. Om det går att koppla begrepp med en bild blir det lättare att komma ihåg begreppet/terminologin. Tydliga förklaringar hjälper till att vidga ordförrådet och utveckla språket.

Filmbild

Språkutbildning - Uttal och betoning

Dra inte för snabba slutsatser om en individs kompetens utifrån att hen inte kan tillräckligt bra svenska eller har en brytning. De här sakerna har ingenting med varandra att göra.

Filmbild

Språkutbildning - Medvetenhet

När du ger instruktioner kan du stötta den som lär sig svenska genom att benämna de saker som ingår i instruktionen. Peka gärna på de objekt som du benämner.

Filmbild

Språkutbildning - Feedback är avgörande

För att utveckla sitt nya språk behöver individen få feedback. Hen behöver veta när hen hamnar lite fel men också när hen gör framsteg. De flesta vill bli rättade, men kom överens om hur det kan gå till.

Filmbild

Energi 2020 - Språk och beteendedesign: Varför gör människor som de gör och inte som du vill?

Stefan Mellsjö på Efternamn & Co är beteendedesigner. Han pratar om vad det är som gör att vissa lär sig ett nytt språk på tre månader, medan andra behöver många år.

Filmbild

Energi 2020 - LYS Förlag - Energisvenska som alla förstår

Energiföretagen Sverige har tillsammans med LYS Förlag och några medlemsföretag tagit fram läromedlet Energisvenska. Författare är Sofi Tegsveden Deveaux och Emil Molander från Lys Förlag.

Filmbild

Energi 2020 - Linn Wallo - Luleå Energi öppnar upp nya dörrar

Luleå Energis arbete med inkluderande kompetensförsörjning har lett till att de hittat fler vägar för att knyta till sig framtidens medarbetare, bland annat genom examensarbeten, traineetjänster och praktikplatser.

Filmbild

Henrietta Finnborg Bengtson, Nordiskt Valideringsforum - Hur kommer du igång med validering?

Validering är ett sätt att synliggöra kompetens och kunskaper samt kvalitetssäkra lärande. Det är en strukturerad process för kartläggning, bedömning och erkännande av en individs kunskaper.

Filmbild

Energi 2020 - Lokalt jobbspår för drifttekniker inom värme i Stockholm

Julia Gruvin på Norrenergi och Elin Fellers på Energiföretagen Sverige berättade om det planerade lokala jobbspåret för drifttekniker i Stockholm.

Filmbild

Energi 2020 – Nina Rudbeck, Head of Client Relations på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) berättar om Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett samverkansprojekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Det är ett avancerat praktikprogram på fyra månader för nyanlända akademiker.

Filmbild

Energi 2020 - Svenska Kraftnät guidar elnätsföretagen rätt

Den som rekryterar nya medarbetare till ett energiföretag behöver veta vad som gäller kring säkerhetsaspekter. Men hur ska vi tänka och agera ur ett HR- och rekryteringsperspektiv när det gäller säkerhet?

Filmbild

Energi 2020 - Christian Schwartz - Hur kan vi arbeta med säkerhetsfrågorna tillsammans?

Christian ger sitt perspektiv på säkerhetsfrågorna, både utifrån hur Mölndal Energi arbetar med säkerheten och utifrån ett branschperspektiv. Christian efterlyser mer samarbete inom energibranschen.

Filmbild

Energi 2020 - Marie Louise Arendt på Kraftringen berättar om säkerhetsprövningar i praktiken

MarieLouise Arendt är säkerhetschef på Kraftringen. Hon berättar om lagändringen som gjordes 2019, vilken innebar att Kraftringen fick en ny part för säkerhetsklassning av medarbetare.

Filmbild

Energi 2020 - Avslutande reflektioner kring möjligheter och utmaningar framöver

Anja Alemdar på Energiföretagen Sverige och Per Nordenstam på Sobona diskuterade kring möjligheterna med strategisk kompetensförsörjning och vilka utmaningar som väntar.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Introduktion med Per Nordenstam

Temat för dagen var “gemensamma utmaningar och gemensamma lösningar”. Per Nordenstam är vd på Sobona och han satte tonen för Valideringskonferensen 2020.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Insikter om enklare vägar till jobb och kompetens Tillväxtverket

Eva Johansson jobbar med kompetensförsörjning och digitalisering på Tillväxtverket och hon menar att många behöver få hjälp för att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - DUA - Lill Ljunggren Lönnberg och Susanne Zander

Lill Ljunggren Lönnberg är ordförande för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) och Susanne Zander är koordinator på DUA. De berättade om hur vi tillsammans kan utveckla kompetensförsörjningen.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Omvärldsbevakning och framtidsspaning utifrån covid-19

Annika Wallenskog är chefsekonom på Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Hon gav en intressant och pedagogisk framtidsspaning utifrån covid-19.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Yrkesprofiler – hur kan de användas?

Anna Karin Jendert är vd på Nordiskt Valideringsforum. Hon berättade hur nationella yrkesprofiler skapar grunden och hur yrkesprofiler och validering är vägen till kompetensförsörjning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - SeQF är bryggan mellan olika former av lärande

Kerstin Littke är nationell samordnare SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer) på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 Utbilda och språkutveckla i lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Mats Ljungkvist, lärare ABF Vux och Anders Johansson, arbetsmarknad och vuxenutbildning från Göteborgs stad berättade lokala jobbspår i Göteborgs stad.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Roger Mörtvik på Arbetsmarknadsdepartementet lyfte arbetsmarknadsfrågor

Vi har en utmanade situation i Sverige just nu. Många har svårt att ta plats på arbetsmarknaden och parallellt finns en stor matchningsproblematik. Dessutom har pandemin resulterat i en kraftig ökning av arbetslösa.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Johan Vinther på region Västernorrland

Regionalt kompetensförsörjningsarbete och kommunala styrkor i region Västernorrland.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Mats Rostö, Nacka Vatten och avfall och Elisabeth Carle, Nacka Kommun

De kommunala bolagens roll i framtidens kompetensförsörjning och att skapa fler vägar in i branschen och till yrkena.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Irene Hedlund Härnösand Energi & Miljö

Hemab jobbar långsiktigt för att skapa breddad rekrytering. De vill spegla samhället och möta kommande utmaningar inom kompetensförsörjning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Sofia Westergaard, Renova

Renova har en uttalad strategi att jobba strategiskt och långsiktigt med frågor inom kompetensförsörjning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 Conny Larsson Sobona och Anders Lundberg NVF

Stöd från ledningen är viktigt för frågor om såväl kompetensförsörjning som kvalitetssäkring. En förändring måste förankras noga och det kräver en ansträngning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 – Framtidspanarna

Christer Bergqvist, Elisabeth Carle, Elna Hansson, Lisa Bondesson och Thomas Nylund gör en framtidsspaning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Avslutning Per Nordenstam och Conny Larsson Sobona

Samstämmigheten är fantastisk, från både medlemsföretag, fackförbund och branscher. Vi är på rätt väg.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Introduktion Willy Silberstein och Per Nordenstam

Per Nordenstam, vd på Sobona, ramar in och sätter tonen för konferensen

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Lise-Lotte Björkman Averbo, Nacka vatten och avfall

Inkluderingsarbetet ska bli en del av Nacka vatten och avfalls identitet. Den främsta framgångsfaktorn är att skapa förankring i ledningen.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Daniel Åslund, Affärsverken i Karlskrona

Affärsverken behövde mer stuns och övergripande företagsidentitet i introduktionen. Därför utvecklade de en ny struktur tillsammans med Sobona.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Olga Orrit - Språkutveckling på arbetsplatsen

Olga fick i uppdrag av Sobona att vara med i processen kring att ta fram en ordlista och en språkparlör för återvinning- och avfallsbranschen.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - DUA -Lokala jobbspår med hjälp av nationella yrkesprofiler

DUA:s arbete handlar om att främja samarbetet mellan kommun och företag för att hjälpa till att etablera unga och nyanlända på arbetsmarknaden.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Henrietta Finnborg Bengtson, kom igång med validering

Validering innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Thomas Nylund Vafabmiljö kring implementering av validering

VafabMiljö ska testa den framtagna modellen med femton steg kring implementering av validering.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Avslutning Conny Larsson och Thomas Nylund

Conny och Thomas diskuterar hur man kan komma igång och implementera validering i verksamheten.

Filmbild

Webbinarium – Språkutveckling på arbetsplatsen

Olga Orrit, språkvetare

Filmbild

Renovas Jobbspår gav Hassan jobb

Hassan Abdullahi Hashi har gått Renovas Jobbspår avfall och återvinning och nu har han fått fast anställning på Renova. Han kom till Sverige 2018 och började på Jobbspåret på Renova 2019. Syftet med Renovas Jobbspår är att tillsammans skapa enklare vägar in på arbetsm...

Filmbild

Yrkesprofiler och validering ger många vinster på Återvinningscentralen Kläpp

Som en del i projektet ”Till ett arbete via återvinning” har Renova börjat testa validering av befintlig personal. Återvinningscentralen Kläpp i Stenungssund var först ut. Hör mer om hur Rasmus Lindgren, Platschef, Johannes Ohlsen, Maskinist & ÅVC-tekniker samt K...

Filmbild

Energikonferensen 2021 – inledning med Per Nordenstam

Per Nordenstam, vd Sobona och Thomas Nylund, senior strateg VafabMiljö Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för Sobonas medlemsföretag. Fackliga organisationer och branschpartners är med och nu behöver medlemsföretagen avsätta tid och energi för att e...

Filmbild

Energikonferensen 2021 - nya rekryteringsvägar är en kompetensförsörjningsfråga för branschen

Christian Schwartz, vd Mölndal Energi och branschrådsordförande energi Energibranschen måste ta vara på den kompetens som finns i samhället och praktikplatser är ett av många exempel på sätt att jobba med inkludering.

Filmbild

Energikonferensen 2021 - ett branschperspektiv på inkluderande och innovativ kompetensförsörjning

Elin Fellers, projektkoordinator Energiföretagen Sverige Branschföreningen Energiföretagen Sverige ser mycket positivt på samverkan kring kompetensförsörjning. För att specifika insatser ska vara framgångsrika är det nödvändigt att samarbeta för att få et...

Filmbild

Energikonferensen 2021 - vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?

Nationella yrkesprofiler är nationellt förankrade och överenskomna av berörda parter och företag inom branschen. De ligger som grund för validering. Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum

Filmbild

Energikonferensen 2021 - yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan på Luleå Energi

Linn Wallo, HR-strateg Luleå Energi och Kent Eneris, vd Lunet Yrkesprofiler och validering jackar i komptensförsörjningskedjan på Luleå Energi och Lunet. Luleå Energi var ett av referensbolagen när de nationella yrkesprofilerna för energibranschen utvecklade...

Filmbild

Energikonferensen 2021 - Arbetsförmedlingen – snabbspår för energiingenjörer

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter inom energisektorn samarbetar sedan några år kring frågor som rör nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Ivan Cvitic, samordnare snabbspår Arbetsförmedlingen

Filmbild

Energikonferensen 2021 - så här kommer du i gång och använder validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats. Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Validerings...

Filmbild

Energikonferensen 2021 - avslutande reflektioner och insikter kring implementering av validering

Verktyg för energibranschen finns framtagna, såsom nationella yrkesprofiler, validering, handledarutbildning och bedömarutbildning. Allt är startklart. Per Nordenstam, vd Sobona och Thomas Nylund, senior strateg VafabMiljö

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 – inledning med Per Nordenstam

Per inleder konferensen med att betona att kompetensförsörjning är en viktig fråga för Sobonas medlemmar, vilket i sin tur linjerar med att Sobona har tagit fram verktyg. Allt är startklart; det är bara att börja.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - framtidsspaning inom fastighetsbranschen

Företag inom fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov trots pandemin, samtidigt tog färre företag emot praktikanter under 2020. Det visar en undersökning som Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - yrkesprofiler och språkutveckling - verktyg som utvecklar inkluderande kompetensförsörjning

Sobona har utvecklat en modell kring hur man systematiskt kan underlätta lärandet på arbetsplatsen genom introduktion, språkutveckling, yrkesprofilering och validering.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - yrkesprofiler och språkutveckling - verktyg som utvecklar inkluderande kompetensförsörjning

Olga Orrit språkvetare är språkvetare. Hon berättar att forskning visar att språk alltid kan utvecklas och att yrkesspråket utvecklas bäst på jobbet, men inte under vilka omständigheter som helst.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - var är vi nu och värdet av validering

Telge Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som håller på att förvandlas från att ha en förvaltande inriktning till att bli mer attraktivt för sina kunder. Kompetensutvecklingen kommer se annorlunda ut i framtiden.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - en inkluderande arbetsplats – hur omsätter vi våra värderingar i praktiken?

MKB beskriver sin pågående resa kring mångfald och inkludering samt hur satsningen Biljett till Framtiden skapar vägar in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - värdet av ett yrkesbevis

TCYK (Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté) består av åtta olika organisationer inom utemiljönäringarna. De beskriver yrkesprofiler och kunskapskrav som gäller i utemiljöbranschen.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

DUA ska främja statlig och kommunal samverkan samt utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Här spelar lokala jobbspår en betydelsefull roll för att utveckla kompetensförsörjningen.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - så här kommer du i gång och använder validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

Vad är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kometens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

Filmbild

Fastighetskonferensen 2021 - avslutande reflektioner och insikter

Per Nordenstam, vd Sobona, menar att en tydlig insikt utifrån dagens konferens är att medlemsföretagen själva måste ta tag i frågan om inkluderande kompetensförsörjning.

Filmbild

Konferens vatten och avlopp 2021

Per Nordenstam, vd Sobona och Willy Silberstein, moderator. Per Nordenstam inleder konferensen med att betona att kompetensförsörjning är en viktig fråga för Sobonas medlemmar, vilket i sin tur linjerar med att Sobona har tagit fram verktyg.

Filmbild

Konferens vatten och avlopp 2021 - framtidsspaning: kompetensförsörjning inom vatten och avlopp - vilka utmaningar och lösningar finns lokalt och regionalt?

Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten och Thomas Bergfeldt, vd Kalmar Vatten. Genom validering skapas ytterligare en väg in i denna cirkulära framtidsbransch. Ta del av vatten- och avloppsbranschens behov och möjligheter utifrån ett nationellt perspektiv.

Filmbild

Konferens vatten och avlopp 2021 - Vakin ser stora värden med validering

Fredrik Sörvåg, kompetensutvecklare Vakin och Walter Jonsson, underhållschef Vakin. Vakin har varit engagerade i Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning sedan starten 2015. De har även varit med i utvecklingen av de nationella yrkesprofilerna in...

Filmbild

Konferens vatten och avlopp 2021 - vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum. Nationella yrkesprofiler inom vatten och avlopp ska tydliggöra specifika kunskaper och färdigheter som behövs inom en yrkesroll. Kunskaperna och färdigheterna fördelas i moduler i yrkespro...

Filmbild

Konferens vatten och avlopp 2021 - perspektiv på branschvalidering

Helén Björnsdotter, projektledare BOSS (Branschvalidering – Operativ och strategisk samverkan, Myndigheten för yrkeshögskolan. MYH driver projektet BOSS som finansieras av Europeiska socialfonden. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalide...

Filmbild

Konferens vatten och avlopp 2021 - så här kommer du i gång och använder validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum. Validering är en strukturerad process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende h...

Filmbild

Konferens vatten och avlopp 2021 – implementering och nästa steg inom branschvalidering

Thomas Nylund, senior strateg VafabMiljö. Verktyg som nationella yrkesprofiler, validering, handledarutbildning och bedömarutbildning finns. Allt är startklart, men hur kommer man i gång praktiskt med validering för att utveckla kompetensförsörjningen?

Filmbild

Avslutande reflektioner och insikter

Per Nordenstam, vd Sobona och Thomas Nylund, senior strateg VafabMiljö. Det finns en viss tröskel att ta sig över och det kommer kräva en viss synsättsförändring, men kompetensförsörjning är en uttalat prioriterad fråga hos medlemsföregen.

Filmbild

Konferens avfallshantering och återvinning 2021 – inledning med Per Nordenstam

Per Nordenstam, vd Sobona och Thomas Nylund, senior strateg VafabMiljö. Kompetensförsörjning är en kritisk fråga för Sobonas medlemsföretag. De är skyldiga att följa kollektivavtal, men övriga tjänster är en del av Sobonas medlemserbjudande och de tjänsterna är...

Filmbild

Konferens avfallshantering och återvinning 2021 - Framtidsspaning Avfall Sverige - valideringen öppnar möjligheter inom avfallsbranschen

Tony Clark, vd Avfall Sverige. Rätt kompetens på rätt plats är en viktig förutsättning för Avfall Sveriges medlemmar i deras arbete mot visionen “Det finns inget avfall”, där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och allt kommer till optimal nytta.

Filmbild

Konferens avfallshantering och återvinning 2021 - Vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?

Anders Lundberg, affärsutvecklare Nordiskt Valideringsforum. Nationella yrkesprofiler är nationellt förankrade och överenskomna av berörda parter och företag inom branschen. De ligger som grund för validering.

Filmbild

Konferens avfallshantering och återvinning 2021 - Samarbete, validering och återbruk 2.0 i fokus på VafabMiljö

Carina Färm, förbundsdirektör VafabMiljö. Samhällsbilden inom avfallshantering och återvinning har förändrats de senaste 30 åren. Miljö och återvinning är numera ett hett ämne, men branschen behöver bli mer attraktiv för att locka nya medarbetare till sig.

Filmbild

Konferens avfallshantering och återvinning 2021 - Renova - kompetensförsörjning och validering utifrån verksamhetens behov

Sofia Westergaard, HR-specialist Renova. Renova samarbetar med Sobona för att skapa en mer inkluderande rekrytering av nyanlända och utrikesfödda som är kortutbildade. Dessutom arbetar Renova med lärande på arbetsplatsen och validering av befintliga medarbet...

Filmbild

Konferens avfallshantering och återvinning 2021 - Värdet av ett yrkesbevis inplacerat i SeQF

Kerstin Littke, nationell samordnare SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer) på MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan). En målsättning för MYH är att göra referensramen mer känd så arbetslivet får tillgång till rätt kompetens och individer kan visa på och...

Filmbild

Konferens avfallshantering och återvinning 2021 - så här kommer du i gång och använder validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum. Validering är en strukturerad process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende h...

Filmbild

Konferens avfallshantering och återvinning 2021 - avslutande reflektioner och insikter

Per Nordenstam, vd Sobona och Thomas Nylund, senior strateg VafabMiljö. Per konstaterar att arbetet med kompetensförsörjning inte är någon quick fix. Men Sobona har utvecklat verktyg utifrån medlemsföretagens uttalade behov och önskemål och han belyser nyttan o...

Filmbild

Stora värden med nationella yrkesprofiler och validering på Vakin

Det kommunala bolaget Vakin är engagerade i Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning och har varit med i utvecklingen av nationella yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning, vatten och avlopp samt återbruk.

Filmbild

Fastighet 2021 - Inledning med Per Nordenstam

Per Nordenstam, vd Sobona, inleder konferensen med att betona att kompetensförsörjning är en viktig fråga för Sobonas medlemmar, varför Sobona nu har tagit fram verktyg för detta. Allt är startklart; det är bara att börja.

Filmbild

Fastighet 2021 - Framtidsspaning inom fastighetsbranschen

Företag inom fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov trots pandemin, samtidigt tog färre företag emot praktikanter under 2020. Det visar en undersökning som Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört.

Filmbild

Fastighet 2021 - Var är vi nu och värdet av validering

Vissa roller och funktioner kommer inte behövas medan andra tillkommer. Telge Bostäder berättar om sina erfarenheter vid test av validering som metod för kompetenshöjning. I ett fortsatt arbete kommer även satsningen kring Portvakter inkluderas i utvecklingsar...

Filmbild

Fastighet 2021 - Nationella yrkesprofiler inom fastighet, Jörgen Bergvall

Yrkesprofilerna ligger som grund för validering. De är också ett verktyg för fortlöpande kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen. I yrkesprofilerna gömmer sig även yrkesspråket.

Filmbild

Fastighet 2021 -Språkutveckling med stöd av nationella yrkesprofiler, Olga Orrit

Stöd för språkutveckling på arbetsplatsen ska vara lika naturligt som att stödja vilken kompetens som helst. För språk är en kompetens; ingen egenskap. Språket kan alltid utvecklas.

Filmbild

Fastighet 2021 - En inkluderande arbetsplats MKB

MKB beskriver sin pågående resa kring mångfald och inkludering samt hur satsningen på gårdsvakter skapar vägar in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa.

Filmbild

Fastighet 2021 - Värdet av ett yrkesbevis

TCYK (Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté) består av åtta olika organisationer inom utemiljönäringarna. De beskriver yrkesprofiler och kunskapskrav som gäller i utemiljöbranschen.

Filmbild

Fastighet 2021 - Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan samt utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Här spelar lokala jobbspår...

Filmbild

Fastighet 2021 - Så här kommer du igång med validering

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunnande som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

Filmbild

Fastiget 2021 - Summering med Per Nordenstam, vd Sobona

En tydlig insikt utifrån dagens konferens är att medlemsföretagen själva måste ta tag i frågan om inkluderande kompetensförsörjning.

Filmbild

Energi 2021 - Inledning Per och Willy

Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för Sobonas medlemsföretag. Fackliga parter och branschorganisationer är med på tåget och nu behöver medlemsföretagen avsätta tid och energi för att en förändring ska kunna ske.

Filmbild

Energi 2021 - Nya rekryteringsvägar, Christian Schwartz

Energibranschen måste ta vara på den kompetens som finns i samhället. Praktikplatser är ett av många exempel på sätt att jobba med inkludering.

Filmbild

Energi 2021 - Ett branschperspektiv, Elin Fellers

Branschföreningen Energiföretagen Sverige ser positivt på samverkan kring kompetensförsörjning. Och för att specifika insatser ska vara framgångsrika är det ofta nödvändigt att samarbeta för att få ett bra utfall.

Filmbild

Energi 2021 - Vad är nationella yrkesprofiler, Henrietta Finnborg Bengtsson

Nationella yrkesprofiler är nationellt förankrade och överenskomna av berörda parter och företag inom branschen. De ligger som grund för validering. Yrkesprofilerna är också ett verktyg för fortlöpande kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen.

Filmbild

Energi 2021 -Yrkesprofilering och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan hos Luleå Energi

Yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan på Luleå Energi och Lunet. Luleå Energi var en av referensbolagen när de nationella yrkesprofilerna för energibranschen utvecklades 2018.

Filmbild

Energi 2021 - Snabbspår Ivan Cvtic Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter samarbetar inom ramen för snabbspårsöverenskommelse kring frågor som rör nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Filmbild

Energi 2021 - Så här kommer du igång med validering, Henrietta Finnborg Bengtsson

Yrkesprofilerna ligger som grund för validering. De är också ett verktyg för fortlöpande kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen. I yrkesprofilerna gömmer sig även yrkesspråket.

Filmbild

Energi 2021 - Summering, Per, Thomas och Willy

Verktyg för energibranschen finns framtagna, såsom nationella yrkesprofiler, validering, handledarutbildning och bedömarutbildning. Allt är startklart.

Filmbild

Vatten och avlopp 2021 - Inledning Willy och Per

Per Nordenstam, vd Sobona, inleder konferensen med att betona att kompetensförsörjning är en viktig fråga för Sobonas medlemmar, vilket i sin tur linjerar med att Sobona tagit fram verktyg

Filmbild

Vatten och avlopp 2021 - Framtidsspaning Pär Dalhielm och Thomas Bergfeldt

Genom validering skapas ytterligare en väg in i denna cirkulära framtidsbransch. Ta del av vatten- och avloppsbranschens behov och möjligheter utifrån ett nationellt och regionalt perspektiv.

Filmbild

Vatten och avlopp 2021 - Vakin Fredrik Sörvåg och Walter Jonasson

Vakin har varit engagerade i Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning sedan starten 2015. De har även varit med i utvecklingen av de nationella yrkesprofilerna inom avfallshantering och återvinning, vatten och avlopp samt återbruk.

Filmbild

Vatten och avlopp 2021 - Vad är nationella yrkesprofiler, Henrietta Finnborg Bengtsson

Nationella yrkesprofiler inom vatten och avlopp ska tydliggöra specifika kunskaper och färdigheter som behövs inom en yrkesroll. Kunskaperna och färdigheterna fördelas i moduler i yrkesprofilen i form av läranderesultat och bedömningskriterier. Summan av all...

Filmbild

Vatten och avlopp 2021 - Perspektiv på branschvalidering, Helen Björnsdotter MYH

MYH driver projektet BOSS som finansierar av Europeiska socialfonden. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetgivare och individer.

Filmbild

Vatten och avlopp 2021 - Så här kommer du igång med validering, Henreitta Finnborg Bengtsson

Validering är en strukturerad process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats.

Filmbild

Vatten och avlopp 2021 - Implementering och nästa steg, Thomas Nylund

Verktyg som nationella yrkesprofiler, validering, handledarutbildning och bedömarutbildning finns. Allt är startklart, men hur kommer man i gång praktiskt med validering för att utveckla kompetensförsörjningen?

Filmbild

Vatten och avlopp - Summering med Per och Willy

Det finns en viss tröskel att ta sig över och det kommer kräva en viss synsättsförändring, men kompetensförsörjning är en uttalat prioriterad fråga hos medlemsföretagen

Filmbild

Avfallshantering och återvinning 2021 - Inledning med Thomas och Per

Kompetensförsörjning är en kritisk fråga för Sobonas medlemsföretag. De är skyldiga att följa kollektivavtal, men övriga tjänster är en del av Sobonas medlemserbjudande och de tjänsterna är frivilliga att använda.

Filmbild

Avfallshantering och återvinning 2021 - Framtidsspaning Tony Clark

Rätt kompetens på rätt plats är en viktig förutsättning för Avfall Sveriges medlemmar i deras arbete mot visionen “Det finns inget avfall”, där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och allt kommer till optimal nytta.

Filmbild

Avfallshantering och återvinning 2021 - Vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?

Nationella yrkesprofiler är nationellt förankrade och överenskomna av berörda parter och företag inom branschen. De ligger som grund för validering. Yrkesprofilerna är också ett verktyg för fortlöpande kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen.

Filmbild

Validering är nästa steg för Telge Bostäder

Det kommunala bostadsbolaget Telge Bostäder jobbar långsiktigt och strategiskt för att motverka utanförskap och åtskillnad i bostadsområden. Tillsammans med arbetsförmedlingen skapar man jobb för långtidsarbetslösa hyresgäster. Nästa steg är att validera p...

Filmbild

Avfallshantering och återvinning 2021 - Samarbete, validering och återbruk 2.0 i fokus på Vafabmiljö

Samhällsbilden inom avfallshantering och återvinning har förändrats de senaste 30 åren. Miljö och återvinning är numera ett hett ämne, men branschen behöver bli mer attraktiv, för att locka nya medarbetare till sig.

Filmbild

Avfallshantering och återvinning 2021 - Renova Sofia Westergaard

Renova samarbetar med Sobona för att skapa en mer inkluderande rekrytering av nyanlända och utrikesfödda som är kortutbildade. Dessutom arbetar Renova med lärande på arbetsplatsen och validering av befintliga medarbetares kompetens.

Filmbild

Avfallshantering och återvinning 2021 - Värdet av ett yrkesbevis nivåkvalificerad i SEQF, Kerstin Littke

En målsättning för Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är att göra referensramen mer känd så arbetslivet får tillgång till rätt kompetens och individer kan visa på och utveckla sitt kunnande.

Filmbild

Avfallshantering och återvinning 2021 - Så här kommer du igång med validering, Henrietta Finnborg Bengtsson

Validering är en strukturerad process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats.

Filmbild

Avfallshantering och återvinning 2021 - Summering Per och Thomas

Arbetet med kompetensförsörjning är inte någon quick fix. Men Sobona har utvecklat verktyg utifrån medlemsföretagens behov och önskemål.

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: LYS förlag – Hur svårt kan det vara att säga ”el” egentligen?

LYS Förlag har samarbetat med Energiföretagen Sverige för att ta fram material som ger stöd för språkutveckling på arbetsplatsen. Samarbetet har bland annat resulterat i läroboken Energisvenska och handledningen Ta kontakt, som båda presenterades vid förra året...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Dua Delegationen - Hur kan vi tillsammans utveckla kompetensförsörjningen?

DUA är kort för Delegationen för unga och nyanlända till arbete. De har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan samt utveckla nya samverkansformer som effektiviserar unga och nyanländas etablering i arbetslivet. En viktig del i detta är lokal...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Jämtkraft – Win-win är Jämtkrafts lärlingsprogram till distributionselektriker

Efter att tidigare ha haft ganska lätt att rekrytera distributionselektriker fick Jämtkraft allt svårare att rekrytera. Detta i kombination med många pensionsavgångar inspirerade företaget att tänka nytt. En lösning blev att satsa på ett lärlingsprogram för dis...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: MYH – Branschvalideringens betydelse för kompetensförsörjningen

Pär Sellberg arbetar som utredare med ansvar för branschvalidering på Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Han berättar om projektet BOSS som finansieras av Europeiska Socialfonden EFS, om branschvalideringens möjligheter och delar med sig av tips för dig som ä...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Luleå Tekniska Högskola – Snabbspår i elkraft och energiteknik för utrikesfödda akademiker

Luleå Tekniska Högskola har nyligen startat två snabbspår i elkraft- och energiteknik för utrikesfödda akademiker. Snabbspåren är ett sätt för att ta vara på kompetens hos välutbildade utrikesfödda, trygga kompetensförsörjningen och öka mångfalden i energibra...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Göteborg Energi – Framtidens kompetensförsörjning – en gemensam branschssatsning

Carolina Vidén på Göteborg Energi bjöd på 15 minuters inspiration för att få fler att vilja arbeta tillsammans för en framgångsrik kompetensförsörjning. Hon delade med sig av tre inspirerande exempel på hur HR-avdelningen på Göteborg Energi har tänkt nytt och på så v...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Energiföretagen Sverige – Så lyckas du bäst med säkerhetssamtalet

Säkerhetsfrågorna blir alltmer närvarande i energibranschen. Det kan handla om allt från insiderspionage till sabotage eller dataintrång. Rätt genomfört ger säkerhetssamtalet en möjlighet att gå på djupet med tilltänkta medarbetare och minska riskerna. Vad sk...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Sundsvall Elnät - I huvudet på en HR-chef, panelsamtal utifrån erfarenheter av säkerhetsfrågor på Sundsvalls Elnät

Kristina Blombäck är HR-chef på Sundsvalls Elnät och hon delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med säkerhetsfrågor. Kristina menar att säkerhetsfrågor inte är en egen del av verksamheten utan de berör alla. Ofta upplevs säkerhetsfrågor som en måstegrej so...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Strategisk kompetensförsörjning och fortsättning framåt med Per Nordenstam, Sobona och Helene Samuelsson, Energiföretagen Sverige

Per Nordenstam, vd Sobona, och Helene Samuelsson, chef Politik och Kommunikation, Energiföretagen Sverige, sammanfattar dagen och ser framåt. En viktig insikt är att kompetensförsörjningsfrågan måste bli prioriterad för hela organisationen, med ambitiösa må...

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 inledning 

Per Nordenstam, vd på Sobona och Willy Silberstein, moderator inleder Valideringskonferensen 2021

Filmbild

Kompetensförsörjning i en föränderlig tid – hur kommer Sverige stärkt ur krisen?

Kristian Seth är analyschef på Tillväxtverket. Han berättar om omställning, kompetensförsörjning och

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Branschvalideringens betydelse för kompetensförsörjningen

MYH har i uppdrag att stödja, följa och informera kring utvecklingen inom valideringsområdet. Branschvalidering utgår ifrån branschens och arbetsgivarnas behov.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Arbetsmarknadsinsatser med ett arbetsgivarperspektiv – vad säger forskningen?

Vilken roll kan arbetsgivare ha för arbetslösa? Rapporter från IFAU visar positiva effekter av arbetsmarknadsinsatser där arbetsgivare tidigt involverats i planeringen.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Inkludering, allyship och omedvetna preferenser

Många studier visar att individer som inte tillhör majoriteten kommer säga upp sig från arbetet inom en ganska snar framtid om de inte känner sig inkluderade.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Nya perspektiv på kompetensbegreppet utifrån ett arbetsgivarperspektiv

Volvo Cars är i ett paradigmskifte där elektrifiering och soft engineering är ledord. Renova behöver behålla senior arbetskraft samtidigt som de behöver rekrytera fler nya medarbetare.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021- Vad är kompetens egentligen? Så får vi utbildning och arbetsliv att prata samma språk.

Alla människor ska kunna komma till sin rätt på arbetsmarknaden. Men det är inte helt enkelt, för det finns mycket att förhålla sig till på en alltmer föränderlig arbetsmarknad.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Förebyggande insatser inom omställning öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv

Det är viktigt att satsa på kompetensutvecklande insatser för att medarbetare ska fortsätta vara anställningsbara. Hur kan fonderna stödja och hur kan validering vara ett verktyg?

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Hållbar kompetensförsörjning genom regional samverkan

Region Västmanland samordnar det regionala utvecklingsarbetet inom utbildning, kompetens, arbetsmarknad och validering med länets kommuner, myndigheter och andra aktörer.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Validering skapar ett gemensamt språk för Västerås stad

Västerås arbetar såväl strategiskt som operativt med validering. Genom OCN-metoden skapas ett gemensamt språk där arbetsgivarnas behov och individens kompetens möts.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Samarbete, validering och återbruk 2.0 i fokus på VafabMiljö

Thomas Nylund är senior strateg och rådgivare VafabMiljö samt extern kvalitetssäkrare för branschvalidering inom avfallshantering och återvinning. Thomas gör en tillbakablick.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Pågående initiativ för en bättre kompetensförsörjning

Kristina Persdotter är Statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström på Utbildningsdepartementet. Kristina berättade om pågående politiska initiativ från refereringen för en bättre kompetensförsörjning. 

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Lärlingsutbildningar utifrån nationella yrkesprofiler

Politiken vill se mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken. Ett svar på detta är lärlingsutbildningar som handlar om att lära sig jobbet på jobbet. 

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Valideringens betydelse för individen och arbetsplatsen

Kommunal och Svenska Tranpostarbetareförbundet har många medlemmar som arbetat länge utan att ha en formell utbildning för arbetet som de utför.

Filmbild

Per Nordenstam, vd på Sobona och Willy Silberstein, moderator avrundar Valideringskonferensen 2021

Det finns en struktur och en systematik för validering och allt är startklart. Pandemin blir en katalysator för ett föränderligt arbetssätt med kompetensförsörjning.

Filmbild

MKB:s gårdsvärdar skapar nya vägar in på arbetsmarknaden

Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB, startade projektet Gårdsvärdar i samarbete med Arbetsförmedlingen år 2018. I den första piloten anställdes fem kvinnor. Tre år senare är de 44 anställda. Nästa steg blir att validera gårdsvärdarnas kunskaper och erbjuda et...

Filmbild

Språkutvecklingstips för arbetsgivare - Räcker språket?

Tänk igenom vilka språkmoment som tjänsten kräver. Testa hur väl individen behärskar dessa moment och anpassa stödet utifrån det.

Filmbild

Språkutvecklingstips för arbetsgivare – lärare eller kollega?

Om du arbetar tillsammans med någon som inte har svenska som förstaspråk vill du språket hjälpa till. Satsa på att lära känna varandra och hjälp din kollega att använda språket i naturliga samtal.

Filmbild

Språkutvecklingstips för arbetsgivare – svårt på riktigt

Att lära sig ett nytt språk handlar inte bara om att förstå vad ett ord betyder. Det är viktigt att veta hur ordet låter och kunna uttala det så någon annan förstår.

Filmbild

Språkutvecklingstips för arbetsgivare – satsa smart

Att arbeta på en arbetsplats tillsammans med modersmålstalare kan vara ett utmärkt tillfälle för den som är ny i språket att öva på svenskan. Men för att bli bättre på ett språk behöver en individ också lära sig nya saker.

Filmbild

Språkutvecklingstips för arbetsgivare – förstå och bli förstådd

När du pratar med någon som lär sig svenska kanske du märker att hen inte förstår vad du säger. Då kanske du försöker förklara med andra ord och ge exempel.

Filmbild

Språkutvecklingstips för arbetsgivare – teaser med Sofi

Sofie Tegsveden Deveaux undervisar i svenska som andraspråk. Hon berättar att Sobona och LYS förlag har tagit fram fem filmer med tips och inspiration till dig som arbetar med språkutveckling på arbetsplatsen.

Filmbild

Språkutvecklingstips för arbetsgivare – teaser med Emil

Emil Molander är lärare i svenska som andraspråk. Han berättar att Sobona och LYS förlag tagit fram fem filmer med tips för att underlätta språkutveckling på arbetsplatsen.

Filmbild

Språkskola och språklyft säkerställer rätt kunskaper inom svenska för Renova

Renova har fått medel från KFS trygghetsfond för att utveckla en språkskola för befintliga medarbetare för att genomföra ett språklyft.

Filmbild

Breddad rekrytering möter Lunets utmaningar inom kompetensförsörjning

Genom att erbjuda praktik och YA-anställningar fångar och Lunet fler talanger samtidigt som de bidrar till främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Filmbild

Luleå Energi säkrar kompetensförsörjningen med hjälp av nationell valideringsmodell

Luleå Energi använder validering för långsiktig kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Filmbild

Samverkan som bryter utanförskap, skapar fler jobbtillfällen och ökar tryggheten i Malmö

Projektet Gårdsvärdar som startade år 2018 är ett exempel på hur Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB, arbetar för att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2023 – Kraftringen

Hur fungerar kompetensförsörjning i en snabbt föränderlig värld? Ta del av hur Kraftringen arbetar med företagets kompetensförsörjning.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2023 – Energiföretagen Sverige

Enligt en undersökning från Energiföretagen Sverige behöver 8 000 tekniker och ingenjörer anställas i svenska energiföretag fram till 2025.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2023 – Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan berättar att branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2023 – Omställningsfonden

Omställningsfonderna kan bidra med kunskaper och erfarenheter samt medel för insatser inom kompetensutveckling och omställning.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2023 – Svenska stadsnätsföreningen

Sobonas yrkeprofil fibertekniker var grunden för att skapa en mikromerit inom felsökning, lagning och mätning för en ny beredskapsroll.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2023 – LYS förlag

Språket är en del av yrkeskompetensen. Ta del av LYS idéer och tips för att prata klarspråk om klarspråk.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2023 – Luleå Energi

Ta del av hur valideringsprocessen sker från kompetensbehov till en kvalifikation och hur validering fungerar som ett verktyg på Luleå Energi.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2023 – avslut

Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli och moderator Willy Silberstein lyfter insikter och rundar av konferensen.

Filmbild

Konferensen om Kompetenspasset - inledning och presentation

Vilket är syftet med Kompetenspasset? När, hur och om kan vi använda mikromeriter? När ger de ett mervärde för individ, arbetsgivare och samhället i stort?

Filmbild

Konferensen om Kompetenspasset - European Year of Skills 2023

EU har utlyst 2023 som European Yeaf of Skills. Det är ett initiativ som pågår mellan 9:e maj 2023 till 8 maj 2024. Anledningen är arbetskraften är viktig för en hållbar tillväxt och konkurrenskraft.

Filmbild

Konferensen om Kompetenspasset - pilot ett för beredskapssvetsare fibernät

Jimmy Persson berättar om hur Sverige börjar rusta och hur Svenska Stadsnätsföreningen arbetar för att få fram ett kompetensbevis för beredskapssvetsare fibernät.

Filmbild

Konferensen om Kompetenspasset - pilot två om Svenskt underhåll

Svenskt Underhåll arbetar för underhållsarbete inom svensk industri. Mikromeriter kan bli viktiga för att säkra branschens kompetensförsörjning.

Filmbild

Konferensen om Kompetenspasset - pilot tre om instegsprogram och mikromeriter för gårdsvärdar i bostadsområden

Kan vi definiera ett instegsprogram byggt på mikromeriter inom fastighet för gårdsvärd i bostadsområden? Och är mikromeriter och moduler samma sak?

Filmbild

Konferensen om Kompetenspasset - pilot fyra om textil och cirkularitet

En ny lagstiftning träder i kraft 2025 där kommunerna kommer behöva ta ett betydligt större ansvar för textilier. Detta kommer påverka vilka kompetenser som behövs.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom fastighet och parkering 2023 – Stockholm Parkering

Stockholm Parkering ger en framtidsspaning för parkeringsbranschen och hur allt påverkar kompetensförsörjningen.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom fastighet och parkering 2023 – Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd berättar om branschens kompetensbehov 2023–2028 och om valideringsverktyget Faval.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom fastighet och parkering 2023 – Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan berättar att branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom fastighet och parkering 2023 – Omställningsfonderna

Omställningsfonderna kan bidra med kunskaper, erfarenheter och medel för insatser inom omställning och kompetensutveckling.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom fastighet och parkering 2023 – Svepark

Ta del av Sveparks perspektiv på branschens utveckling och hur detta påverkar kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom fastighet och parkering 2023 – Poseidon

Poseidon Bostads AB och Nordiskt Valideringsforum berättar om Sobonas yrkesprofiler och validering.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom fastighet och parkering 2023 – avslutning

Conny Larsson, chef Sobonas kompetenskansli och moderator Willy Silberstein lyfter insikter och rundar av konferensen.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2023 – Avfall Sverige

Avfall Sverige lyfter utmaningar inom kompetensförsörjning, validering och att ha rätt kompetens på rätt plats.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2023 – LYS förlag

Språket är en del av yrkeskompetensen. Ta del av LYS idéer och tips för att prata klarspråk om klarspråk.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2023 – Svenskt Vatten

Vatten och avlopp har stora utmaningar inom kompetensförsörjning och även enorma investeringsbehov.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2023 – Myndigheten för yrkeshögskolan

MYH berättar att branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2023 – Omställningsfonderna

Omställningsfonderna kan bidra med kunskaper, erfarenheter och medel för insatser inom omställning och kompetensutveckling.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2023 – Vamas och Nacka vatten och avfall

Vamas, Nacka vatten och avfall och Nordiskt Valideringsforum berättar om Sobonas praktiska verktyg.

Filmbild

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2023 – avslut

Conny Larsson, chef Sobonas kompetenskansli och moderator Willy Silberstein lyfter insikter och rundar av konferensen.

Filmbild

Strategisk kompetensförsörjning inom energi 2023 – Nacka Energi och Vattenfall Eldistribution

Digitala rekryteringsträffar skapar kontakt.

Filmbild

Strategisk kompetensförsörjning inom energi 2023 – Energiföretagen Sverige

Energiföretagens uppdaterade språkpalett.