Förberedelser och resurssäkring

Syfte: Omsätta beslut till en realistisk projektplan.

Färdiga syftar till att förbereda alla på företaget, eller avdelningen som ni vill starta med, så ni är färdiga att sätta i gång. Nu sker analyser och avgränsningar. Resurser säkras och en projektplan tas fram för att ni ska nå målet med valideringen.

Obligatorisk
Valbart
Uppstartsmöte
Färdiga börjar med ett uppstartsmöte för nyckelpersoner som kommer vara delaktiga i valideringen. Kompetenskansliet deltar på mötet och syftet är att planera färdiga-fasen och ta beslut på de delar man redan här har svaret på. Det finns framtaget workshops-material att använda som stöd.
Uppföljningsmöten med kompetenskansliet
Vid behov sker ett eller flera uppföljningsmöten med oss på komptenskansliet för att säkerställa framfart och snabbt reda ut eventuella frågetecken.
Resurssäkring
Projektledaren har det material som behövs för att skriva ett första utkast till projektplan. Med kompletterande informations-inhämtning förs dialogen för att säkra de resurser som kommer vara berörda under valideringen.
Kompetenskansliets tjänster avtalas
Om ni inte redan har bett om en offert kan ni få den nu. Utifrån tidigare resursupplägg och interna planeringsmöten, vet ni vilka tjänster som är aktuella för er. Nu avtalas dessa tjänster med kompetenskansliet.
Självskattning av medarbetare
I de fall ni väljer att medarbetarna ska göra självskattningar är detta ett bra tillfälle. Resultatet av självskattningarna hjälper bedömaren och projektledaren att göra en mer realistisk planering framåt. Nu sker registrering av de utvalda medarbetarna i det digitala systemet Bevisst. Vidare kan individerna göra en självskattning av sina yrkeskompetenser inom det aktuella området.
Nödvändiga utbildningar
Utifrån resultatet från självskattningen kan bedömare och projektledare planera arbetet mer noggrant samt uppdatera projektplan och aktiviteter. Era behov styr vilka utbildningar som är nödvändiga för just er. Det kan vara bedömarutbildning, handledarutbildning eller intern kvalitetssäkrare. Det är lämpligt att gå utbildningarna under “färdiga” men det kan också vara aktuellt att de genomförs under “gå”. Det beror på hur ni väljer att lägga upp handlingsplanen. Ni kanske också ser att det finns ett kompletterande utbildningsbehov i “färdiga”, om utbildningarna genomfördes i “gå”.
Projektestimat uppdateras
Om inte ett projektestimat togs fram under den förra fasen tas det fram nu. Estimatet uppdateras utifrån resurser samt interna och externa kostnader. Ni kan göra ett estimat själva eller använda komptenskansliets mall för projektestimering. Kontakta oss gärna om ni vill ta del av vår mall.
Projektplan godkänns
Under fasens gång har ni haft informations- och uppstarts-aktiviteter med avdelningschef, enhetschef och/eller arbetsledare. Ni har satt avgränsningar och tagit fram en plan för att nå målen med valideringen. Projektets styrgrupp godkänner projektplanen och allt är nu förberett för att gå vidare till genomförande-fasen "gå".

Resultat

  • Projektplan med mål, åtgärder och resurser.
  • Avtal kring tjänster med kompetenskansliet.

Kom i gång med validering genom våra tjänstepaket!

Våra tre tjänstepaket ger en inriktning om vad arbetet med branschvalidering kommer kosta för just ert företag. Är du osäker på var ni ens ska börja? Kontakta oss på kompetenskansliet så hjälper vi er!