Under programmets moduler kommer vi bland annat gå igenom de här ämnesområdena och frågeställningarna:

Uppdraget som styrelseordförande

Syftet med detta moment, som går genom hela programmet, är att åstadkomma ett kvalificerat erfarenhetsutbyte och kvalificerat stöd med fokus på det speciella ledarskapsuppdrag som ordföranderollen innebär.

Vi arbetar enligt en särskild metodik med era egna aktuella problemställningar i fokus för att på så sätt bidra till ökad förmåga till att finna lösningar på komplexa frågor och utmaningar.

I detta programgenomgående moment fokuserar vi på:

 • Att samspela med ägare och huvudmän, och att kunna läsa in och förstå vad politiska förändringar över tid kan betyda för verksamheten.
 • Samspelet i styrelsen och samspelet mellan styrelse och ledning.
 • Hur en bild eller idé om hur verksamheten ska utvecklas på längre sikt kan ske tillsammans med styrelse och ledning.
 • Skapa ett samtalsklimat, där ledamöter tillsammans kan hitta vägar framåt i svåra frågor samt hitta en form för styrelsearbetet som skapar framdrift.
 • Att kunna rekrytera och utveckla rätt vd för verksamheten, och hitta en gynnsam spänst och dynamik i samspelet mellan styrelse och vd/förbundschef.

Fördjupningsmoment med tre kunskapsperspektiv

Att styra och leda kommunala bolag och förbund

 • Vilka lagstiftningar behöver vi förhålla oss till?
 • Kommunallagen, Aktiebolagslagen och speciallagstiftningar – hur möts dessa i era verksamheter?
 • Hel- och delägda verksamheter – vad gäller?
 • Kommunen som ägare och de formella beslutsorganen

Det finansiella perspektivet

 • Att kunna förstå och kunna dra slutsatser från finansiell information, samt ställa krav på rapportering som ger vägledning i komplicerade beslut såsom investeringar.
 • Utvecklad kunskap om de huvudsakliga rapporterna (kassaflöde, resultaträkning och balansräkning) och hur dessa hänger ihop i er egen verksamhet.
 • Jämförande analys mellan verksamheterna i gruppen och andra relevanta verksamheter.
 • Kunskap om investeringsbedömningar och målstyrning.

Livet i kommunkoncernen

 • Formell och informell styrning i koncerner och där det finns flera ägare – hur sker styrning och vem tar ägarrollen?
 • Samspel mellan helhet och delar.
 • Exempel på olika typer av ägardirektiv.


Intervjuer inför programstart för ett behovsstyrt program

Inför programstart intervjuas varje deltagare för att vi på djupet ska lära känna var och ens unika strategiska frågeställningar och kunskapsbehov. Programmet anpassas därefter på detaljnivå så att genomförandet möter de behov som finns i deltagargruppen.

Vidare görs en djupare analys av varje deltagande medlemsföretag (utifrån företagets fem senaste års-redovisningar) vilket utgör ett viktigt underlag för de diskussioner och jämförelser vi gör i programmet inledningsvis.