De kommunala företagen står inför stora, komplexa och ibland svårnavigerade utmaningar. Ny teknik gör snabba intåg, samtidigt som många kommunala företag tar stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Verksamheten behöver vara innovativ, driva förändring och samtidigt bidra till stabilitet i ett snabbt föränderligt landskap.

Den utveckling vi ser inom de kommunala företagen innebär också att du behöver utvecklas som ledare. För att klara av dessa utmaningar tillsammans med dina medarbetare och kollegor, behöver du som chef bidra med ditt bästa möjliga ledarskap. Det kan handla om att ta ytterligare kliv i att förstå verksamheten från ett helhetsperspektiv, att bli tryggare i rollen som direkt chef och ledare, eller att hitta nya innovativa grepp för att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare, medborgare och/eller kunder och det omgivande samhället.

I programmet utgår vi från tre viktiga ledarskapsrelationer:

  • Att leda utåt – mot medarbetare och medborgare och/eller kunder.
  • Att leda åt sidan – i samspel med andra funktioner inom och utanför den egna organisationen.
  • Att leda uppåt – i samspel med politiken. Här handlar det även om att förstå organisationens och din chefs uppdrag samt att hjälpa till med översättningen mellan det strategiska och det operativa.

I dessa relationer uppstår ofta ett korstryck av olika förvänt- ningar och krav som du som chef behöver förstå, balansera och navigera i. En viktig utgångspunkt är att fördjupa för- ståelsen för hur samhället utvecklas och betona den viktiga roll som de kommunala företagen spelar i den. Detta för att ge bredare utblick och bättre se verksamheten och ledarskapet i sitt sammanhang.