Sobonas ledarskapsakademi

Sobonas Ledarskaps­akademi

Ett vässat, kompetent och modernt ledarskap bidrar till moderna organisationer och attraktiva arbetsgivare för såväl medarbetare som ledare. Därför erbjuder vi, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, Sobonas Ledarskapsakademi.

Insikter från undersökningar och kvalitativa studier gjorda bland våra medlemsföretag har legat till grund för utvecklingen av programmen som är skräddarsydda för våra medlemmars behov och utmaningar.

Med fokus på moderna organisationsfrågor, särskilt avseende ordföranderollen, vd-rollen och strategiska chefs- och ledarrollerna, får du förutsättningarna att förbättra verksamheten och därigenom samhällsnyttan.

Nyhet: Det nära ledarskapet - för första linjens chefer

I det här programmet utgår vi från tre viktiga ledarskapsrelationer:

  • Att leda utåt (mot medarbetare och medborgare och/eller kunder)
  • Att leda åt sidan (att samspela och samverka med andra funktioner inom och utanför den egna organisationen)
  • Att leda uppåt (samspel med politiken, att förstå organisationens och sin chefs uppdrag, att hjälpa till med översättningen mellan det strategiska och operativa)

I dessa relationer uppstår ofta ett korstryck av olika förväntningar och krav som man som chef behöver förstå, balansera och navigera i.

En viktig utgångspunkt är att fördjupa förståelsen för hur samhället utvecklas och betona den viktiga roll som de kommunala företagen spelar i den.

Nyhet: Utvecklande HR – för HR-ansvariga

Programmet syftar till att ännu tätare integrera och förankra HR i verksamhetens värdeskapande processer för samhället, medborgare, kunder och ägare.

I den omfattande förstudie som föregått planeringen av programmet identifierades utmaningar som HR står inför idag. De kan sammanfattas i fem punkter:

  • Strategisk kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke
  • Stötta och utveckla cheferna i deras arbete
  • Det nya arbetslivet efter covid-19
  • Kompetensutveckling – utbildning
  • Effektivisera och utveckla HR

Dessa fem utmaningar för HR bildar kärnan i programmet, tillsammans med de perspektiv som vi anser är mest centrala i en framgångsrik verksamhet: strategi, styrning, processer och ledning.

Programmet Utvecklande HR lämpas bäst för dig som idag är HR-ansvarig inom din verksamhet. Du kan också ha ansvar för HR-frågorna parallellt med annat ansvar (såsom föreståndare eller VD). Akademisk examen är inte ett förkunskapskrav.

Sobonas vd-program

Att leda kommunala företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema i vårt vd-program är därför att förstå det kommunala företagets sammanhang, omvärld och ägarförhållanden – och de utmaningar som denna typ av företag står inför.

Programmet för styrelsens ordförande i kommunala företag

Det här programmet är framtaget för dig som är styrelseordförande i ett kommunalt företag, med hänsyn till de frågor som du möter. sätter fokus på dessa frågor och utgår i hög grad från varje styrelseordförandes verklighet och vardag, där strategi, styrning, ägardialog, samspel med vd och det egna styrelsearbetet kommer stå i fokus.

Det strategiska ledarskapet

Ny teknik gör intåg, med ibland svårförutsedda konsekvenser. Samtidigt behöver många kommunala företag ta stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Det ställer krav på dig som ledare att vara innovativ, driva förändring och samtidigt utgöra en stabil ryggrad i ett snabbföränderligt samhällslandskap. I vårt ledarskapsprogram diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig som ledare och vilka nya grepp som behöver tas vad gäller ledarskap, organisation och styrning.

Anna Lirén
Utvecklingsstrateg