Samhällsbygge 2030 

Sobona är kommunala företagens arbetsgivarorga­nisation. Alla som är medlemmar i Sobona brinner för att skapa samhällsnytta. I vårt arbete för att tillvarata och främja våra medlemmars intressen hämtar vi kraft och inspiration från deras driv att för­bättra, förvalta, utveckla och framtidssäkra välfärden, infrastrukturen och annan samhällsservice. De jobbar varje dag för en hög kvalitet, affärsmässig samhällsnytta och alltid med fokus på långsiktig hållbarhet. Det är bra för verksamheterna, medarbetarna, ägarna och inte minst alla som tar del av de nyttor som våra medlemmar skapar.

Men trots att dessa verksamheter ofta spelar en avgö­rande roll för att människors vardag ska fungera är det få som känner till de kommunala företagen. Det vill vi ändra på. Det främsta syftet med Sobona-rapporten är att öka kännedomen om de kommunala före­tagen. Tanken är att återkommande samla relevant statistik och information som visar deras betydelse och belysa frågor som är viktiga för deras utveckling. Det andra syftet med Sobona-rapporten är att stärka medlemmarnas framtidskapacitet genom att fokusera på analys och strategi för att vara en framgångsrik organisation även i framtiden.

Temat för den här rapporten tar avstamp i Sobonas prioriterade område Hållbar utveckling och belyser hur de kommunala företagen bidrar till samhälls­bygget. De kommunala företagen utgör kärnan i Samhällsbygget och en hållbar utveckling är i sin tur kärnan i företagens verksamheter. Det har blivit allt tydligare under arbetets gång. Det är också någonting det finns en oerhörd stolthet kring; både hos företa­gen och hos Sobona som arbetsgivarorganisation.

Rapporten har därför fått namnet ”Samhällsbygge 2030” där vi knyter ihop samhällsbygge med Agenda 2030. Med det som grund är det vår förhoppning att den här rapporten ska belysa det samhälle de kom­munala företagen är med och bygger inför framtiden. Genom den här rapporten ger vi insikter både om vad som ska byggas och om hur detta ska göras, med en hel del framgångsfaktorer som resultat. Avstampet är agenda 2030 och hur allmänheten och de kommuna­la företagen ser på målen.

Den kommande rapporten är också startskottet för en satsning som handlar om att belysa de kommunala företagens betydelse för samhället. Även satsningen går under namnet Samhällsbygge 2030 och genom den sprider vi kunskap om de kommunala företa­gen och stärker deras attraktionskraft och position. Sobonas medlemsföretag erbjuder jobb som skapar samhällsnytta varje dag och som spelar stor roll för hur samhället utvecklas på sikt. Jobb att trivas med och engageras av. De skapar och utvecklar samhällen. De är innovatörer som möjliggör också andra aktörer som samhällsförbättrare. Det är vi stolta över. Vi våg­ar rentav påstå att det gör oss till Sveriges stoltaste arbetsgivarorganisation.

Ett stort tack till alla engagerade medlemmar som medverkat i den undersökning som genomförts under arbetet med rapporten och som därmed bidragit till resultatet.

Per Nordenstam, vd

Lansering

Sobonarapporten 2019 lanseras första veckan i oktober 2019.

Vill du veta mer om rapporten?

Anna Lirén
Utvecklingsstrateg
Madeleine Gimåker
Utvecklingsstrateg