Hållbart arbetsliv

Den psykiska ohälsan samt sjukfrånvaron på grund av arbetsrelaterad stress ökar i samhället. En god arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser som ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro, lägre personalomsättning samt minskad risk för arbetsrelaterade olyckor.

En god arbetsmiljö medför friska arbetsplatser samt engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.

- Sobona ska verka för att medlemsföretagen skapar ett hållbart arbetsliv för medarbetare med friska arbetsplatser och god arbetsmiljö.