Medlemsavgift

Medlemsföretagen i Sobona erlägger årsavgift med följande konstruktion:

Till arbetsgivarorganisationen/moderföreningen Sobona en medlemsavgift som av föreningsstyrelsen 2020-11-19 fastställts till 2 000 kr för 2021, dvs oförändrad från föregående år. Denna är en ej avdragsgill kostnad.

Till servicebolaget Sobona AB en serviceavgift baserad på medlemsföretagens bruttolönesumma föregående år. Denna avgift är avdragsgill. Moms tillkommer med 25 % på serviceavgiften.

För 2021 har bolagsstyrelsen 2020-11-25 beslutat om en sänkt serviceavgift från 0,25 % till 0,24 %.

Slutligen har bolagsstyrelsen också beslutat om en enhetlig lägsta respektive högsta serviceavgift till att för 2021 vara 0,2 prisbasbelopp (9 520 kr) och som högst 11 prisbasbelopp (523 600 kr).