Rättshjälp

Lokala och centrala tvister

Som arbetsgivare och medlem i Sobona måste du emellanåt hantera tvisteförhandlingar där ni och den fackliga organisationen tolkar en lag eller ett avtal på olika sätt. Tvisteförhandlingen inleds med en lokal tvisteförhandling och hanteras av er som lokala parter. Inför en sådan situation ska du givetvis söka Sobonas rådgivning om du behöver. Avslutas den lokala förhandlingen i oenighet finns möjligheten att föra tvistefrågan vidare till central förhandling (central förhandling kan bara ske i förhållande till den kollektivavtalsslutande organisationen). Innan den lokala förhandlingen avslutas i oenighet är det viktigt att Sobona konsulteras för rådgivning så att en bedömning av rättsläget kan göras.

I den centrala tvisten företräder Sobona dig och din organisation för att hitta en lösning.

Om arbetstagaren tillhör en minoritetsorganisation, dvs ett fackförbund som inte står i kollektivavtalsförhållande till arbetsgivaren eller om tvisten rör en oorganiserad arbetstagare, så kan inte en central tvisteförhandling påkallas. Om tvisten rör en oorganiserad arbetstagare är tingsrätten första prövningsinstans utan vare sig lokal eller central förhandling. Om istället tvisten rör en medlem i en minoritetsorganisation sker en lokal förhandling för att vid oenighet riskera att prövas i tingsrätt. Efter dom i tingsrätten kan målet överklagas till Arbetsdomstolen under förutsättning att domstolen beviljar prövningstillstånd. Tvisteförhandling med brandmännens riksförbund sker endast på lokalnivå. Vid oenighet sker prövning direkt i Arbetsdomstolen.

Stämning

Vid en stämning i såväl tingsrätt som Arbetsdomstolen är det viktigt att ni så snabbt som möjligt tar kontakt med Sobona. Vi kommer då att utreda huruvida ni har rätt till rättshjälp eller inte samt fatta beslut i ärendet. Med beviljad rättshjälp innebär att Sobona beslutat att företräda medlemmen i domstol och därmed också stå för medlemmens ombudskostnader.

Sobona förbehåller sig rätten att inte företräda en medlem alternativt att frånträda ett uppdrag i domstolstvister där:

  • Sobona med hänsyn till rätts- eller bevisläget, gör bedömningen att möjligheten till framgång är begränsad, eller där en förlust i ett mål kan få negativa konsekvenser för den aktuella branschen/verksamhetsområdet,
  • Medlem har underlåtit att kontakta Sobona när tvistefrågan blev känd för medlemmen eller innan en rättshandling, såsom exempelvis en uppsägning eller ett avskedande, vidtogs,
  • Medlem på egen hand, eller genom annat ombud, fört processen så långt att Sobona inte i tillräcklig utsträckning kan påverka processen,
  • Medlem inte följer Sobonas rådgivning eller agerar i strid med god sed på arbetsmarknaden,
  • Medlem undanhåller information som är väsentlig för uppdraget eller inte besvarar frågor från Sobona under en domstolsprocess eller liknande
  • om medlem inte betalat sin medlemsavgift till Sobona.