Användarvillkor för Sobonas digitala forum

Sobona tillhandahåller tjänsten Digitala forum för alla registrerade personer på medlemsföretagen i utvalda grupper. Syftet med tjänsten är att skapa förutsättningar för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen och Sobona inom olika grupper och/eller ämnesområden. Tjänsten innehåller följande möjligheter:

 • Anpassade möjligheter att skapa, hålla kontakt, kommunicera, upptäcka och dela.
 • Möjlighet att stärka dina relationer genom att dela med dig av erfarenheter, diskutera och ställa frågor till andra Sobona-medlemmar.
 • Du är själv ansvarig för det innehåll som du publicerar på Sobonas digitala forum.
 • Sobonas digitala forum är helt fria från kommersiella budskap (annonsering). Det innebär att du som användare inte får använda Sobonas digitala forum för annonsering.
 • Sobonas digitala forum syftar till att främja en positiv, inkluderande och säker dialog.
 • Vi gör stickprovskontroller bland inläggen för att bekämpa otillåten användning och överträdelser av våra villkor och policyer samt för att bekämpa skadligt och bedrägligt beteende.
 • Vi använder all den information vi har, inklusive information om dig som enskild användare, för att försöka hålla vår plattform säker. Det kan hända att vi delar information om otillåten användning eller skadligt innehåll med rättsväsendet. Mer information hittar du i Sobonas integritetspolicy.
 • För att kunna tillhandahålla vår tjänst måste vi lagra och överföra data mellan våra system.

Dina åtaganden

I utbyte mot vårt åtagande att tillhandahålla tjänsten krävs att du gör nedanstående åtaganden gentemot oss.

Vem får använda Sobonas digitala forum?

Vi vill att vår tjänst ska vara så öppen och inkluderande som möjligt, men vi vill också att den ska vara säker och trygg att använda och i enlighet med gällande lagstiftning. Därför är det nödvändigt att du följer vissa restriktioner när du använder Sobonas digitala forum.

 • Du måste arbeta på ett av Sobonas medlemsföretag för att använda tjänsten.
 • Om du avslutar din anställning på ett av Sobonas medlemsföretag ska du meddela detta så att ditt användarkonto kan avslutas.
 • Du får inte tidigare ha haft ett konto som inaktiverats av oss på grund av någon lagöverträdelse eller på grund av att du brutit mot någon av våra policyer.

Så här får du inte använda Sobonas digitala forum

Vi måste alla bidra för att en säker och öppen tjänst ska kunna tillhandahållas.

 • Ditt för- och efternamn kommer att visas för andra deltagare på Sobonas digitala forum. Vi rekommenderar även att du lägger till en profilbild och en kort beskrivning av dig själv för att göra det så enkelt och tilltalande som möjligt att interagera på Sobonas digitala forum.
 • Du måste förse oss med korrekt och uppdaterad information (inklusive registreringsinformation). Du får inte stjäla någon annans identitet och du får inte skapa ett konto för någon annan om du inte fått denna persons uttryckliga medgivande.
 • Du får inte använda Sobonas digitala forum som annonserings-plattform eller som kampanjyta. Du får däremot gärna dela med dig av tips och förslag på produkter och tjänster till andra användare i Sobonas digitala forum.
 • Du får inte göra något olagligt, vilseledande eller bedrägligt och du får inte göra något i illegalt eller otillåtet syfte.
 • Du får inte bryta mot (eller underlätta för andra, eller uppmuntra andra, att bryta mot) dessa villkor eller våra policyer.

Om du upplever att en annan användare på Sobonas digitala forum bryter mot dessa villkor ska du anmäla det genom att skicka ett mail till kontakt@sobona.se. Skicka gärna med en skärmavbild av det olämpliga innehållet och beskriv varför du tycker att det strider mot Sobonas användarvillkor.

 • Du får inte göra något som stör eller försämrar tjänstens avsedda funktion.
 • Du får inte försöka skapa konton eller skaffa tillgång till eller samla in information på obehöriga sätt. Detta inkluderar att skapa konton eller samla in information på ett automatiserat sätt utan vårt uttryckliga tillstånd.
 • Du får inte försöka att köpa, sälja eller överföra någon aspekt av ditt konto (inklusive ditt användarnamn), och heller inte be om, samla in eller använda andra användares inloggningsuppgifter.
 • Du får inte dela med dig av andras personuppgifter ifall du till exempel beskriver ett personalärende.
 • Du får inte publicera privat eller konfidentiell information eller göra något som gör intrång i någon annans rättigheter, inklusive immateriella rättigheter.

Om du upplever att en annan användare på Sobonas digitala forum har lagt upp innehåll som du tror gör intrång i dina immateriella rättigheter ska du anmäla det genom att skicka ett mail till kontakt@sobona.se. Skicka gärna med en skärmavbild av innehållet och beskriv varför du tycker att det gör intrång på dina rättigheter.

Tillstånd som du ger oss

Som en del av vårt avtal ger du oss även tillstånd som vi behöver för att kunna tillhandahålla tjänsten.

 • Vi gör inga ägaranspråk på ditt innehåll i Sobonas digitala forum, men du beviljar oss härmed en licens att använda det.
 • Vi gör inga ägaranspråk på ditt innehåll som du publicerar i eller via tjänsten. I stället gäller att när du delar, publicerar eller laddar upp innehåll som omfattas av immateriella rättigheter (till exempel foton eller videor) i eller i samband med vår tjänst, beviljar du oss härmed en exklusiv, icke-överlåtbar licens, befriad från licensavgift, att vara värd för, använda, distribuera, modifiera, köra, kopiera, offentligt framföra eller visa, översätta och skapa härledda arbeten av ditt innehåll. Du kan när som helst säga upp den här licensen genom att ta bort ditt innehåll eller ditt konto. Innehåll som du tar bort kommer emellertid att fortsätta visas om du har delat det med andra och de inte har tagit bort det.
 • Du beviljar oss tillstånd att, utan någon kompensation till dig, visa ditt användarnamn, din profilbild och information om dina åtgärder (till exempel gilla-markeringar) eller dina relationer (till exempel följa-markeringar) bredvid eller i anslutning till konton.

Ytterligare rättigheter som är förbehållna oss

Om du använder innehåll som omfattas av immateriella rättigheter som vi har och som vi gör tillgängligt i vår tjänst (till exempel bilder, design, videor eller ljud som vi tillhandahåller och som du lägger till i innehåll som du skapar eller delar med andra), behåller vi alla rättigheter till detta innehåll (men inte ditt innehåll).

Du måste inhämta skriftligt tillstånd från oss, eller ha tillstånd enligt en öppen källkodslicens, för att få modifiera, skapa härledningar av, dekompilera eller på annat sätt försöka extrahera källkod från oss.

Borttagning av innehåll och inaktivering eller avslutande av ditt konto

Vi kan ta bort innehåll eller information som du delar i tjänsten om vi tror att det/den bryter mot dessa användarvillkor eller våra policyer, eller om vi enligt lag är ålagda att göra detta. Vi kan vägra att tillhandahålla eller sluta tillhandahålla hela eller delar av tjänsten till dig (inklusive uppsägning eller inaktivering av ditt konto) direkt om du: tydligt, allvarligt eller vid upprepade tillfällen bryter mot dessa användarvillkor eller våra policyer, om du vid upprepade tillfällen gör intrång i andras immateriella rättigheter eller om lagen kräver att vi gör det.

Om vi tar bort innehåll från dig som bryter mot våra riktlinjer eller och vi inaktiverar eller säger upp ditt konto kommer vi att meddela detta. Om du anser att ditt konto har avslutats på felaktiga grunder, eller om du vill inaktivera eller permanent ta bort ditt konto kontaktar du Sobona på kontakt@sobona.se.

Innehåll som du tar bort kan komma att finnas kvar under en begränsad tid i säkerhetskopior och kommer att fortsätta visas på ställen där andra har delat det. Denna paragraf, och nedanstående avsnitt med rubriken ”Vårt avtal och vad som händer om vi är oeniga om något”, kommer att äga fortsatt giltighet även efter att ditt konto har avslutats eller tagits bort.

Vårt avtal och vad som händer om vi är oeniga om något

Vårt avtal

Om någon del av detta avtal inte går att verkställa fortsätter resten av avtalet att gälla.

 • Eventuella ändringar av eller eventuellt avstående från rättigheter i samband med det här avtalet måste göras skriftligen och undertecknas av oss. Om vi underlåter att verkställa någon del av detta avtal utgör det inte ett avstående från rättigheter.
 • Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig.

Vilka har rättigheter enligt detta avtal?

Detta avtal ger inte rättigheter åt någon tredje part.

 • Du får inte överföra några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan vårt medgivande.
 • Våra rättigheter och skyldigheter kan tillskrivas andra. Detta skulle till exempel kunna inträffa vid ändrade ägarförhållanden (som vid en fusion, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar) eller med stöd av lagen.

Vem är ansvarig om någonting skulle hända?

Vi kommer att tillämpa rimlig kompetens och aktsamhet för att tillhandahålla vår tjänst till dig och för att göra detta i en miljö som är säker och felfri, men vi kan inte garantera att vår tjänst alltid kommer att fungera utan störningar, fördröjningar eller fel. Förutsatt att vi har agerat med rimlig kompetens och aktsamhet bär vi inget ansvar för:

 • förluster som inte orsakats av vårt brott mot de här villkoren eller i övrigt på grund av våra handlingar,
 • förluster som inte rimligtvis är förutsägbara av dig eller oss vid tillfället då de här villkoren börjar gälla,
 • kränkande, olämpligt, obscent, olagligt eller i övrigt stötande innehåll som publicerats av andra som du kan påträffa bland vår tjänst och andra händelser bortom vår kontroll.

Ovanstående varken utesluter eller begränsar vårt ansvar vid dödsfall, personskada eller bedrägeri till följd av vår försummelse. Det utesluter eller begränsar heller inte vårt ansvar för andra saker där lagen inte tillåter oss att göra det.

Icke efterfrågat material

Vi uppskattar alltid feedback och förslag, som vi emellertid kan komma att använda utan restriktioner eller någon skyldighet att kompensera dig för, och vi är heller inte skyldiga att hålla sådan feedback eller sådana förslag konfidentiella.

Så här hanterar vi tvister

Svensk lag ska tillämpas på de här villkoren och på alla rättsliga anspråk. Eventuella tvister ska avgöras i en behörig domstol i Sverige.

Uppdatering av dessa villkor

Det kan hända att vi gör ändringar i vår tjänst och i våra policyer, och det kan då vara nödvändigt att göra ändringar även i dessa användarvillkor så att de korrekt återspeglar vår tjänst och våra policyer. Såvida inget annat krävs enligt lag meddelar vi dig (till exempel via vår tjänst) innan vi gör ändringar i dessa användarvillkor, och ger dig möjlighet att granska dem innan de träder i kraft. Om du därefter fortsätter att använda tjänsten är du bunden av de uppdaterade användarvillkoren. Om du inte vill fortsätta använda tjänsten kan du ta bort ditt konto genom att kontakta kontakt@sobona.se.

Användarvillkoren uppdaterades senast 2022-09-12