Yrkesprofilering och validering

En process för strukturerad bedömning, värdering och dokumentation.

Resultatet av valideringen bevisar yrkespersoners kunskaper och kompetens. Allt lärande genom livet blir synligt oavsett hur, var och när det förvärvats. Det blir möjligt att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt. Sobonas valideringsprocesser utgår från OCN-metoden. Den är kompatibel med SeQF, som är Sveriges referensram för kvalifikation.

Sammanfattning

 • Validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre genom att tydliggöra både behov och tillgänglig kompetens. Genom validering synliggörs en kvalitetssäkrad och grundläggande kunskapsnivå för olika yrken. Det ger nya möjligheter att anställa personer med olika bakgrund.
 • Utifrån olika yrkesroller definieras resultat av lärande och bedömningskriterier. Resultatet godkänns av yrkesexperter och branschföreträdare. Valideringen görs av utbildade bedömare, som tillsammans med yrkespersonen bevisar att de rätta kunskaperna finns.
 • Yrkesprofilen utvecklas i en interaktiv process genom workshops med branschrepresentanter. Yrkesprofilen kvalitetssäkras via en branschpanel.
 • Validering är en enkel, tydlig och kvalitetssäkrad väg in i arbete. Detta bidrar till hållbar tillväxt med fokus på inkludering och jämställdhet.

Verktygets fördelar

 • Ger nya möjligheter att anställa personer med olika bakgrund

Vinster

Bransch

 • Ökar branschens attraktionskraft
  Branschen tar initiativ till att förklara vad som faktiskt behövs för att vara anställningsbar och utvecklas inom olika yrkesroller. Det underlättar både rekrytering och intern kompetensutveckling.
 • Möjliggör certifiering och yrkesbevis
  De kriterier som bestäms i valideringen kan användas som en branschstandard för certifieringar och yrkesbevis. Det ger en samsyn som gagnar branschen. Branschens yrkesprofiler kan också få ett formellt värde via SeQF.
 • Gemensam standars i upphandlingar
  När det är tydligt vad medarbetarna behöver kunna för att utföra arbetet blir kvalitetskraven lättare att definiera inför olika upphandlingar. Det blir möjligt för partners, exempelvis inom utbildning och arbetsmarknad, att förhålla sig till rätt kompetenser inom yrket.

Företag

 • Ökar branschens attraktionskraft
  Branschen tar initiativ till att förklara vad som faktiskt behövs för att vara anställningsbar och utvecklas inom olika yrkesroller. Det underlättar både rekrytering och intern kompetensutveckling.
 • Möjliggör certifiering och yrkesbevis
  De kriterier som bestäms i valideringen kan användas som en branschstandard för certifieringar och yrkesbevis. Det ger en samsyn som gagnar branschen. Branschens yrkesprofiler kan också få ett formellt värde via SeQF.
 • Gemensam standars i upphandlingar
  När det är tydligt vad medarbetarna behöver kunna för att utföra arbetet blir kvalitetskraven lättare att definiera inför olika upphandlingar. Det blir möjligt för partners, exempelvis inom utbildning och arbetsmarknad, att förhålla sig till rätt kompetenser inom yrket.
 • Enklare att rekrytera
  Idag beskrivs de flesta befattningar utifrån arbetsuppgifter, ansvarsområden och personliga egenskaper. Genom att utgå från läranderesultaten – det medarbetaren faktiskt behöver kunna – blir det enklare att beskriva vilka kvalifikationer som behövs. Kanske är service och bemötande i praktiken viktigare än formella kunskaper?
 • Kompetensförflyttning av medarbetare
  Genom det strukturerade innehållet i yrkesprofilerna kan de befintliga medarbetarnas kompetens kvalitetssäkras. Det underlättar för kompetensutveckling och genomlyser verksamheten. Kompetensförflyttning av befintliga medarbetare till nästa yrkesnivå blir möjlig. På så sätt kan fler rekryteras till grundläggande nivåer.
 • Enklare introduktion av nyanställda
  Genom att veta vad den nyanställda behöver kunna och vad som ska läras ut, blir det enklare att planera och genomföra en bra introduktion. Detta görs lättare utifrån en tydlig struktur.

Bedömare

 • Får verktyg för att ge objektiv feedback
  För bedömaren blir det tydligt vad medarbetaren behöver kunna – och vad medarbetaren kan. Genom samarbete uppnås en samsyn kring vad som ska åstadkommas. All återkoppling blir mer saklig och inriktad på viktiga och överenskomna arbetsinsatser.
 • Ökad trygghet som handledare
  En lärande organisation med systematik för att förmedla rätt kunskaper ger ett konkret stöd till handledaren/bedömaren. Det blir lättare att hjälpa medarbetare att ta nästa steg i utvecklingen.
 • Växer i sin roll som handledare/bedömare
  Handledare/bedömare får lära sig konkreta verktyg och riktlinjer kring de kunskaper som behövs. Den viktigaste återkopplingen till bedömaren är ofta att se hur deltagarna växer av att deras kompetenser blir bekräftade.

Deltagare

 • Större möjligheter i framtiden
  Kompetensbeviset är mer värt än ett vanligt intyg eller diplom eftersom det är sakligt, innehållsrikt, kvalitetssäkrat och överföringsbart. Via samsyn i branschen skapas nationell legitimitet för kompetensbevisen.
 • Ett värdebevis på vad man faktiskt kan
  Ofta är det inte själva kompetensbeviset som ger det största värdet. Att veta vad man kan stärker självförtroendet och självinsikten. Det skapar trygghet, vilket ger motivation för nästa steg – på jobbet eller till vidare studier.
 • Motivation att utvecklas
  Att validera sina kompetenser kan leda till ökad anställningsbarhet och underlättar för omställning. Många kompetenser är överföringsbara mellan olika yrken. En validering kan i vissa fall också ge tillgodoräknande, exempelvis kortare studietid.

Om yrkesprofilering och validering

Validering är en process för strukturerad bedömning, värdering och dokumentation. Resultatet av valideringen bevisar yrkespersoners kunskaper och kompetens. Allt lärande genom livet blir synligt oavsett hur, var och när det förvärvats. Det blir möjligt att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt.

Om OCN-metoden

Bild på hjälmar

Sobonas valideringsprocesser utgår ifrån OCN­metoden. Den är kompatibel med SeQF, som är Sveriges referensram för kvalifikationer. Metoden togs fram i England när många gruvor lades ned på 1980­talet. Arbetskraft blev tillgänglig, samtidigt som kompetens inom andra industrier behövdes. Men det var svårt att veta vad en person egentligen kunde och om kunskaperna gick att använda.

Näringsliv, myndigheter och högskolor tog då fram OCN för att validera och bevisa lärande, kunskaper och kompetenser – oavsett hur de förvärvats. Utifrån olika yrkesroller definieras resultat av lärande och bedömningskriterier. Resultatet godkänns av yrkesexperter och branschföreträdare. Valideringen görs av utbildade bedömare, som tillsammans med yrkespersonen bevisar att de rätta kunskaperna finns.

SeQF - Jämför kvalifikationer från studier och arbetsliv

Processbild

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bygger på en gemensam, europeisk referensram för kvalifikationer: EQF – European Qualification Framework. Många europeiska länder är anslutna. Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande, oavsett hur det är förvärvat. Därmed blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv.

Ett verktyg för framtiden

Validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre genom att både behov och tillgänglig kompetens blir tydlig. Genom validering synliggörs en kvalitetssäkrad och grundläggande kunskapsnivå för olika yrken. Det ger nya möjligheter att anställa personer med olika bakgrund.

Att våga se bortom kompetensbristen

Vi började inom återvinning

Sobona bidrar till hållbar tillväxt genom strukturerad validering. Fokus ligger på inkludering och jämställdhet.

Under 2018 började vi med validering inom återvinning. Med stöd av Tillväxtverket skapar vi en systematisk introduktion i arbetslivet. Det kan gälla nyanlända personer eller personer som varit utan arbete under en längre tid. Valideringen ger möjlighet att möta branschens behov av kompetens.

Tio framtagna profiler i två branscher Under 2019 startar vi yrkesprofilering inom branscherna besöksnäring och kulturarv, VA samt fastigheter. Hittills har vi tagit fram tio yrkesprofiler inom energi­ och återvinningsbranscherna. Profilerna inkluderar både yrkesspecifika och generella kompetenser. Det finns även yrkesprofiler som är anpassade för säsongsarbetare och praktikanter som ska introduceras inom yrkesområdet återvinning. Nästa steg är att komplettera befintliga profiler i energibranschen med en instegsprofil. Därmed blir det lättare att ta fram praktikplatser.

Framtagande av en yrkesprofil

Valideringsprocess

1. Förberedelse
Representanterna som ska ingå i workshops och branschpanel väljs ut. Personer med olika perspektiv på yrkesrollerna deltar.

2. Workshops
Arbetsuppgifter och företagens krav på olika roller gås igenom. Arbetsprocessen är strukturerad och utförs i workshopgrupper med 5–6 deltagare

3. Utveckling av profil
Resultatet av workshopen sammanställs och utvecklas sedan till preliminära moduler. En bedömningsprofil per yrkesroll definieras.

4. Branschpanel
Branschpanelen går igenom bedömningsprofilens alla moduler och ger återkoppling. Allt utförs i en strukturerad process. Branschpanelen består av 8–15 personer

5. Revidering
Bedömningsprofilen revideras och återkoppling görs till branschpanelen. Utvecklingen fortsätter tills panelen godkänner en slutlig version.

6. Färdig profil
Innehållet anpassas och sammanställs i ett IT­verktyg. En ansökan om kvalifikation till Myndigheten för Yrkeshögskolan görs för att yrkesprofilen ska kunna placeras i SeQF.

Så här går valideringen till

Så fungerar processen

1. Utbildade bedömare
Utbildningen för att bli bedömare tar två dagar. Den anordnas regelbundet runt om i Sverige av Nordiskt Valideringsforum.

2. Bedömningsplan
Det finns en färdig bedömningsplan utifrån kraven på yrkesprofilen. Den innehåller frågor, övningar och checklistor. Bedömaren och deltagaren arbetar alltid tillsammans.

3. Självskattning
Ofta börjar deltagaren med en självskattning av yrkeskunskaperna. En handlingsplan görs tillsammans med handledaren/bedömare

4. Bevisinsamling och bedömning
Deltagaren synliggör sina kunskaper, färdigheter och kompetenser genom att utföra uppgifter, svara på frågor och dokumentera. Bedömaren ger stöd under processen och återkopplar om kompletteringar behöv

5. Kvalitetssäkring
När bedömaren och deltagaren är färdiga med bevisinsamlingen granskas dokumentationen av interna och externa kvalitetssäkrare

6. Kompetensbevis
Beviset innehåller tydliga beskrivningar av deltagarens kompetens, utifrån de moduler och läranderesultat som ingår i yrkesprofilen.

Verktyget vänder sig i första hand till hr och personalchef, men även till vd, ledningsgrupp och övriga medarbetare.

Valideringskonferensen 2019

Den 28 mars 2019 anordnade vi en valideringskonferens i Stockholm. Ta del av artiklar och film från dagen nedan:

Den 26 mars 2020 är det dags igen för nästa valideringskonferens. Den här gången är vi i World Trade Center i Stockholm.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning