Sobonas handledarutbildning

En pedagogisk process där du vägleder en person som ska utvecklas på din arbetsplats. Nyanställdas introduktion blir snabb, effektiv och inkluderande.

För att företaget ska bli framgångsrikt måste medarbetarna trivas och må bra. Många organisationer hävdar att ”personalen är vår viktigaste resurs”. Men hur får du ut mesta möjliga av medarbetarnas potential? Hur skapas förutsättningar så att alla blir en vinnare på arbetsplatsen?

Sobonas handledarutbildning hjälper olika medarbetare att bli goda förebilder. Både handledaren, den handledde och organisationens roll tydliggörs. Här erbjuds kunskaper för att göra både intryck och avtryck i en persons utveckling.

Sammanfattning

 • Webbutbildningen består av nio korta moduler. De innehåller ledar­skap, coachning, lärande, företags­kultur och arbetsmiljö.
 • Handboken är praktisk i det dagliga arbetet. Den innehåller checklistor, formulär och modeller. Välj de delar som passar din arbetssituation.
 • Vi erbjuder workshops för att ut­vecklas i rollen som handledare. Vi tränar nya kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med perso­ner i liknande situationer

Verktygets fördelar

 • Nyanställdas introduktion blir snabb, effektiv och inkluderande.
 • Nya medarbetare förstår verksam­heten snabbt.
 • Rekryteringsbasen breddas. Du kan fokusera på kärnkompetens och komplettera med internutbildning.
 • Utbildningen ökar intresse och status för handledarrollen.
 • Handbokens checklistor, formulär och modeller ger praktiskt stöd i ditt dagliga arbete.
 • Utbildningen erbjuder ett struktu­rerat erfarenhetsutbyte med företag i samma situation som ditt, samt mellan företagets handledare.

Vinster med handledning

Vinster med handledning

A) Strukturerad introduktion (onboarding) gör att den nyanställde snabbare kommer in i arbetet och bidrar till företagets mål och vision.

B) Anpassat lärande ökar medarbetarens förmåga att bidra till företagets utveckling.

C) Ett företagsklimat där människor trivs, utvecklas och känner att de är viktiga gör att de stannar länge på arbetsplatsen.

D) Standardiserad överlämning (offboarding) gör att företaget inte tappar kompetens och tempo den dagen en medarbetare väljer att lämna

Strategi för trygghet och välkomnande

Forskning visar att strukturerad handledning är framgångsrikt för att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare.

Fördelarna med en strukturerad handledning är många. Företagen kan rekrytera bredare och smartare. Den nyanställde kommer snabbare in i arbetsuppgifterna. Den som handleder växer i sin yrkesroll och det blir lättare att identifiera framtida ledare. Handledarutbildningen stödjer medlemsföretagen i introduktion av nya medarbetare.

 • Företag med en standardiserad introduktion får nyanställda som har 50 procent högre produktivitet.
 • Anställda vars företag har längre introduktionsprogram når full produktivitet 34 procent snabbare, än de företag som har de kortaste programmen.
 • Vid formaliserade introduktioner av nyanställda ökar chefernas tillfredsställelse med 20 procent.
 • Upp till 20 procent av personalomsättning sker under de första 45 dagarna.
 • Det är 58 procent mer troligt att de nyanställda som fick en strukturerad introduktion var kvar på företaget efter tre år.

Det här är handledning

”En pedagogisk process för lärande”

Genom trygga handledare skapas en levande och produktiv arbetsplats där gemenskapen och möjligheten till inkluderingen ökar.

Handledning är en pedagogisk process, där en person som ska utvecklas i ett yrke får vägledning. Genom god handledning samt stöd från hr och chefer ökar kunskaperna. Även kollegorna ansvarar för att den som handleds trivs och blir en del av arbetsgemenskapen. Handledarskapet sätter fingret på bland annat beteenden, tyst kunskap, företagskultur. Genom att den handledde blir medveten om sig själv och arbetsplatsen blir det lättare att sätta ord på kunskaperna. Ett aktivt inkluderingsarbete är ett sätt att attrahera och behålla personal.

Handledarens uppgifter består av att:

 • Ta emot och introducera på arbetsplatsen.
 • Beskriva arbetet, visa, instruera, öva.
 • Få personen att bli en del i gemenskapen.
 • Planera och följa upp.
 • Underlätta lärandet.
 • Förmedla vad en god arbetsmiljö innebär.
 • Dokumentera processen.

Handledarutbildningens tre delar

Handledarutbildningens tre delar

Sobonas handledarutbildning stödjer medlemsföretagen i introduktion av nya medarbetare. Utbildningen består av tre delar:

 1. Webbutbildningar där handledaren ges kunskaper och inspiration.
 2. Handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet.
 3. Workshops med fokus på erfarenhetsutbyte. Exempel på områden som workshopen täcker in är ledarskap, yrkesspråk, lärande, företagskultur och arbetsmiljö. Ta del av handledarutbildningen redan idag. Alla tjänar på det. Har du frågor? Hör av dig till oss på Sobona på telefon 08–452 77 00.

Webbutbildningar

Sobona erbjuder tre webbutbildningar som skapar samhällsnytta på riktigt; inkluderande rekrytering, handledning och språkutveckling på arbetsplatsen. Modulerna avslutas med en enkel övning där deltagarna kan träna sina nya kunskaper. Formulären som övningarna bygger på finns i handboken och som nedladdningsbara PDF-filer. Det går att ta del av kunskaperna i egen takt; på dator, läsplatta eller i mobil.

Handbok

Handboken är ett praktiskt stöd i det dagliga arbetet. Den underlättar handledningsprocessen och det finns material som passar både handledaren och den handledde. Här finns checklistor, formulär och modeller som går att välja utifrån olika situationer. Materialet går att skriva ut från PDF-filer. Sätt upp på väggen för bättre överblick eller bär med dig i en pärm. Handboken uppdateras hela tiden.

Delar ur handboken

Workshops

Runt om i landet erbjuder vi workshops för alla som vill utvecklas i rollen som handledare. Deltagarna träffar andra handledare, tränar sina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situationer. Deltagarna får även stöd för framtida utveckling i rollen som handledare.

Morgondagens medarbetare

Employer branding handlar om vad som görs på arbetsplatsen och hur potentiella medarbetare ska få reda på det.

Att vara handledare innebär att inspirera och variera uppgifter, utmana och visa ”så här gör vi hos oss”. En annan viktig del är att skapa trygghet, förtroende och en god grund för samtal. För många är yrkesroll och arbetsplats centrala för vår identitet och vårt egenvärde. Vid en ny bekantskap kommer frågan nästan direkt: ”Vad sysslar du med?” För andra kan familjen vara mer central. Den skillnaden märks på en arbetsplats. En hel del av arbetsplatsens attityder, normer och kulturella symboler är generella och kopplade till hela samhällets normer och värderingar. Ett utmärkande drag hos morgondagens medarbetare är att de söker verksamheter med tydliga värderingar. Den arbetsgivare som satsar på inkludering är en vinnare. De anställda trivs, vill stanna kvar och utveckla sina förmågor. En lyckad kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare, utveckla och behålla dem. Kompetens handlar om personers drivkrafter och förmågor – inte vilka de är.

Om webbutbildningar

Kunskap på dator, läsplatta eller i mobil. Vi erbjuder tre webbutbildningar som skapar samhällsnytta på riktigt; inkluderande rekrytering, handledning och språkutveckling på arbetsplatsen.

Inkluderande rekrytering

Samhället, värderingar, normer och attityder förändras snabbt. Det beror bland annat på teknisk utveckling, automatisering samt globalt utbyte mellan olika kulturer. Värderingsförändringarna kan vara en utmaning för arbetsgivare. Hur ska de lyckas att attrahera och engagera medarbetarna? Många företag behöver förändra sitt tankesätt för att locka morgondagens medarbetare. Webbutbildningen består av fem korta moduler. De innehåller kunskap om: attraktivitet, medvetenhet i den egna organisationen, inventering av behov och framtagande av en kravprofil, bias och diskriminering i urvalsprocessen samt hur man får personalen att växa och trivas.

Handledning

Den här utbildningen hjälper deltagarna att bli goda förebilder. Både handledaren, den handledde och organisationens roll tydliggörs. Här erbjuds kunskaper för att göra både intryck och avtryck i en persons utveckling. Webbutbildningen består av nio korta moduler. De innehåller ledarskap, coachning, lärande, företagskultur och arbetsmiljö. Modulerna avslutas med en enkel övning för att träna de nya kunskaperna.

Språkutveckling på arbetsplatsen

Forskning visar att goda språkkunskaper ger ökade möjligheter till integration och socialt liv. God språk­, läs­ och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. Handledaren är en språklig förebild. Hur hen samtalar, språkar och samspelar påverkar den handledde. Modulen om språkutveckling består av fyra delar: Introduktion, förberedelse på arbetsplatsen, lära ut språk samt motivation. Syftet är att den handledde snabbt ska komma in i arbetet och gemenskapen. Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet.

Workshops

En dag av utveckling och nätverkande
Runt om i Sverige erbjuder Sobona workshops för att utveckla och träna deltagare i deras roll som handledare.

Workshopdagen ger deltagarna träning, stöd och vägledning – bland annat genom att träffa andra handledare för att dela erfarenheter och se nya möjligheter. Deltagarna får chansen att se sitt uppdrag ur nya perspektiv, stanna upp och reflektera. Insikten att man inte är ensam i sitt uppdrag är mycket betydelsefull. Målet med dagen är att handledarna ska bli mer kunniga, förstå sin roll bättre, utveckla sina förmågor och ha fler kontakter i sitt nätverk. Det är positivt för både individens och arbetsplatsens behov!

Dagen riktar sig till de som är handledare idag eller de som kommer att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen framöver. Workshopdagen är anpassad för grupper på 5–16 personer. Genomförd webbutbildning i handledning är ett förkunskapskrav. Sobona workshops i handledning genomförs både som öppna respektive företagsanpassade dagar. För datum och anmälan, se kalendariet.

Verktyget vänder sig i första hand till hr och personalchef, men även till vd och övriga medarbetare.

Referensmaterial

Broschyr handledarutbildning

Om utbildningen

Utbildningen finns som webbutbildning och fysisk workshop runt om i Sverige. För att se vilka workshopstillfällen som finns, besök kalendariet.

Whitepaper

Whitepaper handledarutbildning
Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning