Yrkesprofilering inom VA 

En av slutsatserna under första projektperioden inom ramen för Tillväxtverksprojekt ”Till ett arbete via återvinning” som framkom var behovet av att även inkludera VA-verksamhet i projektet, då många av referensföretagen bedriver verksamhet inom både VA och Återvinning. Här finns möjligheter att skapa insteg för projektets målgrupper till ytterligare yrken. Planen är att ta fram 3 yrkesprofiler plus 1 instegsprofil för att kunna sätta det omfattande arbete med att skapa praktikplatser i en kedja av insatser som leder till jobb.

Om Validering

Validering är en process för strukturerad bedömning, värdering och dokumentation. Resultatet av valideringen bevisar yrkespersoners kunskaper och kompetens. Allt lärande genom livet blir synligt oavsett hur, var och när det förvärvats. Det blir möjligt att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt. Sobonas valideringsprocesser utgår ifrån OCN-metoden. OCN-metoden (Open College Network) är kompatibel med SeQF, som är Sveriges referensram för kvalifikationer. Yrkesprofiler i SEQF-format och möjliggörande av validering är centralt i Sobonas fortsatta arbete kring inkluderande kompetensförsörjning För mer information se projektets framtagna informationsmaterial Vi ser att vi genom det här beskrivna projektet kan bidra till hållbar tillväxt med särskilt fokus på inkludering och jämställdhet i arbetslivet.

Sobona har genom sin nationella avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen skapat en struktur för att fånga upp branschens behov och på ett systematiskt sätt fördela dessa ut till lokal/regional nivå. Arbetsförmedlingen kommer spela en viktig roll i projektet dels genom medverkan i olika kunskapsbyggande workshops, dels genom att stå för stöd i matchning samt olika förberedande utbildningar och annat stöd för deltagande individer.

Genom det aktuella projektet definieras genom ett antal moduler som ingår i en validering, vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs för ett arbete inom Återvinningsbranschen. Här bör noteras att vid sidan om ytterst yrkesspecifika moduler och därmed sammanhängande krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser så finns det ett antal moduler av mer generell karaktär. Genom validering av dessa moduler byggs och säkerställs förmågor som är av allmängiltig betydelse och vikt i arbetslivet.

Modulerna beskriver det man behöver kunna inom de olika områdena finns på två nivåer, en generell och en mer fördjupad. Detta möjliggör en progression för medarbetare, vilket förenklar intern kompetensförflyttning som ger plats för nyanställningar på grundläggande nivåer.

Två målgrupper/ två huvudnivåer kan särskiljas:

  • Traditionell rekrytering och kompetensutveckling
  • Praktikanter, säsongsarbetare, nyanlända m fl som ska ges ökad kapacitet för inträde på arbetsmarknaden

För den senare gruppen kan delar av yrkesprofilerna användas för att dokumentera kunskaper och färdigheter på en grundläggande nivå, där inte samma krav på erfarenhet förutsätts. För branschen skapas ett bra underlag för rekrytering där man samtidigt kan bli en nyckelaktör i integrations – och arbetsmarknadsinsatser i samarbete med CSR-medvetna företag.

Ett nytt ekosystem för kompetens

Många företag har idag svårt att hitta och rekrytera rätt kompetens. Denna situation bedöms bli allt svårare i framtiden.

Matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar inte tillräckligt bra. Det beror bland annat på bristyrken, stora pensionsavgångar de kommande åren, ändrade krav från ägare och samhället och en allt rörligare arbetsmarknad. Samtidigt finns många kompetenta personer som står utanför arbetsmarknaden eller är felmatchade och inte får nyttja sin potential. Validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre. Processen tydliggör både behov och tillgänglig kompetens. Genom validering synliggörs en kvalitetssäkrad och grundläggande kunskapsnivå för olika yrken. Det ger nya möjligheter att anställa personer med rätt kompetenser.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning