null
 • pressmeddelande
 • Branschvalidering
 • Inkludering och mångfald
 • Kompetensförsörjning
28 mars 2023

Beslut om SeQF-kvalifikation för Drifttekniker reningsverk VA

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att Sobonas yrkesbevis för drifttekniker reningsverk VA nivåplaceras inom Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Totalt finns nu sju yrkesbevis i Sobonas branschvalideringsmodell nivåplacerade i SeQF.

– Beslutet är ett tydligt exempel på lyckad samverkan mellan VA-branschen och arbetsmarknadens parter. Det är ytterligare en viktig milstolpe i etableringen av en nationell valideringsmodell och en kvalitetssäkrad kompetensförsörjning för våra medlemmar, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Målsättningen med yrkesbevisen är att synliggöra och kvalitetssäkra det lärande som sker på arbetsplatsen. Det främjar kompetensförsörjning och öppnar enklare vägar till jobb, möjliggör strukturerade introduktionsprogram och lyfter fram det livslånga lärandet. Kvalifikationerna uppfyller de krav som ställs på nationell nivå.

- Avsaknaden av en gemensam begreppsstruktur för att beskriva kompetenskrav är ett vanligt förekommande hinder för matchning och kompetensförsörjning. Genom SeQF tydliggörs nivåkrav som möjliggör branschvalidering, vilket dels säkerställer kompetensen hos medarbetare och dels mäter och kommunicerar den kompetensen, säger Conny Larsson, chef kompetenskansliet på Sobona.

Utvecklingen av branschvalideringen har skett tillsammans med Kommunal, Seko och Svenska Transportarbetarförbundet med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan. Branschvalidering drivs partsgemensamt tillsammans med bland annat Svenskt Vatten i en gemensam organisation och under 2023 kommer modellen att utvidgas med en ny kompetensstandard inom underhållskompetens, i samverkan med bland annat Svenskt Underhåll.

Sobonas kvalifikationer är framtagna med stöd av OCN-metoden och expertis hos Nordiskt Valideringsforum. Genom Sobonas branschvalidering, OCN-metoden och SeQF skapas ett gemensamt språk kring yrket, vilket medför att lärandet blir synligt oavsett var, hur och när det förvärvats.

– Genom SeQF och nivåplaceringen skapas en bro och jämförbarhet mellan det man lär sig eller redan kan på arbetsplatsen och de mer formella vägarna till kunskap, säger Anna Karin Jendert, vd på Nordiskt Valideringsforum.

Yrkeskunniga från såväl små som stora kommunala referensbolag runtom i landet har bidragit i processen att revidera och legitimera kvalifikationens innehåll.

Fakta och bakgrund

Länkar

Namn på de sju kvalifikationerna:

 • Yrkesbevis Drifttekniker reningsverk VA. Nivå 4
 • Yrkesbevis Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet. Nivå 4
 • Yrkesbevis Drifttekniker vattenverk, VA. Nivå 4
 • Yrkesbevis Chaufför – renhållningsbil inom avfallshantering och återvinning. Nivå 4
 • Yrkesbevis Transportledare inom avfallshantering och återvinning. Nivå 5
 • Medåkare – renhållningsbil inom avfallshantering och återvinning. Nivå 3
 • Yrkesbevis Återvinningsmedarbetare på ÅVC. Nivå 4.

Beslutsdatum:

Beslutet gäller från den 9 mars 2023 och 10 år framåt.

Om SeQF och branschvalidering:

SeQF är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer för att säkerställa deras tydlighet, överförbarhet och kvalitet. Det är ett översättningsverktyg som beskriver olika kvalifikationer i form av läranderesultat. Därigenom blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. Validering bidrar till att individer stärker sina förutsättningar att kunna tillgodogöra sig framtida utbildning och skapa intresse hos utbildningsanordnare att skapa kompletterande utbildningar. Därför är ofta branschvalidering ett förstahandsval när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden och att få ett yrkesbevis.

Ett långsiktigt säkerställande av drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen sker genom en partsgemensam centralt sammanhållande kanslifunktion där Sobona är huvudman. Kompetenskansliet inrättades i januari 2023.

För mer information kontakta:
Conny Larsson, chef kompetenskansliet Sobona: conny.larsson@sobona.se Öppnas i nytt fönster., tel. 08-452 72 71

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 28 mars, 2023 | Senast uppdaterad: 28 mars, 2023

Relaterade nyheter