null
 • pressmeddelande
 • Validering
 • Yrkesprofiler
26 augusti 2021

Beslut om SeQF-kvalifikation för ytterligare tre yrkeskategorier inom avfallshantering och återvinning

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar att Sobonas yrkesbevis för chaufför inom renhållning, medåkare och transportledare nivåplaceras inom Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Totalt finns nu fyra yrkesbevis inklusive det som tidigare beslutats om och som gäller för återvinningsarbetare på återvinningscentral.

– Beslutet är en bekräftelse på att vi gjort ett kvalitetssäkrat arbete tillsammans och ett tydligt exempel på lyckad samverkan mellan branschen och arbetsmarknadens parter. Det är ytterligare en viktig milstolpe i etableringen av en nationell valideringsmodell och en kvalitetssäkrad kompetensförsörjning för våra medlemmar, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Målsättningen med yrkesbevisen är att främja kompetensförsörjning och enklare vägar till jobb, möjliggöra strukturerade introduktionsprogram och kvalitetssäkra lärande på arbetsplatsen. Kvalifikationerna uppfyller de krav som ställs på nationell nivå.

Avsaknaden av en gemensam begreppsstruktur för att beskriva kompetenskrav är ett vanligt förekommande hinder för matchning och kompetensförsörjning. Genom SeQF tydliggörs nivåkrav som möjliggör branschvalidering, vilket dels säkerställer kompetensen hos medarbetare och dels mäter och kommunicerar den kompetensen.

Utvecklingen har skett tillsammans med Kommunal och Svenska Transportarbetarförbundet med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Med hjälp av kvalifikationen kan vi nu på ett tydligare sätt synliggöra de kompetenser vi behöver inom branschen, säger Mats Rostö, vd på Nacka vatten och avfall samt ordförande för Sobonas branschråd Vatten och Miljö.

Sobonas kvalifikationer har nivåplacerats på nivå 3 i SeQF för medåkare, nivå 4 för chaufför och återvinningsarbetare samt på nivå 5 för transportledare och är framtagna utifrån strukturen i OCN-metoden som erbjuds av Nordiskt Valideringsforum. Genom OCN-metoden och SeQF skapas ett gemensamt språk kring yrket, vilket medför att lärandet blir synligt oavsett var, hur och när det förvärvats.

– Genom SeQF och nivåplaceringen skapas en bro mellan det man lär sig eller redan kan på arbetsplatsen och de mer formella vägarna till kunskap, säger Anna Karin Jendert, vd på Nordiskt Valideringsforum.

Yrkeskunniga från såväl små som stora kommunala referensbolag runtom i landet har bidragit i processen att revidera och legitimera kvalifikationens innehåll.

– Den är regionalt och nationellt relevanssäkrad och förankrad hos arbetsmarknadens parter, arbetsgivare, utbildningsanordnare, Avfall Sverige samt Arbetsförmedlingen via en branschpanel, i syfte att säkerställa innehåll och struktur utifrån olika parters perspektiv, intressen och geografiska skillnader, säger Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning på Sobona.

Om kvalifikationen:

Namn på de fyra kvalifikationerna:

 • Yrkesbevis Chaufför – renhållningsbil inom avfallshantering och återvinning. Nivå 4.
 • Yrkesbevis Transportledare inom avfallshantering och återvinning. Nivå 5.
 • Medåkare – renhållningsbil inom avfallshantering och återvinning. Nivå 3.
 • Yrkesbevis Återvinningsarbetare på ÅVC (beslut december 2020). Nivå 4

Verksamhetsområden:

 • Sanering och renhållning
 • Transport

Kvalifikationsområde:

 • Återvinningsarbetare.
 • Renhållningsarbetare/miljöarbetare
 • Transportledare

Examen:Yrkesbevis.

Resultat av lärande: Fokus ligger på vilka kvalificerade och kvalitetskritiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs för att klara en yrkesroll.

Beslutsdatum: Beslutet gäller från den 17 augusti 2021 och i 10 år.

Om SeQF och branschvalidering:

SeQF är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer för att säkerställa deras tydlighet, överförbarhet och kvalitet. Det är ett översättningsverktyg som beskriver olika kvalifikationer i form av läranderesultat. Därigenom blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. Validering bidrar till att individer stärker sina förutsättningar att kunna tillgodogöra sig framtida utbildning och skapa intresse hos utbildningsanordnare att skapa kompletterande utbildningar. Därför är ofta branschvalidering ett förstahandsval när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden och att få ett yrkesbevis.

Projektägare:

Kommunal, Svenska Transportarbetarförbundet och Sobona.

Partners:

Avfall Sverige, Arbetsförmedlingen, Nordiskt Valideringsforum samt Svenskt Vatten.

Delfinansierande myndigheter:

Utvecklingsinsatsen delfinansieras av Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och Tillväxtverket.

Referensbolag:

Affärsverken, BORAB, Gästrike återvinnare, Härnösand Energi & Miljö (Hemab), Miva, Nacka vatten och avfall, Nodra, NSR, Rambo, Renova, Stockholm vatten och avfall, Sysav, Söderhamn Nära, Sörab, Trollhättan Energi, Uddevalla Energi, Uppsala vatten och avfall, Vafab Miljö, Vakin och Vamas.

För mer information, vänligen kontakta:
Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning på Sobona,
conny.larsson@sobona.se Öppnas i nytt fönster., tel. 08-452 72 71

Publicerad: 26 augusti, 2021 | Senast uppdaterad: 26 augusti, 2021

Relaterade nyheter