null
  • pressmeddelande
  • Inkludering och mångfald
  • Kompetensförsörjning
  • Validering
16 mars 2021

Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige i unikt samarbete kring validering av lärande i arbetet

Många av de anställda inom avfallshantering, återvinning, vatten och avlopp lär sig jobbet på jobbet. Men det är kunskap och erfarenhet som är svårmätbar och svår att tillgodoräkna sig. Därför har arbetsmarknadens parter i form av Sobona, Transport och Kommunal, tillsammans med branschorganisationerna Svenskt Vatten och Avfall Sverige gemensamt tagit fram en så kallad branschvalidering för ett antal yrken inom dessa områden för att systematiskt validera det lärande som sker i arbetet. Branschvalideringen synliggör faktisk kunskap och kompetens och resulterar i intyg eller yrkesbevis.

Nu har Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige undertecknat en avsiktsförklaring för att ta nästa steg i detta samarbete eftersom de ser att många arbetsgivare upplever att dagens system försvårar matchning, rekrytering och kartläggning av både befintlig kompetens samt framtidens kompetensbehov. Med valideringsmodellen kommer deras medlemmar kunna likställa lärande på jobbet med formell utbildning och därigenom också synliggöra medarbetarnas faktiska kompetens.

Med tanke på att coronapandemin kommer innebära förändrad arbetsmarknad hoppas aktörerna att valideringen kan bidra till smidigare omställning och kompetensutveckling för yrkesverksamma, underlätta för individer att synliggöra sin kompetens och snabbare komma i arbete.

– Vi är mycket glada att på detta konkreta sätt kunna stötta våra medlemmar i deras arbete med kompetensförsörjning. När medarbetarnas kompetens kan valideras och synliggöras ökar det också attraktiviteten för branschen. Det förbättrar matchningen samtidigt som det underlättar rekrytering, introduktion och praktik, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Branschvalideringen vilar på en erkänd och beprövad kvalitetssäkringsmetod där man systematiskt, med hjälp av yrkeskunniga i branschen, går igenom och beskriver vilka faktiska kunskaper, skickligheter och färdigheter som krävs för en viss yrkesroll. Allt lärande genom livet blir synligt oavsett hur, var och när det förvärvats. Genom valideringen kan man också få ett yrkesbevis som är kopplat till en nationell och internationell standard för yrkeskvalifikationer.

– VA-branschen står inför den största strukturomvandlingen sedan 50-talet och kompetensbehovet är stort och växer för varje dag. Genom validering skapar vi ytterligare en väg in i vår cirkulära framtidsbransch, säger Pär Dalhielm, Svenskt Vattens vd.

Parallellt genomför aktörerna flera andra gemensamma satsningar för att åstadkomma en bättre kompetensförsörjning, såsom den digitala språkparlör som tagits fram med generella arbetsplatsord och yrkesord översatta till och från svenska på sju språk samt vissa grafiska symboler för att underlätta förståelsen.

– Kompetensutveckling är ett av Avfall Sveriges viktigaste uppdrag och vi utbildar drygt 2 000 medlemmar i den kommunala avfallsbranschen varje år. Branschvalideringen stärker vårt uppdrag gentemot medlemmarna och vi ser fram emot att ytterligare höja statusen för dessa samhällskompetenser genom detta valideringsarbete, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Sedan 2017 har Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete, i dialog med flertalet referensbolag och de fackliga organisationerna Kommunal och Transportarbetareförbundet, för att ta fram den branschvalideringsmodell som förväntas vara i bruk år 2022. I arbetet har även Nordiskt Valideringsform AB medverkat som kompetensstöd. Finansiering för arbetet har erhållits från Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och Tillväxtverket.

För mer information:

Sobona: Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning, conny.larsson@sobona.se, 072-884 51 35

Avfall Sverige: Jessica Christiansen, utbildningschef, jc@avfallsverige.se, 040-35 66 18

Svenskt Vatten: Sara Bohlinder, projektledare utbildning, sara.bohlinder@svensktvatten.se, 08-506 002 12

Sobona

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds.Publicerad: 16 mars, 2021 | Senast uppdaterad: 16 mars, 2021

Relaterade nyheter