null
  • pressmeddelande
  • Inkludering och mångfald
  • Kompetensförsörjning
  • Validering
09 februari 2021

Sobona beviljas statsbidrag för utveckling av branschvalidering och yrkesprofilering

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar Sobona tillsammans med Kommunal, Seko och Svenska Transportarbetareförbundet 1 330 000 kronor under två år för utvecklingsaktiviteter av branschvalidering och kompletterande yrkesprofilering inom energi och återvinning, samt att ta fram kompletta kvalifikationsbeskrivningar för åtta yrkesroller inom VA och Energi.

Sobonas arbete kring att skapa gemensamma valideringsmodeller inom avfallshantering och återvinning, energi samt vatten och avlopp påbörjades under 2017 och drivs tillsammans med Kommunal, Seko och Transportarbetarförbundet, referensbolag och branschorganisationerna Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten och Sobonas branschråd.

Inom dessa branscher finns det uttalade behov av att säkerhetsställa kompetensförsörjning och skapa ett relevant underlag för branschstandard. Det är en del av Sobonas medlemserbjudande till företagen för att bland annat stödja strukturerad introduktion, kvalitetssäkra lärande, omställning, stödja upphandling, koppling till utbildningar samt utveckling av befintlig personal.

För att kunna fortsätta med detta utvecklingsarbete ansökte Sobona tillsammans med Kommunal, Seko och Svenska Transportarbetareförbundet statsbidrag för att ta fram tre nya yrkesprofiler inom energi och återvinning, nätplanerare/projektör och projektledare inom energi, arbetsledare på återvinningscentral, med åtföljande bedömningsplaner och att implementera dessa i relevanta valideringsmodeller, samt att ta fram kompletta kvalifikationsbeskrivningar för åtta yrkesroller inom VA och energi med åtföljande bedömningsplaner baserat på tidigare framtagna yrkesprofiler. Dessa åtta yrkesroller är drifttekniker vattenverk, drifttekniker reningsverk, ledningsnätstekniker VA, mätartekniker VA, distributionselektriker, drifttekniker elnät, beredare inom energi och kundservice inom energi.

Läs mer om yrkesprofiler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Vi tar ett stort samhällsansvar och vi vill att den strategiska kompetensförsörjningen ska vara långsiktig. Med validering har vi en möjlighet att synliggöra de kunskaper som vi behöver i branschen på ett systematiskt sätt, säger Mats Rostö, VD Nacka vatten och Avfall och branschrådsordförande i Sobonas branschråd Vatten och Miljö.

Läs mer om validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Det är ett gediget arbete under flera år i samverkan med företag i branschen och de fackliga organisationerna som gjort att vi kommit så här långt. Förutom betydelsen av ett ekonomiskt stöd för att kunna fullfölja arbetet så ser jag beslutet också som en viktig erkänsla för det arbete som gjorts hittills och ett bevis på insikt om betydelsen av att kunna etablera en gemensam modell för validering av kompetenser, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona.

Läs mer: Sobona beviljas statsbidrag för yrkesprofilering och validering för att utveckla valideringsmodellen för återvinningsbranschen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I kommande utvecklingsarbete ingår det:

  • Att ansöka om att få flera program/kvalifikationer nivåinplacerade i SeQF för att säkerställa branschens kompetensnivå i respektive område samt skapa ett relevant underlag för branschstandard. Det förenklar intern kompetensförflyttning på arbetsplatsen, som ger plats för nyanställningar på grundläggande nivåer.
  • Planera utvecklingsinsatser som skapar spridning av respektive program/kvalifikation så att de blir allmänt kända och kan nyttjas av branschens arbetsgivare och samverkande parter samt utbildningsanordnare. Utifrån detta kommer även målgruppsspecifika stöd och anpassningar för valideringsgenomförande att tas fram.
  • Skicka in ansökningar för nivåplacering av kvalifikationer inom VA samt energi samt kompletterande yrkesprofilering inom återvinning (arbetsledare återvinningscentral) och energi (nätplanerare/projektör samt projektledare).
  • Huvuddelen i projektet består av arbete med delkvalifikationer och kunskaper/färdigheter, två yrkesprofileringar samt införande av slutsatser/dokumentation till de tre branschvalideringsmodeller.

Kommunal, Seko och Transportarbetareförbundet står bakom utvecklingsinsatsen och kommer medverka på styrgruppsnivå. Detsamma gäller Avfall Sverige och Svenskt Vatten. Även KFS-företagens Trygghetsfond och Omställningsfonden medverkar.

Projektet pågår nu och drivs tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö, företag och andra branschföreträdare inom avfall, renhållning och återvinning. Det långsiktiga målet är en gemensam branschvalideringsmodell. Den primära målgruppen är cirka 350 medlemsföretag inom branscherna energi och vatten och miljö som omfattar cirka 20 000 medarbetare.

I december beslutade myndigheten för yrkeshögskolan att Sobonas yrkesbevis för återvinningsarbetare på Återvinningscentral får inplaceras inom referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, SeQF. Målsättningen med yrkesbeviset är att främja kompetensförsörjning och enklare vägar till jobb, möjliggöra strukturerade introduktionsprogram och kvalitetssäkra lärande på arbetsplatsen. Kvalifikationen uppfyller de krav som ställs på nationell nivå.

Läs mer om SeQF: Beslut om SeQF-kvalifikation för Återvinningsarbetare på Återvinningscentral Länk till annan webbplats.

Tre aktuella projektsidor

Yrkesprofiler och validering Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesprofiler och validering VA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesprofiler och validering återvinning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 09 februari, 2021 | Senast uppdaterad: 09 februari, 2021

Relaterade nyheter