• pressmeddelande
 • Krisberedskap
 • Corona
 • Kollektivavtal
30 december 2020

​Krislägesavtalet aktiveras i Region Uppsala

Sobona och SKR har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Uppsala. Anledningen är omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen. Regionen har uttömt alla möjligheter för att säkra bemanningen som finns inom ramen för det vanliga kollektivavtalet. Vi har därför beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Uppsala, säger Joakim Larsson, ordf i Sobonas föreningsstyrelse.

Sobona och SKR har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Uppsala. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.

I Region Uppsala föreligger för närvarande ett mycket ansträngt läge i hälso- och sjukvården till följd av covid-19. Region Uppsala begär aktivering av krislägesavtalet för undersköterskor och sjuksköterskor inom intermediär och intensivvård på Akademiska sjukhuset.

– Region Uppsala har uttömt alla möjligheter för att säkra bemanningen som finns inom ramen för det vanliga kollektivavtalet. Vi har därför beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Uppsala, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Krislägesavtalet är inte en långsiktig lösning på problemet att det saknas personal i viss verksamhet, men det möjliggör att bemanningen kan säkras här och nu så att den mycket ansträngda situationen i sjukvården med anledning av covid 19-pandemin kan hanteras.

– Krislägesavtalet innebär att arbetsskyldigheten är vidare och att det går att ta ut mer arbetstid under en period. Belastningen på medarbetarna kommer att öka och som kompensation är ersättningsnivåerna högre, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det ordinarie arbetstidsmåttet höjs till 48 timmar per vecka, och dessutom kan en särskild nödfallsövertid tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. Avtalet möjliggör också in- och utlåning av personal mellan drabbade regioner, vilket gör att resurser snabbt kan flyttas dit de bäst behövs.

– Medarbetarnas vila och återhämtning måste säkerställas så att de orkar arbeta under de här tuffa förutsättningarna. Arbetsgivarna måste även fortsättningsvis parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen, säger Joakim Larsson.

Fakta

 • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
 • Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
 • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
 • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
 • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
 • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.
 • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
 • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
 • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.
 • Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Följande regioner har just nu ett aktiverat krislägesavtal:

 • Region Stockholm
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Gävleborg
 • Region Skåne
 • Region Uppsala

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
 • Läkarförbundet
 • Vårdförbundet
 • Akademikeralliansen
 • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
 • Brandmännens Riksförbund

Läs vidare

Här finns krislägesavtalet som gäller för tidigare medlemsföretag i Pacta (OBS inloggning krävs): https://sobona.se/arbetsgivarguiden/mina-kollektivavtal/kollektivavtal/kollektivavtal-ovriga-avtal/kollektivavtal-ovriga-avtal Länk till annan webbplats.

Frågor och svar krislägesavtalet

https://sobona.se/arbetsgivarguiden/coronainformation/fragor-och-svar-om-krislagesavtalet Länk till annan webbplats.

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/fragorochsvaromarbetsgivaresansvar/krislagesavtalet.32718.html Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 30 december, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter