• pressmeddelande
 • Krisberedskap
 • Corona
 • Kollektivavtal
29 december 2020

​Krislägesavtalet aktiveras i Region Skåne

Sobona och SKR har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Skåne. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på bemanningen. Regionen har uttömt alla möjligheter inom ramen för det vanliga kollektivavtalet för att säkra bemanningen. "Vi hörsammar regionens begäran och har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Skåne", säger Joakim Larsson, ordförande i föreningsstyrelsen.

Sobona och SKR har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Skåne. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på bemanningen.

Smittspridningen är fortfarande omfattande i Region Skåne och det stora antalet covid-19-patienter gör läget i vården mycket ansträngt. Region Skåne begär aktivering av krislägesavtalet för läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, undersköterskor och medicinska sekreterare för arbete inom intensivvården i regionen.

– Region Skåne har uttömt alla möjligheter inom ramen för det vanliga kollektivavtalet för att säkra bemanningen. Vi hörsammar regionens begäran och har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Skåne, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Krislägesavtalet är inte en långsiktig lösning på problemet att det saknas personal i viss verksamhet, men det möjliggör att bemanningen kan säkras här och nu så att den mycket ansträngda situationen i sjukvården med anledning av covid 19-pandemin kan hanteras.

– Krislägesavtalet innebär att arbetsskyldigheten är vidare och att det går att ta ut mer arbetstid under en period. Det kommer att innebära en högre belastning på medarbetarna, och för att kompensera för den höjda belastningen är ersättningsnivåerna högre, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det ordinarie arbetstidsmåttet höjs till 48 timmar per vecka, och dessutom kan en särskild nödfallsövertid tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. Avtalet möjliggör också in- och utlåning av personal mellan drabbade regioner, vilket gör att resurser snabbt kan flyttas dit de bäst behövs.

– Medarbetarnas vila och återhämtning måste säkerställas så att de orkar arbeta under de här tuffa förutsättningarna. Arbetsgivarna måste även fortsättningsvis parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen, säger Joakim Larsson.

Fakta

 • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
 • Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
 • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
 • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
 • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
 • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.
 • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
 • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
 • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.
 • Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
 • Läkarförbundet
 • Vårdförbundet
 • Akademikeralliansen
 • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
 • Brandmännens Riksförbund

Läs vidare

Här finns krislägesavtalet som gäller för tidigare medlemsföretag i Pacta (OBS inloggning krävs): https://sobona.se/arbetsgivarguiden/mina-kollektivavtal/kollektivavtal/kollektivavtal-ovriga-avtal/kollektivavtal-ovriga-avtal Länk till annan webbplats.

Frågor och svar krislägesavtalet

https://sobona.se/arbetsgivarguiden/coronainformation/fragor-och-svar-om-krislagesavtalet Länk till annan webbplats.

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/fragorochsvaromarbetsgivaresansvar/krislagesavtalet.32718.html Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se


Publicerad: 29 december, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter