• pressmeddelande
 • Krisberedskap
 • Corona
 • Kollektivavtal
23 december 2020

​Krislägesavtalet aktiveras i tre regioner

Sobona och SKR har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg. Anledningen är avgörande påverkan på personalförsörjningen.

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg har alla en omfattande smittspridning av covid-19 och ett stadigt ökande antal patienter i behov av sjukhusvård och intensivvård. Det akuta krisläget påverkar allvarligt regionernas möjligheter att säkra bemanningen och därmed klara vården.

– Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg har alla gjort allt som rimligen kan krävas för att säkra bemanningen och uttömt alla möjligheter inom ramen för det vanliga kollektivavtalet. Vi väljer därför att, i enlighet med regionernas begäran, att aktivera krislägesavtalet i dessa tre regioner, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

 • Region Gävleborg har en omfattande smittspridning, ett ökande antal patienter i behov av sjukhusvård och begär aktivering av krislägesavtalet för regionens sjukhusverksamheter.
 • I Västra Götalandsregionen är sjukvården så pass belastad att det bedöms utgöra en allvarlig samhällsstörning och regionen vill aktivera krislägesavtalet för covid-vården.
 • Region Stockholm har en fortsatt hög smittspridning och stort sjukvårdsbehov samtidigt som sjukfrånvaron hos akutsjukhusens medarbetare är högre än normalt, och begär aktivering av krislägesavtalet för regionens intensivvårdsverksamheter.

– Med krislägesavtalet går det att ta ut mer arbetstid under en period, arbetsskyldigheten är vidare och det kommer att innebära en högre belastning på medarbetarna. För att kompensera för den höjda belastningen är ersättningsnivåerna högre, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det ordinarie arbetstidsmåttet höjs till 48 timmar per vecka. Dessutom kan en särskild nödfallsövertid tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. Avtalet möjliggör också in- och utlåning av personal mellan drabbade regioner, vilket gör att resurser snabbt kan flyttas dit de bäst behövs.

– Medarbetarnas vila och återhämtning måste tryggas så att de orkar arbeta. Arbetsgivarna måste därför parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen, säger Joakim Larsson.

Krislägesavtalet är inte en långsiktig lösning på problemet att det saknas personal i viss verksamhet, men det möjliggör att bemanningen kan säkras här och nu så att den mycket ansträngda situationen i sjukvården med anledning av covid 19-pandemin kan hanteras.

Fakta

 • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
 • Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
 • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
 • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
 • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
 • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.
 • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
 • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
 • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.
 • Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
 • Läkarförbundet
 • Vårdförbundet
 • Akademikeralliansen
 • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
 • Brandmännens Riksförbund

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

Läs vidare

Här finns krislägesavtalet som gäller för tidigare medlemsföretag i Pacta (OBS inloggning krävs): https://sobona.se/arbetsgivarguiden/mina-kollektivavtal/kollektivavtal/kollektivavtal-ovriga-avtal/kollektivavtal-ovriga-avtal Länk till annan webbplats.

Frågor och svar krislägesavtalet

https://sobona.se/arbetsgivarguiden/coronainformation/fragor-och-svar-om-krislagesavtalet Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 23 december, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter